Ім'я файлу: Медичне право 1-2 заняття Кривий Василь Миколайович 1-.docx
Розширення: docx
Розмір: 136кб.
Дата: 10.03.2021
скачати


Робочий зошит «Медичне право»

тема 1. Медичне право України в системах права і законодавства. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

тема 2. Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні

тема 3. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин

тема 4. Медична допомога та медична послуга Основи господарської діяльності з медичної практики

тема 5. Правове регулювання окремих видів медичної допомоги

тема 6. Дефекти надання медичної допомоги. Медична експертиза та контроль якості медичної допомоги

тема 7. Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я. Механізми захисту прав суб’єтів медичних правовідносин

Робочий зошит «Медичне право» є виданням, яке призначено для самостійної роботи студентів на практичних заняттях з медичного права (в т.ч. для дистанційного навчання), та висвітлює проблематику галузі медичного права, містить практичні завдання, що сприяють засвоєнню студентами-медиками набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню, а також перевірці якості їх засвоєння.

Матеріал у робочому зошиті представлений як один змістовий модуль, який структурований та включає:

 • цю передмову;

 • теми практичних занять, які розміщені у послідовному порядку, згідно робочої навчальної програми із начальної дисципліни «Судова медицина та медичне право».

В свою чергу кожна тема практичного заняття структурована та включає практичні завдання для самостійної індивідуальної роботи студента, зокрема заповнення схем і таблиць, встановлення відповідностей, бліц-опитування, ситуаційні задачі та довідкову правову інформацію.

Робочий зошит дозволить студентам-медикам ефективніше організувати самостійну роботу при вивченні курсу «Медичне право» та в результаті його вивчення повинні:

Знати:

 • понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права;

 • джерела медичного права;

 • тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я;

 • механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин;

 • правові умови провадження окремих видів медичної практики та їх правове регулювання;

 • державно-правові гарантії та механізми захисту прав людини у сфері охорони здоров’я;

 • дефекти надання медичної допомоги, їх правову кваліфікацію;

 • види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я;

 • юридичну практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського суду з прав людини.

Вміти:

 • самостійно працювати із законодавством України та міжнародними і регіональними стандартами у сфері охорони здоров’я;

 • знати механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин;

 • аналізувати правову природу різних видів медичної практики;

 • правильно оцінювати наслідки професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.

Виробити практичні навики:

 • реалізовувати свої права та обов’язки;

 • захищати свої права та законні інтереси;

 • усно та письмово, логічно правильно обґрунтовувати правові явища і процеси;

 • роботи з текстами основних нормативних актів, зокрема Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Тема 1. Медичне право України в системах права і законодавства. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини
Завдання 1. Галузь медичного права
Заповнити схеми:

Медичне право–це комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають у сфері здійснення медичної діяльності
Предмет медичного права – це суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення медичної діяльності
Методи правового регулювання

медичного права


адміністративно-правовий метод (імперативний)
цивільно-правовий метод (диспозитивний)
Завдання 2. Принципи медичного права
Заповнити схеми:

принципи права - об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок його розвитку.

Описати принципи медичного праваПринцип соціальної рівностіПри ньому всі члени суспільства володіють однаковим статусом в певній галузі. Всі мають право на роботу,вибір, розподіл ресурсів, рівність можливостей.
Основоположний принцип права, який визнає саму цінність людини, її гідність, право на щастя, виявлення своїх здібностей.


Принцип гуманізмуПринцип рівноправностіПринцип при якому всі люди мають рівні права та однакові можливості
Принцип єдності юридичних прав і обов’язків

медичного права
Право людини мати не тільки права, а й обов’язки

Відповідно до ст.4 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» основними принципами охорони здоров'я в Україні є:
1.Визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;

2.Дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;

3.Гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення

4. Рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я

5. Відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість.

6. Орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров'я.

7. Попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я.
8. Багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції.
9. Децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі.

Завдання 3. Медичні правовідносини

Заповнити схеми:

результат впливу норм медичного права на поведінку учасників, унаслідок якого між ними виникають правові зв’язки


Медичні правовідносини - цеКритерії класифікації

медичних правовідносин

Відповідні види медичних правовідносин:

За співвідношенням взаємних прав і обов'язків суб'єктів

Вертикальні - це відносини субординаційного характеру. Вони мають місце там, де одна сторона підлегла інший.

(ЗОЗ підпорядковуються МОЗ)

Горизонтальні – це рівноправні відносини, наприклад між лікарем і пацієнтом

(характеризуються рівністю сторін)

За ступенем визначеності суб'єктного складу

Абсолютно визначені – чітко визначають без альтернативи відповідних прав і обов’язків.
(право пацієнта на невідкладну допомогу кореспондує із обовязком надати таку допомогу, що є у всіх медичних працівників

Відносно визначені – допомога надається не в усіх закладах охорони хдоровя, а тільки в тих, які визначені спеціальними договорами

(носієві права кореспондують певні суб’єкти права)

За характером дій

Активні - де змістом обов'язків є здійснення певних позитивних активних дій;
наприклад:
Виконання лікарем своїх обов’язків

Пасивні - що передбачають утримання від вчинення певних дій.
наприклад:
Не розголошувати лікарську таємницю

За напрямами медичної діяльності

Профілактичні заходи, надання безоплатної медичної допомоги, надання платних медичних послуг, медичне страхування, проведення медичних експертиз, тощо
Склад медичних правовідносин

це характеристика правовідносин з точки зору їх внутрішнього устрою і взаємозв’язкускладових елементів


Зміст

Права та обов'язки:

 • основні

 • специфічні

 • додаткові
Об’єкти

1)особисті немайнові блага людини - життя і здоров‘я

2)процес надання медичної допомоги

3)результат отриманої медичної допомогиСуб’єкти

1)Медичні працівники та заклади охорони здоров’я

2)Пацієнти

3)Допоміжні служби (фінансові, кадрові, юридичні та ін.)


Завдання 4. Правосуб'єктність учасників правовідносин

Дати визначення:

Правосуб'єктність учасника медичних правовідносин – це передбачена нормами права здатність і можливість мати і користуватися суб'єктивними правами і нести юридичні обов'язки.

Завдання 5. Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норма права пов’язує виникнення визначених юридичних наслідків. Юридичними фактами не можуть бути абстрактні поняття, думки, події внутрішнього духовного життя людини та ін.
Описати дві групи юридичних фактівв медичному праві

Дії - це такі факти, настання яких залежить від волі і свідомості людей (наприклад, згода особи на оперативне втручання). Дії можуть бути правомірними, що відповідають приписам норм права і неправомірними, що не відповідають приписам правових норм.
Події – це юридичні факти, що відбуваються незалежно від волі людини (наприклад, надходження особи до лікувальної установи в безсвідомому стані);
Завдання 6. Джерела медичного права

Джерела (форми) права - це офіційні способи зовнішнього вираження й закріплення норм права. 

Норма права - це встановлене або санкціоноване, а також охоронюване державою правило поведінки, що визначає права і й обов'язки осіб.

Нормативно-правовий акт - офіційний документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.

Неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, відомі як колізія норм права. Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).
Заповнити таблицю:


Джерела медичного права


види

критерії класифікації

Закони і підзаконні акти


За юридичною силою


Загальні й спеціальні


За предметом регулювання


Матеріальні та процесуальні


За характером правового регулювання


Загальнодержавні та локальні


За сферою дії


Розмістити(від 1 до 5) нормативно-правові документи відповідно до рівня їхньої юридичної сили:

3 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

2 Цивільний кодекс України

4 наказ Міністерства охорони здоров’я України

1 Конституція України

5 статут закладу охорони здоров’я

Що означає визначення “норми Конституції України є нормами прямої дії”?

Пряма дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються безпосередньо. Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст.

Який нормативно-правовий документ слід застосувати у випадку колізії (розбіжності) міжзагальним і спеціальним нормативно-правовим актом?

При розбіжності між загальним і спеціальним

нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом

Який нормативно-правовий документ застосовується у разі існування неузгодженості між нормами права, прийнятими МОЗ України?

У разі існування неузгодженості між нормами, виданими

одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання.

Завдання на критичне мислення. Реформування системи охорони здоров’я: будівництво нового чи перебудова наявного. Що б ви обрали? Обгрунтуйте свою думку.
Я б обрав будівництво нового, оскільки система охорони здоров*я в Україні є надто застарілою.

Тема 2: Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні
Завдання 1. Законодавство України про охорону здоров'я
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я:


Державна політика охорони здоров'я формується
Заповнити схеми
Основним законом України – Конституцією УкраїниРеалізація державної політики в сфері охорони здоров’я

покладається на:

Органи місцевого самоврядування

МОЗ

Кабінет Міністрів України
Органи охорони здоров’я
Місцеві та державні адміністарції

Центральний орган виконавчої влади

МОЗЗаконодавство про охорониу здоров’я

складається

базується


З Основ та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я.

На

Конституції України


Завдання 2. Систематизація законодавства України про охорону здоров’я
Заповнити схему.


 1. Надання медичної допомоги;

 2. Правового статусу пацієнтів;

 3. Правового статусу медичних і фармацевтичних працівників;

 4. Фінансування охорони здоров'я;

 5. Оздоровчо-профілактичної діяльності;

 6. Забезпечення безпечних умов життєдіяльності;

 7. Організації та управління охорони здоров'я;

 8. Біоетики.
Групи законів у сфері охорони здоров'яЗавдання 3. Конституційне регулювання охорони здоров’я в Україні
Опрацювати ст.49 Конституції України та вказати на проблемні питання її правореалізації
1) Права на мед. Допомогу

2) Страхування

3) Фінансування охорони здоров’я

4) Умови для надання мед.допомоги

5) Розвиток лікувальник закладів

Завдання 4. Галузеве законодавство України у сфері охорони здоров’я
Заповнити таблицю


Tерміни

Визначення

Здоров’я

це не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя

Заклад охорони здоров’я

це юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників

Мережа закладів охорони здоровя

це сукупність закладів охорони здоров'я, що забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території

Послуга з медичного обслуговування населення

це послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуговування населення можуть бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт

Медичне обслуговування

це діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою.

Пацієнт

це фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога;Завдання на критичне мислення. Якщо б ви були дослідником історії регулювання медичної діяльності в Україні, то які періоди її становлення і розвитку слід розглядати
Досліджуючи історію регулювання медичної діяльності в Україні , доціоьно розглядати п*ять періодів, зокрема:

1. Х – ХVIIст;

2. правління Петра Великого

3. середина ХVIІ – до початку ХХ ст.

4. радянський період (1917-1991рр.)

5.становлення і розвитку правового забезпечення охорони здоров*я в незалежній Україні з 1991р і до сьогодення.
Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що розробка сучасної правової системирегулювання сфери охорони здоров*я була б неможливою без детального вивчення й аналізу історії попередніх нормативно_правових актів у цій сфері. Враховуючи умови сьогодення , особливо при євроінтеграційних прагненнях нашої країни, має відбуватися подальше вдосконалення національного законодавства у сфері охорони здоров*я, а для цього необхідно врахувати історичний досвід. І лише використовуючи помилки й позитивний досвід минулого, ми зможемо розраховувати на бурхливий розвиток правового регулювання охорони здоров*я в подальшому.
Завдання 6.

Визначити ключове слово:

 1. стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад;

 2. суб'єктивний метод дослідження пацієнта, що полягає в отриманні інформації про пацієнта та його хворобу шляхом розпитування;

 3. створення людини, яка генетично ідентична іншій живій або померлій людині, шляхом перенесення у залишену без ядра жіночу статеву клітину ядра соматичної клітини людини;

 4. частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції;галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини;

 5. сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світосновнийЗ

д

о

р

о

в

*

яА

н

а

м

н

е

з


К

л

о

н

у

в

а

н

н

я

О

р

г

а

н
Н

а

у

к

аскачати

© Усі права захищені
написати до нас