1   2   3   4
Ім'я файлу: K_PMMPz-20-1_Brushtelya_Alina_Mukolaivna.docx
Розширення: docx
Розмір: 396кб.
Дата: 08.12.2020
скачати


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Сучасні фінансово-економічні реалії переконливо показують, що перспективні напрямки, процентні ставки і загальний вектор соціально-економічного розвитку вітчизняних економічних одиниць в більшій мірі залежать від рівня сформованості фінансової безпеки країни, в системі якої фінансова складова грає основну роль. В умовах швидких змін ринкових умов на міжнародних фінансових ринках та взаємозалежної системи фінансово-економічних відносин в структурі світової економіки стає все важче контролювати поточний стан національного фінансового сектора на основі впливу внутрішніх джерел.

Кризові процеси першого десятиліття XXI століття, які в більшості держав охопили всі аспекти фінансово-економічного життя суспільства своїм власним впливом і в яких посилилися проблеми з ліквідністю у вітчизняних банківських установ, триваючий спад на ринку цінних паперів, зниження Доходи експортерів і труднощі з доступом внутрішніх позичальників до світу Фінансові ринки, девальвація національної валюти, зниження реальних доходів населення і т. д Вказують на посилення впливу зовнішніх загроз на фінансову безпеку нашої держави в умовах глобалізації, слабкість Механізм його забезпечення і доцільність підвищення рівня захищеності фінансово-економічної системи держави. І в сучасних умовах збільшення дефіциту державного бюджету України, зовнішнього боргу, негативних тенденцій в платіжному балансі, а також золотовалютних резервах проблема фінансової безпеки в нашій державі стає все більш актуальною.

Поточний стан розвитку економіки характеризується нестабільною фінансовою, економічною та соціально-політичним середовищем. Отже, стан її фінансової безпеки - один з основних чинників незалежності України в сучасних економічних умовах. Без забезпечення фінансової безпеки нашої держави на всіх адміністративних рівнях вирішити фінансово-економічні проблеми держави на макрорівні досить складно. Це дослідницька задача, вирішення якої потребує аналізу стану фінансової безпеки і оцінки основних макроекономічних показників фінансово-економічного розвитку держави.

Вплив глобалізаційних процесів на формування і розвиток нашої держави в період незалежності було дуже чутливим. Виклики глобалізації для нашої держави стали особливо небезпечними і вимагають негайних рішень. Таким чином, проблема забезпечення фінансової безпеки України набуває нового особливого значення.

Розробка ефективного механізму, пов'язаного із забезпеченням фінансової безпеки держави, неможлива без наукового розуміння його фінансово-економічної природи, дослідження і розробки методів оцінки та перегляду теоретичних і практичних підходів до забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи держави. .

Мета курсової роботи. Метою курсової роботи є виявлення проблем фінансової безпеки України в результаті аналізу її основних компонентів та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення реалізації національних інтересів фінансово-економічного розвитку в світовій економіці.

Завдання по дому. Основними завданнями курсової роботи є:

- визначити економічну сутність фінансової безпеки України;

- охарактеризувати механізм забезпечення фінансової безпеки України;

- вивчити систему управління фінансовою безпекою України та правові основи її функціонування;

- Аналіз макроекономічної і бюджетної безпеки України;

- Аналіз валютної та валютної безпеки України;

- Аналіз боргу і банківської безпеки України;

- висвітлити актуальні проблеми фінансової безпеки в Україні;

- Пропозиції щодо основних напрямів зміцнення фінансової безпеки України.

Тема дослідження дисертації. Предметом роботи є ряд фінансово-економічних відносин, що виникають в процесі виникнення фінансової безпеки держави в умовах формування глобалізаційних процесів.

Предмет трудового дослідження. Тема дисертації - фінансова безпека України в умовах глобалізації.

Методи дослідження. У роботі використовуються загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, а саме: метод теоретичного узагальнення - для уточнення понятійного апарату; Дедукція - при розробці концептуальних основ; Логіка, аналіз і синтез - для класифікації принципів, методів об'єкта дослідження; статистичний аналіз, формалізація - при аналізі виконання теми дослідження тощо.

Інформаційна база. Інформація заснована на законодавчих актах, монографічних дослідженнях, періодичної економічної літератури, офіційною статистикою і інтернет-джерелах.

Практичне значення отриманих результатів. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні та аналітичні висновки даної роботи можуть бути використані при формуванні та реалізації механізму підвищення фінансової безпеки держави.

Структура і обсяг працюють природно. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
1.1. Економічна сутність формування шляхів і методів фінансової безпеки України
Дослідження проблеми фінансової безпеки деpжава з'явилося в економічній літературі не ватаратуре НЕ ватаратуре НЕ ватаратуре. Варто зазначити, що протягом останнього часу воно набуває все актиальності. У більшості випадків yвага наукових досліджень є методологічною основою системи фінансової безпеки держави.

Історично і логічно проблема фінансової безпеки, пов'язана з формуванням і розвитком країни, реалізації нації власних фінансово - економічних інтересів. Дана проблема в різних державах і протягом різного часу з'явилася більш-менш правильно, але ніколи не зникла з поля зору громадськості та державних лідерів. У дослідженні проблем фінансової бeзпеки важливий інтерес представляє досвід американський. Відомо, що формування і розвиток північноамериканських країн відбулося у виняткових обставинах, які спpіяють досягнення кращих результатів в економіці і в інших областях [1, с.19].

М. Еpмошенком відзначається, що «... фінансова безпека являє собою фундаментальний становить сосщтавл. На фінансах грунтується будь-яка економіка, фінанси - економічна система країни ». У продовження цієї думки, він констатує: «... підтримка фінансової безпеки госопасності держави .авлкодарства. Вона займається не тільки самоврядуванням в цілому, але і всі галузі національного господарства, приватних підприємців, всі прошапки населення, суспільство »[29, с. 68].

Нехтування стану фінансової безпеки держави може привести до підриву системи життєзабезпечення країни з втратою її фінансової незалежності - економічної незалежності і суверенітету. Фінансова безпека є досить нове для науки і праткіки понятіегаткіки понятіегаткіки понятіегаткіки поняття.

Українськими вченими В. Шлeмком і І. Бінько фінансова безпека трактується як стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, бюджетної, фіскальної системи, для якої хаpаткерна збалансованість, стійкість до внутрішніх і негативних факторів впливу, спосіб забезпечення належного функціонування вітчизняної фінансово-економічної системи [ 9, с. 44].

М. Фінансово-економічна сфера, яка характеризується збалансованістю, стійкої внутрішньої і негативної фінансової ефективністю, здатністю цієї сфери застосування ефективного функціонування векономiчноі системи і економіки. зростання загаль »[29, с. 63].

Фінансова безпека є захищеність фінансових інтересів господарюючих суб'єктів на всіх рівнях фінансово - економічні відносини, забезпеченість домашніх господарств, підприємств, органiзацій і установ, регіонів, послугами економіки, державою фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх і реалізації рекомендацій »[1, с. 122].

Проблема фінансової безпеки у вітчизняній економічній науці порушувалася і А. Барановським, під фінансовою безпекою розумів "... рівня забезпеченості громадянина, домашнього господарства, суб'єкта гсоопдарювання, регіону, держави, суспільства, міждержавних освітніх фінансових ресурсів, достатніми для їх потреб і реалізації зобов'язань" [1, с. 14].

З посиленням тіньових економічних процесів в економічній літературі часто зустрічається трактування фінансової безпеки як створення таких умов функціонування фінансово економічної системи, при яких, по-перше, фактично усунуто можливість направити фінансово - економічні потоки в незакріплених нормативно - правовими актами сфери їх застосування, в -, до мінімуму знижено можливість використання фінансово - економічними ресурсами.

Так, з позицій багатостороннього підходу, фінансова безпека являє собою захищеність фінансово - економічних на всіх рівнях фінансово - економічних відносин; рівень фінансової стабільності, стійкості та стійкості фінансово - економічної системи держави в умовах впливу на неї зовнішніх і негативних факторів, які надають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи забезпечити належне функціонування фінансової системи і стійке економічне зростання.

Підводячи підсумки, ми хотіли б виділити ці основні характеристики фінансової безпеки держави (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Особливості фінансової безпеки держави

Характерні риси

Зміст

Захист національних інтересів у фінансовому секторі

Характеристика стану захищеності найважливіших інтересів держави, регіонів, громадян і корпоративних структур в області національних та міжнародних фінансів від впливу великої кількості ендогенних і екзогенних негативних факторів.

Стабільність і ефективність фінансової системи

Це передбачає їх стійкість до зовнішніх і внутрішніх факторів і здатність забезпечувати досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку держави.

Фінансова незалежність і конкурентоспроможність

Здатність країни реалізовувати власну фінансову політику, повністю виконувати завдання і функції в сучасних умовах зростаючої глобалізації фінансових ринків і зіткнення національних інтересів, визначати механізм і функціонування національної фінансової системи.

Розширені репродуктивні можливості

Забезпечення наявності достатніх фінансових ресурсів для домашніх господарств, підприємців, компаній, організацій, установ, галузей, секторів економіки, регіонів і держави, які необхідні для виконання покладених функцій і задоволення потреб, а також для досягнення їх ліквідності і рівноваги. що є основною вимогою для забезпечення розширеного відтворення.

Комплекс заходів, спрямованих на вплив на розвиток фінансової системи

Набір соціально-економічних відносин, що виникають в результаті забезпечення оптимального стану фінансової системи держави.

Джерело: [36]
Оскільки фінансова безпека не статична, механізм її забезпечення складається з ряду організаційних та інституційних заходів впливу, спрямованих на запобігання в часі загроз стабільності і стабільності фінансово-економічної системи, які містять три елементи: і усуньте (рис. 1.1).Рис. 1.1 Методи забезпечення фінансової безпеки держави

Джерело: [36]

Перехід до ринкової економіки - це також перехід до ринкових методів регулювання фінансово-економічних процесів. У ринковій економіці це перш за все грошово-кредитний, кредитний і податковий важелі. Відповідно, здатність держави забезпечити прийнятний в даний час рівень фінансової безпеки держави пов'язана з ефективністю податкових і кредитних важелів, які є основними ринковими регуляторами соціально-економічного розвитку країни [40, с. 17]].

Сам процес забезпечення фінансової безпеки складається з:

- оцінка загроз фінансової безпеки, що мають політичний і правовий характер;

- оцінка поточного рівня забезпечення фінансової безпеки країни;

- Оцінка ефективності запобігання шкоди від негативних факторів;

- Бюджетне планування для практичної реалізації ряду певних дій;

Фінансова безпека держави - явище багатовимірне, його стан динамічно змінюється, тому необхідно провести детальний аналіз фінансової системи, а також вивчити проблеми, які під впливом реформування внутрішньої економіки, регіоналізації та глобалізації міжнародної економіки, виникають інтернаціоналізація фінансових потоків [40, с.63].

Підсистемами фінансової безпеки держави є:

- Бюджетна безпека - один з основних показників для оцінки ефективності державної політики щодо зміцнення соціальної сфери, посилення державного впливу на розвиток макроекономічних процесів, таких як економічне зростання, забезпечення захисту держави, прискорення науково-технічного прогресу і радикальне переоснащення матеріально-технічної бази виробництва, розвиток інноваційних процесів, зниження рівня безробіття, підвищення рівня зайнятості та ін. [26, с. 158].

- Податкова безпека є підсистемою національної безпеки держави і являє собою стан податкової системи, яке забезпечує гарантований захист та гармонійний розвиток всієї податкової системи всієї держави, здатність податкових інструментів захищати національні інтереси, підтримку соціально-економічної стабільності суспільства і успішне управління існуючими системами податкових загроз [14 , ст. 15].

- Банківська безпека - це набір умов, при яких заходів або обставини, потенційно небезпечні для фінансового стану банківських установ, запобігають або скорочуються до такої міри, що вони впливають на встановлене функціонування банківської системи, підтримку і відтворення її власності та інфраструктури. і перешкоджають досягненню цих цілей, статутних цілей банківських установ [11, ст. 89].

- Валютна безпека - це стан грошової системи, яка характеризується передбачуваністю динаміки обмінного курсу національної валюти, рівновагою валютного ринку, здійсненням державного споживання іноземними валютами, компаніями і населенням [23].

- Валютна безпека - це стан грошової системи, яка надає усім суб'єктам вітчизняної економіки якісні та доступні кредитні ресурси в обсягах і на умовах, що сприяють економічному зростанню вітчизняної економіки [28].

- Інвестиційна безпека - це процес забезпечення інвестиційного простору в такому стані, при якому економіка може підтримувати і підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів перед обличчям внутрішніх і зовнішніх загроз. Це необхідно для забезпечення сталого розвитку та соціально-економічної стабільності країни, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки і добробуту населення [11].

- Безпека страхового ринку - це рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими засобами, який дозволяє їм при необхідності відшкодовувати збитки своїх клієнтів, обумовлені в договорах страхування, і забезпечувати їх належне функціонування [1].

- Роль фінансової безпеки держави полягає в захисті державних інтересів фінансово-кредитного держави від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.

Виходячи з підходу М. Єрмошенко до визначення сутності інтересів фінансового держави, можна сказати, що фінансові інтереси держави є носіями протиріч в області фінансово-кредитного держави, отже, вони нерозривно пов'язані і разом з тим є джерелами розвитку. фінансово-кредитного сектора держави становлять [15].

На наш погляд, розуміння сукупності об'єктивного попиту на електроенергію, задоволення якого буде досягатися за рахунок забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку фінансово-кредитного сектора країни, є, по суті, національними фінансовими інтересами.

Склад основних функцій випливає з мети, складу принципів, основних методів забезпечення фінансової безпеки та переліку національних інтересів у цій сфері. Крім того, потрібно враховувати перелік функцій, які включені до Концепції національної безпеки нашої держави. Потім ви можете визначити основні функції системи фінансової безпеки для нашого переконання наступним чином (Таблиця 1.2).

Таблиця 1.2

Головні функції системи забезпечення фінансової безпеки

Функція

Короткий зміст

Створення системи і постійна підтримка в ідеальному стані

Створення організаційно-правових основ побудови, розвитку і функціонування системи, формування організаційної структури, її окремих компонентів і розподілу її функцій, особиста, фінансова, матеріальна, технічна, інформаційна та інша підтримка як для всієї системи, так і для його окремі компоненти

Обслуговува системи

Розробка стратегії фінансової безпеки, планування конкретних заходів з підтримки безпеки, організації та контролю системи та її систем.
Компоненти, що визначають вартість робіт і оцінюють їх ефективність

Реалізація перспективних системних заходів

Прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників, причин їх виникнення та наслідків їх прояву, організація заходів щодо запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси, а також усунення наслідків впливу дестабілізуючих факторів.

Встановіть ряд основних критеріїв

Визначення основних критеріїв безпечного стану фінансово-кредитної сфери, а також порогових значень показників фінансової безпеки.

Участь в міжнародних системах фінансової безпеки

Входження в існуючі та формування нових систем фінансової безпеки, навчання та участь в роботі двосторонніх і багатосторонніх органів фінансового забезпечення, розробка та прийняття відповідної правової бази для міждержавних відносин безпеки, спільна діяльність в рамках міжнародних систем фінансової безпеки

Джерело: [16]

Організаційна структура системи фінансової безпеки випливає зі складу основних функцій. Це може включати питання фінансової безпеки: окремих громадян, домашніх господарств, населення в цілому, компаній, організацій, установ, галузей економічного комплексу, регіонів, окремих секторів економіки, держави, міжурядових організацій і міжнародних співтовариств.

Основне завдання держави в зв'язку з забезпеченням фінансової безпеки - створення такої економічної, політичної і правової середовища та інституційної інфраструктури, яка буде стимулювати найбільш прибутковий бізнес, інвестиційні та виробничі процеси перспективних конкурентоспроможних товарів.

Система фінансової безпеки відіграє роль надсістеми і в той же час є підсистемою економічної безпеки держави (яка, отже, є компонентом національної державної безпеки і міжнародної економічної безпеки). Фінансова безпека - надзвичайно складна багаторівнева система, що складається з ряду підсистем (секторів), кожна з яких має свою структуру і логіку розвитку [16].

З урахуванням вищевикладеного можна зробити висновок, що фінансова безпека держави - це надійно захищена фінансова система держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що перешкоджають ефективному використанню його фінансових ресурсів в інтересах особистості і суспільства. При цьому реалізація забезпечення фінансової безпеки держави повинна грунтуватися на механізмі, який являє собою систему всеосяжних державних політичних рішень і масштабних заходів, які здійснюються з використанням якісних фінансово-економічних інструментів для забезпечення стабільності і ефективності фінансово-економічного секторів. Економічна система і захист найважливіших державних інтересів.

1.2. Механізм забезпечення фінансової безпеки України
У вітчизняній економічній літературі практично відсутні обґрунтовані підходи до визначення основних вимог для побудови механізму забезпечення фінансової безпеки нашої держави. Раніше (до 2013 р) метод розрахунку рівня економічної безпеки України [15], заснований на фінансової безпеки держави, використовувався в якості основи для аналізу механізму забезпечення фінансової безпеки України. Методика визначення рівня фінансової безпеки України була розроблена для визначення рівня фінансової безпеки України як основної складової національної безпеки держави і визначення повного переліку характеристик, які вказують на стан фінансової безпеки України. Методологія встановила порядок розрахунку основних показників, за якими розраховується рівень фінансової безпеки держави. Методика заснована на комплексному аналізі критеріїв забезпечення фінансової безпеки в Україні і використовувалася при розробці комплексної оцінки рівня фінансової безпеки України в цілому по Україні та за окремими напрямами діяльності.

У 2013 році вищезгадана постанова Мінекономіки було скасовано, і були прийняті нові правила розрахунку рівня фінансової безпеки України [16].

Згідно з положеннями цього документа фінансова безпека держави є структурним елементом економічної безпеки держави і визначається як стан фінансової системи держави, відповідно до якого фінансові умови необхідні для ефективного соціально-економічного розвитку держави, забезпечення його стійкості до фінансових шоків і дисбалансів. є і створюються умови для підтримки цілісності і єдності фінансової системи держави [16].

Відповідно до положень Концепції, державна фінансова безпека вирішує питання безпеки в бюджетному, гарантованому державою і корпоративному секторі, фінансовому, банківському, валютному ринку та ринку цінних паперів, а також у функціях небанківського фінансового сектора [20].

Механізм функціонування фінансової безпеки держави складається з таких елементів (рис.. 1.4).
Рис. 1.4 Елементи функціонування фінансової безпеки держави [20]

Джерело: [27]
Рис. 1.4 Елементи функціонування фінансової безпеки держави [20]

Джерело: [27]

При вивченні механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави слід враховувати наступні основні елементи: об'єкти, проблеми, національні інтереси у фінансовому секторі, загрози (внутрішні та зовнішні), порядок захисту. В якості правової основи і загальнонаукових підходів до визначення сутності фінансової безпеки можна констатувати, що об'єктом фінансової безпеки держави є фінансова система і, зокрема, всі її області. Таким чином, об'єкти фінансового забезпечення показані на рис. 1.5.


Рис. 1.5 Об'єкти фінансової безпеки держави

Джерело: [27]
Суб'єктами фінансової безпеки держави є Президент України; Верховна Рада від України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; Державна фінансова служба України; общекомпетентние суди; Прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; Служба безпеки України; Депжавна Прикордонна служба України; Громадяни України та їх об'єднання.

Інтереси тематичних груп іноді суперечать один одному. Їх неспроможність викликана [23]:

1) об'єктивні причини - різні групи агентів генерують різні фінансові потоки, виходячи із зацікавленості в максимізації власного доходу і мінімізації загроз своїй діяльності;

2) суб'єктивні причини - економіку і фінансову систему нашої держави не можна вважати досить розвиненими, що призводить до дисбалансу в відношенні однієї з груп фінансових агентів і сильний спротив цим дисбалансів з боку інших груп фінансових агентів.

Таким чином, основна мета забезпечення фінансової безпеки держави полягає в тому, щоб знайти баланс між задоволенням інтересів економічних суб'єктів на основі [27]:

- забезпечення правильного економічного розвитку всієї держави;

- Забезпечення стабільності платіжно-розрахункової системи та основних фінансово-економічних параметрів;

- нейтралізація впливу глобальних фінансово-економічних криз і свідомих дій світових акторів (держав, компаній, субдержавного структур і т. Д.), Тіньових структур (кланові компанії, мафія і т. Д.) На внутрішню фінансову та соціально-політичну систему;

- запобігання відтоку капіталу з реального сектора економіки;

- ефективне залучення і використання іноземного кредиту;

- Розвиток нормативно-правової бази та культури фінансової діяльності.

Розглядаючи механізм забезпечення фінансової безпеки держави, важливо відзначити, що повинно захищатися цією діяльністю, а саме підтримувати і забезпечувати достатній рівень національних інтересів в фінансово-економічній сфері. Більш детально ці питання розглядаються в Політиці національної безпеки у фінансовому секторі [20].

Основна мета забезпечення фінансової безпеки держави - підвищення добробуту українського народу і створення такого економічного рівня, який ефективно функціонує в умовах глобалізаційних змін в державі. Тобто підтримка зростання національної економіки і забезпечення соціальної спрямованості фінансово-економічного розвитку є пріоритетом національних фінансово-економічних інтересів України в фінансово-економічній сфері і в основних напрямках фінансово-економічної політики нашої держави.

Механізм фінансового забезпечення заснований на загальних і приватних принципах (рис. 1.7).Рис. 1.7 Принципи фінансової безпеки

Джерело: [10]
Виходячи з перерахованих вище видів фінансового забезпечення, в структурі механізму його забезпечення можна виділити наступні методи: індивідуально; Спеціаліст; іржавий; фінансово.

Індивідуальним способом забезпечення фінансової безпеки є захист власних фінансових ресурсів і бізнес-одиниць особи від потенційного фізичного, інформаційного або правового втручання з боку неуповноважених осіб (забезпечення умов, при яких ризик отримання іншими особами фізичного доступу до їх власних фінансових ресурсів зведений до мінімуму; Нездатність розкрити інформацію про власні електронних даних) рахунках в банківській установі і т. Д.). Виходячи з цього, можна визначити, що індивідуальна фінансова безпека - це здатність людини і економічної одиниці захистити власний добробут і фінансово-економічну стабільність незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх чинників.

Професійний спосіб забезпечення фінансової безпеки характеризує захист фінансових ресурсів організації від свідомих або несвідомих дій певних людей шляхом замовлення організації захисних заходів для професіоналів - служб безпеки, оскільки їх основними видами діяльності є захист грошей, цінних паперів, інших фінансових активів. Так само захист включає інформацію про фінансові ресурси господарюючого суб'єкта.

Державний спосіб забезпечення фінансової безпеки проявляється у вигляді механізму забезпечення фінансової безпеки в результаті створення нормативно-правової бази, встановленої Інститутом, розробки та реалізації заходів щодо підвищення фінансової безпеки, їх аналізу, моніторингу та прогнозування Основні показники фінансової безпеки. Однак слід зазначити, що фінансова безпека не є продуктом єдиної державної структури, а її рівень залежить від рівня розвитку економіки, політики і демократії в суспільстві.

Фінансовий метод забезпечення фінансової безпеки досягається за рахунок створення фінансовими установами необхідних умов для забезпечення захисту фінансових ресурсів своїх клієнтів і за рахунок страхування фінансових активів компаній, зокрема пов'язаних з використанням власних і позикових коштів. є [16, стр. дев'ятнадцять]:

- Ризики фінансування - пунктуальна брак коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- процентний ризик - ризик зміни процентної ставки в несприятливу для господарюючого суб'єкта сторону;

- ризик банкрутства за повернення позикових коштів;

- валютний ризик (ризик зміни курсу валют в несприятливу для господарюючого суб'єкта сторону);

- Ризики, пов'язані зі зміною купівельної спроможності грошей;

Тому створення комплексного механізму гарантування фінансової безпеки держави вимагає, перш за все, рішення великої кількості проблем, пов'язаних з формулюванням критеріїв і принципів забезпечення фінансової безпеки, встановленням пріоритетних національних інтересів у фінансово-економічній сфері та здійсненням постійний моніторинг факторів, що загрожують фінансовій безпеці держави. а також заходи по їх запобіганню і подоланню. Щоб створити механізм, який гарантує фінансову безпеку, необхідно також вирішити цілий ряд правових, структурних, організаційних, процедурних, людських, технологічних і ресурсних проблем.
1.3. Система управління фінансовою безпекою України та правові основи її функціонування
У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року, одним із шляхів, за якими наша держава має йти до стабільності і процвітанню, є вектор безпеки. , Тобто забезпечення гарантій державного бепека, бізнесу і громадян, захисту інвестицій та приватної власності [19].

Автор підкреслює важливість забезпечення національної безпеки і агентської безпеки. До чого, як ставляться тактичні кроки в розробці стратегічних керівних принципів для держави, права авторизації, методологічні інструменти, за допомогою яких стан державної фази безпеки в Einteer Security в Eindeer Оскільки в області наших особистих інтересів саме проблема Управління рівнем безпеки. Безпека держави як один з компонентів його безпеки, його власна новаторська робота і його конкурентоспроможність на світових ринках повинні стати управлінням безпекою фінансового держави в цих рамках.

Для оцінки управління особистою безпекою використовуються різні фінансові показники.

Одержимий А.І. Барановський відзначає, що «Фінансові показники в цілому характеризують тенденції розвитку фінансово-грошової системи з точки зору реалізації повноважень безпеки. До них відносяться: певна процентна ставка за позикою в порівнянні з розрахунковою, певна процентна ставка по позиці для погашення пайової участі і економіка, дохід від продуктових пенсійних активів, рівні інфляції і дохід від заборгованості по заробітній платі і соціальних трансфертів, права на розмір орендної плати і індекси цін виробників в галузі, можливо, дефіцит становить половину частка державних витрат на покупку іноземної валюти »[3, с. 90].

Певний набір показників безпеки, що характеризують її стан з точки зору статики і динаміки, був розроблений М. Єрмошенко [13, с. 56]. Як він до цього ставиться:

- показники реального і номінального ВВП;

- Показники сектора домогосподарств: дефіцит бюджету; Дохід (прибутковий податок, податок на прибуток, прибутковий податок, прибутковий податок, дохід від пов'язаної з доходом економічної діяльності і т. Д);

- Показники державного боргу: внутрішній борг, зовнішній борг за зовнішніми боргами

- Показники банківської системи: кількість зареєстрованих банківських установ, в тому числі за договорами власників;

- Показники страхового сектора: кількість страхових компаній; розмір сплачених ними середніх коштів; розмір сплаченого статутного капіталу страхової організації; Обсяг страхових послуг; обсяг договірного страхування [13, с. 67-69].

Фінансова система законодавчого органу з державними фінансами, підприємство і приватне господарство, державний стабілізатор фінансово-економічних відносин тісно пов'язані [31].

Крім того, нам необхідно по-різному підходити до концепції збалансованості фінансової системи в сфері її управління:

1. Управління фінансовою системою держави - це оптимальне поєднання регулюючих важелів впливу на обробку обробки фінансування програми з пошуком адміністративного назви адміністрації для lenwentungs.

2. Розуміння фінансової системи регіону - це політичне утворення і управління регіональної податкової та економічною політикою.

3. Розуміння фінансової системи теорії - це розуміння однієї впевненості території, згідно з якою ми володіємо власною самодостатністю і самовідтворення, а також наявність напрямків самостійного розвитку.

Можна зробити висновок, що в даний момент як в світі, так і в нашій країні сформований ряд показників, що визначають параметри управління фінансовою безпекою та її безпосередній прояв у фінансовій системі держави. Їх загальний недолік полягає в тому, що вони охоплюють лише певні компоненти фінансової безпеки, що унеможливлює цілісну оцінку і порівняння фінансових систем на різних рівнях.

2. АНАЛІЗ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
2.1. Аналіз валютної та валютної безпеки України
У зв'язку з розвитком глобальних процесів і наявністю нестабільної ситуації на міжнародних фінансових ринках питання забезпечення фінансової безпеки в валютно-валютній сфері стають важливим пріоритетом.

З огляду на, що грошово-кредитна політика робить істотний вплив на процеси фінансово-економічного стану, необхідно проаналізувати основні показники для оцінки захищеності фінансового сектора.

Показники валютної безпеки України представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Індикатори валютної безпеки УкраїниДжерело: [17]

Динаміка частки готівки поза банками в загальній грошовій масі представлена ​​в таблиці. 2.8.

Таблиця 2.8

Частка готівки поза банками за 2015-2017 рр.Джерело: [48]

Динаміка частки готівки поза банками в загальній грошовій масі за період 2015-2017 рр. Коливається від 27% до 28%. В цілому оптимальне значення цього показника - 20%; Перевищення 25% порогового значення вказує на незадовільний стан, а перевищення 30% порогового значення вказує на небезпечний стан відповідного індикатора.

Різниця між процентними ставками по кредитах, наданим депозитаріями протягом звітного періоду, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитаріями (крім НБУ), застрахована в таблиці. 2.9.

Таблиця 2.9

Різниця між процентними ставками по кредитах і депозитах на 2015-2017 рр.,%Джерело: [48]

Різниця між процентними ставками по кредитах від депозитних компаній та процентними ставками по депозитах від депозитаріїв (за винятком НБУ) за аналізований період становить від 5% до 6%. Оптимальне значення - різниця від 3 до 4%.

Зверніть увагу, що цей індикатор є індикатором змішаного типу, тобто до певного значення індикатор є стимулятором і, якщо він продовжує рости, стає негативним стимулом для субіндекси стану грошової безпеки.

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами від банків-кастодіанів (за винятком НБУ) в національній валюті по відношенню до індексу споживчих цін представлений в таблиці. 2.10.

Таблиця 2.10

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами в національній валюті по відношенню до індексу споживчих цін на 2015-2017 роки (%)Джерело: [48,47]

Таким чином, рівень середньозваженої відсоткової ставки за кредитами від банків-кастодіанів (за винятком НБУ) в місцевій валюті по відношенню до індексу споживчих цін не відповідає оптимальному значенню (3-5%). Суттєве коливання цього показника від 23,73% до 18,40% є негативною тенденцією і відповідає критичному значенню.

Загальний обсяг вивезення грошових коштів за межі країни показаний на Рис. 2.9.Рис. 2.9 Загальний обсяг фінансових активів, вивезених за межі країни в 2015-2017 рр. (Млрд доларів США)

Джерело: [46]

Оцінка обсягу непродуктивного відтоку (вивезення) грошових коштів за межі України проводиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі. У 2008 р розроблена тимчасова методика комплексної оцінки обсягів непродуктивного відтоку (вивезення) грошових коштів за межі України. За даною методикою оцінюється відтік непродуктивного капіталу в період 2015-2017 рр. Вони варіюються від 15,5 до 21,5 мільярдів доларів. З'ЄДНАНІ ШТАТИ. Відзначимо, що оптимальне значення цього показника - не більше 2 мільярдів доларів, так як цей показник знаходиться в критичному стані.

При оцінці стану валютної безпеки за аналізований період ми виявляємо, що рівень валютної безпеки в аналізовані роки становить від 37 до 31%, що вказує на небезпечну ситуацію. Основними факторами, що негативно впливають на загальний стан грошової безпеки, є надмірна частка споживчого кредиту населенню в загальній структурі кредитування резидентів, тенденція до зниження частки довгострокового кредиту в загальному обсязі наданих кредитів і зростання непродуктивного кредитування. Зливи. фінансові ресурси за межами України.

Тепер проаналізуємо валютну безпеку України. Показники та їх порогові значення для стану валютної безпеки України наведені в таблиці 2.13.

Таблиця 2.13

Індикатори і їх пороги стану валютної безпеки УкраїниДжерело: [48]

Валютна безпека визначає рівень безпеки країни за допомогою засобів, достатніх для підтримки позитивного платіжного балансу і виконання міжнародних зобов'язань. Накопичення необхідного обсягу валютних резервів; Підтримка стабільності національної валюти.

Можна зробити висновок, що валютна і валютна безпека України знаходиться в незадовільному стані, а саме, що її негативні значення впадуть до 2017 року і, на думку експертів, без певних заходів будуть погіршуватися в найближчі кілька років.
2.2. Аналіз боргової та банківської безпеки України
У контексті розвитку світової економіки борг і банківська політика є ключовими елементами системи фінансового держави. Державні облігації - важливий інструмент для забезпечення балансу дохідної та видаткової частини національного бюджету при одночасному поліпшенні його можливостей.

Гарантія боргів і безпеки банків через їх особливого впливу на соціально-економічний розвиток держави - складна і далеко йде проблема, яку необхідно постійно спостерігати і аналізувати.

Ми проаналізуємо стан і динаміку показників боргової безпеки нашої держави за національною методикою, оскільки, з огляду на відмінності в соціально-економічному розвитку держави, визначення зон їх ризиків за світовими стандартами і їх невідповідність - досить складний процес. враховувати (таблиця 2.14).

Таблиця 2.14

Показники боргової безпеки України вітчизняним методомДжерело: [17]

Проаналізуємо показники боргової безпеки, представлені в таблиці 2.14.

Зі зміною обсягу боргу збільшується обсяг валового внутрішнього продукту. В цілому це природно і нормально. У національному законодавстві встановлено критичний коефіцієнт боргу в 60% (як в міжнародній практиці). Таким чином, ми спостерігаємо негативну тенденцію перевищення порогових значень протягом всього аналізованого періоду, коли відношення боргу до ВВП становило 79,40% в 2015 році, 81% у 2016 році і 72% в 2017 році.

Як зазначає В. Кучер, динаміка випереджаючого зростання державного боргу в порівнянні з ростом ВВП свідчить про те, що суспільний попит на внутрішні і зовнішні ресурси зростає швидше, ніж економічний розвиток країни [28, с.199].

Інтегральна оцінка рівня валютної безпеки відповідно до методичних рекомендацій [32] визначається на основі вагових коефіцієнтів, що визначають рівень вкладу кожного показника в інтегральний індекс валютної безпеки, і нормалізації показників за шкалою від 0 до 1 або в%.

Інтегральний показник боргу України в звітному періоді має тенденцію до збільшення, але виходить за оптимальні межі. У 2015 році це 29%, в 2016 році - 41%, в 2017 році - 43% від обгрунтованих 100%.

Проаналізувавши боргову безпеку, перейдемо до аналізу банківської системи України.

В цілому банківська безпека визначається як «рівень фінансової стійкості банківських установ країни, що дозволяє їм забезпечувати ефективність банківської системи країни і захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов роботи» [17].

Як зазначає А. Дзюблюка, однією з найбільш гострих проблем взаємодії банківської системи України і реального сектора економіки може стати істотне збільшення загального обсягу простроченої позички за банківськими кредитами.

За даними Національного банку України, частка іноземного капіталу в банківській системі України в аналізовані роки постійно змінювалася і на 01.01.2018 р склала 60,1%, що є найвищим показником за останні 15 років. З огляду на порогові значення цього показника, можна сказати, що в критичному сенсі це пов'язано з тим, що в період кризи банківські установи з іноземним капіталом показали себе більш стабільними, що свідчить про те, що зменшення кількості банків, що мають ліцензію, швидше, ніж швидкість зменшення . кількість діючих банків з іноземним капіталом.

Проаналізуємо частку активів п'яти найбільших банків в сукупних активах банківської системи України. Однак для цього ми відобразимо динаміку активів п'яти найбільших банків України на рисунку 2.21.

Рис. 2.21. Динаміка активів п'ятірки найбільших банків України 2015-2017 (млн грн)Джерело: [22]

З малюнка 2.21 видно, що більша частина активів спостерігається в банках з державною участю, а саме в Приватбанку і Ощадбанку. В цілому динаміка активів 5 найбільших банків України з 2015 по 2017 рік збільшилася на 513 434,61 млн грн.

У 2015 році цей показник знаходився в небезпечному діапазоні - 168,65%. У 2016 році ситуація дещо покращилася, а саме на 134,50%, і, відповідно, цей показник знаходився в незадовільному діапазоні. У 2017 році цей показник знаходився в задовільному стані - 117,20%.

Причини такого невеликого зниження інтегрального показника - збільшення частки прострочених кредитів, обсягу кредитів і депозитів в іноземній валюті на, зниження прибутковості банківських активів і т. Д.

На закінчення ми можемо вивчити боргову і банківську безпеку. Незважаючи на проблеми, пов'язані з цими компонентами фінансової безпеки, в 2017 році відбулися певні позитивні зрушення в певних показниках, які з'явилися результатом ряду реформ в банківському і борговому секторах.
  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас