Ім'я файлу: Казка в житті дитини.docx
Розширення: docx
Розмір: 43кб.
Дата: 12.01.2021

ВПЛИВ ФОЛЬКЛОРУ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Народна педагогіка історично склалася у глибокій давнині. Вона існує стільки часу, скільки існує сам народ. Мистецтво слова насамперед втілилося в художній народній творчості – у казках, легендах, епосі, приказках, прислів’ях та інших пам'ятниках народної педагогіки. Усі види і жанри народної творчості у більшості своїй доступні, зрозумілі дітям

за змістом і формою, наділені ігровими моментами і легко сприймаються ними. Отже, фольклорний матеріал є сприятливим ґрунтом, на основі якого

можна здійснювати роботу з розвитку мовлення дітей.

Народне художнє слово це один із засобів не лише виховання, а й розвитку мовлення дитини. Всі види і жанри народної творчості в більшості своїй доступні, зрозумілі дітям за змістом і формою, наділені ігровими моментами і легко сприймаються ними, а тому можуть використовуватися педагогами та батьками.

Скарбниця народної мудрості надзвичайно багата. Є в ній казка і легенда, пісня і дума, загадка, прислів’я і приказка, весела забавлянка и ніжна колискова, цікава гра, мирилочка-дружилочка та ін.

Використовуючи у своїй промові прислів’я і приказки діти навчаються ясно, лаконічно, виразно висловлювати свої думки і почуття, інтонаційно забарвлюючи своє мовлення, розвивається вміння творчо використовувати слово,

вміння образно описати предмет, дати йому яскраву характеристику.

Відгадування і вигадування загадок також впливає на різнобічний розвиток мови дітей. Вживання для створення у загадці метафоричного образу різних засобів виразності (прийому уособлення, використання багатозначності слова, визначень, епітетів, порівнянь, особливої ритмічної організації) сприяють формуванню образності мовлення дітей дошкільного віку. Загадки збагачують словник дітей за рахунок багатозначності слів, допомагають побачити вторинні значення слів, формують ставлення до переносному значенні слова.

Вони допомагають засвоїти звуковий і граматичний лад мови, примушуючи зосередитися на мовній форми і аналізувати її. Щоб викликати у дітей інтерес треба при відгадуванні загадок ставити перед дитиною конкретну мету: непросто відгадати загадку, а довести, що відгадка правильна. Необхідно вчити дітей сприймати предмети і явища навколишнього світу у всій повноті і глибині зв’язків і відносин. Заздалегідь знайомити з тими предметами і явищами, про які пропонуватимуться загадки. Тоді докази будуть більш обґрунтованими і повними.

Систематична робота з розвитку у дітей навичок мовлення – докази при поясненні загадок розвиває вміння оперувати різноманітними і цікавими доказами для кращого обґрунтування відгадки.

Щоб діти швидше опановували описову форму мови, треба звертати їх увагу на мовні особливості загадки, вчити помічати красу і своєрідність художнього образу, розуміти, якими мовними засобами він створений,

виробляти смак до точного і образного слова. враховуючи матеріал загадки, необхідно навчити дітей бачити композиційні особливості загадки, відчувати своєрідність її ритмів і синтаксичних конструкцій. З цією метою проводиться аналіз мови загадки, звертається увага на її побудову.

Оволодіння навичками описової мови йде успішніше, якщо поруч із загадками як зразки беруться літературні твори, ілюстрації, картини. Отже, у вигляді загадки в дітей розвивається чуйність до мови, вони вчаться користуватися різними засобами, відбирати потрібні слова, поступово опановуючи образною системою мови.

Поширеним жанром дитячого фольклору є пісня. Позитивний вплив співу на корекцію заїкання. під час співу в заїкуватих.

У дітей зникає підвищена напруга дихальних, голосових і артикуляційних м’язів. Спів допомагає розвивати силу голосу, чистоту його звучання і мелодику мовлення.

Виховне значення колискової пісні в житті дитини надзвичайно велике.

Через колискові дитина починає вслухатися і пізнавати звуки рідної

мови. На основі текстів колискових можна збагачувати мову дітей пестливими словами, виховувати ніжність, доброту, лагідність. Діти, порушення мовлення яких обумовлені органічними ураженнями центральної нервової системи, є виснажливими, швидко втомлюються передусім у розумових видах діяльності. Вони можуть бути дратівливими,

збудженими, розгальмованими, неспокійними, непосидючими; їхній настрій швидко змінюється внаслідок емоційної нестійкості.

У дитини часто порушується сон. У цьому випадку щоб сон був міцним і здоровим, розповісти гарну казку і ніжно заспівати колискову. Колискові пісні збагачують словник дітей за рахунок того, що містять широке коло відомостей про навколишній світ, перш лише про тих предметах, що близькі досвіду людей і приваблюють своїм зовнішнім виглядом, наприклад, "зайченя".

Граматична різноманітність колискових сприяє освоєнню граматичного ладу мовлення. Навчаючи дітей утворювати спільнокореневі слова, можна використовувати ці пісні, так як в них створюються добре знайомі дітям образи, наприклад образ кота. При чому це не просто кіт, а "котенька", "Коток ", "котик", "котя". До того ж позитивні емоції, пов’язані з тим чи іншим з колиски знайомим чином, роблять це освоєння успішнішим і міцним.

Дитячі пісні-заклички – це типова календарна поезія. Форма заклички у поєднанні з жвавою, часто танцювальною ритмікою, безпосередніми звертаннями до явищ природи, рослин, тварин тощо надає оптимістичного колориту пісням. Вони сприяють не лише розвиткові мовлення, виробленню дикції та інтонаційної виразності, але і позитивно впливають на емоційний стан та настрій дітей, що є дуже важливим.

Скоромовки – невеликий гумористичний твір, побудований на чергуванні певних звуків, що,

чергуючись, ускладнюють швидку вимову слів. Вони цікаві для дітей своїм змістом, ритмікою. Після вивчення тексту можна запропонувати проказати їх, змінюючи силу голосу (пошепки-тихо-голосно), темп мовлення (швидко, посередньо, повільно).

Такі вправи дають можливість виробляти у дітей вміння володіти голосом, регулювати його силу і темп, вправляти артикуляційний апарат, удосконалювати вимову звуків. Отже, використання скоромовок у логопедичній роботі з дошкільниками, що мають порушення мовлення, є дуже доцільним. У скоромовках діти не лише навчаються вимовляти важкі сполучення звуків, але й вправляють артикуляційний апарат, вчаться володіти голосом, регулюючи його силу і темп. Такі вправи є доброю основою для

вироблення гарної дикції та інтонаційної виразності мовлення.

Казка – прозовий жанр усної народної поезії. Виховне і пізнавальне значення казки в житті дитини надзвичайно велике. Казка допомагає формуванню свідомості, певних моральних якостей, характеру. Через таку форму роботи можна реалізовувати багато навчальних, виховних, пізнавальних та розвивальних завдань. Діти повинні вміти розповідати як цілу казку, так і частинами; використовувати її образну мову, передавати інтонаційно характер дійових осіб.

Сприяють розвитку дрібної моторики рук, координації рухів дитячі народні ігри. Дитячі народні ігри найчастіше рухливі, швидкі, вимагають від дитини кмітливості, спритності, винахідливості, сприяють розумовому, моральному, естетичному і

фізичному вихованню дітей. що спів не тільки регулює подих, але одночасно, як і музика, виховує почуття свідомого й активного сприйняття ритму.

Малі форми фольклору лаконічні і чіткі формою, глибокі і ритмічні. З їх допомогою діти вчаться

чіткій і дзвінкій вимові, проходять школу художньої фонетики.

За допомогою малих форм фольклору можна вирішувати практично всі завдання методики розвитку мови і поруч із основними методами і прийомами мовного розвитку дошкільників можна й потрібно використовувати цей багатющий матеріал словесної творчості народу.

Казка в житті дитини


     Казка як елемент культури, пере­дусім її естетичної складової, та як феномен вітчизняної народної етнопедагогіки має неоціненне значення в сучасній педагогічній прак­тиці і є багатогранним матеріалом у становленні естетичної культури, формуванні здібностей і загальному розвитку особистості. Казка — могутній засіб виховання, що відображає ментальність українського народу, «відтворює історичне тло, на якому формувалася і деформува­лася національна самосвідомість мас», вводить «в ситуації емоційного співпереживання, виховує естетичний ідеал» (Б. Ступарик).

     Будь-яка казка орієнтована на соціально-педагогічний ефект: вона навчає, виховує, попереджає, спонукає до діяльності і навіть лікує. Виховання засобами  казки особливо впливає на становлення духовного світу особистості у дошкільному дитинстві. Казка створює умови для формування внутрішньої потреби малят у неперервному вдосконаленні й реалізації своїх можливостей. Навчити дітей глибо­ко, естетично повноцінно сприймати казку, осмислювати, міркувати над її психологією, філософією, співвідносити почутий (чи самостійно виконаний) текст казки з власними уявленнями і цінностями — головне завдання виховання казкою.

     Вічним і неви­черпним джерелом народної мудрості називав казки      В. Сухомлинський. Він зазначав, що у створених  казках, особливо яскраво «виявляються характер народу, обличчя народу, його думи і сподівання, моральні ідеали».

      Казка є ефективним засобом розвитку пізнавального інте­ресу до роботи. Вона для дитини дошкільного віку є чимось реальним, тим, що допомагає їй в доступному обсязі пізнавати дорослий світ почуттів та переживань. Герої казок працюють, тим самим при­ваблюючи дитячу увагу до основного змісту життя людини — праці. Це продукт дорослої творчості для дітей.

     Слід звернути увагу на те, що казка задовольняє головні потреби дітей дошкільного віку. По-перше, казкові герої є самостійними, самодостатніми, а це те, про що мріють малята. Отже, задовольняється одна з головних потреб дітей — бути самостійними.

       По-друге, казкові персонажі переборюють будь-які труднощі, найнеймовірніші перешкоди, перемагають найлютіших ворогів (Змія Горинича, Бабу Ягу, Кощія, Зміючку тощо). Отже, задовольняється ще одна загальна потреба дошкільнят, яка в їх уяві надає людині все­могутність, — компетентність.

   По-третє, діти постійно прагнуть до активності. А головні герої ка­зок (Котигорошко, Кирило-Кожум'яка, козак Мамалиґа, солдат, Телесик, пан Коцький тощо) перебувають у постійній дії. Будучи під впливом розвитку сюжету казки, діючи у своїх фантазіях разом з казковими пер­сонажами, діти задовольняють свою потребу в активній діяльності.

   Результатом виховання дошкільнят засобами казок стає те, що у малят формуються особистісні якості. Це передусім автономність, яка дозволяє дітям, не соромлячись, висловлювати свою думку. Також формуються активність, яка спонукає дітей у колективі до володіння ініціативою та соціальна компетентність, які складаються з компо­нентів: мотиваційного — потреба у прояві стосовно до інших дітей уваги, співчуття, доброзичливості; когнітивного — пізнання іншої людини, намагання зрозуміти потреби та особливості її характеру; поведінкового — пов'язаного з вибором адекватної ситуації, способів спілкування, поведінки.


Які книги та як читати дітям дошкільного віку

Зараз, практично з самого народження, дитину супроводжує книга. Спочатку це пластикові книжки-пищалки з простими картинками, потім - барвисті книги з щільного картону, далі - звичайні книги, з великим шрифтом, і як завершення, дорослі книжки з звичайним друкарським шрифтом та малою кількістю ілюстрацій.

Щоб дитина і книга продовжували супроводжувати один одного протягом всього життя, треба над цим попрацювати. Прищеплюйте любов до книги з раннього дитинства: купуйте дитині книги, читайте їй вірші, оповідання, казки та інші малі літературні жанри. Нехай відвідування книжкових магазинів і купівлі нових книг стануть вашим сімейним святом і ритуалом.

Якщо у вас зберігся старий фільмопроектор з діафільмами, то це чудова можливість прищепити вашій дитині любов до читання. Пригадую сама, як ми з батьками прикріплювали до стінки з килимом біле простирадло, вимикали світло і занурювалися у цікавий світ перегляду та читання дитячих фільмів і казок.

Не забувайте і про культуру поводження з книгою! Не дозволяйте малювати в книгах, рвати книжки і кидати їх на підлогу, навчайте малюка тримати всі книги в порядку, показуючи йому власний приклад поведінки з книгою.

Навіщо читати дітям книжки на ніч?

Малюк і мама, малюк і тато - це зв'язок дитини з батьками, даний природою. Тісний контакт, як фізичний, так і душевний між мамою і її дитиною закріплюється при грудному вигодовуванні, а солодкий дитячий сон заколисується в цей час маминою колисковою. Мамин голос, ніжний і рідний, супроводжує дитину з самого зародження його життя. Після припинення грудного вигодовування і тоді, коли колискова пісенька перестає бути актуальною, багато батьків забувають про збереження тісного емоційного зв'язку між ними та дитиною. Мамин голос часто починає замінювати перегляд мультфільмів на ніч, а добре ніжне батьківське слово перетворюється на рідкісний дар. Спілкування з дитиною перетворюється в основному в мову команд і заборон: «помий руки», «пограй», «подивись мультик» ... Активний життєвий ритм і реалії сучасного життя віддаляють один від одного батьків і їх дітей. Тому, мудрі і люблячі батьки повинні цінувати спілкування з малюком, що дозволяє укріпити взаємозв'язок з дитиною.

Ось тут і приходить на допомогу читання дітям книг на ніч? Чому саме на ніч? Тут можна виділити кілька причин такого вдало обраного часу доби для читання:

 • Час перед сном - це той період, коли всі вже звільнилися від денних турбот. Тому, це найбільш вдало обраний час доби для створення довірливої атмосфери між батьками і дитиною, це своєрідний сімейний ритуал, присвячений спільній справі, спілкуванню, взаємного прояву любові і гармонії.

 • Читання дітям на ніч - це продовження колискової, яка виконувала місію заколисування, але з віком перейшла на іншу - вищу сходинку.

 • Вечірня атмосфера сама по собі заспокоює, тому читання книжок на цей час полегшує сприйняття почутого і сприяє формуванню позитивних емоцій, а отже - і приємних сновидінь.

Любов до читання

Часто батьки скаржаться на те, що їхня дитина не любить читати книги, забуваючи при цьому, що любов до читання можна і потрібно прищеплювати. Читання дітям книг на ніч - хороший і ефективний спосіб формування любові до книг у майбутньому. Тільки ось, якщо шанс втрачено, то його, навряд чи, наздоженеш. Тому, читати книги важливо саме в тому віці, коли дитина сама ще не в змозі досить багато прочитати.

Казки на ніч або казкотерапія

«Сказка ложь, а в ней намёк, добрым молодцам урок», - відразу згадалося про казки. Читання дітям казок на ніч - це кращий засіб хорошого заколисування і засипання. Казкотерапія добре себе зарекомендувала з давніх часів. Читання казок - це чудовий засіб для формування психіки та сприйняття навколишнього світу малюком, це важливий інструмент раннього розвитку, а також головний елемент виховної роботи.

Читання казок, обговорення дій і вчинків дійових осіб, а також фантазування продовжень історій сприяють всебічному розвитку інтелекту дитини. Казкотерапія на ніч - це також запорука хорошого засипання для непосидючого малюка. Головне - навчитися заінтригувати крихітку і спонукати в неї інтерес до слухання.

Щоб читання приносило задоволення і реальну користь, потрібно дотримуватися простих, але важливих правил:

 • Якщо ваш малюк не хоче слухати, то не потрібно його примушувати, так як це не принесе ніякої користі.

 • Не зловживайте часом! Як правило, маленьким діткам у віці від року до трьох читають у середньому до десяти хвилин, у віці від трьох до п'яти років - 15-20 хвилин поспіль. Хочу зауважити, що це середні показники, а ніяк не нормативи. Ви повинні підлаштовуватися під потреби вашої дитини.

 • Читання книги дитині на ніч повинне приносити взаємне задоволення. Якщо ви себе просто змушуєте читати, щоб виконати щоденний план, це не принесе ніякого задоволення вашій дитині. Відомо, що маля дуже відчуває емоції своїх батьків, тому читання книги має відбуватися за позитивного настрою і має приносити максимум задоволення.

 • Відбираючи книги, орієнтуйтеся на вподобання вашої дитини.

 • Не обирайте страшних книжок, що розбурхують уяву.

 • Читаючи кожен день книги своїй дитині, ви сприяєте розширенню її знань і словникового запасу.

 • Рекомендується читання книг обома батьками, що сприятиме становленню тісного душевного контакту дитини як з мамою, так і з татом.

 • Читайте книгу повільно, виразно, намагаючись максимально передати емоції діючих героїв і обстановки.

 • Не замінюйте живе читання «сухими млявими» аудіокнигами.Комунальний заклад « Високопільський ясла-садок «Барвінок »


Вікторина для дітей старшого дошкільного віку

«У казки на гостинах»

Підготували:

Вихователі старшої «Б» гупи

Топчій М. В.

Гембель А.Е.
смт. Високопілля - 2020

Мета: сприяти утворенню позитивних емоцій; узагальнити знання про народну творчість: прислів’я, загадки, казки; розвивати творчі здібності, мислення, увагу, мовлення, уміння визначати зайвих героїв, визначати назву казки та її героїв за вказаними ключовими складовими, певними ознаками; закріпити назви частин одягу та ремесел; виховувати інтерес до мови і мовлення,  вміння змагатися.

Обладнання: бейджики для членів команд; табло з балами, засоби ІКТ, телеграми від казкових героїв.

Хід заходу

Вихователь. Діти, сьогодні у нас відбудеться цікава вікторина. У ній беруть участь 2 команди: «Чомусики» та «Розумники». Перемогу отримає та команда, яка швидко і правильно дасть відповідь на питання, увесь час буде зібраною і дисциплінованою.

Перед вами табло, на якому будуть виставлятися бали за виконані завдання. В кінці гри команди отримають призи. Кожна команда має своїх капітанів. Наші капітани – це звичайно, сміливі, кмітливі, веселі. Вони завжди приходять на допомогу товаришам, організовують команду. Представляємо вам капітанів команд, які готові розповісти про свою команду.  Отже, починаймо. (Представлення команд)

Завдання №1

Зачитуються частини казок, а вам потрібно пригадати їх назви.

Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу нітрішки не порозумнів. Нічого він не тямив: ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти,— де сяде, там і засне; що на очі навернеться, те і з'їсть. («Біда навчить»)

 Прибіг заєць до лисиччиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: «А чого ти прийшов?». Він і каже: «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном на обід». («Пан Коцький»)

Скуй,— каже,— мені булаву, та велику! Як почав коваль кувати, то скував таку, що всилу з кузні винесли. Узяв Він тую булаву, як замахнув, як кинув угору... Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток». («Котигорошко»)

Вибачайте, кумонько, — мовить, випорожнивши горнятко, — чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася Лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. («Лисичка та Журавель»)

Завдання№2

Назвіть з якої казки герої, та  який герой є зайвим.

Кривенька качечка, дід, Лисичка, баба.

Казка «Кривенька качечка», зайвий герой – Лисичка.

Жабка, Кабан-іклан, Вовк, Коза, дід.

Казка «Рукавичка», зайвий герой – Коза.

Цап, Баран, Рак,  Вовк, чоловік.

Казка «Цап та баран», зайвий герой – Рак.

Дід, баба, онучка, собачка Жучка, Жабка.

Казка «Ріпка», зайвий герой – Жабка.

Завдання №3

Звучить музика. На екрані зявляється лисичка з кошиком .
- Ой, куди це я потрапила?
- На літературну вікторину «У казки на гостинах».
- Мабуть, тут зібралися справжні знавці казок?
- Так. Наші діти добре знають казки.
- А можна мені провести один з конкурсів?
- Проводь.
- У моєму кошику різні предмети. Спробуйте відгадати з яких вони казок.
Глечик з вузькою шийкою  - «Лисичка та Журавель»
Борошно  - «Колобок»
Солома - «Солом’яний бичок»
Яблуко - «Казка про сплячу красуню»
Колосок - «Колосок»
Пір’я - «Кривенька качечка»
Ключик - «Пригоди Буратіно»
Туфелька - «Попелюшка»

Завдання №4

«Телеграма від казкового героя»
На наше свято ми запросили багато казкових героїв, але, нажаль, не всі змогли приїхати і надіслали лише телеграми. Щоправда, на телеграмах немає підписів. Але наші гравці знають все про казки. І зараз відгадають від кого  телеграми.
1. Приїхати не зможу, бо тато не зробив мені човник та весельце. ( Івасик-Телесик)
2. Дуже хотілося б потрапити до вас, але соромно своєї гидкої зовнішності.    ( Гидке каченя )
3. Терміново викликали лікувати звірів у Африку. Не встигну повернутися.    ( Лікар Айболить )
4. Дуже засмучена, мишка випадково розбила яєчко, прийти не зможу.  

   ( Курочка Ряба )
5. Прибути до вас не можу. Мене викрала Лиска. ( Котик та Півник )
6. Вигнав дід мене із хати, іншу я пішла шукати. ( Коза –Дереза )
7. Моя риболовля закінчилася погано. Мене побили, а хвіст опинився в ополонці. ( Вовк-панібрат )
8. Поспішаю до лісу. Мачуха наказала принести підсніжників. ( Падчерка )

Завдання №5

Домашнє завдання

 1. Показати казку

 2. Розказати віршовану загадку.

Завдання №6

Гра «Що зайве?»

(Види народних ремесел, одягу)

 1. Гончарство, писанкарство, краєзнавство, бджільництво, ковальство.

 2.  Шаровари, пояс, спідниця, килим, хустка, фартух.

Завдання №7

Завдання для наших капітанів на швидкість та кмітливість.

 • Лисиця пригощала Журавля …

 • Мишенят у казці «Колосок» звали …

 • Що приказував Вовк, коли хвостом рибу ловив?

 • Хто приготував Панові Коцькому обід?

 •  Хто останнім допоміг витягти ріпку?

 • Кого перехитрив Їжак, добігши першим до фінішу?

 • Як звати зеленого чоловічка з довгою бородою, який живе у пеньку?

 • Хто викрав Івасика-Телесика?

 

 

Завдання №8

Відгадай тварину за описом.

 1. Куцохвостий, довговухий, косоокий, довголапий, сіроокий – заєць.

 2. Обережний, хитрий, сірий, зубастий, злющий – вовк.

 3. Маленька, чорноока, пухнаста, вогниста, руда – білка.

 4. Буркотливий, вайлуватий, сердитий, коричного-бурий, клишоногий, куцохвостий – ведмідь.

Завдання №9

Гра «Закінчи прислів'я»

 1. Хто в п’ятницю скаче, той у неділю …(плаче).

 2. Держись Хома – іде …(зима).

 3. Взимку сонце світить та не … (гріє).

 4. Грудень рік кінчає – зима … (починає).

 5. Хоч мороз і припікає, зате комарів …(немає).

 6. Аби день переночувати та ніч …(переночувати).

 7. Добре в світі тому жити, хто …(працьовитий).

Завдання №10

«Чи уважний ти слухач?»

                              Назвати казку, в назві якої є число.
«Вовк і семеро козенят»
«Троє поросят»
«Білосніжка і сім гномів»
«Про три гроші»
«Дев’ять братів сіроманців»
«Про царівну та сім богатирів»
«Алі-баба і сорок розбійників»
«Три горішки для Попелюшки»
«Десять братів і сестриця Галя»
«Дванадцять місяців»
«Три міхи хитрощів»

Підведення підсумків, визначення та нагорода переможців.

Комунальний заклад « Високопільський ясла-садок «Барвінок »


Консультація для батьків
« Казка в житті дитини »


Підготували:

Вихователі старшої «Б» гупи

Топчій М. В.

Гембель А.Е.
смт. Високопілля – 2020

Комунальний заклад « Високопільський ясла-садок «Барвінок »


Консультація для батьків

« Вплив фольклору на розвиток мовлення дітей дошкільного віку »

Підготували:

Вихователі старшої «Б» гупи

Топчій М. В.

Гембель А.Е.
смт. Високопілля – 2020
Комунальний заклад « Високопільський ясла-садок «Барвінок »


Консультація для батьків

« Які книги та як читати дітям дошкільного віку »

Підготували:

Вихователі старшої «Б» гупи

Топчій М. В.

Гембель А.Е.

смт. Високопілля – 2020
скачати

© Усі права захищені
написати до нас