Ім'я файлу: Задачі вар.5.doc
Розширення: doc
Розмір: 80кб.
Дата: 19.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Глобальная економіка В.3.doc

Задача 1.
ЗАТ «Промінь» 15 липня поточного року уклало з АКБ «Світ» договір на овердрафт у розмірі 29 тис. грн. строком на 6 місяців. На 1 серпня поточного року залишок на рахунку ЗАТ «Промінь» становив 27 тис. грн.

Визначити заборгованість ЗАТ «Промінь» перед комерційним банком станом на початок операційного дня 1 вересня поточного року, якщо відсоткова ставка за овердрафтом становить 29 % річних. Протягом місяця було здійснено такі операції:

  • 10.08 надійшли кошти за реалізовану продукцію в розмірі 66 тис. грн. (з ПДВ);

  • 15.08 подано в банк грошовий чек на отримання заробітної плати на суму 56 тис. грн. та платіжні доручення на перерахування податок з доходів фізичних осіб та інших обов'язкових платежів до бюджету на суму, що становить 72% від суми, що необхідно отримати по чеку;

  • 26.08 надано банку платіжне доручення на перерахування коштів постачальнику згідно з договором поставки в розмірі 3 тис. грн., у тому числі ПДВ 20%;

• 30.08 переховано до бюджету суму податкової заборгованості в розмірі 10 тис. грн.

Дайте визначення поняттю «овердрафт». Які є переваги і недоліки проведення цієї операції для комерційного банку?
Розв’язання
Овердрафт — вид короткострокового кредитування, який надається банком клієнту на покриття тимчасової нестачі обігових коштів для проведення поточних розрахунків. Кредит надається суб'єкту господарської діяльності, який має відкритий рахунок в банку, не менше певного строку, і постійно проводить операції по рахунку; фінансовий стан якого знаходиться на високому рівні відповідає певним критеріям, визначеним банком постійно і в строк сплачує будь-які свої зобов'язання; здатний в повному обсязі у визначений угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями. Надання кредиту «овердрафт» здійснюється шляхом оплати платіжних документів понад залишок на поточному рахунку клієнта в межах заздалегідь обумовленої суми. Погашення кредиту здійснюється за рахунок всіх коштів, які надходять на поточний рахунок клієнта-позичальника, максимальний термін надання кредиту, як правило, 12 місяців.

Дані з рахунку ЗАТ «Промінь»:

Дата операції

Дебет

Кредит

Залишок на 1.08.
27000,0

10.08
66000,0

15.08

56000,0
15.08


26.08

3000,0
30.08

10000,0
Залишок на 1.09.

16320,0
Отже, на 1.09. поточного року на покриття тимчасової нестачі обігових коштів для проведення поточних розрахунків ЗАТ «Промінь» змушене залучити кредит в сумі 16320,0 грн.

Заборгованість ЗАТ «Промінь» перед комерційним банком станом на початок операційного дня 1 вересня поточного року, якщо відсоткова ставка за овердрафтом становить 29 % річних складе:

S = 16320,0 ( 1 + 0,5 × 0,29 ) = 18686,4 грн.

S = P + I = P ( 1 + ni ),

де S – сума кредиту з нарахованими відсотками;

Р – сума на яку нараховуються відсотки;

І – сума відсотків; n – кількість років; і – відсоткова ставка в відносних одиницях.

Сума відсотків, яка буде отримана банком за кредит буде дорівнювати:

І = 18686,4 – 16320,0 = 2366,4 грн.

Дисконтування за простою ставкою відсотків.

Основний недолік проведення операції овердрафту для комерційного банку є те, що клієнт сплачує проценти за користування кредитом тільки тоді, коли його витрати перевищують залишок на рахунку, а перевага те, що банк має можливість періодично переглядати умови і порядок надання послуг, погоджуватись на додаткові пільги або знижувати вже надані.


Задача 2.
Підприємство через брак обігових коштів звернулось до банку 1.04 поточного року з проханням викупити рахунки-фактури за відвантажену продукцію на суму 126 тис. грн. Банк погодився здійснити факторингову операцію і 10.04 на рахунок підприємства було перераховано 110 тис. грн., а через 2 місяці — залишок суми за вирахуванням плати за факторинг. Плата за факторинг — 12 % річних, комісійні банку становлять 2 % від суми угоди.

Визначити, чи доцільним було здійснення факторингової операції, враховуючи, що підприємство мало можливість отримати короткостроковий кредит під 29 % річних. Накресліть схему здійснення факторингової операції.
Розв’язання
Плата за факторингове обслуговування залежить від виду факторингу, фінансового стану підприємства-позичальника, масштабів і структури його виробничої діяльності та надійності покупців. Визначаючи плату за факторинг, ураховують відсоток за кредит і середній термін обороту коштів банку в розрахунках із покупцем.

Будемо вважати, що середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцем - 60 днів.

Плата за факторинг складається із плати за кредит та комісійної винагороди, тобто:

(126000×0,12×60)/365=2485,48 грн.;

126000 * 0,02=2520,0грн.

Плата за факторинг у цілому становитиме:

2485,48 + 2520,0 = 5005,48 грн.

У разі отримання короткострокового кредиту під 29 % річних, підприємство сплатило б банку:

(126000×0,29×60)/365=6006,57 грн.

Отже, підприємству доцільним було здійснення факторингової операції.Рис. 2.1. Схема здійснення факторингової операції

Задача 3.

ТОВ «Фарба» протягом звітного кварталу відвантажило готову продукцію загальною вартістю 256 тис. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості — 60 днів.

ТОВ «Фарба» звернулось до банку з проханням надати кредит у розмірі 156 тис. грн. для придбання сировини. Банк запропонував ТОВ «Фарба» два варіанти отримання коштів:

1)банк отримує рахунки-фактури за відвантажену продукцію і надає одразу 75 % від суми, а решту коштів перераховує після надходження грошей від покупця, виходячи з плати за факторинг — 12% річних та комісійних банку — 3 %;

2) банк надає короткостроковий кредит на 3 місяці. Ставка за кредит — 29% річних.

Визначити, який варіант обере ТОВ «Фарба». Відповідь обгрунтуйте.
Розв’язання
В разі використання факторингу ТОВ «Фарба» сплатить:

відсотки: (156000×0,12×60)/365= 3077,26 грн.

комісія: 156000×0,03=4680,0 грн.

3077,26 +4680,0 =7757,26 грн.

В разі надання кредиту підприємство змушене сплатити за користування кредитом:

(156000×0,29×91)/365= 11279,01 грн.

Отже, ТОВ «Фарба» обере перший варіант
Задача 4.
Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 3 місяці під 34 % річних.

Банк, купуючи комп'ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 11 200грн.

Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії? Які види векселів Ви знаєте? Які операції може здійснювати банк з векселями? Побудуйте схему розрахунку векселем за даних умов.
Розв’язання

Поточна вартість векселя розраховується за формулою:де FV - первісна вартість векселя;

T - сроком до виплати;

dt – процентна ставка;

11200 = FV ( 1- 0,34 )

FV = =11526,19

Отже, первісна вартість векселя 11526,19 грн.

Після інкасації векселя по закінченні терміну дії договору «Інтертехніка» від МП «Мрія» отримає :

% = = 979,73 грн.

11526,19 + 979,73 = 12505,92 грн.

Випускаються два види векселя:

- простий вексель — просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити власнику векселя у вказаний строк у вказаному місці вказану суму.

- переказний вексель (тратта) — це письмовий наказ векселедавця платнику (трасату) про сплату векселедержателю певної суми грошей у визначеному мiсцi у визначений час. Причому отримувачем коштiв може виступати як перший векселедержатель (ремiтент), так i кожний з наступних векселедержателiв (iндосат).

У зв'язку з введенням у господарський оборот векселів банки мають змогу здійснювати з ними такі операції:

1. Кредитні:

а) врахування (дисконт) векселів;

б) видача позичок до запитання під забезпечення векселів;

в) рефінансування вексельних операцій.

2. Комісійні:

а) прийняття векселів на інкасо для одержання платежів і для оплати векселів у строк;

б) зобов'язання оплатити вексель за платника (доміциляція).

Схему розрахунку векселем за даних умов можна представити так:1 - підприємство МП «Мрія» трасирує переказний вексель на користь банку з метою погашення кредиту; 2 - банк надає підприємству суму кредиту; 3 - підприємство «Інтертехніка» відвантажило товар підприємству банку; 4 - банк пред'являє розраховується з підприємством векселем; 5 - МП «Мрія» сплачує гроші «Інтертехніка» за векселем.

Задача 8.
Кредит строком на 1 місяць коштує на кредитному ринку 19% річних у гривні та 1% річних у доларах. Який варіант кредитування обрати фірмі для оплати імпортного контракту в сумі 126 тис. дол. США, якщо поточний курс дорівнює 8,21 грн., а через місяць прогнозується здешевлення гривні на 3%. База нарахування 360 днів. Фірма експортом не займається. Як зміниться відповідь, якщо протягом місяця гривня подорожчає?
Розв’язання

Так, як фірма експортом не займається, то всі операції підприємство проводить в національній грошовій одиниці гривні.

Отже, в разі залучення гривневого кредиту фірма змушена сплатити:

126000 дол. США × 8,21 =1034460 грн.

(1034460×0,19×30)/360= 16378,95 грн.

А вразі залучення доларового кредиту:

(126000×0,01×30)/360= 105,0 дол. США

105,0 дол. США × 8,21 =862,05 грн.

Отже, більш вигідне доларове кредитування.

Якщо, через місяць відбудеться здешевлення гривні на 3%, тобто курс складе 8,46 грн. Гривневе кредитування для фірми обійдеться в :

126000 дол. США × 8,46 =1065960 грн.

(1065960×0,19×30)/360= 16877,7 грн.

А доларового кредиту в:

105,0 дол. США × 8,46 =888,3 грн.

При подорожчанні гривні відбудеться здешевлення кредитів для підприємства, як доларового так і гривневого.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас