Ім'я файлу: Практичне 1 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 35кб.
Дата: 04.01.2021

Практичне заняття № 1

з «Основ педагогіки з історією педагогіки »

Максимальна сума балів за виконання-25 балів

 1. Охарактеризуйте засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності відповідно до Закону України «Про освіту» від 5.092017р.

1. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є:

людиноцентризм;

верховенство права;

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

науковий характер освіти;

різноманітність освіти;

цілісність і наступність системи освіти;

прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;

інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти;

інтеграція з ринком праці;

нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

академічна доброчесність;

академічна свобода;

фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом;

гуманізм;

демократизм;

єдність навчання, виховання та розвитку;

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

формування громадянської культури та культури демократії;

формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

невтручання політичних партій в освітній процес;

невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

державно-громадське управління;

державно-громадське партнерство;

державно-приватне партнерство;

сприяння навчанню впродовж життя;

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.


 1. Охарактеризуйте види та форми здобуття освіти відповідно до Закону України «Про освіту» від 5.092017р.

Види здобуття освіти:

1. Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів.

2. Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

3. Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

4. Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

5. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

Форми здобуття освіти:

1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:
інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві), дуальна.

2. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

3. Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.

4. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

6. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

7. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

8. Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

9. Здобуття освіти на робочому місці - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу.

10. Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

11. Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами.

12. Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 1. Охарактеризуйте складники та рівні освіти відповідно сучасним освітянським реаліям.

1. Невід’ємними складниками системи освіти є:

дошкільна освіта;

повна загальна середня освіта;

позашкільна освіта;

спеціалізована освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта;

фахова передвища освіта;

вища освіта;

освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

Рівнями освіти є:

дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій;

початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;

базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;

профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, який відповідає четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій;

фахова передвища освіта, яка відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій;

другий (магістерський) рівень вищої освіти, який відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти, який відповідає дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій;

науковий рівень вищої освіти, який відповідає десятому рівню Національної рамки кваліфікацій.

 1. Охарактеризуйте рівні Національної рамки кваліфікацій. Складіть таблицю за рівнями.

Рівень освіти

Рівень Національної рамки кваліфікацій

Компетентності особи

Дошкільна освіта

нульовий рівень

здатність особи адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем іншої особи

Початкова освіта

перший рівень

здатність особи виконувати прості завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або навчання, виконувати завдання під безпосереднім керівництвом іншої особи

Базова середня освіта

другий рівень

здатність особи виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або навчання, виконувати завдання під керівництвом з елементами самостійності

Профільна середня освіта

третій рівень

здатність особи виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами та встановленими нормами часу і якості

Перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіт

другий рівень

визначає здатність особи виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи або навчання, виконувати завдання під керівництвом з елементами самостійності

Другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти

третій рівень

здатність особи виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами та встановленими нормами часу і якості

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіт

четвертий рівень

здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях

Фахова передвища освіта

п’ятий рівень

здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

шостий рівень

здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

сьомий рівень

здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

восьмий рівень

здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти

дев’ятий рівень

здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Науковий рівень вищої освіти

десятий рівень

здатність особи визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій 1. Охарактеризуйте трудові функції вчителя початкових класів Назвіть компетентності якими вони забезпечуються. На основі професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (від 2018р.)

Назва трудової функції

Зміст трудової функції

Компетентності вчителя

Планування і здійснення освітнього процесу


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- вивчення та використання професійної літератури під час планування освітнього процесу;

- дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу

в початковій школі;

- планування видів роботи вчителя: календарно-тематичне планування динаміки розгортання змісту

освітніх галузей, план виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя;

- організація взаємодії з профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу;

- здійснення педагогічної діагностики учня;

- розроблення планів-конспектів уроків та інших форм організації освітнього процесу;

- здійснення освітнього процесу

1.Здатність вивчати, аналізувати та застосовувати під час планування освітнього процесу професійну літературу, подану в паперовій та електронній формах

2. Здатність дотримуватися вимог нормативно-правових документів

3. Здатність планувати роботу, розробляти календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, план виховної роботи, планувати професійний саморозвиток вчителя.

4. Здатність до організації взаємодії з профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу.

5. Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня.

6. Здатність до здійснення освітнього процесу

Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- здійснення цілепокладання, корегування освітнього процесу на основі зіставлення проміжних

результатів із запланованими;

- добір доцільних методів, засобів й форм навчання, відповідно до особливостей учнів класу;

- використання в освітньому процесі теоретичних засад освітніх галузей, визначених Державним

стандартом початкової освіти;

- використання у навчальному процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним

стандартом початкової освіти;

- здійснення формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів;

- відстеження динаміки поступу особистості дитини в освітньому процесі та здійснення підтримки її

розвитку;

- надання батькам (особам, що їх замінюють) порад та рекомендацій щодо підтримки навчальної

діяльності учня за межами навчального закладу;

- організація співпраці з батьками в різних формах взаємодії;

- координація взаємодії заінтересованих осіб для гармонійного розвитку учнів.

 1. Використання в освітньому процесі систем теоретичних знань з освітніх галузей.

 2. Формувальне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів.

 3. Відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини.

 4. Надання батькам порад і рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти.

 5. Організація взаємодії з батьками в різних формах.

Створення освітнього середовища


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- створення безпечних, психологічно комфортних та толерантних умов освітнього процесу;

- створення здоров’язбережувального освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий

і духовний розвиток учнів;

- змістове наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової

освіти;

- збереження, дотримання та розвиток встановлених у закладі освіти правил, цінностей та традицій;

- урахування при створенні освітнього середовища індивідуальних потреб учнів.

 1. Здатність до створення безпечних та психологічно комфортних умов освітнього процесу.

 2. Здатність до створення здоров’язбережувального освітнього середовища.

 3. Здатність до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти.

 4. Здатність до збереження і дотримання правил, ціннісних орієнтацій і традицій закладу освіти.

 5. Здатність до врахування при створені освітнього середовища індивідуальних потреб учнів.

Рефлексія та професійний саморозвиток


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, системи цінностей, мети та завдань професійної

діяльності вчителя;

- аналіз власної професійної діяльності щодо реалізації поставлених цілей та завдань;

- визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності;

- самооцінювання результатів педагогічних впливів із забезпечення якості діяльності з навчання,

розвитку й виховання учнів початкової школи;

- усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей;

- планування заходів щодо досягнення власних цілей щодо професійного розвитку;

- участь в роботі творчих груп, методичних об’єднань учителів початкових класів;

- використання/поширення інновацій в педагогічній науці і практиці, перспективного педагогічного

досвіду;

- відстеження власного фізичного, психічного (інтелектуального та емоційного) духовного (морального)

та соціального здоров’я, намагання досягнення їх рівноваги шляхом оптимізації витрат робочого часу і

енергії.

 1. Здатність до усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, а також системи цінностей, мети і завдань професійної діяльності вчителя.

 2. Здатність до аналізу власної професійної діяльності.

 3. Здатність до визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності.

 4. Здатність до само оцінювання результатів застосування засобів педагогічного впливу із забезпеченням якості навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи.

 5. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Проведення педагогічних досліджень


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- визначення методичної теми самоосвіти, обґрунтування її актуальності, мети, завдань та інших ознак

дослідження;

- вивчення літератури з методичної теми самоосвіти, з метою визначення шляхів підвищення

ефективності її розв’язання;

- формулювання основних ідей дослідження;

- розроблення систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою реалізації основних ідей

дослідження;

- апробація на практиці розроблених систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою реалізації

основних ідей дослідження;

- оцінювання ефективності розроблених систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою

реалізації основних ідей дослідження

- підведення підсумків, висновків.

 1. Здатність до визначення методичної проблеми, обґрунтування її актуальності, мети, завдань тощо.

 2. Здатність до опрацювання відповідних джерел інформації для визначення шляхів підвищення ефективності розв’язання методичної проблеми.

 3. Здатність до розроблення концепції дослідження.

 4. Здатність до розроблення навчальних, виховних і розвивальних завдань.

 5. Здатність до апробації розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань.

 6. Здатність до оцінювання ефективності розроблених систем навчальних, виховних і розвивальних завдань.

 7. Здатність до підведення підсумків, формулювання висновків педагогічного дослідження.

Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- наставництво та керівництво стажуванням, педагогічною практикою студентів педагогічних ЗВО;

- керування роботою творчих груп, методичних об’єднань, Школи молодого вчителя тощо;

- проведення майстер-класів, тренінгів тощо;

- модераторство під час проведення семінарів, конференцій тощо

 1. Здатність до наставництва та керівництва стажуванням, педагогічною практикою студентів.

 2. Здатність до керування роботою творчих груп, методичних об’єднань, школи молодого вчителя тощо.

 3. Здатність до проведення майстер-класів, тренінгів тощо.

Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- узагальнення власного педагогічного досвіду і представлення його у формі розробок навчальних

матеріалів для учнів, системи уроків, методичних рекомендацій щодо практики використання певних

методичних прийомів, організації видів навчальної діяльності тощо;

- поширення власного педагогічного досвіду шляхом участі в методичних заходах різних рівнів

(шкільного, районного, міського, обласного, всеукраїнського);

- представлення власного педагогічного досвіду в засобах масової інформації (педагогічній пресі,

освітніх платформах тощо);

- коригування наявного доробку з урахуванням пропозицій і зауважень колег; з урахуванням здобутків

педагогічної науки і практики.

 1. Здатність до узагальнення власного педагогічного досвіду.

 2. Здатність до поширення власного педагогічного досвіду.

 3. Здатність до коригування власної професійної діяльності з урахуванням пропозицій і зауважень колег, здобутків педагогічної науки та практики.

Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.


Трудова функція включає такі трудові дії та операції:

- аналіз професійної діяльності та результатів роботи колег-вчителів початкової школи;

- оцінювання результатів роботи колег – вчителів початкової школи;

- експертиза навчальних матеріалів, методичних розробок тощо;

- участь в роботі експертних груп, атестаційної комісії.

 1. Здатність аналізувати професійну діяльність і результати роботи вчителів початкових класів.

 2. Здатність оцінювати результати роботи вчителів початкових класів.

 3. Здатність проводити експертизу навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, навчальних посібників тощо.

 4. Здатність брати участь у роботі експертних груп, атестаційних комісій.

Література:

1.Професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (від 2018р.) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18

2.Закон України «Про освіту» від 5.09.2017р https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2145-19
скачати

© Усі права захищені
написати до нас