Ім'я файлу: Загальні положення криміналістичної тактики.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 05.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Тактика допиту.docx
163.04.docx
Тема 12 підпр..doc
Особливі порядки кримінальних проваджень і загальна характеристи
ПСИХОЛОГІЧНІ ІДЕЇ О. М. ЛЕОНТЬЄВА.docx

МІНІСТРЕСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра криміналістики

Реферат

З дисципліни «Криміналістика»

На тему «Загальні положення криміналістичної тактики»
Виконала: здобувач вищої освіти 3

курсу, 302 групи

Спеціальність (напрям підготовки)

«Правоохорона діяльність»

Навчально-науковий інститут № 3

НАВС

Голодрига Валерія Юріївна

Керівник: Лісогор Віталій Григорович

Оцінка: Національна шкала_________

Кількість балів:____ECTS:____


Київ-2020
ПЛАН

1. Поняття та значення
2. Правові підстави, форми застосування, класифікація технічно-кримінальних засобів, прийомів
3. Комплекти технічно-кримінальних засобів
4. Технічно-кримінальні засоби виявлення та організації доказів
5. Засоби та методи дослідження доказів

6. Висновки

7. Використана література

1. Поняття та значення
У науці криміналістиці поняття "криміналістична техніка" виникло як сукупність технічних пристроїв, пристосувань і матеріалів, що використовуються для виявлення, фіксації і дослідження матеріальних джерел інформації. Основою виникнення і застосування технічних засобів є досягнення природничих і технічних наук. Методи і засоби природничих наук застосовували для вирішення вузьких завдань криміналістики, на основі яких виникали засоби і методи дослідження речових джерел інформації. Так виникло поняття "криміналістична техніка", яке стали розглядати не тільки як сукупність технічних засобів, що використовуються для розкриття злочинів, але й як систему прийомів і методів ефективного застосування технічних засобів, як систему теоретичних положень, що утворюють розділ науки криміналістики - "Криміналістична техніка".

Поняття "криміналістична техніка" на сучасному етапі використовується у двох значеннях: 1) криміналістична техніка як розділ науки криміналістики; 2) криміналістична техніка як технічні засоби, а також їх сукупність, прийоми їх використання при розслідуванні злочинів.

1. Криміналістична техніка- це сукупність наукових положень та рекомендацій щодо застосування природничо-наукових методів і технічних засобів при розкритті злочинів.

2. Криміналістична техніка- це сукупність (система) спеціальних засобів і методів (у тому числі суспільно-наукових), які використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки та використання доказів при розслідуванні злочинів.

Криміналістична техніка- це розділ науки криміналістики, що являє систему теоретичних положень і розроблених на їх основі технічних засобів, методів виявлення, фіксації, вилучення, збереження і переробки інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів і методів запобігання злочинам [1].

Основними формами застосування криміналістичної техніки є:

  • використання науково-технічних засобів оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових заходів;

  • застосування науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій;

  • використання науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час відповідних досліджень;

  • застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду [2].


2. Правові підстави, форми застосування, класифікація технічно-кримінальних засобів, прийомів
Засоби криміналістичної техніки широко використовуються для запобігання злочинам та у профілактичній діяльності органів дізнання, слідства та суду. Значну роль вони відіграють в адміністративно-профілактичній діяльності, у запобіганні проступків і правопорушень.

Уперше запропонував класифікувати на види криміналістичну техніку 1926 р. С. М. Потапов. Він, зокрема, класифікував усі засоби криміналістичної техніки за двома групами:

1. засоби для збирання інформації в ході слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;

2. засоби для експертного дослідження речових джерел, тобто "засоби слідчого і оперативного працівника" та "засоби експерта".
Нині криміналісти вважають, що доцільніше класифікувати криміналістичні науково-технічні засоби за трьома ознаками: 1) виникненням;

2) видом;

3) цільовим призначенням.

За виникненням науково-технічні засоби можна поділити на три види. До першого виду належать криміналістичні засоби, що використовуються виключно в криміналістиці. Це, наприклад, кулевловлювачі, йодні трубки та ін. До другого виду належать - науково-технічні засоби, запозичені криміналістами з інших галузей науки і техніки.

До третього виду віднесено науково-технічні засоби загальнотехнічного призначення, запозичені криміналістами для виконання криміналістичних завдань: ноутбуки, відеоапаратура, звукозаписуючі засоби, зубопротезні пасти і т. ін.

Основними видовими групами криміналістичних науково-технічних засобів є: прилади, обладнання й апаратура, пристосування та інструменти, матеріали і приналежності, комплекти, пересувні криміналістичні лабораторії.
За цільовим призначенням криміналістичні науково-технічні засоби можна класифікувати на три групи: криміналістична техніка для збирання доказів (валіза слідчого, одорологічна валіза, дактилоскопічні порошки та ін.);
криміналістична техніка для фіксації ходу і результатів слідчих дій (кіно-, фото-, відеоапаратура, засоби звукозапису, а також вимірів часу, висоти, відстані та ін.); криміналістична техніка дослідження доказів (мікрофото- пристосування горизонтальної конструкції, кулетримач для горизонтального (вертикального) розміщення кулі, мікроскопи МБС-1,МБС-2 та ін.).

Криміналістичні науково-технічні засоби можна також класифікувати за такими ознаками: за сферою і суб'єктами застосування, за спеціальним призначенням тощо. Так, за суб'єктом використання технічні засоби поділяють на техніку слідчого, оперативного працівника та експерта. 

3. Комплекти технічно-кримінальних засобів
Науково-технічні засоби, що використовуються суб'єктами криміналістичної діяльності при розслідуванні злочинів, досить часто називають криміналістичними технічними засобами. 

Це такі засоби: освітлення, визначення сторін світу (горизонту), оптичні, вимірювальні, фіксування, дослідження, накопичення криміналістичної інформації.
Криміналістичнізасобиосвітлення - спеціальні прилади найрізноманітніших конструкцій, що функціонують за рахунок джерела електроенергії й призначені для штучного освітлення різних об'єктів у ході проведення оперативної роботи, досудового, судового слідства та профілактичної діяльності. До криміналістичних засобів освітлення належать прилади, що утворюють ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.
Криміналістичнізасобивизначення сторін світу (горизонту) - прилади з намагніченим боком (компаси). Компас завжди вказує на північ і використовується суб'єктами криміналістичної діяльності при проведенні оперативно-розшукових заходів, слідчих дій в процесі розслідування злочинів (огляд, виїмка, обшук, відтворення обстановки і обставин події) для визначення обставин події злочину - місця, інших обставин.

Оптичними криміналістичнимизасобами є різні за кратністю збільшення прилади - лупи, мікроскопи (біологічні, металографічні, порівняльні та ін.), що збагачують пізнавальну здатність суб'єкта криміналістичної діяльності в ході досудового та судового слідства, профілактичної діяльності. Для криміналістичних досліджень використовуються спеціальні мікроскопи МСК-1; МСК-2 та ін.

Засоби вимірювання також використовуються суб'єктами криміналістичної діяльності для визначення: довжини - масштабні лінійки, складні метри, штангенцир кулі, мікрометри; прилади для вимірювання кутів - транспортир, кутомірні сітки; прилади для вимірювання площі - різні оптичні засоби, метричні сітки; прилади для вимірювання об'ємів різних рідин - мензурки, мірні циліндри, колби та ін. прилади для вимірювання маси твердих, сипучих матеріа лів - ваги різних класів; прилади для вимірів пружності матеріалів - різні манометри.

Засобами криміналістичної фіксації є спеціальні речі суспільного буття (прилади, апарати, матеріали), за допомогою яких
суб'єкти криміналістичної діяльності в процесі розслідування злочинів фіксують на матеріальних носіях джерела інформації, вилучають, копіюють та консервують їх. Поверхневий слід ноги (взуття) на підлозі можна, наприклад, зафіксувати і вилучити за допомогою подвійної липкої дактилоплівки, застосувавши при цьому фотографування та відеозапис. Криміналістичнізасобидослідження джерел інформації - матеріальних об'єктів, явищ і процесів про обставини розслідуваної кримінальної справи про злочин призначені для їх вивчення. Відповідні інформаційні об'єкти піддаються ретельному науковому розгляду - концентрації та класифікації з метою пізнання істини - розкриття злочинів.

Науково-технічні засоби як засоби криміналістичної техніки на початковому етапі їх використання мали назву "оперативна техніка". 
Слідчі служби безпеки і органів внутрішніх справ, відповідних органів дізнання, а також слідчі прокуратури, забезпечуються необхідними наково-технічними засобами, що зібрані в комплект у спеціальну ємкість - валізу слідчого (оперативного працівника).
У валізі слідчого мають бути:
1. засоби для виявлення слідів рук - пензлі з хутра колонка, білки тощо, немагнітні порошки, а також магнітні пензлі, магнітні порошки (кольорові);

2. засоби хімічного виявлення слідів;

3. засоби дактилоскопіювання - друкарська фарба, валик;
4. засоби (матеріали) моделювання, копіювання слідів - світла чи темна дактилоплівка, липкі стрічки;
5. засоби для роботи зі слідами ніг та транспорту - ємність (по суд) для гіпсового розчину, гіпс, шпатель;
6. засоби, речовини для виявлення слідів крові;
7. рулетка, масштабні лінійки, транспортир, штангенциркуль, компас, лупа, письмове приладдя;
8. фотоапарат, замінний об'єктив, світлофільтри, фотоплівка; 
9. щупи різних конструкцій, магнітні підйомники;
10. приладдя для огляду і вилучення речових доказів - електричний ліхтарик, інші освітлювальні засоби, пінцет, скальпель, пробірки, ніж, напилок, пилка для різання дерева і металу, долото, міцна тонка мотузка, гумові рукавички;
11. засоби допоміжні - різні інструменти (склоріз, викрутка, пасатижі, ножиці тощо).
12. спеціальні пошукові прилади.
Останнім часом як допоміжний технічний засіб при розслідуванні злочинів суб'єкти криміналістичної діяльності використовують криміналістичні манекени, що є у наявності експертних відділів.

Криміналістичний манекен – форма людської фігури виготовлена з дерева, полімерним інших матеріалів, з рухливою головою, руками й ногами, різними компонентами радіоелектроніки та подібними специфічними композитами (властивостями), що застосовується як допоміжний технічний засіб при проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів [3].

4. Технічно-кримінальні засоби виявлення та організації доказів
Технічні засоби у криміналістиці поділяються на: а) технічні засоби, що використовуються на досудовому слідстві; б) технічні засоби, що використовуються органами оперативними працівниками; в) технічні засоби експертного дослідження; г) технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів.

Технічні засоби, що застосовуються на стадії досудового слідства, нерідко називають криміналістичною технікою, чи технікою слідчого. Техніка слідчого дозволяє розв'язувати завдання по виявленню, фіксації, дослідженню, поданню і демонстрації доказів.

У сучасній криміналістиці технічні засоби також поділяють на загальні і спеціальні. Загальні технічні засоби використовують всі суб'єкти, які здійснюють слідчу, судову і профілактичну діяльність. Спеціальні технічні засоби призначаються для окремих напрямів діяльності, наприклад співробітників розшуку, інспекторів ДАІ, служби безпеки, митниці та ін.

До загальних технічних засобів належать: засоби освітлення, оптичні, засоби вимірювання, засоби фіксації, дослідження і концентрації криміналістичної інформації.

Криміналістична та оперативна техніка являє собою в основному засоби польової криміналістики, тобто апаратура, пристрої, матеріали і приладдя, що застосовуються безпосередньо слідчими прокуратури, ОВС, працівниками органів дізнання на стадії порушення кримінальної справи і проведення досудового слідства.

Експертну техніку поділяють на:

- лабораторну;

- вимірювальну;

- освітлювальну;

- відтворення зображення;

- мікроскопічну;

- акустичну;

- дослідження мікрооб'єктів і запаху;

- автоматизації та комп'ютеризації.

Профілактика злочинів як особливий вид діяльності полягає в усуненні або нейтралізації причин та умов, що призводять до правопорушення, і у здійсненні попереджувального впливу на осіб, які мають схильність до їх вчинення.

Попередження злочинів криміналістичними засобами відносять до предмета криміналістики. Вивчення судово-слідчої практики свідчить, що в процесі попередження, розкриття і розслідування злочинів використовується оперативна, криміналістична і спеціальна техніка. Тому засоби і методи криміналістичної профілактики доцільно класифікувати за видами профілактичних завдань на п'ять груп:

- технічні засоби і методи, що використовуються для виявлення фактів, які сприяли вчиненню або приховуванню злочинів. До них можна віднести: а) техніку спеціаліста, помічника слідчого, а також технічні комплекти криміналістичної і оперативної техніки; б) засоби і методи експертного дослідження; в) прийоми і методи непроцесуального використання криміналістичної та оперативної техніки;

- технічні засоби і методи захисту різних об'єктів від злочинних посягань, наприклад, засоби охоронної сигналізації; засоби, які перешкоджають (заважають) вчиненню злочину;

- технічні засоби, що створюють умови виникнення на місці вчинення злочину додаткових слідів, наприклад рук, звуку, запаху. У спеціальній і оперативній техніці є особливі пристрої, що називаються "пастками", доторкання до яких залишає на одязі, тілі злочинця, руках і засобах вчинення злочину невидимі сліди, виявлення яких потребує спеціальних засобів, наприклад ультрафіолетових освітлювачів, радіометрів тощо;

- технічні засоби і методи отримання інформації про злочини, що готуються. Це засоби спеціальної техніки, що застосовуються органами дізнання під час оперативно-розшукової діяльності, наприклад, негласного документування злочинної діяльності фотозйомкою, відеозаписом, зняття інформації з каналів зв'язку тощо;

- технічні засоби і методи активного психологічного впливу на осіб, схильних до вчинення правопорушень. Наприклад, використання телевізійних систем спостереження, встановлених в місцях скупчення людей (вокзали, універсами, універмаги, дороги тощо).

5. Засоби та методи дослідження доказів
З фізичних методів дослідження в криміналістичній експертизі найбільше поширення одержали методи виміру (лінійних і кутових величин, ваги, обсягу й ін.), мікроскопія, дослідження в невидимих променях спектра (інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських), люмінесцентний аналіз, спектральний аналіз.

При застосуванні хімічних методів дослідження доводиться мати справу з такими явищами, як окислювання, відновлення, розчинення й ін. Для хімічного дослідження криміналістичних об'єктів застосовуються звичайно методи нейтралізації, окислювання, відновлення, осадження й ін.

Поряд з цим речові докази досліджуються іноді за допомогою фізико-хімічних методів — хроматографії, електрофорезу, полярографії й ін.

Коло криміналістичних об'єктів, досліджуваних за допомогою фізичних і хімічних методів, досить широке і різноманітне. Аналізові піддаються різні матеріали: папір, метали, пластмаси, деревина, барвники, волокнисті матеріали й ін. [4].

Фізичні і хімічні методи дослідження часто застосовуються в криміналістичній експертизі при технічному дослідженні документів з метою вивчення паперу, штрихів чорнила, барвника копіювального паперу, олівців. Їх доводиться використовувати при проведенні багатьох судово-балістичних експертиз, де об'єктами дослідження є зброя, боєприпаси, сліди пострілу. Застосовуються вони й у трасології у випадках, коли необхідно “зробити” вимір, оптичне збільшення слідів або відновити знищені рельєфні зображення. Без фізичних і хімічних методів неможливо обійтися при дослідженні речовин невідомого походження, проб пилу і бруду, вилучених з місця події, а також з одягу чи взуття підозрюваного. За допомогою фізичних і хімічних методів досліджуються окремі фрагменти зруйнованих предметів (металеві, керамічні й інші частки, осколки скла і т.д.). Істотну користь приносять фізичні і хімічні дослідження таких об'єктів, як ґрунт, паливно-мастильні матеріали, і об'єктів рослинного походження.

Застосовуючи фізичні і хімічні методи дослідження, експерти-криміналісти успішно вирішують цілий ряд завдань, що ставлять перед ними оперативні працівники, слідчі і суд. Серед цих завдань особливе місце займають ідентифікація і встановлення групової приналежності об'єктів. Майже жоден вид ідентифікації в криміналістиці не обходиться без оптичних методів дослідження, що дозволяють аналізувати і зіставляти дрібні особисті ознаки об'єктів порівняння. Для зазначеної мети часом необхідна також вимірювальна техніка, що дає можливість скласти точну кількісну характеристику досліджуваного об'єкта.

Досить велика сукупність установлення групової приналежності об'єктів.

До неї відноситься вирішення таких питань, як встановлення назви невідомої речовини, визначення його хімічного складу, фізичної структури, способу виготовлення предмета, виду, системи, моделі об'єктів, джерела походження або єдиної маси речовин, однорідності або неоднорідності порівнюваних зразків. Окремими випадками встановлення групової приналежності криміналістичних об'єктів є: встановлення однорідності декількох зразків паперу, чорнила, олівців, клеючих речовин, шроту, картечі, пижів, лакофарбових покрить автомобілів, ниток, мотузок, текстильних тканин, пально-мастильних матеріалів, визначення системи і моделі вогнепальної зброї, виду знаряддя, застосованого для злому.

За допомогою фізичних і хімічних методів дослідження встановлюються також інші дані, що мають значення для кримінальної справи, наприклад визначається характеристика об'єкта (калібр зброї й ін.), виконання в минулому тієї або іншої дії (місце, час), спосіб його виконання, послідовність дій (здійснення пострілу зі зброї й ін.).
Висновки
Підводячи підсумки, зазначимо, що у криміналістичній літературі досить часто поряд із терміном “техніко-криміналістичні засоби та методи” зустрічається і термін “криміналістична техніка”.

Стосовно “криміналістичної техніки”, то на сучасному етапі дане поняття використовується у двох значеннях: 1) криміналістична техніка становить розділ науки криміналістики; 2) криміналістичною технікою називають технічні засоби, а також їхню сукупність, прийоми використання при розслідуванні злочинів.

Іноді для розподілу технічних методів збирання криміналістичної інформації застосовують як підставу вид діяльності і кінцеву її ціль, зокрема, методи збирання доказів, фіксації, копіювання і моделювання, одержання зразків для експертного дослідження.

Таким чином, для класифікації техніко-криміналістичних методів використовуються три підстави: 1) вид інструментарію, 2) закономірності фундаментальних наук; 3) вид діяльності і її ціль.

Оцінюючи розглянуті й інші наявні в літературі класифікації методів одержання криміналістичної інформації, варто погодитися з розподілом їх на два великих класи: 1) методи виявлення, фіксації і вилучення джерел криміналістичної інформації, застосовувані слідчим і органом дізнання, 2) методи одержання криміналістичної інформації фахівцем, помічником слідчого й експертом.

Використана література
1. Криминалистическая техника. Учебник. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2002. - 608 с.

2. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 684 с.

3. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 496.

4. Криминалистическая экспертиза. Вып. ІІ. / Под

ред. М.В. Кисина. – М.: ВШ МООП РСФСР, 1966. – С. 6-8.

5. Кузнецов П.С. Криминалистическая техника: Учеб. Пособие.

Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2001. – 79 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас