Ім'я файлу: Розв'язок Задачі Нормативи.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 02.03.2020

Задачі нормативи діяльності банків
Практичне завдання 1.

Комерційний банк станом на 1 квітня має:

Депозитів фізичних осіб 700 млн. грн.;

Депозитів юридичних осіб 800 млн. грн.;

Одержаних кредитів від НБУ 100 млн. грн.;

Одержаних кредитів від інших банків 250 млн. грн.;

Розмір регулятивного капіталу 210 млн. грн.;

Норматив обов’язкових резервів – 10%;

Облікова ставка НБУ 17%.

 1. Вирахувати величину обов’язкових резервів, які банк повинен тримати на спецрахунку в НБУ.

 2. В чому полягає суть і призначення обов’язкових резервів банку?

Розв’язок:

Величина обов’язкових резервів розраховується як добуток нормативу обов’язкових резервів та суми залучених банком коштів. Головна мета формування комерційними банками обов’язкових резервів полягає у забезпеченні своєчасного здійснення платежів клієнтів та підтриманні необхідного рівня ліквідності комерційного банку.

Таким чином величина обов’язкових резервів банку становить:Відповідь: Банк повинен тримати на спецрахунку НБУ 150 млн. грн. обов’язкових резервів
Практичне завдання 2.

Комерційний банк подав до НБУ довідку про залучені кошти і залишок коштів на кореспондентському рахунку, тис. грн.:

Період місяця

Сума залучених коштів

Сума залишку коштів на кореспондентському рахунку

1-10

940

80

11-20

1500

75

21-30

850

100

Норма обов’язкових резервних вимог становить 6 %.

Вирахувати величину обов’язкових резервів і зробити відповідні висновки відносно дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів.

Розв’язок:

Величина обов’язкових резервів розраховується як добуток нормативу обов’язкових резервів та суми залучених банком коштів.

Таким чином банк повинен був мати наступний розмір за даний період:

Період місяця

Сума залучених коштів

Сума обов’язкових резервів

Сума залишку коштів на кореспондентському рахунку

1-10

940

940*6%=56,4

80

11-20

1500

1500*6%=90

75

21-30

850

850*6%=51

100

Відповідь: У 11-20 числах місяця банк не дотримувався вимог щодо обов’язкових резервів, адже відповідно до суми залучених коштів, резерви повинні були становити 90 тис. грн., а на залишок на кореспондентському рахунку становив лише 75 тис. грн. В інші періоди банк дотримувався вимог щодо обов’язкових резервів.
Практичне завдання 3

Банк зробив розподіл прибутку за звітний рік. Розмір статутного капіталу банку становить 1500 млн. грн. Чистий прибуток склав 600 млн. грн., з якого на формування резервного фонду було направлено 18 млн. грн. Визначити, чи порушив банк законодавчо встановлений порядок формування резервного капіталу. Відповідь поясніть.

Розв’язок:

Відрахування до резервного фонду банку здійснюються із чистого прибутку, але повинні становити не менше 5% від його обсягу. Таким чином відповідно до вимог законодавства банк повинен направити на формування резервного фонду:Відповідь: Банку порушив законодавчо встановлений порядок формування резервного капіталу, адже направив на його формування 18 млн. грн., замість необхідних 30 млн. грн.
Практичне завдання 4.

Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 14%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 7%, ломбардної ставки – 8%.

Дні періоду

Сума залучених коштів

Залишки на кор. рахунку в НБУ

Дні періоду

Сума залучених коштів

Залишки на кор. рахунку в НБУ

01

1460

210

06

1360

198

02

1540

215

07

1430

201

03

1530

205

08

1520

204

04

1570

196

09

1580

217

05

1490

192

10

1620

236

Розв’язок:

Величина обов’язкових резервів розраховується як добуток нормативу обов’язкових резервів та суми залучених банком коштів.

Таким чином банк повинен був мати наступний розмір за даний період:

Дні періоду

Сума залучених коштів

Розмір обов’язкових резервів

Залишки на кор. Рахунку в НБУ

01

1460

1460*14%=204,4

210

02

1540

1540*14%=215,6

215

03

1530

1530*14%=214,2

205

04

1570

1570*14%=219,8

196

05

1490

1490*14%=208,6

192

06

1360

1360*14%=190,4

198

07

1430

1430*14%=200,2

201

08

1520

1520*14%=212,8

204

09

1580

1580*14%=221,2

217

10

1620

1620*14%=226,9

236

Відповідь: Банк не дотримувався норми обов’язкового резервування у 2-5 та 8-9 дні періоду.
Практичне завдання 5.

Є такі дані по банку:

 • заборгованість за кредитами інсайдера – 30 млн.грн.,

 • за врахованими векселями та позабалансовими зобов’язаннями – відповідно 0,9 і 0,3 млн.грн.;

 • регулятивний капітал банку – 390 млн.грн.;

 • статутний капітал банку – 135 млн.грн.

Розрахувати норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одній пов’язаній з банком особі. Зробити необхідні висновки.

Розв’язок:

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поречительств, наданих одній пов’язаній за банком особі (Н9) розраховується за наступною формулою:

Відповідь: В даному випадку норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одній пов’язаній з банком особі складає 8%. Даний норматив є порушеним, адже його значення не повинно перевищувати 5%
Практичне завдання 6.

Є такі дані про Банк: кошти на коррахунку в НБУ – 300 млн. грн., а на коррахунках в іноземних банках – 500 млн. грн. Кошти в касі банку – 200 млн. грн. Залишки коштів на поточних рахунках – 2500 млн. грн. Збитки банку склали 80 млн. грн.

1. Визначити значення норматива миттєвої ліквідності.

2. Зробити відповідні висновки про стан ліквідності банку.

Розв’язок:

Норматив миттєвої ліквідності визначається наступним чином:

Відповідь: Норматив миттєвої ліквідності банку склав 40%, що є більшим за нормативне значення 20% - банки виконує норматив Н4.
Практичне завдання 7.

Є такі дані по Банку, млн. грн.: основний капітал – 240, у т.ч. статутний – 150; додатковий капітал – 258, у т.ч. субординований борг – 90, збитки поточного року – 4.

  1. Розрахувати розмір регулятивного капіталу банку. Зробити коментарі.

  2. Чи відповідає розмір регулятивного капіталу Банку встановленим в Україні вимогам?

Розв’язок:

Регулятивний капітал банку визначається наступним чином:

Відповідь: Наразі мінімально встановлений розмір регулятивного капіталу (Н1) становить 500 млн. грн., отже, розмір регулятивного капіталу банку не відповідає встановленим вимогам.
Практичне завдання 8.

Є такі дані по банку, млн.грн.:

статутний капітал – 240; резервний фонд – 32; емісійні різниці – 12; субординований борг – 20; нерозподілений прибуток минулих років – 16, збиток поточного року – 6.

Розрахувати основний капітал банку, обґрунтувавши дії.

Розв’язок:

Основний капітал банку визначається наступним чином:Субординований борг, нерозподілений прибуток минулих років та збиток поточного року входять до додаткового капіталу.

=284 млн. грн.

Відповідь: Основний капітал банку складає 284 млн. грн.
Практичне завдання 9.

Кошти банку, які інвестовані на придбання часток в статутних капіталах акціонерних товариств склали 40 млн. грн., регулятивний капітал банку – 100 млн. грн., вкладення в капітал інших банків та установ – 1 млн. грн.

Визначити норматив загальної суми інвестування в цінні папери. Зробити висновки.

Розв’язок:

Норматив загальної суми інвестування в цінні папери визначається наступним чином:

Відповідь: Норматив інвестування в цінні папери (Н12) банком виконується.
Практичне завдання 10.

Основний капітал банку складає 180 млн.грн., а додатковий – 80 млн.грн. Вкладення банку в дочірні установи – 16 млн.грн. Сукупний розмір “великих” кредитів склав 540 млн.грн.

1. Визначити норматив “великих” кредитних ризиків. Зробити висновки.

Розв’язок:

Норматив великих кредитних ризиків визначається наступним чином:

Відповідь: Норматив великих кредитних ризиків не повинен перевищувати розмір регулятивного капіталу у 8 разів. В даному випадку великі кредити більше розміру регулятивного капіталу тільки у 2,21 рази, тобто, норматив виконується
Практичне завдання 11.

Регулятивний капітал банку - 10550 тис. грн., норматив Н2 - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):

Позичальник

Залишок заборгованості

Позичальник

Залишок заборгованості

Підприємство “Арія”

1675

Підприємство “DМА”

1080

Підприємство “Bерес”

1434

Підприємство “Eкотранс”

1035

Підприємство “Cировар”

1258

Підприємство “FАТ”

960

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть висновки щодо його дотримання.

Розв’язок:

Норматив великих кредитних ризиків визначається наступним чином:

Відповідь: Норматив великих кредитних ризиків знаходиться в межах норм, отже, до нормативу Н2 також приміняється звичайне критичне значення в 10%. Всі вищезазначені нормативи банку виконуються.
Практичне завдання 12.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис. грн.

 1. Статутний капітал банку 480000

 2. Кредити надані інсайдеру 7300

 3. Суми врахованих векселів цього інсайдера 500

 4. Сума позабалансових вимог

щодо цієї пов'язаної особи 2500

Визначити норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих за операціями з пов’язаними з банком особами та зробити висновки щодо дотримання цього показника.

Розв’язок:

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих пов’язаним особам (Н9) розраховується за наступною формулою:

Відповідь: Норматив максимального кредитного ризику кредитів, гарантій та поручительств наданих за операціями з пов’язаними з банком особами (Н10) виконується

Практичне завдання 13.

У балансі та інших документах банку відображені такі показники, млн. грн.:

 • готівкові кошти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

 • строкові депозити в НБУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600

 • кошти на коррахунку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000

 • кошти до запитання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10000

 • кредити, отримані від НБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 • зобов’язання з кредитування, надані клієнтам . . . . . . . . . 20000

Визначити показник поточної ліквідності банку. Зробити висновок.

Розв’язок:

Норматив поточної ліквідності банку визначається наступним чином:

Відповідь: Норматив поточної ліквідності виконується.

Практичне завдання 14.

Є такі дані по Банку, млн. грн.: основний капітал – 240, у т.ч. статутний – 150; додатковий капітал – 258, у т.ч. субординований борг – 90, збитки поточного року – 4.

  1. Розрахувати розмір регулятивного капіталу банку. Зробити коментарі.

  2. Чи відповідає розмір регулятивного капіталу Банку встановленим в Україні вимогам?

Розв’язок:

Регулятивний капітал банку визначається наступним чином:

Відповідь: Наразі мінімально встановлений розмір регулятивного капіталу (Н1) становить 500 млн. грн., отже, розмір регулятивного капіталу банку не відповідає встановленим вимогам.
Практичне завдання 15

Станом на 1.01. Резервний капітал банку - 180 млн. грн. Регулятивний капітал – 610 млн. грн.. Ввалові доходи банку за звітний рік склали 150 млн. грн., а валові витрати – 90 млн. грн. Податок на прибуток – 25%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами учасників у розмірі 4%.

1. Поясніть порядок формування резервного фонду банку.

2. Визначте розмір відрахувань до резервного фонду банку.

Розв’язок:

Відрахування до резервного фонду банку здійснюються із чистого прибутку. Розмір відрахувань повинен бути не менше 5% чистого прибутку, а мінімальний розмір резервного капіталу має бути не менше 25% регулятивного капіталі (але одночасно і не менше 25% зареєстрованого статутного капіталу)

 1. Визначаємо чистий прибуток банку 1. Перевіряємо поточний розмір резервного капіталу відповідно нормативних вимог: 1. Визначаємо розмір нормативний розмір відрахувань, одже розмір щорічних відрахувань не може бути меншим за встановлені законодавчо 5%


Відповідь: Розмір відрахувань банку до резервного фонду становить 2,25 млн. грн.
Практичне завдання 16.

Відрахування до резервного фонду банку встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 7%. Розмір основного капіталу банку складає 270 млн. грн., у т.ч. фактично сплачений зареєстрований статутний капітал – 140 млн. грн. Додатковий капітал банку складає 285 млн. грн.. Фактичний розмір резервного фонду складає 132 млн. грн. Прибуток звітного періоду, що залишається у банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, становить 60 млн. грн.

Визначити:

а) розмір відрахувань до резервного фонду;

б) розрахункову величину резервного фонду;

в) фактичний розмір резервного фонду після відрахувань прибутку до нього;


 1. Перевіряємо поточний розмір резервного капіталу відповідно нормативних вимог та визначаємо розрахункову величину резервного фонду:

 1. Визначаємо розмір нормативний розмір відрахувань 1. Розмір резервного фонду після відрахувань складатиме:


Відповідь: Розмір відрахувань банку до резервного фонду становить 4,2 млн. грн., розрахункова величина резервного фонду складає 138,75 млн. грн., а фактичний розмір фонду після відрахувань становитиме 136,2 млн. грн.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас