1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: звіт ПП Рудники.docx
Розширення: docx
Розмір: 1691кб.
Дата: 08.04.2021


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….….4

РОЗДІЛ 1. МАКРОФІНАНСИ………………………………………………………5

1.1. Характеристика фінансової системи України…………………………...5

1.2. Діагностика державних фінансів…………………………………………9

1.3.Стан і результати функціонування фінансового ринку в Україні……..14

1.4. Характеристика фінансового сектору суб’єктів господарювання та домогосподарств України……………………………………………………….….17

РОЗДІЛ 2. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ…………………..21

2.1. Аналіз грошового ринку України…………………………………….…21

2.2. Грошова маса і грошова база…………………………………………....23

2.3. Організація фінансових відносин у сфері кредитування……………....28

2.4. Механізм видачі й погашення кредиту…………………………………32

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСИ ПП «РУДНИКИ»…………………………………………..36

3.1. Характеристика галузевих особливостей діяльності ПП «Рудники»....36

3.2. Оцінка активів, капіталу і фінансових результатів ПП « Рудники»…43

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..…62

ДОДАТКИ…………………………………………………………………...............64

ВСТУП
Для підтримання стабільної тенденції фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах постійного поглиблення конкуренції необхідно достовірно оцінити фінансовий стан компанії.

Оцінка фінансового стану компанії показує, в яких конкретних сферах потрібно проводити цю роботу. Таким чином, результати аналізу дають відповіді на питання, які є найважливішими шляхами поліпшення фінансового стану компанії в певний період її діяльності.

Правильне визначення фінансової системи загалом та окремих її частин зокрема є важливим для теорії та практики, оскільки це сприяє побудові ефективної фінансової політики, спрямованої на економічне зростання та покращення добробуту населення.

Об’єкт дослідження: Сільськогосподарське приватне підприємство «Рудники».

Предмет дослідження: діяльність ПП « Рудники» .

Мета роботи: аналіз діяльності ПП «Рудники»..

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

  • Дослідити методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства та сформувати обґрунтовані висновки;

  • Оцінити фінансову стійкість, ліквідність та рентабельність об’єкта практики;

  • Визначити основні показники стану фінансової системи України;

  • Дослідити макроекономічний розвиток України;

  • Зробити аналіз грошово ринку України.

  Методи дослідження: описовий, аналітичний, спостереження, синтезу, системного аналізу.
РОЗДІЛ 1. МАКРОФІНАНСИ

1.1. Характеристика фінансової системи України
У фінансовій системі зосереджені значні фінансові ресурси, що становлять понад 80 % від обсягу ВВП. Структура фінансової системи завжди динамічна. У державах із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їх ланки перебувають на стадії формування.

Фінансова система - це сукупність окремих, але взаємопов’язаних сфер та зв’язків фінансових відносин, що відображають конкретні форми та методи обміну, розподілу та перерозподілу ВВП, відповідної системи фінансових установ та органів.

Фінансова інфраструктура - це сукупність інститутів та елементів, що створюють сприятливі умови для функціонування всієї фінансової системи. До них належать: система органів фінансового управління; нормативна база; підготовка фахівців; інфраструктура фінансового ринку; спеціалізоване виробництво (цінні папери, банкноти, фінансові документи). Саме фінансова інфраструктура створює сприятливі умови для гармонійного функціонування всієї фінансової системи і особливо кожної з її сфер. Фінансовий ринок - це підсистема фінансової інфраструктури, специфічна сфера економічних відносин, де формуються та реалізуються відносини між учасниками фінансового ринку щодо купівлі-продажу коштів.

Фінансова система оцінюється за двома категоріями: внутрішня структура та організаційна структура.Рис. 1.1. Структура фінансової системи України

З точки зору внутрішньої структури це сукупність відносно відокремлених і взаємопов’язаних сфер і зв’язків, що відображають конкретні форми та методи фінансових відносин.

З точки зору організаційної структури це сукупність фінансових органів та установ, які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами в країні.

Фінансова система включає такі напрямки:

• - централізоване фінансування на основі державних фінансів;

• - децентралізоване фінансування, що включає фінансування суб'єктів господарювання (підприємств) та фінансів населення;

• - фінансова інфраструктура, що включає фінансовий ринок та систему фінансових адміністрацій.

Всі сфери фінансової системи поділяються на окремі ланки, що мають тісні багатосторонні відносини. Кожна сфера та взаємозв’язок фінансової системи займає певне місце в регулюванні фінансових відносин, вирішально впливає на процес відтворення, має свої, унікальні функції.

У перші роки роботи нового уряду вдалося відновити ефективну вертикаль виконавчої влади, реорганізувати роботу міністерств на основі планування та систематизації; розробити та прийняти бюджетний та податковий кодекси України; активізувати роботу щодо спрощення умов ведення бізнесу; відновити реалізацію інфраструктурних проектів із залученням приватного капіталу.Підтвердженням ефективності прийнятих рішень стало досягнення макроекономічної стабільності, поліпшення умов діяльності суб’єктів господарювання та підвищення рівня добробуту громадян. Зростання ВВП у 2019 році становило 4,2 %, промислового виробництва – 11,2 % , основні показники макроекономічного розвитку України за 2017-2019 рр. показано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Основні показники макроекономічного розвитку України за 20172019 рр.

Показники

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Темпи зростання/ зниження, %

2018 р. / 2017 р.

2019 р. / 2018 р.

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млрд грн

2983,9

3558,7

4022,1

+19,26%

+13,02%

Чисельність постійного населення (на кінець року), млн осіб

42,6

42,2

42,1

-0,94%

-0,24%

Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу, грн

70044

84192

94589,8

+20,20%

+12,35%

Обрахунок ВВП на душу населення є одним із найбільш точних способів оцінки економічного розвитку держави. Аналіз його зміни підтверджує тенденції, аналогічні динаміці ВВП: номінальний ВВП на душу населення постій но зростає, тоді як реальний ВВП на одну особу скорочується . Зокрема, у 2017 році він складав 70044 грн на особу, а у 2019 році реальний ВВП у цінах 95589,8 грн на особу (табл 1.1.). У 2018–2019 роках спостерігається деяке покращення цього показника, що обумовлено як незначним зростанням реального ВВП, так і скороченням населення. Протягом 2019 року громадян нашої країни стало на 168 тис. осіб менше . У 2019 році відставання реального ВВП на душу населення від 2017 року становило лише 3 %, отже, національна економіка вийшла з рецесії та перейшла у фазу пожвавлення.

Централізоване фінансування - це сфера фінансових відносин для створення централізованих грошових фондів, які зосереджені в інститутах органів державної влади для виконання своїх функцій, а саме: адміністративної, оборонної, соціально-економічної та правової. Це основна сфера перерозподілу ВВП. Рівень централізації ВВП з боку держави повинен, з одного боку, бути достатнім для забезпечення її певною сумою фінансових ресурсів, а з іншого - достатнім для створення міцної фінансової бази для підприємств для ефективного управління.

Ця сфера включає: державний бюджет, місцеві бюджети (фінанси місцевого самоврядування), державні позабюджетні цільові фонди, державну позику, фінанси державних та комунальних підприємств.

Основним елементом централізованого фінансування є бюджетна система, яка організаційно залежить від форми правління і, як правило, складається з державного та місцевих бюджетів.

Державний бюджет є основним централізованим фондом державних фондів, основним інструментом перерозподілу ВВП. Він перерозподіляє приблизно 40% ВВП країни.

Основними доходами державного бюджету є податки, які складають від 70 до 90% загальних доходів..

1.2. Діагностика державних фінансів
Державні фінанси як адаптивний інституційний механізм регулювання базується на теорії державного вибору та теорії державних фінансів, засновниками яких є Р. Мусгрейв та Дж. Бьюкенен. Перший з них держава вважала максимізатором бюджетних надходжень на основі дотримання співвідношення моралі, етики та економіки. Його авторська антологія теорії державних фінансів базувалася на теорії фіскального федералізму, теорії трансфертів, теорії податків і полягала в чіткому розподілі функцій податків і державних витрат на всіх рівнях [1, с. 1] . 13-14].

Створення та розподіл бюджетних ресурсів є економічною основою функціональної ефективності держави, і тому суть визначення поняття "державні фінанси" слід враховувати багато в чому, а саме:

- як суспільно-політичний суб’єкт, призначення якого є монофункціональним;

- як частина економічного механізму, що включає державне підприємство (ДП), відносини власності, розподіл та перерозподіл ВВП, контроль за рівнем сукупного попиту, фінансовою та бюджетною політикою держави тощо.

- як об’єктивне економічне явище, пов’язане із сукупністю фінансових відносин між державою та суб’єктами господарювання при розподілі та перерозподілі частини вартості ВВП між усіма учасниками відтворювального процесу;

- як запас фінансових ресурсів, що відновлюється в результаті адміністративно-регуляторної діяльності держави

Збільшення доходу здійснюється за допомогою механізмів податкового регулювання, зокрема шляхом вирахування частини чистого прибутку (ПП) державних підприємств з БД (до 30-50% ПЕ) та дивідендного фонду (не менше 30% від ПП у сумі, еквівалентній державній частці у акті компанії).

Таблиця 1.2

Основні показники Зведеного бюджету України за 20172019 рр.

Показники

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Темпи зростання/ зниження, %

2018 р. / 2017 р.

2019 р. / 2018 р.

Доходи всього, млрд грн

1016,7

1184,2

1289,7

16,47%

8,91%

у тому числі:

- податкові надходження, млрд грн

828,1

986,3

1070,3

19,10%

8,52%

- неподаткові надходження

154,3

192,7

212,7

13,87%

8,3%

- доходи від операцій з капіталом

2,1

2,8

3,1

-

-

- цільові фонди

30,4

0,8

2,3

-

-

Видатки всього, млрд грн

1056,7

1250,1

1370

18,30%

9,59%

у тому числі:

- поточні видатки

957,1

1106

1216,3

15,56%

9,97%

- капітальні видатки

99,6

144,1

153,7

18,9%

10,76%828

Податкові надходження у % до доходів, %

77,12%

79,97%

79,50%

-

-

Дефіцит (профіцит), млрд грн

-42

-67,7

-84,3

+61,1%

+24,52%

Дефіцит Зведеного бюджету у % до ВВП, %

-1,41%

-1,90%

-2,21%

-

-

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас