Ім'я файлу: Аудиторська діяльність та її регулювання в Україні.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 25.10.2020

Практична робота 2

Аудиторська діяльність та її регулювання в Україні
Завдання 1

Знайдіть в Законі України «Про аудиторську діяльність» відповідні статті, що віддзеркалюють загальні аудиторські стандарти. Завдання виконайте у формі таблиці.
Таблиця 2.1- Стандарти аудиту

Загальні стандарти аудиту

Статті у Законі України «Про аудиторську діяльність»

- аудиторська перевірка повинна виконуватись особою (особами), яка має необхідну академічну і технічну підготовку як аудитора

4,10

- аудитор (аудитори) повинен бути неупередженим і незалежним від об'єкта перевірки

3.3, 20

- виконуючи процедури перевірки і готуючи аудиторські звіти, аудитори повинні відповідально ставитися до роботи, яку вони виконують

19, 22.1


Завдання 2

Порівняйте функції та напрями діяльності Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України на основі Статутів цих організацій та інших відомостей, наведених у їх інформаційних електронних ресурсах (сайтах). Результати досліджень оформіть у вигляді таблиці.
Таблиця 2.2 – Порівняльний аналіз діяльності АПУ та САУ

Критерій

АПУ

САУ

Дата створення

22 квітня 1993 р

14.02.1992 р

Керівництво

Голова АПУ

Президент САУ, з'їзд делегатів Спілки, Рада Спілки


Функції

1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;

2) затверджує стандарти аудиту;

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які
здійснюватимуть аудит банків;

4) веде Реєстр;

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та
аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної
етики аудиторів;

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при
проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за
якістю аудиторських послуг;

7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими
фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі
необхідності застосовує до них стягнення;

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та
Статутом Аудиторської палати України.

-представляє законні інтереси своїх членів в органах державної влади та управління України;

- вносить пропозиції до органів влади і управління з питань аудиторської діяльності;

- сприяє дотриманню законності і проведенню профілактики

правопорушень серед своїх членів;

- у разі необхідності бере участь у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку;

- здійснює співробітництво з державними і громадськими об'єднаннями, підприємствами і установами, а також з приватними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Спілки;

- здійснює правовий і соціальний захист своїх членів;

- забезпечує членів Спілки необхідними видами інформаційних,

консультативних та інших послуг;

- інформує громадськість про роботу Спілки.


Підрозділи

Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів, яка здійснює підготовку навчальних програм, проводить іспити та співбесіди тощо.

Комісія АПУ з стандартів та практики аудиту, яка організовує розробку, затвердження і впровадження у практику аудиту

Комісія АПУ з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту.

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики.

Комісія АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиту.

Дисциплінарна комісія, що здійснює нагляд за фактами порушень аудиторами України вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту та норм професійної етики, які надходять від Комісій АПУ.


Територіальні відділення, місцеві осередки, ревізійна комісія

Нормативні документи

Закони України

Акти Аудиторської палати України

Регуляторна діяльність


Закон України "Про аудиторську діяльність"

ДИРЕКТИВА 2014/56/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 квітня 2014 р.

ДИРЕКТИВА 2006/43/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 17.05.06 р.Завдання 3

Аудиторська фірма “Консульт” вирішила стати одним із засновників торгово-комерційного підприємства “Стандарт” у формі ТОВ. При цьому безпосередньо вона не бере участі в господарській діяльності підприємства. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.
Аудиторська фірма повинна займатися виключно аудиторською діяльністю.

Завдання 4

Визначте правомірність допуску до складання іспиту на отримання сертифіката аудитора наступними особами:

- громадянка України, що працює 4 роки на посаді головного бухгалтера і має вищу освіту за фахом «Облік і аудит»; (допускається, оскільки працює більше 3 років і має вищу освіту)

- громадянин Росії, що працює на посаді економіста-фінансиста протягом 6 років (немає даних щодо вищої освіти);

- студент 5-го курсу спеціальності «Облік і аудит», що має досвід роботи помічником бухгалтера на протязі 4 років (не має закінченої вищої освіти);

- головний бухгалтер фірми з середньою економічною освітою і стажем роботи 12 років; (немає вищої освіти)

- менеджер фірми з стажем роботи 7 років, який є громадянином Білорусії, і має вищу економічну освіту (допускається, якщо документ про здобуття вищої освіти визнається в Україні).

Обґрунтуйте свою відповідь.
Завдання 5

Громадянин України Самойленко вирішив отримати сертифікат аудитора. Для цього у червні 2014 р. він подав документи в Аудиторську палату України. Він представив диплом про вищу економічну освіту, трудову книжку, де зроблений запис про те, що він працював головним бухгалтером з 12.11.2012 роки по 30.05.2014 в АТЗТ “Будтехнология”. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.

Оскільки громадянин Самойленко не пропрацював на посаді головного бухгалтера 3 роки, то він не може отримати сертифікат аудитора.
Завдання 6

Громадяни України Лисенко, Довженко і Петренко вирішили заснувати аудиторську фірму. При цьому фірма займатиметься виключно наданням аудиторських послуг. Частка в статутному фонді кожного засновника така: Лисенко-45%, Довженко - 15%, Петренко-40%. Петренко не є аудитором. Керівником бути вирішено призначити Лисенко. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.

Загальна частка засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 %, а за умовою задачі частка громадянина Петренка, який не є аудитором - 40%, тому це порушення.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор, яким є громадянин Лисенко (немає ппорушення)

Аудиторській фірмі дозволяється вести аудиторську діяльність лише за умови, що в ній працює хоча б один аудитор, та після включення її до Національного реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Лисенко та Довженко – аудитори. Порушення немає.
Завдання 7

Наведіть приклади порушення кожного з етичних принципів аудиту. Завдання виконайте у формі таблиці.

Таблиця 2.3- Етичні принципи аудиту

Етичні принципи

Приклади порушення етичних принципів

а) незалежність

Аудитор рідний брат замовника аудиторської перевірки

б) чесність

Приховування достовірних висновків щодо діяльності підприємства

в) об'єктивність

Несправедливі рішення та висновки аудитора

г) професійна компетентність та належна ретельність

Відхиляння в роботі від належних технічних та професійних стандартів

ґ) конфіденційність

Аудитор розголосив результати перевірки супернику свого замовника

д) професійна поведінка

Хабарництво

е) дотримання технічних стандартів

Порушення законів України та Міжнародних стандартів

Завдання 8

Які принципи професійної етики порушуються у наступних ситуаціях:

- аудитор погодився за винагороду виправити окремі помилки обліку і звітності до того, як буде складено аудиторський висновок (незалежність, чесність та об’єктивність);

- аудитор після складання аудиторського висновку отримав цінний подарунок від клієнта за своєчасне виконання своїх зобов’язань (професійна поведінка);

- аудитор розповів своєму колезі про зловживання, які він викрив на фірмі, де йому довелося проводити аудит, з метою передачі свого професійного досвіду (конфіденційність);

- аудитор під час відпустки познайомився з керівником підприємства, який запросив його провести перевірку з метою встановлення довіри до головного бухгалтера, на що і погодився аудитор (дотримання технічних стандартів, незалежність).
Завдання 9

Незалежність аудитора має три аспекти: правова, етична та економічна. З’ясуйте, до якого аспекту відносяться вимоги, наведені у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 – Аспекти незалежності аудитора

Вимоги до аудитора

Аспект незалежності

Правовий

Економічний

Етичний

Обмеження видів діяльності
*
Обмеження видів послуг клієнту, що надаються одночасно

*Конфіденційність інформації*

Професійна компетентність*

Належне виконання професійних зобов’язань*

Індивідуальні відносини з робітниками та представниками клієнта

*
*

Підвищення професійного рівня*

Відсутність фінансового інтересу у справах клієнта
*

Незалежність можлива лише в умовах свободи від впливу (контролю) з будь-якого боку. Тобто, коли мова йдеться про професійну аудиторську діяльність, то контроль за нею не може бути ані з боку користувачів (можливих замовників на аудит), ані з боку відповідальної сторони.

Разом з тим реально існує лише певний рівень незалежності, тобто аудитори не можуть бути абсолютно незалежними. Керівництво будь-якого підприємства повинно бути зацікавлене в тому, щоб на максимально можливому рівні забезпечити незалежність та об’єктивність аудитору, адже, від цього залежить результат проведення аудиторської перевірки на підприємстві.Завдання 10

Державним підприємством «Українські залізниці» подано судовий позов на аудитора з наступних позицій:

а) розкриття конфіденційної інформації щодо обсягів сплачених податків за період, по якому було надано аудиторський висновок (на вимогу Генеральної прокуратури України);

б) розкриття робочих документів аудитора комісії АПУ з перевірки якості наданих послуг (за іншим позовом ГПУ).

Встановіть правомірність дій аудитора та їх адекватність вимогам професійної етики.
Після закінчення аудиту робочі документи залишаються в аудитора. На підставі робочих матеріалів аудитор може складати різні довідки, таблиці, розрахунки. Але його право власності на ці матеріали обмежується етичними нормами та зобов'язанням конфіденційності перед клієнтом. Робочі документи аудитора не можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта або як її заміна. Ніхто не може вимагати або вилучати в аудитора робочі документи. Це можна робити лише за випадків, передбачених українським законодавством (на вимогу правоохоронних органів або суду).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас