Ім'я файлу: 58c707251af75c520a55a7fc95e123f2bd4ca2e00a878356ebc294b1b1e280c8
Розширення: doc
Розмір: 61кб.
Дата: 13.04.2022
скачати

Додаток 2
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов’язкового страхування майнових ризиків під час промислової
розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених
Законом України “Про нафту і газ”

_______________________ ___ ____________ 20__ року

   (місце укладення договору)

Страховик ____________________________________________________________

(повне найменування,

__________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника,

_________________________________________________________________________,

його повноваження, серія, номер і строк дії ліцензії)
з однієї сторони, та страхувальник ____________________________________________

(повне найменування, прізвище,

_________________________________________________________________________,

ім’я, по батькові керівника, його повноваження)

_________________________________________________________________________,

з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України “Про нафту і газ”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 979 (далі — Порядок і правила), проводить обов’язкове страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України “Про нафту і газ”, в межах, у строк і на умовах, що визначені цим договором.

2. Предметом цього договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником навколишньому природному середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок, а також за пошкодження державного майна, що було надане у користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу.

3. Найменування ділянки нафтогазоносних надр, на якій здійснюється промислова розробка родовищ нафти і газу, ____________________________________

_________________________________________________________________________.

4. Місцезнаходження ділянки нафтогазоносних надр, на якій здійснюється промислова розробка родовищ нафти і газу, ____________________________________

_________________________________________________________________________.

Страхові ризики і страхові випадки

5. Страховими ризиками є певні події, внаслідок яких виникає ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій чи технічних неполадок та/або пошкодження державного майна, що було надане в користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу.

6. Страховим випадком є певна подія, внаслідок якої у страхувальника виникає обов’язок щодо відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу у зв’язку з аварією чи технічними неполадками та/або державному майну, що було надане в користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу, за умови, що подія, яка призвела до заподіяння такої шкоди, сталася в період дії договору обов’язкового страхування та встановлено причинно-наслідковий зв’язок між заподіянням такої шкоди та діяльністю страхувальника з промислової розробки родовищ нафти і газу.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

війни, воєнних дій, громадянської війни, бунту, повстання, революції, протиправного захоплення влади, страйку, локауту, терористичних та інших подібних дій;

впливу іонізуючого випромінювання та радіаційного впливу;

наявності дефектів майна, відомих або таких, що мали бути відомі страхувальнику на момент укладення договору обов’язкового страхування та про які не було повідомлено страховику під час укладення договору обов’язкового страхування;

псування (корозії, гниття, зносу, окислювання, бродіння) предметів (устатковання, матеріалів, речовин), що використовуються в технологічному процесі, яке мало бути, але не було враховане під час їх використання та про яке не було повідомлено страховику під час укладення договору обов’язкового страхування;

самозапалення та інших природних властивостей окремих предметів, які мали бути, але не були враховані під час їх використання та про які не було повідомлено страховику під час укладення договору обов’язкового страхування;

стихійного лиха;

самовільного користування надрами;

проведення робіт без затвердженої в установленому законодавством порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням її вимог;

порушення умов та правил діяльності, що передбачені відповідним спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про умови користування родовищем нафти і газу, норм безпеки.

8. Претензії або позови, пред’явлені третіми особами стосовно відшкодування збитків, спричинених однією подією, вважаються пред’явленими щодо одного страхового випадку.

Страхова сума, страховий тариф, страховий
платіж та строки його внесення

9. Страхова сума — ___________________________________________ гривень.

10. Страховий тариф — _______________________________________________.

11. Страховий платіж — _______________________________________ гривень.

12. Строк внесення страхового платежу — до ___ _______ 20___ року.

13. Безумовна франшиза за кожним страховим випадком щодо заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу становить __________________________________________________________.

Права та обов’язки сторін

14. Страхувальник зобов’язаний:

своєчасно внести страховий платіж у розмірі та у строк, що визначені цим договором;

інформувати страховика про зміни страхового ризику;

надавати можливість страховику проводити огляд об’єктів, що можуть вплинути на визначення ступеня ризику під час страхування, а також за письмовим запитом подавати представникам страховика необхідну технічну та іншу інформацію про страховий випадок та експлуатацію зазначених об’єктів;

у разі настання події, що має ознаки страхового випадку, протягом двох робочих днів після того, як про неї стало відомо, письмово повідомити страховика про подію, її характер, попередньо встановлені причини, орієнтовний розмір збитків та вжиті заходи щодо зменшення їх розміру;

вживати заходів до запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

у разі аварії чи технічних неполадок під час промислової розробки родовищ нафти і газу в період дії договору обов’язкового страхування негайно повідомити про це територіальні органи ДСНС, Державного департаменту пожежної безпеки, інші компетентні органи та виконувати їх розпорядження щодо складення акта або іншого документа для реєстрації події.

15. Страховик зобов’язаний:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

протягом двох робочих днів після того, як стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення необхідних документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування;

здійснити страхове відшкодування за наявності документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків, або прийняти рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) у розмірі, визначеному пунктом 25 цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, внести відповідні зміни до цього договору;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, установлених законом.

16. Страхувальник має право:

отримати від страховика дублікат договору в разі його втрати;

вимагати дострокового припинення дії договору відповідно до законодавства та умов договору;

оскаржити відмову страховика у здійсненні страхового відшкодування в судовому порядку.

17. Страховик має право:

отримувати необхідну інформацію, в тому числі документи про зміни страхового ризику;

перевіряти подану страхувальником інформацію та дотримання ним умов договору;

вимагати дострокового припинення дії договору відповідно до законодавства та умов договору;

відмовити у передбачених договором випадках у здійсненні страхового відшкодування;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин заподіяння шкоди (у разі проведення розслідування).

18. До страховика переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, винної у завданні збитків, після здійснення страхового відшкодування.

Умови здійснення страхового відшкодування

19. У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу та пошкодження державного майна, що було надане в користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу страхове відшкодування здійснюється у такому розмірі:

за заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварії чи технічних неполадок — у межах 50 відсотків розміру страхової суми за одним страховим випадком;

за пошкодження державного майна, що було надане в користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу — у межах 50 відсотків розміру страхової суми за одним страховим випадком.

У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу або пошкодження державного майна, що було надане в користування, протягом строку промислової розробки родовищ нафти і газу, страхове відшкодування здійснюється у межах розміру страхової суми за одним страховим випадком.

20. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику заяву про виплату страхового відшкодування у зв’язку із настанням страхового випадку, до якої додаються копії:

1) договору обов’язкового страхування;

2) документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

акта (протоколу) комісії з розслідування причин заподіяння шкоди (у разі проведення розслідування);

рішення суду щодо відшкодування збитків страхувальником на користь третьої особи або підтвердних документів страхувальника та третьої особи щодо врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, без звернення до суду.

Страховик здійснює виплату страхового відшкодування відповідно до умов цього договору на підставі заяви, поданої згідно із цим пунктом, та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, що визначається страховиком.

Сума страхового відшкодування не повинна перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнала третя особа.

21. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про його виплату.

Про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик письмово повідомляє страхувальника протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причини такої відмови.

22. У разі здійснення страхового відшкодування договір діє до кінця строку, визначеного пунктом 28 цього договору. При цьому обсяг зобов’язань страховика щодо здійснення страхового відшкодування становить різницю між страховою сумою, визначеною цим договором, та виплаченим страховим відшкодуванням.

23. Сума страхового відшкодування за один або кілька страхових випадків не може перевищувати страхової суми, визначеної цим договором. Якщо страхове відшкодування здійснено в повному розмірі страхової суми, дія цього договору припиняється і страхувальник повинен укласти новий договір.

Причини відмови у здійсненні страхового відшкодування

24. Страховик має право відмовити у здійсненні страхового відшкодування у випадках, передбачених частиною першою статті 26 Закону України “Про страхування”.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору та порядок розв’язання спорів

25. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

26. За несвоєчасне здійснення страхового відшкодування (з порушенням строків, передбачених цим договором) страховик сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка за кожний день прострочення, але не більше розміру подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла на день укладення договору.

27. Спори за цим договором розв’язуються шляхом переговорів. Якщо сторони під час переговорів не дійшли згоди, спір розв’язується в судовому порядку.

Інші умови договору

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Строк дії, порядок зміни та припинення
дії договору обов’язкового страхування

28. Цей договір набирає чинності з дня, що настає за днем внесення страхувальником страхового платежу у повному обсязі на рахунок страховика.

29. Строк дії цього договору з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ року.

30. Зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною цього договору.

31. Дія цього договору може бути достроково припинена за вимогою страхувальника або страховика.

Страхувальник або страховик зобов’язаний повідомити іншу сторону про свій намір достроково припинити дію цього договору не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення його дії.

У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, він повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі в повному обсязі.

У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються в повному обсязі сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором.

32. Дія цього договору припиняється та договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у випадках, передбачених статтею 28 Закону України “Про страхування” та цим договором.

Адреси, реквізити та підписи сторін

СТРАХОВИК


СТРАХУВАЛЬНИК

__________________________

__________________________

__________________________

(підпис керівника)


__________________________

__________________________

__________________________

        (підпис керівника)


скачати

© Усі права захищені
написати до нас