Ім'я файлу: ВСТУП.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 29.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Презентация Проект.pptx

ВСТУП
Актуальність теми. Сьогодні заклади готельного господарства, що лідирують по світовим міркам, приділяють особливу увагу якості обслуговування, якість одна з головних умов успішного і ефективного розвитку готелю. Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів готельних підприємств і надання послуг для успішного існування на ринку готельних послуг та підвищення прибутку.

Сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств готельного господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю створення запасів специфічного продукту - готельної послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування при невисокій еластичності попиту за ціною.

Для забезпечення ефективного функціонування підприємств готельного господарства виникає необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку, які кореспондуються із передовим світовим досвідом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів.

Важливим значенням для перспективи розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства є повне задоволення матеріальних і духовних запитів клієнтів. Сучасний розвиток індустрії гостинності диктує необхідність нових підходів взаємодії з партнерами, клієнтами, співробітниками. Від ціннісних установок і поведінкових стратегій, що відрізняють дане підприємство від усіх інших, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності залежить результат діяльності підприємства.

Виникає потреба у створенні системи цінностей, норм, правил і переконань, тобто корпоративної культури, що дозволяє досягти результативної роботи, зосередитися на досягненні цілей компанії.

Корпоративна культура являє собою не тільки домінуючий фактор ідентичності підприємства, а й інструмент управління поведінкою персоналу, який може бути причиною підвищення або зниження ефективності діяльності підприємства.

З огляду на це, можна зробити висновок, що концепція корпоративної культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності ще не набула завершеної наукової теорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у теоретичне обґрунтування формування механізму корпоративного управління внесли такі вчені, як С. Пішпек, Р. Капелюшніков, С. Турнбулла, Д. Задихайло, І. Храбова, О. Поважний, В. Євтушевський, Г. Козаченко, Н. Карачина, О. Кузьміна.

Зарубіжний досвід в області корпоративного управління відбитий в працях І. Ансоффа, Ф. Лопез, Т. Пітерса, Д. Кея, А. Сильберстона, А. Шлейфера, Д. Боуен, Р. Броймер, К. Енертон-Томас, Дж. Мейкенз, Дж. Уокер, Х.-А. Шреплер, Ед. Коен. та інших зарубіжних дослідників цієї проблеми.

Дослідженню процесів формування корпоративної культури в організації присвячено праці М. Армстронга, Ф. Харріса, Ч. Хенді, Е. Шейна, Г. Хофстеде, Дж. Моргана, К. Шольца, К. Голда та інші. Процес становлення корпоративної культури в індустрії гостинності досліджують Є. В. Агамірова, Л. Є. Басовський, Н. І. Кабушкін, А. А. Коршунов, Г. А. Папірян та інші.

Мета дослідження полягає у розробленні та обґрунтуванні науково-методичних, теоретичних положень та розробленні практичних рекомендацій щодо управління поведінкою персоналу та формування організаційної культури готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ», а також розроблення практичних рекомендацій щодо формування та реалізації ефективної корпоративної культури «ФРАНЦІЯ».

Відповідно до мети, у роботі вирішуються наступні завдання:

  • дослідити сутність управління поведінкою персоналу в готельно-ресторанному підприємстві;

  • навести методи формування організаційної культури в готельно-ресторанному підприємстві;

  • дослідити організаційно-економічний аналіз готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ»;

  • провести аналіз управління поведінкою персоналу в готельно-ресторанному комплексі «ФРАНЦІЯ»;

  • дослідити особливості формування організаційної культури в готельно-ресторанному комплексі «ФРАНЦІЯ»;

  • розробити напрямки удосконалення формування організаційної культури готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ»;

  • проаналізувати досвід зарубіжних країн при формуванні організаційної культури готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ».

Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку корпоративної культури готельно-ресторанний комплекс «ФРАНЦІЯ».

Предметом дослідження є удосконалення управління поведінкою персоналу та формування організаційної культури готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ».

Методи дослідження. Для проведення дослідження та удосконалення управління поведінкою персоналу та формування організаційної культури готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ» були використанні наступні наукові методи: лінгвістичний метод, статистичний метод, метод аналізу тексту, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, історизму, порівняння, метод узагальнення.

Інформаційну базу дослідженнястановлять: законодавчі та нормативні акти, порядок сертифікації його послуг, періодичні видання, друковані та інтернет-джерела, інформація про особливості організації послуг готельно-ресторанного комплексу «ФРАНЦІЯ», звітність про діяльність підприємства, узагальнені статистичні дані ринку готельно-ресторанних послуг за останніх 3 роки, статут, статистичні дані, матеріали науково-практичних конференцій, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів з предмету дослідження.

Практичне значення дослідження

Наукове значення дослідження

Апробація наукових досліджень. За результатами дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» опублікована наукова праця: стаття у фаховому виданні: Котішевська Н.В. Вплив корпоративної культури та іміджу на забезпечення конкурентоспроможності готелю / Котішевська Н.В., __викладач_-- // Сучасні підходи до управління підприємством, Зб. Тез доповідей.: НТУУ «КПІ»., – Вип. 9. Київ, 2018 р.

Ступінь наукової розробки

Структура роботи. Робота складається з трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаної літератури та джерел налічує 100 джерел. Вся кваліфікаційна робота займає 85 сторінок.
Тема :Управління поведінкою персоналу та формування організаційної культури в готельно-ресторанному підприємстві
скачати

© Усі права захищені
написати до нас