Ім'я файлу: Untitled document.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 28.01.2021


План

Вступна частина

1. Історичний розвиток поняття свідомості

2. Сучасні уявлення про свідомої діяльності

3. Проблема ідеального

4. Індивідуальне і суспільна свідомість

Заключна частина (підбиття підсумків)

Література
Введення

Проблема свідомості в усі віки привертала увагу філософів, бо вона розглядає одну з найбільш значущих і специфічних сторін людської життєдіяльності. В історії філософії існують різні, іноді діаметрально протилежні, точки зору, що пояснюють сутність свідомості, його походження та роль у суспільстві. У сучасній вітчизняній філософії взяли гору є розуміння свідомості як ідеальної форми діяльності, спрямованої на відображення і перетворення дійсності. Виникнення свідомості - результату тривалого соціального розвитку - тісно пов'язане з формуванням високоорганізованої матерії - мозку, функціонально здійснює вищу форму відображення дійсності, що є органом людської думки. Сучасна психологіяі філософія приділяють велику увагу таким питанням, як сутність ідеального, джерела та структура свідомої діяльності, співвідношення свідомого і несвідомого.
Питання № 1. Історичний розвиток поняття свідомості

Початкові філософські погляди не містили суворого розрізнення між свідомістю і неусвідомленим, ідеальним і матеріальним. Так, наприклад, Геракліт основу свідомої діяльності пов'язував з поняттям «логос», що означав слово, думку і сутність самих речей. Ступенем прилучення до логосу (об'єктивного світопорядку) визначався якісний рівень розвитку людської свідомості. Точно також і в працях інших давньогрецьких авторів психічні, розумові процеси ототожнювалися з матеріальними (рух повітря, матеріальних частинок, атомів і т.д.).

Вперше свідомість як особлива реальність, відмінна від матеріальних явищ була виявлена ​​Парменідом. Продовжуючи цю традицію, софісти, Сократ, Платон розглядали різні грані і сторони мисленнєвої діяльності і стверджували протилежність духовного і матеріального. Так, наприклад, Платон створив грандіозну систему «світу ідей» - єдиної основи всього сущого; розвивав концепцію про світовий, самосозерцающем, безтілесному розумі, що є перводвигателем космосу, джерелом його гармонії. В античній філософії активно розвивалися ідеї причетності індивідуальної свідомості людини світовому розумові, якому надавалася функція об'єктивної універсальної закономірності.

У середньовічній філософії свідома людська діяльність розглядається як «відблиск» всемогутнього божественного розуму, що було переконливим доказом створення людини. Видатні мислителі середньовіччя Августин Блаженний і Тома Аквінський, що представляють різні етапи розвитку філософсько-теологічної думки, послідовно і грунтовно розглядали питання внутрішнього досвіду особистості у свідомій і психічної діяльності у зв'язку з самозаглибленим осягненням зв'язку душі і божественного одкровення. Це сприяло виявленню і вирішенню актуальних специфічних проблем свідомої діяльності. Так, у цей період було введено поняття про інтенції як про особливий властивості свідомості, вираженому в його спрямованості на внеположни об'єкт. Проблема інтенції присутній і в сучасній психології; є також важливою складовою методології одного з найбільш поширених міждисциплінарних напрямів теорії пізнання - феноменології.

Найбільший вплив на розробку проблем свідомості в Новий час надав Декарт, який головну увагу акцентував на вищій формі свідомої діяльності - самосвідомості. Свідомість філософ розглядав як споглядання суб'єктом свого внутрішнього світу як безпосередню субстанцію, яка протистоїть зовнішнім просторовому світу. Свідомість ототожнювалося зі здатністю суб'єкта мати знання про власні психічні процеси. Існували й інші точки зору. Лейбніц, наприклад, розробляв положення про несвідомої психіці.

Французькі матеріалісти XVIII століття (Ламетрі, Кабаніс) обгрунтовували положення про те, що свідомість є особливою функцією мозку, завдяки якій він здатний набувати знання про природу і себе самого. У цілому матеріалісти Нового часу розглядали свідомість як різновид матерії, рух "тонких" атомів. Свідома діяльність безпосередньо пов'язувалася з механікою мозку, виділенням мозку або з загальним властивістю матерії ("І камінь мислить").

Німецький класичний ідеалізм склав особливий етап у розвитку уявлень про свідомої діяльності. Основним принципом розвитку свідомості був за Гегелем історичний процес становлення Світового духу. Розвиваючи ідеї своїх попередників Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегель розглядав такі проблеми, як різні форми і рівні свідомості, історизм, вчення про діалектику, діяльнісна природа свідомості та інші.

У XIX столітті виникають різні теорії, що обмежують свідому діяльність, що наполягають на природженому безсиллі розуму, що проповідують иррационалистические підходи до оцінки людської духовної діяльності (Шопенгауер, Ніцше, фрейдизм, біхевіоризм та інші).

К. Маркс і Ф. Енгельс продовжили матеріалістичні традиції у філософії, сформулювали ідею вторинності свідомості, його обумовленістю зовнішніми факторами і насамперед економічними. Марксизм активно використовував різні погляди і особливо діалектичні ідеї німецької класичної філософії.
Питання № 2. Сучасні уявлення про свідомої діяльності

Одна з найбільш поширених і науково обгрунтованих гіпотез про виникнення свідомості виходить з визнання загального властивості матерії - відображення. Передбачається, що кожному рівню матерії (неорганічний, органічний, соціальний) притаманна специфічна форма відображення. Генетично вихідною формою на органічному рівні (жива природа) є подразливість - здатність організму до реакцій на певні подразники. Потім виникає чутливість - здатність до відчуттів. Перша здатність властива і рослинам, друга - специфічна для тваринного світу. Відчуттяопосередковують фактор зовнішнього Середовища і орієнтують організм на дії у відповідь, адекватні потребам. У результаті суперечливою спільної еволюції зовнішнього впливу і внутрішньої активності виникає розвинена психіка, психічне відображення. Поява свідомості (соціальна форма відображення) пов'язане з матеріальною виробничою діяльністю і характеризується ідеальним відображенням дійсності через знакову систему мови.

Складність визначення свідомості полягає в тому, що людина не в змозі охопити весь склад розумової діяльності. Так, суб'єкт не сприймає безпосередньо фізіологічні елементи свідомості і у нього створюється враження, ніби він має справу з процесом абсолютно вільним від будь-якої матеріальної основи. Далі. Думка завжди супроводжує людської діяльності, спрямованої на об'єкти матеріальної чи духовної діяльності, вплетена в різні прояви життєдіяльності суб'єкта і тому виявлення меж свідомості пов'язано з відомими труднощами. Аналіз уявлень про духовне життя людинипри всій їх відмінності виявляє і щось загальне, що може бути вихідним пунктом згоди між розглянутими поглядами на свідомість від містико-релігійних до природничо-наукових. Це загальне полягає в тому, що свідомість визнається оппосредствующім ланкою між загальним, в якій би формі воно не виступало (Космос, Бог, Ідея і т.д.) і індивідом; окреме людську свідомість завжди наділене властивістю відображати загальне, порівнювати себе з Абсолютом, тобто істинним буттям. Принцип відображення обов'язково присутня в різних інтерпретаціях свідомості як його найголовніше і істотна властивість. Універсальність свідомості зумовило увага до нього з боку різних наук: психології, соціології, психіатрії, біофізики, юриспруденції, інформатики. Проблеми свідомої діяльності, духовності людини знайшли своє відображення в культурних традиціях, релігійної та суспільної орієнтації.

У сучасній філософській літературі нашої країни однією з найпоширеніших концепцій свідомості належить А.Г. Спіркина. Під свідомістю А.Г. Спиркин розуміє ідеальне (психічне) відображення дійсності, перетворення об'єктивного змісту предметів в суб'єктивний зміст духовного життялюдини, а також специфічні соціально-психологічні механізми та форми такого відображення на різних його рівнях. Відтворення об'єктивної реальності супроводжується уявної підготовкою до перетворюючої практичної діяльності (планування, акт вибору, цілепокладання). Свідомість як вища форма відображення здійснюється у мовній (символічної) формі активного відображення і конструктивно-творчої переробці зовнішнього світу, у зв'язуванні нових вражень з колишнім досвідом, виділення людини з навколишнього середовища і протиставлення себе їй як суб'єкта об'єкту. Виникнення свідомості безпосередньо пов'язане з виникненням мови, членороздільної мови. Основними елементами мови є слово і пропозицію. Матеріальна сторона слова (написання, звучання) позначає предмет і є чуттєвим чи розумовим чином. Пропозиція як матеріальна форма - носій закінченої думки, судження. Свідомість відображає дійсність, а мова позначає і висловлює думки.

У процесі свідомої діяльності здійснюється емоційна оцінка дійсності, забезпечується целеполагающая діяльність, уявне побудова розумних дій, усвідомлення їх наслідків, здатність особистості до адекватної оцінки того, що відбувається як у зовнішньому матеріальному, так і внутрішньому духовному світі. Виходячи з викладеного, А. Г. Спіркін визначає свідомість наступним чином: «Свідомість - це вища, властива тільки людині і зв'язана з мовою функція мозку, що полягає в узагальненому, оцінному і цілеспрямованому відображенні і конструктивно-творчому перетворенні дійсності, в попередньому уявному побудові дій і передбаченні їх результатів, у розумному регулюванні і самоконтролірованіі поведінки людини ».

Таким чином, свідомість - це ідеальна форма діяльності, спрямована на відображення і перетворення дійсності.

Інша, сучасна концепція свідомості представлена ​​А.В. Івановим. Головну увагу тут звернено на розгляд функціональної структури психічної діяльності. Змістовне "поле" свідомості символічно представлено у вигляді кола, розділеного хрестоподібно на чотири сектори, що відповідаютьрізним функціям мислення. Подібний підхід дозволяє наочно представити складну взаємодію різних функцій мозку, асиметричність його структури, незважаючи, як підкреслює автор, на відому умовність запропонованої схеми (див. схему 1).

Сектор (I) пов'язаний з такими здібностями, як відчуття, сприйняття, конкретні представлення, які забезпечують людини первинною інформацією про зовнішній світ, власному тілі та його взаємовідносини з іншими тілами. Головною метою і регулятивом цього сектора є корисність і доцільність поведінки людського тіла в світі оточуючих його природних, соціальних і людських тіл.
НадсвідомістьНЕСВІДОМЕ

Схема 1

З сектором (II) пов'язані логіко-понятійні компоненти свідомості. Головною метою і регулятивом тут є - істина. I і II сектор утворюють "ліву половинку" нашої свідомості і утворюють зовнішньо-предметну складову нашої свідомості. Особистісні, ціннісні та смислові компоненти психічного світу перебувають ніби в латентному стані.

"Права половинка" також складається з двох секторів. Сектор (III) - емоційна складова свідомості. Вона позбавлена ​​безпосереднього зв'язку із зовнішнім світом. Це сфера особистісних, суб'єктивно-психологічних переживань, спогадів, передчуттів з приводу подій минулого, теперішнього або майбутнього. Сюди відносяться, наприклад, передчуття, галюцинації, стреси, гнів, страх, захоплення, любов, ненависть, відразу і т.д. Головним регулятором цього сектора є "принцип задоволення".

Сектор (IV) представляє ціннісно-смислову компоненту єдиного «простору» нашої свідомості. Тут зосереджені духовні ідеали особистості, вищі мотиви її діяльності. Їх формування здійснюється через продуктивну уяву, фантазію, інтуїцію різних видів. Метою і регулятивом тут виступають правда, добро (справедливість), краса. Тут предметна дійсність узгоджується з нашими вищими уявленнями про мету і сенс життя. III і IV сектору утворюють гуманітарну складову нашої свідомості, де в якості предмета пізнання виступає власне «Я» і інші «Я», а також продукти їх творчої самореалізації у вигляді символічних утворень (мистецтво, релігія, філософія). Внешнепознавательная складова свідомості підпорядкована "правою половинці".

А. В. Іванов відзначає, що при бажанні запропоновану схему свідомості можна співвіднести з фактом межполушарной асиметрії мозку, де внешнепознавательной складової свідомості буде відповідати діяльність лівого «мовного» півкулі, а ціннісно-емоційної компоненті свідомості - інтуїтивна діяльність правої півкулі.

Асиметрія мозку - кульмінаційне прояв дії закону порушення симетрії «правого» і «лівого» у природі - найважливіша умова становлення соціального людини.

Конкретизуючи запропоновану схему свідомості (коло), можна виділити два сегменти: нижній, якому буде відповідати несвідоме і верхній - надсвідомість. Надсознательние здібності створюють можливість залучення до інформаційно-смислової реальності. У ряді релігійно - містичних доктрин стверджується, що вище знання розкривається в актах надсознательного осяяння, "злиття" з космічним або божественним розумом. Звідси ідея божественного творчого екстазу, тобто вихід індивіда за власні тілесні і духовні межі. Сходячи по гірській вертикалі свідомості наша духовність народжуючись з "темряви і мовчання несвідомого" (К. Г. Юнг), здатна досягати рівня Світового Розуму.

Історичний розвиток свідомої діяльності веде до формування її вищої форми - самосвідомості, яке пов'язане з процесом виділення самого себе з навколишнього світу. Пізнавальна діяльність з необхідністю передбачає пізнання себе як суб'єкта пізнання. Усвідомлення людиною себе як діяльної особистості і складає основний зміст самосвідомості. У своєму розвитку самосвідомість проходить кілька етапів:

- Самопочуття - елементарне усвідомлення людиною своєї вписаність у світ речей і в світ людей (просторово-часові характеристики). Особистістьживе, перебуває в складній сукупності просторово-часових структур, що взаємодіють один з одним. У кожну епоху виробляється вектор, який визначає свій час - простір (метричний, біологічне, соціальне, історичне та ін);

- Усвідомлення своєї належності до певних соціальних груп (колектив, нація, релігія, громадянство тощо);

- Виникнення усвідомлення "Я", тобто визнання "Я" інших людей, схожих на моє "Я", але тим не менш усвідомлення свого "Я" як унікального і неповторного. Усвідомлення цієї унікальності дозволяє особистості здійснювати абсолютно вільні (тобто не залежать від іншого) вчинки і нести за них відповідальність. Чим відповідальніше людина, тим більше вільними є його дії. Свобода вибору - необхідна умова морального вчинку, який неможливий без самооцінки, усвідомлення "Я".

Психічне життя людини містить поряд із свідомістю і сферу несвідомого.

Несвідоме - це сукупність психічних явищ, станів і дій, що лежать поза сферою людського розуму, беззвітний і не піддаються, по крайней мере в даний момент, контролю з боку свідомості.

Прикладом цьому є сновидіння, гіпнотичні стани, неосудність і т.д. До сфери несвідомого відносяться інстинкти, які породжують підсвідомі бажання, емоції, вольові імпульси, які пізніше можуть потрапити у фокус свідомості.

Так звані автоматизми можуть виникнути свідомо, але потім зануритися в сферу несвідомого. Так, наприклад, гра на музичних інструментах, керування автомобілем, заняття спортом на початковому етапі контролюються свідомістю, а потім набувають характер автоматизму. Тут добре видно охоронна роль підсвідомого. Завдяки включенню механізму автоматизму зменшується навантаження на свідомість, збільшуються творчі потенції людини.

Несвідоме і свідоме є відносно самостійними частинами єдиної психічної реальності. Вони суперечливі і між ними часті конфлікти. Але вони і взаємопов'язані, взаємодіючи між собою, здатні досягати гармонії. У несвідомому укладені багаті можливості розвитку творчих можливостей суб'єкта. І хоча соціальна поведінка людини визначається свідомістю, усвідомлене поведінка не вичерпує всіх поведінкових актів і залишається місце і для несвідомого. Свідомість значною мірою формує підсвідоме, здатне в цілому його контролювати.
Питання № 3. Проблема ідеального

Найважливішим властивістю свідомості, як індивідуального, так і суспільного, є ідеальність, обумовлена ​​соціальною природою людини. Складність розуміння ідеального, його проявів і функцій зумовило наявність різних поглядів на його походження і сутність. У рамках всієї філософії в самому широкому плані ці концептуальні відмінності виступають як протилежність матеріалізму та ідеалізму.

У вітчизняній філософії існують кілька точок зору на проблему ідеального. Одна з них належить Е.В. Ільєнкова, який розглядає процес виникнення і розвитку ідеального через парну категорію «распредмечіванія - опредметнення». Сутність концепції полягає в наступному.

Процес мислення - це перш за все, процес распредмечіванія світу. Що це таке? Думка - це існування предмета, але зовсім в іншій якості. Думка руйнує предмет, розкладає його, позбавляє його природної цілісності. Думка як би воспаряет над предметами, тому що вона щось більше ніж предмети, вона знає про них більше того, чим вони представляються погляду. Думка руйнує світ за своєю природою і цю сутнісну міць мислення вперше зрозумів Платон, який побачив світ ідей, нескінченно досконалого і могутнього по відношенню до природного світу, світу речей. М. Хайдеггера вразила руйнівна сила розуму у Парменіда. "У його поемі розірвалася атомна бомба". Але це безкровне руйнування. Воно помітно тільки титанів думки, які вже зрозуміли майбутнє протистояння людини та природи не тільки в думці, але і в матерії.

Распредмечивание - це тільки одна сторона процесу думки. Думка, що втілилася в мовні форми через діяльність людини, втілюється в предмети. Коло замкнутий? Ні. Руйнівна місія думки не пройшла безслідно. З'явився предмет - це вже думка, втілена в іншому, в матерії, в речовині. Тому всі предмети, створені людською думкою, на відміну від природних, містять в собі зміст. Сенс - матеріалізована думка, тобто думка опредмечена. Але опредмечена думка несе з собою протистояння безглуздою природі. Людський світ ідей і світ речей може бути створений тільки розумом. Це протистояння думки предмету починає проявлятися в тому, що "друга природа" розвивається за маловероятному сценарієм розвитку самої матерії.

Таким чином, ідеальне утворюється і існує в полі дії двох взаємопов'язаних і різноспрямованих процесів (опредметнення - распредмечіванія):

1. РЕЧІ - СПРАВА - СЛОВО;

2. СЛОВО - СПРАВА - РЕЧІ.

У загальному вигляді можна виразити як РЕЧІ - СПРАВА - СЛОВО - СПРАВА - РЕЧІ.

У процесі реалізації ідеального свідомість і мова єдині, але це внутрішньо суперечлива єдність різних явищ. Свідомість відображає дійсність, а мова позначає її і висловлює думки. Наділяючись в мовну форму, думки і ідеї не втрачають своєрідності. За допомогою мови почуття, уявлення, думки з особистого надбання стають надбанням інших людей, всього суспільства, є засобом межіндівіндуальной зв'язку. Завдяки мови свідомість формується як суспільне явище, як продукт культури, як основа зв'язку між поколіннями і епохами. Поза людини і крім людини ніякого "ідеального" принциповоіснувати не може. Причому, людина розуміється не як ізольований індивід з його мозком, а як особистість, тобто "Сукупність всіх суспільних відносин" з приводу процесу суспільного виробництва його життя. Ідеальне існує "всередині" людини, що розуміється таким чином.

Існують й інші точки зору на проблему ідеального. Так, Д. І. Дубровський вважає неправильним положення про те, що ідеальне є принципово внеіндівідуальное і надіндивідуальних ставлення, що реалізовується не в людській голові, а у самій соціальній реальності. На його думку ідеальне не існує саме по собі, а пов'язано з матеріальними мозковими процесами. Ідеальне виступає як здатність людини мати інформацію в "чистому" вигляді.

В даний час проблема ідеального широко обговорюється з точки зору її космічної, вселенської значущості. Ще Тейяр де Шарден, французький філософ і теолог, розвивав ідеї про нерозривний зв'язок людського розуму з природою. У своїй праці "Феномен людини" обгрунтовував висновок про те, що починаючи з певного моменту розум стає визначальною силою як у розвитку Людини, так і Природи. До цього ж висновку прийшов і наш великий співвітчизник - В. І. Вернадський. Обидва вони використовують поняття "ноосфера" (грец. ноос - розум), але підходи різні. Перший виходить з еволюційного процесу, який поступово згладжує суперечності між людьми, між природою та суспільством. У кінцевому рахунку виникає якась фінальна ситуація - сверхжізнь. Всі еволюційні процеси завершуються і людство "зливається" в єдине ціле з природою і Богом.

У В. І. Вернадського ж ноосфера означає поширення свідомої діяльності людей на взаємодію з природою, біосферою. Підставою цих відносин має стати розумний підхід як найголовніше умова виживання людини. Зберегти сферу свого буття - справа розумної, цілеспрямованої людської діяльності, результатом якої має стати перехід біосфери в нову якість - ноосферу.

Традиційні ідеї філософів минулого активно використовуються для більш глибокого розуміння функцій і можливостей Розуму (як індивідуального, так і колективного) в універсальному розвитку Всесвіту, в суперечливій коеволюції Людини та Природи.
Питання № 4. Індивідуальне і суспільна свідомість

Свідомість є не тільки індивідуальним, особистісним, а й включає в себе суспільну функцію. Структура суспільної свідомості складна і багатопланова, і знаходиться в діалектичній взаємодії зі свідомістю індивідуума.

У структурі суспільної свідомості виділяються такі рівні, як теоретичне і повсякденне свідомість. Перший утворює суспільну психологію, другий - ідеологію.

Буденна свідомість формується стихійно в повсякденному житті людей. Теоретичне свідомість відображає сутність, закономірності навколишнього природного і соціального світу.

Суспільна свідомість виступає в різних формах: суспільно-політичні погляди та теорії, правові погляди, наука, філософія, мораль, мистецтво, релігія.

Суспільна свідомість функціонує, з одного боку, як результат об'ектівірованія особистого (індивідуального) свідомості в мові, предметах і процесахкультури, наукових концепціях і методи дослідження і т.д., а з іншого - як джерело індивідуальної свідомості, зміст якого за своєю природою також соціально, як і суспільна свідомість. Суспільна свідомість розвивається через свідомість окремих людей, будучи лише відносно незалежним від останнього: "нерозшифровані письмена самі по собі ще не містять в собі розумового змісту, тільки у відношенні до окремих людей книжкові багатства бібліотек світу, пам'ятники мистецтва і т.п. мають сенс духовного багатства ".

Іншими словами, свідомість соціуму не володіє свідомістю в тому сенсі, в якому їм володіє окремий індивід: свідомість суспільства не існує у вигляді окремого від конкретних людей надлічностного субстратного носія - головного мозку або якогось іншого інструмента свідомості. Воно існує як факт свідомості тільки через свою залученість до реально функціонуючої свідомості індивіда. Виходить, що індивідуальне і суспільне - як різні рівні й способи організації свідомості - існують в якості суб'єктивної реальності лише в постійній взаємодії один з одним.

Диференціація суспільної свідомості в сучасному вигляді - результат тривалого розвитку. Первісного суспільству відповідало примітивне, недиференційоване свідомість. Розумова праця не був відділений від фізичного і розумову працю був безпосередньо вплетений у трудові відносини, в повсякденне життя. Першими в історичному розвитку людини виникли такі форми суспільної свідомості, як мораль, мистецтво, релігія. Потім, у міру розвитку людського суспільства, виникає весь спектр форм суспільної свідомості, який виділяється в особливу сферу суспільної діяльності.

Розглянемо коротко окремі форми суспільної свідомості:

- Політична свідомість являє собою систематизоване, теоретичне вираження суспільних поглядів на політичну організацію суспільства, на форми держави, на відносини між різними соціальними групами, класами, партіями, на відносини з іншими державами і націями;

- Правова свідомість в теоретичній формі висловлює правосвідомість суспільства, природу і призначення правових відносин, норм і установ, питання законодавства, суду, прокуратури. Ставить на меті утвердження правового порядку, відповідного інтересам певного суспільства;

- Мораль - система поглядів і оцінок, що регулюють поведінку індивідуумів, засіб виховання і зміцнення певних моральних засад і відносин;

- Мистецтво - особлива форма діяльності людини, пов'язана з освоєнням дійсності через художні образи;

- Релігія і філософія - найбільш віддалені від матеріальних умов форми суспільної свідомості. Релігія древнє філософії і є необхідним етапом розвитку людства. Висловлює навколишній світ через систему світогляду, заснованого на вірі і релігійних постулатах.

Суспільна та індивідуальна свідомість перебувають у тісній єдності. Суспільна свідомість носить межиндивидуальной характер і не залежить від окремої особистості. Для конкретних людей воно носить об'єктивний характер.

Кожен індивід протягом всього свого життя через відносини з іншими людьми, шляхом навчання і виховання відчуває вплив суспільної свідомості, хоча і відноситься до цього впливу не пасивно, а вибірково, активно.

Громадські норми свідомості духовно впливають на індивіда, формують його світогляд, моральні установки, естетичні уявлення. Суспільна свідомість можна визначити як громадський розум, який розвивається і функціонує за своїми законами.

Погляди індивіда, найбільш повно відповідають інтересам епохи і часу, після завершення індивідуального існування стають надбанням суспільства. Наприклад, творчість видатних письменників, мислителів, вчених та ін Індивідуальна свідомість у цьому випадку, що виявляється у творчості конкретної людини, набуває статусу суспільної свідомості, поповнює і розвиває його, надаючи йому рис певної епохи.
Висновок

Ось вже більше двох з половиною тисячоліть поняття свідомості залишається одним з основних у філософії. Але до цих пір ми ставимося до феномену свідомості, незважаючи на певні успіхи в його дослідженні, як до самої загадкової таємниці людського існування.

Актуальність філософського аналізу проблеми свідомості зумовлена ​​насамперед тим, що філософія свідомості являє методологічну основу вирішення основних теоретичних і практичних питань фактично всіх гуманітарних наук - психології, інформатики, кібернетики, юриспруденції, педагогіки, соціології і т.д. У той же час багатогранність свідомості робить його предметом різних міждисциплінарних і частнонаучних досліджень.

При викладі філософської теорії свідомості ми обмежимося обговоренням тільки деяких, на наш погляд, найбільш важливих, глобальних питань теми.

До однієї з основних характеристик психічного, чи свідомості, в широкому сенсі належить здатність його до відбиття.

Філософська теорія відображення розуміє останнє як іманентну характеристику будь-якої взаємодії, яка має здатність предметів і явищ відтворювати більш-менш адекватно, в залежності від рівня їх організації, у своїх властивостях і особливостях властивості і особливості один одного. Відображення є як сам процес взаємодії відбиваного і відбиває, так і його результат. Що виникають в результаті взаємодії зміни в структурі відображає предмета детерміновані його особливостями і адекватні структурі об'єкту, що відображається. Структурний відповідність і виражає сутність відображення, притаманну всім його формам, в тому числі і свідомості людини. І природно, що більш складноорганізованим матеріальним системам властива здатність більш адекватного відображення аж до найскладнішої і адекватної форми свідомого психічного відображення.

Свідомість, будучи за доцільне, впорядкованим, регулятивним відображенням, являє собою вищий вид інформаційних процесів. Інформаційнахарактеристика свідомості дає можливість уточнити розуміння його як вищої форми відображення дійсності.

Ідеальність і суб'єктивність - специфічні характеристики свідомості; ідеальне - це завжди суб'єктивне буття індивідуальної свідомості, у тому числі в соціальних формах його взаємодії з навколишнім світом. Буття свідомості не піддається звичайному опису в координатах простору і часу, його суб'єктивно-ідеальний зміст не має існування у фізичному і фізіологічному сенсі слова. Разом з тим почуття, думки, ідеї людини існують не менш реально, ніж матеріальні предмети і явища. Але як, яким чином? Філософи говорять про два типи реальності: об'єктивної реальності матеріальних явищ і суб'єктивної реальності свідомості, ідеального.
Список використаної літератури
1. Антонов Є.А., Вороніна М.В. Філософія: Навчальний посібник. - Бєлгород, 2000. - Тема 16.

2. Введення у філософію: У 2 тт. Т.2. / Под ред. І.Т. Фролова. - М., 1989. - Глава XI.

3. Гаазе-Раппопорт М.Г. Деякі соціальні та соціально-психологічні проблеми комп'ютеризації. / / Питання філософії. - 1988. - № 7.

4. Кириленко Г.Г. Філософський словник: Довідник студента. - М., 2002.

5. Ойзерман Т.І. Хомо сапієнс долає свою видову обмеженість. / / Питання філософії. - 1988. - № 4.

6. Проблема свідомості в сучасній західній філософії. - М., 1989.

7. Спиркин А.Г. Філософія: Підручник. - М., 2001. - Глава 11.

8. Філософія: Підручник для вузів / Під ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - М., 2001. - Розділ III, глава 13.

9. Шилков Ю. М. Гносеологічні основи розумової діяльності. - СПб., 1992.

10. Юнг К.Г. Проблема душі сучасної людини / / Питання філософії. - 1989. - № 8.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас