1   2   3   4
Ім'я файлу: Курсова_Гнилюх_Юлія.docx
Розширення: docx
Розмір: 65кб.
Дата: 02.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
лаба 9лера.docx
господарське право.docx
1111111.docx

ВИСНОВКИ


Отже, в даній роботі комплексно вирішена наукова проблема, що полягає в удосконаленні процесуального порядку здійснення виклику слідчим, прокурором та судового виклику як заходів забезпечення кримінального провадження. На підставі всебічного аналізу різноманітної літератури, законодавства та практики його застосування, сформульовано наступні теоретичні висновки:

1. Виклик за своєю природою є міжгалузевою правовою категорією та окремим елементом кримінальної процесуальної діяльності. Визначений законодавчо виклик слідчим, прокурором, судовий виклик є засобом забезпечення оперативності явки учасників кримінального провадження, які викликаються до уповноваженої особи для проведення відповідної процесуальної дії, що застосовується під загрозою настання для несумлінної особи негативних наслідків у вигляді приводу, грошового стягнення та, за наявності підстав, - запобіжного заходу.

2. Правова природа виклику слідчим, прокурором, судового виклику у кримінальному процесі полягає в тому, що дане правове явище спрямоване на доведення до відома визначених законом учасників кримінального провадження у відповідний спосіб їхнього процесуального обов’язку з’явитись у визначений уповноваженою особою час та місце для участі у проведенні відповідної процесуальної дії. Недотримання норм кримінального процесуального закону та невиконання покладених на учасника кримінального провадження обов’язку зі з’явлення на виклик уповноваженої особи виступає підставою для притягнення такого учасника до кримінальної процесуальної відповідальності.

3. Фактичні підстави для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження є наявність у слідчого, прокурора, слідчого судді достатніх підстав вважати, що особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження або обов’язковість її участі у процесуальній дії. Оцінка достатності таких підстав є необхідною та покладається під час досудового розслідування на слідчого, прокурора або слідчого суддю.

4. Поєднання функцій прокурорського нагляду та судового контролю в інтересах гарантування та захисту конституційних прав осіб при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження є дійовим механізмом забезпечення конституційних прав особи в кримінальному провадженні.

5. Таким чином, судовий контроль і прокурорський нагляд є дві самостійні форми державної діяльності з властивими їм завданнями, методами й засобами. Проблему забезпечення прав особи при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження на досудовому розслідуванні не можна вирішити шляхом заміни прокурорського нагляду чи судового контролю. Обумовлено це тим, що наявність однієї форм (судового контролю або прокурорського нагляду) фактично не може охопити всю діяльність органів досудового розслідування, пов’язану із застосуванням примусових заходів.

6. В актуальних умовах розвитку суспільних відносин необхідно осучаснити кримінальне процесуальне регулювання способів здійснення виклику. Нові способи комунікації, широке використання інтернет-технологій зумовлює можливість виклику також і направлення викликів через інтернет-месенджери, тим більше, що в частині з них можливо відстежити, що відповідне повідомлення прочитано. На даному етапі на такий спосіб може поширюватися режим виклику по телефону. Однак для ефективного використання відповідних новацій та неможливості маніпуляцій щодо такого способу, вбачається за доцільне на нормативному рівні закріпити можливість направлення повісток про виклик через месенджери, які встановлені додатками (застосунками) на мобільні телефони учасників кримінального провадження та на електронну пошту. Популярна на сьогоднішній день теза про те, що мобільний телефон став частиною анатомії людини має сприяти формуванню нового бачення виклику як заходу забезпечення кримінального провадження та прискорити внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року №995_004

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року №4651-VI

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

4. Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. 2017. 272 с.

5. Кримінальний процес: підручник. Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.

6. Канцір В.С., Коваль М.М., Слотвінська Н.Д. Кримінальний процес: конспект лекцій для студентів спеціальності 081 «Право». Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 169 с.

7. Щадило А. А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2019. 241 с.

8. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року. За заг. ред. Чернявського С. С. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. 1288 с.

9. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. Л. Д. Удалова, М. А. Макаров, Ю.І. Азаров, С. О. Заїка, О. В. Кубарєва, О. В. Римарчук, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, А. В. Форостяний, О. Ю. Хабло. Видання 5-те, переробл. і доповн. Київ, 2020. 497 с.

10. Тертишник В. М. Кримінальний процесуальний кодекс України: підручник. К.: Правова Єдність, 2018. 840 с.

11. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харків, 2018. 219 с.

12. Черненко. А.П. Роль прокурорського нагляду за своєчасністю та законністю провадження слідчих дій. Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: Матеріали круглого столу (25 травня 2007 р.). Дніпропетровськ, 2015. С. 11-13.

13. Петрухін І. Прокурорський нагляд та судовий контроль за слідством. І. Петрухін. Відомості Верховної Ради. 2016. № 9. С. 12-14.

14. Войцишен В. Прокуратура України в системі конституційного поділу влади в контексті європейських стандартів. Віктор Войцишен. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2018. № 1. С. 57–66.

15. Меріт (Merit) проти України: рішення Європейського суду з прав людини в справі за скаргою № 66561/01 від 3 березня 2004 року. Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_110#Text

16. Салов (Salov) проти України : рішення Європейського суду з прав людини в справі за скаргою № 65518/01 від 6 вересня 2005 року. Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини.

17. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1697-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text

18. Генеральна прокуратура України: офіційний веб-сайт. URL: http://www.gp.gov.ua/

19. Методичні рекомендації щодо здійснення прокурором нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва : схвалено рішенням науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України (протокол № 2 від 16 травня 2014 року) й рекомендовано для використання в практичній діяльності. О. В. Геселев, М. І. Гошовський, О. І. Донський та ін. К., 2014. 90 с.

20. Ткачук О.С. Судовий контроль за слідчими та оперативно-розшуковими діями. Вісник Верховного Суду України. 2008. № 3. С. 35- 38.

21. Функція судового контролю в кримінальному процесі: монографія. Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 176 с.

22. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

23. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004

24. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

25. Полешко А. В. Пропозиції з удосконалення порядку здійснення виклику у кримінальному провадженні. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 85. С. 144-149.

26. Білоус О. Д. Особливості здійснення виклику особи під час досудового розслідування. Наукове забезпечення захисту прав та свобод громадян України в умовах інтеграції в Європейський простір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2018. С. 120–124.

27. Ратнова А.В. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2021. 248 с.

28. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо присвоєння та використання офіційної електронної адреси № 3861 від 16 липня 2020 року.

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69499

29. Ратнова А. В. Проведення огляду облікового запису користувача в соціальній мережі під час досудового розслідування кримінального провадження. Науково-практичний журнал «Прикарпатський юридичний вісник». 2020. Випуск №3 (32). С. 97-102.
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас