Ім'я файлу: Нагорна_Презентація.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 104кб.
Дата: 11.04.2021
Пов'язані файли:
Педагогический дневник студента-практиканта. Отчёт о педагогичес
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання Кафедра педагогіки та спеціальної освіти КУРСОВА РОБОТА на тему: «Взаємодія педагогів з батьками учнів, що навчаються в інклюзивному класі»

Студентки II курсу ДК-18-1з групи_____

Напряму підготовки Спеціальної освіти_

___________Нагорна Ю. Є.___________

(прізвище та ініціали)

Керівник ________Зимівець Н. В.______

___________канд. пед. наук, доц.______

(посада, наукове звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


м. Дніпро, 2020 р.
 • В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, а їх сім'ї становлять одну з найбільш вразливих груп населення. Сучасні наукові погляди базуються на переконанні, що батьки є першими і головними вчителями дитини. Таким чином, соціальна підтримка таких сімей – це вирішення цілого комплексу проблем, пов'язаних з допомогою дитині: з її виживанням, лікуванням, освітою, соціальною адаптацією та інтеграцією в суспільство.

Актуальність дослідження
 • Об'єкт дослідження: процес співпраці сім'ї та школи в закладі загальної середньої освіти.
 • Предмет дослідження: форми та методи взаємодії педагогів з батьками дітей, що навчаються в інклюзивному класі.
 • Мета дослідження: теоретично дослідити сутність взаємодії педагогів з батьками дітей, що навчаються в інклюзивному класі.

Мета, предмет,

Об'єкт дослідження
 • В основу взаємодії сучасного шкільного закладу із сім’єю покладено співробітництво.
 • Одним з перших педагогів, які займалися докладною розробкою питань співпраці сім’ї і школи був відомий чеський педагог Ян Амос Коменський.
 • Відомий французький педагог, Жан-Жак Руссо, звертаючись до батьків і вихователів, закликав їх розвивати в дитині природність, прищеплювати почуття свободи і незалежності, прагнення до праці, поважати в ньому особистість і всі корисні розумні схильності.
 • Проблема сім'ї і школи зайняла особливе місце в теоретико-педагогічних працях А. Макаренка другої половини 30-х років. Питанням сімейного виховання він присвятив «Книгу для батьків».

Історико-педагогічний аналіз співпраці школи та сім’ї.

Впродовж багатьох віків людей цікавило становлення особистості людини.

Основою розвитку дитини як особистості є виховання в сім’ї. Якщо сім’я зацікавлена у вихованні особистості у дитини, то виховний вплив школи посилюється.

Теоретико-методологічні засади співпраці школи та сім’ї

Робота педагогічних колективів шкіл з батьками здійснюється в двох напрямках: організаційна робота школи із сім'єю та підвищення педагогічної культури батьків.


Загальношкільні батьківські збори

Тематичні вечори запитань і відповідей

Позакласний педагогічний всеобуч

День відкритих дверей

Основні форми співробітництва сім’ї та закладів загальної середньої освіти

Масові форми роботи:

Індивідуальні форми

Відвідування сімей учнів удома

Бесіди з батьками учнів

Листування тощо.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ З БАТЬКАМИ УЧНІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ
 • Встановленні контакту та формуванні довірливих партнерських стосунків.
 • Включенні батьків «інклюзованих» дітей в колектив інших батьків класу.
 • Безперервній взаємодії та обміні інформацією з батьками.
 • Залученні батьків до участі в розробці індивідуальних навчальних планів.
 • Налагодженні ефективної співпраці з іншими фахівцями команди психолого-педагогічного супроводу.
 • Участі батьків у розробці портфоліо дитини.
 • Забезпеченні умов для психологічної, соціальної та фінансової підтримки сімей, що виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку.

ВИСНОВКИ
 • Ми досліджували одну з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики - проблему взаємодії педагогів з батьками дітей, що навчаються в інклюзивному класі. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:
 • В основу взаємодії сучасного шкільного закладу із сім’єю покладено співробітництво. Питанням співробітництва займалися видатні педагоги: Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо та Антон Макаренко.
 • Форми співробітництва закладів загальної середньої освіти з сім'єю можуть бути індивідуальними (бесіди, консультації), колективні та групові (батьківкські збори, лекторії, практикуми. Робота педагогічних колективів шкіл з батьками здійснюється в двох напрямках: організаційна робота школи із сім'єю та підвищення педагогічної культури батьків.
 • Основною метою роботи із сім’ями, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, є надання батькам кваліфікованої допомоги; задовго до входження дитини в соціальне середовище навчального закладу необхідно провести просвітницьку роботу серед громадськості з метою формування позитивних установок щодо сприйняття дітей з особливими потребами; підготувати педагогічний колектив до роботи з такими дітьми та їхніми родинами; формувати толерантне ставлення до них.
 • Спільна робота школи і родини ґрунтується на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин педагогів і батьків, ретроспективності, педагогізації батьків. Отож, успішний розвиток дітей значною мірою залежить від дружної і погодженої виховної роботи школи і сім’ї. Цю істину повинні добре засвоїти не тільки вчителі, а й батьки.

ВИСНОВКИ

Дякуємо за увагу!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас