Ім'я файлу: облік і аудит.doc
Розширення: doc
Розмір: 58кб.
Дата: 24.04.2022
скачати

Загальні правила оформлення контрольної роботи
Контрольна робота повинна бути виконана машинописним (через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці із застосуванням чорної стрічки середньої жирності) або машинним за допомогою комп'ютерної техніки(шрифт Times текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом) способами на одній стороні стандартного аркуша білого однотипного паперу формату А4 (210x197 мм). При написанні роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в контрольній роботі, або на ідеях і висновках яких ґрунтуються висновки автора роботи. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

В тексті контрольної роботи посилання на джерела позначають порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: [2].

Структура роботи:

 1. Теоретичне питання (3-5 сторінок)

 2. Означення

 3. Практичне завдання (2-3 сторінки)

Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними і розгорнутими.

Завдання до контрольної роботи визначають відповідно до номера в загальному списку групи.
Завдання до контрольної роботи

ВАРІАНТ 1


1.Теоретичне питання.

Сутність аудита, історичні аспекти і сучасний стан його розвитку і становленні в Україні і його перспективи.

 1. Означення: АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 2. Практичне завдання.

Перелічити та проаналізувати існуючи нормативи аудиту. Взявши за основу один із чинних нормативів (на вибір) розробити внутрішню методику (норматив) для конкретної аудиторської фірми.

ВАРІАНТ 2

1.Теоретичне питання.

Предмет, метод і види аудита. Об'єкти аудиторської діяльності. Відмінності аудита від ревізії.

2. Означення: АУДИТОР

3. Практичне завдання.

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці та які її умови:

 • державне підприємство;

 • закрите акціонерне товариство;

 • відкрите акціонерне товариство;

 • товариство з обмеженою відповідальністю;

 • приватне підприємство;

 • комерційний банк;

 • інвестиційний фонд;

 • спільне підприємство;

 • страхова компанія.

ВАРІАНТ 3

1 . Теоретичне питання.

Закон України "Про аудиторську діяльність". Аудиторська палата України (АПУ), її функції.

2. Означення: ОБ’ЄКТИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Скласти графік виконання конкретних видів аудиторських послуг, обов’язково відобразити такі реквізити:

 • назва роботи, яка виконується;

 • строки виконання;

 • виконавець;

 • вихідні дані, потрібні для перевірки;

 • форма результату;

 • кому надається результат.

ВАРІАНТ 4

1. Теоретичне питання.

Керування аудитом в Україні. Суспільні аудиторські організації. Порядок створення і ліцензування аудиторських фірм.

2. Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3. Практичне завдання.

Заключено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ на проведення аудита. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена протягом 15 днів.

1. Назвіть, при яких обставинах термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений.

2. Складіть план роботи аудитора за приведеною формою, обов’язково відбивши в ньому одержання попередньої інформації про клієнта, направлення листа клієнтові, де будуть зазначені обов'язки і відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора.
Загальний план аудиту

Заплановані види робіт


Період проведення

Виконавець

Нормативно-правова база

Примітки

ВАРІАНТ 5

1. Теоретичне питання.

Програма аудиторської перевірки. Нормативи аудита. Процес аудита. Взаємозв’язок цих понять.

2. Означення: СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

3. Практичне завдання.

Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на Ваш погляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку:

 • основних засобів;

 • ТМЦ;

 • грошових коштів;

 • статутного фонду;

 • собівартості;

 • заборгованості.

Нормативні документи до задач варіантів 1-5:

 1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. №3125 (зі змінами та доповненнями).

 2. Національні нормативи аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.98р. №73.

 3. Кодекс професійної етики аудиторів України: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.98р. №73.

 4. Щодо проведення аудиторської перевірки відповідно до МСБО: Лист НБУ від 29.12.99р. №43-311/4026.

 5. Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги): Рішення Аудиторської палати від 10.03.2000р. №87.

 6. Роз’яснення Аудиторської палати України з питань застосування положень Закону України „Про аудиторську діяльність” та Національних нормативів аудиту в практиці незалежного аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 10.03.2000р.

 7. Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності: Затв. Аудиторською палатою України від 31.10.2000р.

 8. Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВРУ від 25.04.2000 р. № 06—10/278.

 9. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. №87.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах": Затв. Мінфіном України від 28.05.99 р. № 87.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. Мінфіном України від 25.02.2000 р. № 39.

 16. Питання складання фінансової звітності [Мінфін] [4383]: Наказ Мінфіну від 24.02.2000 р. № 37.

 17. Про реформування бухгалтерського обліку: Роз'яснення Мінфіну України від 09.03.2000 р. № 41—23/41.

 18. Про перевірку порівнянності показників форм квартальної фінансової звітності підприємства: Лист Мінфіну від 11.08.2000 р. № 053—4120.

 19. Про схвалення Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО: Затв. ДКЦПФР від 21.12.99 р. № 268.

ВАРІАНТ 6

1.Теоретичне питання.

Планування, стадії і процедури аудита.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3. Практичне завдання.

При перевірці правильного списання дебіторської заборгованості аудитор установив, що в грудні місяці року, що перевіряється, відповідно до розпорядження головбуха, списана дебіторська заборгованість термін позову якої пройшов, у сумі 5600 грн., за рахунок зменшення кредиторської заборгованості.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку варто зробити для усунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задачі:

1.Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

2.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99р. №750.

3.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95р. №88.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”: Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”: Затв. Мінфіном України від 31.12.99р. №318.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”: Затв. Мінфіном України від 31.01.2000р. №20.

7.Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99р. №151.

8.Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості: Лист ДПАУ від 03.02.2000р. №529/6/15-1116.

9.Щодо питань оподаткування кредиторської заборгованості, з якої минув термін позовної давності: Лист ДПАУ від 30.06.99р. №3805/6/15-1216.

10.Про методичні рекомендації з використання дебіторської заборгованості платника податку в розрахунках його прогнозованих доходів, що гарантують погашення податкової заборгованості при наданні органами державної податкової служби відстрочок та розстрочок сплати податків, інших платежів: Методичні рекомендації ДПАУ від 21.10.99р. 15775/7/24-0217.

ВАРІАНТ 7

1. Теоретичне питання.

Міжнародні стандарти аудита. Їх зміст і застосування. Основні принципи.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

3. Практичне завдання.

У процесі аудита встановлено, що перед складанням бухгалтерської звітності за рік, а також протягом усього року жодного разу не проводилась інвентаризація основних засобів, матеріалів і розрахунків з покупцями.

Необхідно :

 1. Визначити які нормативні документи порушені.

 2. Указати, хто в першу чергу відповідальний за подібні порушення (з перерахуванням їхніх посадових зобов'язань).

 3. Указати порядок дій аудитора і його пропозиції.

Нормативні документи до задачі:

1.Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Мінфіну України від 11.08.94р. №69.

2.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291.

3.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”: Затв. Мінфіном України від 18.10.99р. №242.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби ”: Затв. Мінфіном України від 27.04.2000р. №92.

6.Інструкція про порядок списання основних засобів та створення постійно діючої комісії щодо списання основних засобів: Затв. Наказом Мінпромполітики України від 26.10.99р. №373.

7.Щодо сплати непрямих податків при реалізації та безкоштовній передачі митними органами товарно – матеріальних цінностей (у тому числі конфіскованих): Лист ДПАУ від 21.02.97р. №16-1142/11-1221.

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”: Затв. Мінфіном України від 20.10.99р. №246.

9.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном Украіни від 24.05.95р. №88.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”: Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

11.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99р. №750.

ВАРІАНТ 8

1. Теоретичне питання.

Аудиторський ризик (сутність, поняття, порядок визначення).

 1. Означення: СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

 • неправильного оформлення касових документів;

 • порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

 • порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

Ліміт каси - 250 грн..

02.04.2004 касир представила аудиторові, у присутності головбуха, готівка купюрами і поштові конверти і марки.

Прибутковий касовий ордер №205 від 2.03.04 - 785 грн. - виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №206 від 3.03.04 -972 грн. - виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №207 від 3.03.04 - 5 грн. (повернення підзвітної суми від 20.02.04).

Прибутковий касовий ордер №208 від 9.03.04 - 25 грн. (повернення невикористаних підзвітних невикористаних сум на відрядження з 1.03. по 4.03).

Гроші надійшли в касу по чеку №268730 на заробітну плату у сумі 2300грн. - 20.03.04.

Прибутковий касовий ордер №208 від 24.03.04, гроші надійшли в касу з роздрібної торгівлі в сумі 250 грн.

Прибутковий касовий ордер №209 від 28.03.04, гроші надійшли в касу по чеку №268732 на господарські витрати в сумі 100 грн.

Видатковий ордер №221 від 2.03.04, гроші здані в Ощадбанк у сумі 780 грн.

Видатковий касовий ордер №222 від 3.03.04., гроші здані в Ощадбанк у сумі 900 грн.

Видатковий касовий ордер №223 від 20.03.04, видана заробітна плата у сумі 2310 грн.

Видатковий касовий ордер №224 від 24.03.04., здані гроші в Ощадбанк у сумі 250 грн.

Видатковий касовий ордер №225 від 28.03.04 на суму 100 грн. і видатковий касовий ордер № 226 від 30.03.04 на суму 15 грн. - видані гроші на господарські витрати.

ВАРІАНТ 9

1.Теоретичне питання.

Аудиторські документи. Аудиторський висновок і вимоги до його викладу.

2. Означення: НОРМАТИВИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

 • збереження коштів у касі;

 • неправильного оформлення касових документів;

 • порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

 • порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

1.Прибуткові ордера:

 • прибутковий касовий ордер №229 від 2.02.04 - отримані гроші по чеку № 235480 для виплати заробітної плати на суму 3587грн;

 • ПКО № 230 від 5.02.04 - отримані гроші по чеку № 235481 для виплати матеріальної допомоги на суму 1200грн;

 • ПКО № 231 від 12.02.04 на суму 202 грн. - виторг від реалізації.

2.Списані на підставі розрахункових відомостей і видаткових касових ордерів суми для виплати заробітної плати:

 • 2.02.04 – 1276 грн. 50 коп.

 • 3.02.04-1200 грн.

 • 3.02.04 –253 грн. 50 коп.

 • 4.02.04 –400 грн.

 • 5.02.04-1557 грн.

3.Здані в банк невитрачені суми призначені на видачу заробітної плати у сумі 100 грн. - 12.02.04

4.Касиром представлені 2 розписки на видачу з каси Іванову 4.02.04- 25 грн. і Сидорову 6.02.04 - 45 грн. (Розпорядчі підписи директора і головбуха на видачу грошей на розписках відсутні).

ВАРІАНТ 10

1.Теоретичне питання.

Методи визначення розміру аудиторського ризику.

2.Означення: ПРЕДМЕТ АУДИТУ

3.Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

 • неправильного оформлення касових документів;

 • порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

 • порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

 • залишок готівки в касі на 30.01.04 - 450 грн. (ліміт каси 300 грн.);

 • дані фактичного перерахунку грошей - 670 грн.

По документах аудитор установив:

1. Відповідно до відомості на виплату заробітної плати за другу половину грудня 2003 року по видатковому ордеру №22 (дата відсутня) головбух невірно списала за рахунок нереальної кредиторської заборгованості суму 1350 грн.

2. По видатковому касовому ордеру №23 від 4.01.04 списані 50 грн. (фактично - 500 грн.) Іванову, що працював, але грошей не одержував. Касир пояснила, що підпис підроблений нею і гроші віддані директорові.

3. По ПКО № 24 від 07.01.04 оприбутковано 490 грн. виторгу від клієнта за проживання у відділенні (фактично прикладені документи на 90 грн.)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас