Ім'я файлу: наголоси.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 112кб.
Дата: 09.04.2021
Пов'язані файли:
курсова робота дистанційне навчання.docx

єретИк

агронОмія

алфАвІт

Аркушик

асиметрІя


А

борОдавка босОніж боЯзнь бурштинОвий бюлетЕнь

багаторазОвий

безпринцИпний

бЕшкет

БлАговіст

близькИй

болотИстий


Б

видАння визвОльний вимОга вИпадок вирАзний

вАги (у множині)

вантажІвка

веснЯнИй

вИгода (користь)

вигОда (зручність)


В

віднестИ вІдомість (список) відОмість (дані) вІрші віршовИй вітчИм

вИсіти

вИтрата

вишИваний

відвезтИ

відвестИ

вІдгомін


В

гальмО, гАльма

глядАч

горошИна

граблІ

гуртожИток


Г

джерелО дИвлячись дичАвіти діалОг добовИй

данИна

дАно

децимЕтр

дЕщиця

де-Юре


Д

донестИ дОнька дочкА дрОва

добУток

довезтИ

довестИ

довІдник

дОгмат


Д

жалюзІ

експЕрт


Ж

зАгадка заіржАвілий заіржАвіти закінчИти зАкладка (у книзі)

завдАння

завезтИ

завестИ

зАвждИ

завчасУ


З

заробІток зАставка зАстібка застОпорити звИсока

зАкрутка

залишИти

замІжня

занестИ

зАпонка


З

зрАння зрУчний зубОжіння

здАлека

зібрАння

зобразИти

зОзла


З

індУстрія


І

кінчИти кОлесо кОлія кОпчений (дієприкметник) копчЕний (прикметник)

кАмбала

каталОг

квартАл

кИшка

кіломЕтр


К

крОїти кропивА кулінАрія кУрятина

корИсний

кОсий

котрИй

крицЕвий


К

лАте

листопАд

літОпис

лЮстро


Л

мАбУть

магістЕрський

мАркетинг

мерЕжа

металУргія

мілімЕтр


М

ненАвисний ненАвисть нестИ нІздря новИй

навчАння

нанестИ

напІй

нАскрізний

нАчинка

ненАвидіти


Н

ознАка Олень оптОвий осетЕр отАман Оцет

обіцЯнка

обрАння

обрУч (іменник)

одинАдцять

одноразОвий


О

перелЯк перенестИ перЕпад перЕпис піалА пІдданий (дієприкметник) піддАний (іменник, істота)

павИч

партЕр

пЕкарський

перевезтИ

перевестИ

перЕкис


П

пОмИлка помІщик помОвчати понЯття порядкОвий посерЕдині

пІдлітковий

пізнАння

пітнИй

піцЕрія

пОдруга

пОзначка


П

прИчіп прОділ промІжок псевдонІм

привезтИ

привестИ

прИморозок

принестИ


П

роздрібИй рОзпірка рукОпис руслО

рАзом

рЕмінь (пояс)

рЕшето

рИнковий

рівнИна


Р

сімдесЯт слИна соломИнка стАтуя стовідсОтковий стрибАти

сантимЕтр

свЕрдло

серЕдина

сЕча

симетрІя

сільськогосподАрський


С

тім’янИй травестІя тризУб тУлуб

текстовИй

течіЯ

тИгровий

тисОвий


Т

украЇнський

уподОбання

урочИстий

усерЕдині


У

фартУх

фаховИй

фенОмен

фОльга

фОрзац


Ф

хАос (у міфології: стихія)

хаОс (безлад)


Х

цАрина

цемЕнт

цЕнтнер

ціннИк


Ц

чарівнИй

черговИй

чИтання

чОрнозем

чорнОслив

чотирнАдцять


Ч

шляхопровІд

шовкОвий

шофЕр


Ш

щЕлепа

щИпці

щодобовИй


Щ

ярмаркОвий


Я
скачати

© Усі права захищені
написати до нас