1   2   3   4
Ім'я файлу: Курсова Іван.docx
Розширення: docx
Розмір: 71кб.
Дата: 24.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Заготівля зберігання та оцінка яко


ЗМІСТ

Вступ

1. Теорія міжнародної торгівлі послугами

2. Аналіз тенденцій, проблем, шляхів їх вирішення та перспектив зовнішньої торгівлі України послугами за роки незалежності (1992-2020рр.)

2.1 Сучасний стан торгівлі послугами в світі та механізми її регулювання

2.2 Сучасний стан зовнішньої торгівлі послугами України, її проблеми та шляхи їх вирішення

Висновок

Література


Вступ


послуга зовнішньоекономічний міжнародна торгівля

Сьогодні міжнародна торгівля послугами набуває все більшого значення і стає предметом уваги з боку провідних спеціалістів світу. У багатьох країнах торгівля послугами займає значне місце в обсязі міжнародної торгівлі. Це викликано науково-технічним прогресом у сфері матеріального виробництва, поглибленням міжнародного поділу праці і ростом соціально-економічних потреб багатьох країн. Функціонування ринку послуг в сучасних умовах є дуже важливим і актуальним. Отже метою даної курсової роботи є вивчення закономірностей, особливостей, тенденцій.

Об'єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність, пов’язана з торгівлею послугами.

Серед основних завдань можна виділити:

  • вивчення теоретичних положень, які характеризують ринок послуг;

  • аналіз особливостей формування складових елементів сфери міжнародних послуг;

- висвітлення сучасних тенденцій розвитку цього ринку;

При проведенні дослідження автор користувався навчальними посібниками таких фахівців, як Румянцев А.П., Коваленко Ю.О., Дахно І.І., Рокоча В.В. та ін., а також статтями про сучасний стан зовнішньої торгівлі таких авторів, як Колесников А., Корнієнко В.В.

Теоретична і практична цінність роботи полягає в узагальненні і поглибленні знань в області міжнародної торгівлі України послугами.

При виконанні роботи автор користувався наступними методами:

- метод аналізу;

- метод синтезу;

- ретроспективний (історичний) метод;

- порівняльний метод;

- метод індукції;

- метод дедукції.

1. Теорія міжнародної торгівлі послугамиСьогодні функціонування ринку послуг в різних країнах є досить перспективним. Він значно розширився і модифікувався в ході нової економічної революції. Помітно змінилася структура послуг. В ній збільшився обсяг виробничих і фахових послуг, для яких характерним є високий ступінь централізації керування, фінансів і оперативного контролю [1, с. 7]. Збільшення масштабів торгівлі виробничими і фаховими послугами варто розглядати як одну з форм інтеграції різноманітних національних господарств – форму, по суті, більш розвинену, ніж економічна взаємозалежність, яка виникає внаслідок розширення торгівлі товарами. Паралельно стає швидшим процес інтернаціоналізації виробництва і споживання товарів і послуг.

Нині ринок послуг успішно розвивається і розширюється. Ріст добробуту, збільшення вільного часу й ускладнення товарів, що потребують технологічного обслуговування, дають можливість багатьом країнам світу зайняти своє особливе місце в сфері послуг, галузі якої дуже різноманітні.

Міжнародна торгівля послугами володіє рядом особливостей у порівнянні з традиційною товарною торгівлею. Вона має свою специфіку (невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, неоднорідність або мінливість якості, нездатність послуг до збереження). На відміну від операцій з товарами вони не підлягають митному контролю. У той же час послуги можуть приймати уречевлені форми (у вигляді програм для комп'ютера, кіно- і відеокасет, різної документації). Послуги можуть бути капіталомісткими чи наукомісткими, мати промисловий характер або задовольняти особисті потреби, можуть бути некваліфікованими або вимагати дуже високого рівня кваліфікації виконавців. Ми можемо визначити послуги, як будь-які заходи, що є невідчутними, не призводять до володіння чимось і можуть бути запропоновані однією стороною іншій.

Зазвичай, міжнародну торгівлю послугами розглядають невідривно від міжнародної товарної торгівлі, а під міжнародною торгівлею розуміють торгівлю як товарами, так і послугами. Проте, поняття послуги є більш багатогранним, ніж поняття товару. Послуга – це широка гамма різноманітних видів діяльності. На думку багатьох вчених, в практичній діяльності немає іншого поняття, яке б мало таку кількість значень, як «послуга». Адже лише така галузь як побутове обслуговування надає більше 800 видів послуг [1, с. 8].

Наступні визначення характеризують сутність цього поняття, вони викладені в різних джерелах. Послуга – зміна в положенні інституціональної одиниці, що відбулося в результаті дій і на основі взаємної угоди з іншою інституціональною одиницею [8, с. 89]. Послуга – це підприємницька діяльність, спрямована на задоволення потреб інших осіб, за виключенням діяльності, що здійснюється на основі трудових правовідносин [10, с. 62]. Послуга – такий вид праці, при якому виробництво корисного ефекту співпадає в часі з його споживанням [9, с. 55]. Послуга – вид діяльності, робіт, в процесі виконання яких не створюється новий матеріально-уречевлений продукт, який раніше не існував, але змінюється якість вже створеного продукту [11, с. 47]. Крім того, послугу можна визначити як вид діяльності, який задовольняє певну людську потребу, може мати або не мати матеріальну форму, тісно пов'язаний з виробництвом товарів або повністю самостійно оформлений.

Секретаріат Світової організації торгівлі поділяє послуги на 12 секторів:

- бізнесові, включаючи професійні і комп’ютерні;

- комунікаційні;

- будівельні та інжинірингові;

- дистриб'юторські;

- освітні;

- природоохоронні;

- фінансові (страхові та банківські);

- медичні;

- туристичні;

- рекреаційні, культурні та спортивні;

- транспортні;

- інші [2, с. 104].

Зазначені 12 секторів поділяються на 155 підсекторів.

У країнах – членах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та публікаціях Конференції ООН з торгівлі і розвитку дотримуються такої класифікації послуг:

- фінансові;

- інформаційні (комунікаційні):

- професійні (виробничі);

- туристичні;

- соціальні [2, с. 104].

Міжнародний валютний фонд застосовує таку класифікацію послуг:

- морські перевезення;

- інші види транспортування;

- подорожі;

- інші приватні послуги;

- інші офіційні послуги [2, с. 104].

У Світовому банку, наприклад, прийнятий розширений підхід до послуг, у число яких включається і рух прибутку. Так, послуги поділяються на:

- факторні – платежі, що виникають у зв'язку з міжнародним рухом факторів виробництва, перш за все капіталу і робочої силі (прибутки на інвестиції, роялті і ліцензійні платежі, зарплата, виплачена нерезидентам);

- нефакторні – транспорт, подорожі та інші нефінансові послуги. Цей розподіл є особливо важливим для обговорення проблем регулювання міжнародної торгівлі послугами в рамках СОТ, що концентруються переважно на нефакторних послугах.

Очевидно також, що надання послуг у більшості випадків відбувається одночасно з продажем товару або здійсненням інвестицій в ту або іншу країну. Тому, відповідно до засобів доставки послуг споживачу, послуги поділяються на:

- послуги, пов'язані з інвестиціями – банківські, готельні і фахові послуги;

- послуги, пов'язані з торгівлею – транспорт, страхування;

- послуги, пов'язані одночасно з інвестиціями і торгівлею – зв'язок, будівництво, комп'ютерні й інформаційні послуги, особисті, культурні і рекреаційні послуги.

Існує корисний з аналітичної точки зору розподіл міжнародних угод про послуги залежно від характеру поводження продавця і покупця послуг (табл. 1).
Таблиця 1. – Розподіл міжнародних угод про послуги залежно від

характеру поводження продавця і покупця послуг
Споживач не переміщується

Споживач переміщується

Виробник не переміщується

Транспорт, комп'ютерні й інформаційні послуги

Подорожі (туризм), освіта і медичні послуги

Виробник переміщується

Прямі іноземні інвестиції, тимчасова трудова міграція

Подорожі в треті країни, організовані фірмами-нерезидентами


Як ми бачимо, дана класифікація включає не тільки послуги в традиційному значенні, а й рух факторів виробництва, що є носіями цих послуг. Вона дозволяє виділити 4 типи угод, що укладаються між експортерами та імпортерами послуг. До них належать:

- угоди, у яких для надання послуги виробник рухається до споживача;

- угоди, у яких відбувається зворотній рух;

- угоди, у яких відбувається рух як продавця, так і покупця;

- угоди, у яких виробник і споживач не змінюють свого місцезнаходження.

Іноземні спеціалісти класифікують послуги також за ознакою можливої участі в міжнародному обміні. У такий спосіб їх можна підрозділити на три групи: першу складають послуги, що можуть бути об'єктом зовнішньої торгівлі. На їхню частку припадає приблизно 8% загального обсягу послуг, що надаються. Йдеться, насамперед, про повітряні і морські перевезення пасажирів і вантажів, зв'язок, міжнародні кредитні і страхові угоди. До другої групи відносяться послуги, що за своєю природою взагалі не можуть бути предметом експорту. Це всі види індивідуальних, соціальних, державних, інфраструктурних послуг. І, нарешті, існує третя велика група послуг, що можуть вироблятися як для внутрішніх потреб, так і на експорт. Відповідно, потреби в послугах цього типу можуть задовольнятися як за рахунок внутрішніх джерел, так і за рахунок імпорту.

На жаль, відсутність чітких критеріїв розмежування товарів і послуг, національні розходження в підходах до регулювання цієї сфери нерідко стають причиною виникнення конфліктних ситуацій. Подолання теоретичних розбіжностей і розробка єдиного методологічного підходу дозволять закласти фундамент нового механізму регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Міжнародна торгівля товарами передбачає їх фізичне переміщення через державні кордони. Таке переміщення послуг трапляється рідко. Час і місце споживання послуги повинні збігатися. Потрібна близькість між надавачем послуг і споживачем, що досягається завдяки комерційній присутності надавача послуг у країні, яка його приймає, тобто створення у ній філії або дочірнього підприємства. Близькості можна досягти, переміщуючи фізичних осіб – фахівців до інших країн з метою надання послуг. Для одержання певних послуг зацікавленим особам потрібно приїхати до країни, де надаються відповідні послуги (наприклад, туристичні, рекреаційні, лікувальні, освітні тощо).

Отже, міжнародна торгівля послугами може відбуватися у формі:

- перетинання кордонів сервісними продуктами;

- руху споживачів до країни імпорту;

- встановлення комерційної присутності у країні, де надаватиметься послуга",

- тимчасового переїзду фахівців до країни з метою надання послуг.

В Україні класифікація та визначення понять в сфері міжнародної торгівлі послугами наведені в Наказі Державного комітету статистики України від 15 липня 2002 р. №266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та "Інструкції щодо її заповнення"». В "Інструкції", зокрема, зазначається, що моментом здійснення процедури експорту (імпорту) послуг і відповідно їх обліку вважається дата їх фактичного надання або одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахунками). Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва послуг. Документами первинного обліку експорту (імпорту) послуг є оформлені рахунки на виконані згідно з договорами (контрактами) послуги. «Інструкція про порядок складання звіту за формою №9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"» містить формулювання термінів "зовнішньоекономічна діяльність", "економічна територія країни", "зовнішньоекономічний договір (контракт)", "резиденти", "нерезиденти", а також "Класифікатор держав світу", "Класифікатор валют" і Додаток №2 з переліком основних видів зовнішньоекономічних послуг, текст якого наводиться повністю в табл. 2.

Таблиця 2. – Перелік основних видів зовнішньоекономічних послуг, що включаються у звіт за формою №9-ЗЕЗ

(згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності, затвердженою наказом Державного комітету

стандартизації, метрології та сертифікації України від 02.06.97 №324), та короткі методологічні пояснення

Назва послуги

Структура

Послуги, пов'язані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством

Включаються послуги з передпосівного оброблення полів і садіння культур, збирання врожаю і підготовки продукції до збуту; з агрохімічного обслуговування, закладення й утримання садів, парків, забезпечення функціонування зрошувальних та осушувальних систем; захисту рослин від хвороб та шкідників; послуги зі сприяння мисливству, із стимулювання розведення дичини; послуги з лісівництва (таксація, оцінка лісу), захисту лісу від пожежі і т. ін. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі, як правило, у місцях розміщення сільськогосподарського виробництва.

Видача ліцензій на мисливство належить до трансфертів, а не до послуг.

Послуги, пов'язані з рибним господарством

Включають послуги, пов'язані з риболовством, діяльністю риборозплідників і рибних ферм, послуги з обстеження стану водоймищ і риби; послуги зі стимулювання розведення риби і т. ін. Ці послуги надаються за винагороду або на договірній основі.

Видача ліцензій на риболовство належить до трансфертів, а не до послуг.

Послуги в добувній промисловості

Включаються послуги, пов'язані з видобуванням кам'яного вугілля, лігніту, торфу, нафти, газу, уранової, торієвої та металевих руд і т. ін. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі, як правило, на нафтових та газових родовищах.

Послуги в обробній промисловості

Включаються послуги в харчовій промисловості, пов'язані з діяльністю суден або прибережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням, консервуванням риби та морепродуктів; у тютюновій, текстильній промисловості; послуги у виробництві готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття; послуги в обробленні та виробництві виробів з дерева, корку, соломки та плетениці; послуги у виробництві паперу, картону і виробів з них; послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості, пов'язані з тиражуванням записів програмного забезпечення, фільмів та відеофільмів з оригіналів, з друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії; послуги у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива; послуги в хімічному виробництві; послуги в металургії, послуги, пов'язані з обробленням металу; послуги в порошковій металургії; у виробництві машин та устаткування, канцелярських та електронних обчислювальних машин, включно з їх монтажем та ремонтом (крім технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки); послуги у виробництві електричних машин і апаратури, включно з монтажем та ремонтом; устаткування для радіо, телебачення та зв'язку, включно з їх монтажем та ремонтом; медичного обладнання, включно з їх монтажем та ремонтом; автомобілів, включно з капітальним ремонтом (крім технічного обслуговування та ремонту); іншого транспортного устаткування, включно з капітальним ремонтом (крім поточного ремонту та обслуговування); у виробництві меблів та інших видах виробництва, включно з ремонтом; послуги з оброблення відходів; послуги з оброблення деревини та з виробництва виробів з деревини; послуги у виробництві гумових та пластмасових виробів; послуги у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі.

При зазначенні вартості послуги до неї включається вартість переробки товарів у разі:

- якщо товари надійшли за імпортом для переробки або обробки на місцях і не підлягають реекспорту і навпаки (наприклад, переробка ядерних відходів);

- якщо товари відправляються за кордон (або надходять з-за кордону) для переробки та наступного продажу резидентам тієї країни, де відбувається переробка;

- якщо товари відправляються за кордон для переробки в одній країні та наступного продажу в іншій країні (включається плата за переробку країні-виробнику послуг від країни-експортера товару). У звіт не включають ту вартість переробки товарів з давальницької сировини, яка врахована у вартості реекспортованих (реімпортованих) товарів. Проте можуть мати місце випадки, коли умови контракту змінилися і частина перероблених з давальницької сировини товарів реалізується резидентом тієї країни, де відбувається переробка. Тоді підприємства, що здійснювали переробку, повинні показати вартість переробки цієї частини товарів як експорт послуг.

Послуги у виробництві електроенергії, газу та води

Включають послуги з розподілення електроенергії, газу, газоподібного палива, тепла; послуги зі збору, очищення та розподілення води. Ці послуги надаються за винагороду або на договірній основі.

Послуги, пов'язані з будівництвом

Послуги, що включають роботи з підготовки будівельних ділянок на будівельних майданчиках; послуги із збільшення будівельних ділянок та виконання земляних робіт; з підготовки ділянок для гірничих робіт та розчищення ґрунту; послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт; послуги випробувального буріння та свердління; збирання зразків порід з будівельною, геофізичною, геологічною метою; з будівництва будівель, мостів, шляхових естакад, тунелів, трубопроводів, ліній зв'язку; з монтажу і встановлення збірних конструкцій; послуги з монтажу крокв і настилів та послуги, пов'язані з гідроізоляційними роботами; з будівництва автострад, доріг, залізниць, спортивних та рекреаційних споруд; послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезгаданих споруд; послуги з будівництва морських та річкових споруд; з монтажних та ізоляційних робот; з монтажу та ремонту систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування; роботи штукатурні, столярні, з покриття підлоги і стін, фарбування та скління; послуги, пов'язані з орендою устаткування для будівництва з персоналом, що його обслуговує, та інші види будівельних робіт. У вартість будівельних послуг включається повна вартість будівельного проекту. Придбання будівельним підприємством товарів та послуг в іншій країні враховується як інші ділові послуги.

Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлею транспортними засобами та послуги з ремонту

Включають послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями та мотоциклами, їх технічним обслуговуванням і ремонтом; торгівлею автотоварами, роздрібною торгівлею пальним; оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі; роздрібною торгівлею товарами та послугами з їх ремонту; послуги посередників.

Послуги готелів та ресторанів

Включають послуги готелів та інших місць короткотермінового проживання (мотелі, кемпінги, турбази, табори, гуртожитки і т. ін.), ресторанів, барів, їдалень. Включаються кошти на відрядження (проживання, харчування).

Послуги транспорту – наземного (залізничного, міського, автодорожнього; трубопровідного);

- водного (морського та річкового);

- авіаційного (включно з послугами космічного транспорту)

- допоміжні транспортні послуги

Включають послуги пасажирського та вантажного залізничного, автомобільного транспорту. Послуги трубопровідного транспорту включають послуги з транспортування трубопроводами нафти, газу, аміаку та інші послуги трубопровідного транспорту.

Включають послуги пасажирського та вантажного морського, річкового транспорту.

Включають послуги пасажирського та вантажного авіаційного транспорту; послуги космічного транспорту. При пасажирських перевезеннях за одиницю обліку беруть пасажиропоїздку – це поїздка пасажира в одному напрямку від станції відправлення до станції прибуття. Одиницею обліку перевезення вантажів уважається відправка партії вантажів, яка оформлюється окремим документом перевезення (дорожня відомість). Час перевезення вантажів ураховується на момент відправлення та на момент прибуття.

Включають серію послуг, які надаються у портах, аеропортах та інших кінцевих пунктах. До цих послуг входять послуги з транспортного оброблення вантажів та послуги, пов'язані із забезпеченням функціонування транспортної інфраструктури (послуги портів, станцій, стоянок і т. ін., поточний ремонт і обслуговування транспортних засобів, технічна допомога, утримання і ремонт автодоріг, мостів, су-доходних шляхів тощо; вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, послуги вантажних терміналів і т. ін.); послуги з фрахтування морського торговельного флоту; послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень; транспортно-експедиційні послуги; послуги з оформлення документів відповідно до вимог митних органів, послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів; послуги бюро подорожей та екскурсій (послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами, роботою екскурсоводів та гідів і т. ін.). Платежі за реєстрацію транспортних компаній належать до трансфертів, а не до послуг.

Послуги пошти та зв'язку

Охоплюють всі основні категорії міжнародних операцій в галузі зв'язку, які здійснюються між резидентами даної країни і економічними одиницями інших країн. Це, зокрема, операції з поштового обслуговування і служби кур'єрського зв'язку, куди включаються приймання, оброблення і доставка поштових відправлень, грошових переказів: послуги з передавання звукової інформації, зображення й інших інформаційних потоків за допомогою телефону, телекса, телеграфу, мобільного зв'язку, електронної пошти, супутникового зв'язку, Інтернету і т. ін., обслуговування засобів і споруд зв'язку всіх видів, здійснення технічного радіоконтролю та інших робіт.

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

Включають посередницькі та допоміжні послуги, надані резидентами однієї країни резидентам іншої країни. У цю категорію включаються плата за послуги фінансових посередників, наприклад за послуги, пов'язані з акредитивами, банківськими акцептами, кредитними лініями, фінансовим лізингом, операціями з іноземною валютою, а також комісійні з операцій з цінними паперами, до яких належать брокерські операції, розміщення випусків цінних паперів; комісійні винагороди дилерам, плата за послуги, пов'язані з управлінням активами, організацією і регулюванням роботи фінансових ринків і т. ін.

Послуги зі страхування

Включають різноманітні види страхування, які здійснюються страховими компаніями даної країни для іноземних партнерів і навпаки. До таких послуг належать: страхування життя та накопичення: послуги пенсійних фондів; послуги з інших видів страхування (від нещасних випадків і аварій, медичне страхування; страхування майна; автомобільне, морське, авіаційне транспортне страхування; страхування у разі фінансових збитків, з управління фінансовими ринками, з діяльністю фондових і товарних бірж, із здійсненням операцій за дорученням третіх осіб (брокерські операції з цінними паперами)). До страхових послуг також включається проведення комісійних платежів страховим агентам.

Послуги в операціях з нерухомістю та здаванням під найм

Включають послуги між резидентами і нерезидентами, пов'язані з купівлею, продажем та здаванням під найм власної нерухомості, посередницькі послуги під час купівлі-продажу. здавання під найм і оцінювання нерухомого манна; послуги агентств зі збору орендної плати; здаванням в оренду автомобілів та інших транспортних засобів без персоналу, пересувних бурильних установок з персоналом; прокатом речей особистого користування та побутових товарів.

Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері інформатизації

Включають послуги, пов'язані з роботою з базами даних створенням програмного забезпечення; технічним обслуговуванням та ремонтом комп'ютерної техніки, консультаційні послуги і т. ін.

Послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками

Охоплюють послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками у галузі природничих і технічних наук; у галузі суспільних і гуманітарних наук.

Послуги, що надаються переважно юридичним особам (р. 74)

Включають послуги у сфері права та бухгалтерського обліку, аудиторські послуги; послуги, пов'язані з дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативні послуги з питань комерційної діяльності та управління; послуги, пов'язані з управлінням підприємствами; з діяльністю у сфері архітектури та цивільного будівництва; послуги з технічного контролю та аналізу, з розроблення нормативів і стандартів, сертифікації різних виробів, приладів; послуги з реклами; послуги з підбору та забезпечення персоналом; послуги, пов'язані зі слідчою діяльністю та забезпеченням безпеки, з очищенням та прибиранням приміщень і т. ін.

Послуги, пов'язані з державним управлінням

Включають послуги за всіма аспектами управління на державному рівні, адміністративні послуги установ, що забезпечують послуги у сфері оподаткування, статистики та соціології, у сфері економіки (включно з обміном потоками платежів між резидентами та нерезидентами за користування на законних підставах невиробленими нефінансовими активами нематеріального характеру та титулами власності, такими як патенти, авторські права, торгові знаки, технологічні процеси і т. ін., та використання на основі ліцензійних угод вироблених оригіналів та прототипів); адміністративні послуги, пов'язані з іноземними справами, дипломатичні та консульські послуги; послуги, пов'язані з військовою допомогою іноземним країнам, охороною та забезпеченням громадського порядку й безпеки і т. ін.

Послуги у сфері освіти

Включають послуги у сфері початкової загальної освіти, середньої загальної освіти, вищої освіти (витрати на навчання, незалежно від строку перебування; плата за проживання та харчування, яка надається науковою установою); інші послуги у сфері освіти.

Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою

Включають послуги лікувальних закладів, послуги санаторно-курортних організацій; ветеринарні послуги та послуги, пов'язані із соціальною допомогою.

Колективні, громадські та особисті послуги

Включають послуги зі збору і знищення відходів у будинках; послуги, надані професійними організаціями, спілками, іншими громадськими організаціями; послуги, пов'язані з діяльністю у сфері кінематографії та відеопродукції; у сфері радіомовлення та телебачення; послуги агентств друку; послуги у сфері спорту; послуги у сфері відпочинку та розваг (включаються заняття мисливством як спортом та розвагами, а також любительською та спортивною рибалкою). Включаються послуги з виробництва, розповсюдження, демонстрації кіно та відеофільмів, створення рекламних текстів для радіо, кіно і телебачення, оброблення плівок; передачею радіо і телевізійних передач системою релейного чи супутникового зв'язку; створенням та виконанням вистав, постановок, артистичних груп, оркестрів; послуги студій звукозапису.

Індивідуальні послуги (послуги перукарень, хімчисток і т. ін.)

Включають послуги перукарень, хімчисток і т. ін. іноземним партнерам.

Послуги домашньої прислуги

Включають послуги агентств з працевлаштування, з надання послуг домашньої прислуги іноземцям.

Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю

Включають послуги, що надаються різними екстериторіальними організаціями та органами, такими як ООН, ЄС і т. ін.Враховуючи невидиму природу послуг, а також те, що у разі надання послуг це не передбачає переміщення через державні кордони, до послуг не можуть вживатися прикордонні протекціоністські заходи, що вживаються до товарів. Сферу послуг за участю іноземців можна регулювати законодавством про зарубіжні інвестиції або про участь іноземців у підприємницькій діяльності. Стосовно іноземних надавачів послуг можуть застосовуватися або не застосовуватися режим нації найбільшого сприяння або принцип національного режиму.

І торгівля товарами, і торгівля послугами поряд із деякими іншими статтями входять у рахунок поточних операцій платіжного балансу будь-якої країни. Переговори про лібералізацію торгівлі послугами ведуться паралельно з переговорами про лібералізацію торгівлі товарами. Проте, існують і серйозні якісні розходження між товарами і послугами та торгівлею ними.

Саме в силу невідчутності і невидимості більшості послуг, торгівлю ними іноді називають невидимим експортом і імпортом. Більше того, на відміну від товарів, виробництво послуг найчастіше об'єднано з їхнім експортом в рамках одного контракту і потребує безпосередньої зустрічі їхнього продавця і покупця. Проте і в даному випадку існують численні винятки. Наприклад, деякі послуги цілком відчутні (роздрукована доповідь консультанта або комп'ютерної програми на дискеті), цілком видимі (модельна стрижка або театральна вистава), піддаються збереженню (послуги телефонного автовідповідача) і далеко не завжди потребують прямої взаємодії покупця і продавця (автоматична видача грошей у банку по дебіторській картці).

Протягом довгого часу для визначення ролі сфери послуг у національній економіці використовувалися два показники: частка цього сектора в загальному числі зайнятих і частка обсягу наданих послуг у ВНП. Сьогодні, спеціалісти хоча і зважають на недосконалість обох показників, проте продовжують використовувати їх для різноманітних економічних порівнянь, продовжуючи поряд з цим пошуки більш досконалих критеріїв економічного аналізу і оцінки ролі сфери послуг у національній економіці. Так, останнім часом для оцінки значення сектору послуг в економіці окремої країни використовується індекс, що розраховується як відношення частки експорту товарів до частки експорту послуг у ВНП. Якщо цей показник тримається на низькому рівні, то послуги мають важливе значення для економіки цієї країни. Найнижчий індекс мають Австрія, Бельгія, США, Іспанія, Франція, Сінгапур, Великобританія, Швейцарія [1, с. 19].


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас