Ім'я файлу: Головко Олексій ( група МІТ 219 сн) Визначення запиленості атмос
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 06.05.2020

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Мета роботи вивчення методів контролю забруднення атмосферного повітря пилом; засвоєння вагового і лічильного методів визначення запиленості повітря; ознайомлення з вимірювальною апаратурою та експериментальне визначення вмісту пилу в повітрі, гігієнічна оцінка рівня забрудненості атмосфери пилом.

Таблиця 2 – Результатидослідженнязапиленостіповітряваговим методом

Місце відбо-ру проби

Темпе-ратура повітря в примі-щенні, оС

Тиск,

мм рт.ст.

Маса

фільтру після

відбору

проби, мг

Вага

затрима-ного

пилу, мг

Об’єм

протягну-того повітря, приведений до нормаль-них умов, м3

Концен-трація пилу в повітрі,

мг/м3

ГДК,мг/м3

(дода-ток Б)

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблиця 3 – Результати дослідження запиленості повітря лічильним методом

Кількість порошинок

в п’яти

різних

смужках

Середнє

число

порошинок

з п’яти

підрахунків

Об’єм

протягнутого повітря, см3

Можливе

число

смужок в

пиловій

доріжці

Шукане

число

пороши-нок

в 1 см3

Оцінка запиленості повітря (табл. Б1)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 4 – Результати визначення дисперсності пилу і форми порошинок

Мікроскопічна

Видима

Характерна

форма

Висновок

про небезпечність

пилу

до 2

мкм

25

мкм

510

мкм

більше 10

Кількість порошинокВідсотковий вміст
Висновок:

Контрольні запитання:

  1. Дії пилу на організм: токсична (марганцева, свинцева, миш’якова, і так далі ), дратівлива (вапняна, лужна, і так далі), інфекційна (мікроорганізми, спори тощо), алергічна (вовняна, синтетична тощо), канцерогенну (сажа) і пневмоконіотична, вона викликає специфічний фіброз легеневої тканини.  1. Забруднення атмосфери пилом поділяються на природні (виверження вулканів, пилові бурі, лісові та степові пожежі) й антропогенні (спалювання палива у промислових та побутових установках, виробнича діяльність підприємств чорної та кольорової металургії, вугільної та хімічної промисловості, будівельних матеріалів).  1. Шкідливі дії пилу залежать від фізико-хімічнихвластивостей (дисперсності, хімічного складу, розчинності, форми і структуричасток, електрозарядженості та радіоактивності) а також пиловогонавантаження ПН. ПН – маса пилу, яка надходить в органидиханнялюдини за певний час.  1. Методивимірювання запиленості повітря поділяють на двігрупи:

А) пряміметоди, якіґрунтуються на попередньомуо садженні пиловихчасток(фільтраційні, седиментаційні) з подальшим їх зважуванням чи підрахунком;

Б) непряміметоди (без виділення дисперсної фазиа з осадженням її на підкладку) механічний, вібраційно-частотний, електричний (полягає у вимірюванні зарядів часток пилу при розрахунках електричних імпульсів від заряджених часток, які надходять у датчик), радіаційний, оптичний –апоглинання світла завислими частками), радіоізотопний (за ступенем поглинання b-часток з пилом, осадженим на підкладку), дисперсіометричний (на підставівизначення опору фільтразалежно від кількості відфільтрованого пилу) иа інщі.

  1. Для гігієнічної оцінки рівня запиленості атмосферного повітря застосовують такі нормативи: 1. максимально разові граничнодопустимі концентрації (ГДКм.р.).Середньо- добові гранично допустиміконцентрації(ГДКс.д.) вмісту пилу. В атмосферному повітрі за складом пилу не повинен перевищувати ГДК максимально разової 0,5 мг/дм3, ГДК середньодобової 0,15 мг/дм3.  1. Ваговий метод для визначення пилу у повітрі полягає у затримці пилу на фільтрі при протяжці через нього певного об’єму запиленого повітря, висушуванні його у ексикаторі до постійної маси і зважуванні терезах. Знаючи масу фільтра до і після проби, можна визначити вміст пилу в одиниціоб’єму. Недолікоми вагового методу є те, що він не даєуявлення про якісну характеристику пилу, без якої неможлива повна оцінка запиленості.  1. Лічильний метод дає можливість визначити загальну кількість пилових часток в одиниці об’єму повітря і співвідношення їх розмірів. Для цього пил, що міститься в певному об’ємі повітря, осаджують на скло, покрите прозорою клейкою плівкою. Під мікроскопом визначають форму, кількість і розміри пилових часток.  1. Оцінку рівня забруднення атмосферного повітря проводять за показником фактичного забруднення ПЗ атмосферного повітря, який має таку формулу:

Рівень забруднення

Ступень небезпечності

Кратність перевищення ГДЗ

Відсоток випадків перевищення ГДЗ

1

2

3

4

Допустимий

Безпечний

= < 1

> 0-4

Недопустимий

Слабо небезпечний

>1-2

>0-4

Недопустимий

Помірно небезпечний

>2-4,4

>4-10

Недопустимий

Небезпечний

>4,4-8

>10-25

Недопустимий

Дуже небезпечний

>8

>25


Характеристика запиленості

Число пилових часток в 1 см3 повітря

Цілковито чисте повітря

Від 10 до 100

Чисте повітря

Від 100 до 500

Допустима запиленість

Від 500 до 1 000

Середня запиленість

Від 1 000 до 5 000

Велика запиленість

Від 5 000 до 20 000

скачати

© Усі права захищені
написати до нас