Ім'я файлу: Випускна робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 34кб.
Дата: 15.07.2021
скачати

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ВИПУСКНА РОБОТА
Проектна технологія навчання у процессі викладання спеціальної дисципліни «Електропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин»


Слухач групи:
Луговий Віктор Якович
ВикладачНауковий керівник:

До захисту

Сомойленко О.О.

(ПІБ, наук.ступінь, вчене звання)

________________

(підпис завідувача кафедри)


2021р.
І. Анотація.

Основною метою випускної роботи слухача є підвищення рівня творчої та методичної підготовки викладача, систематизація та поглиблення їх творчих і практичних знань з обраної теми, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.

У результаті виконання випускної роботи слухач має вдосконалити вміння та навички:

 • Самостійної роботи з науково-методичною літературою та науковою інформацією;

 • Систематизації та узагальнення знань, набутих в результаті вивчення проблем;

 • Усвідомлення та презентації власного педагогічного досвіду педагогічного колективу;

 • Практичного володіння технологією експериментального дослідження;

 • Формування теоретичних свисновків та розробки практичних рекомендацій щодо їх впровадження в роботу коледжу;

 • Застосування наукового стилю у виконанні письмової роботи

 • Відповідного оформлення нвукової роботи.

Данна випускна робота представляє собою опис власного досвіду у виклалданні предмету «Електропривод, електрообладнання і основиавтоматизації машин» в групах студентів спеціальності 133 «Механічна інженерія» Відокремленого иструктурного підрозділю «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологі Державного університету інфраструктури та технологій».


Зміст

1. Анотація

2. Вступ

3. Загальні положення

4. Планування навчального процессу

5. Методика викладання предмету і діагностика

6. Висновки

7. Використана література

ІІ Вступ

Курси підвищення кваліфікаційної педагогічних кадрів основна форма навчання, яка забезпечує взаємодію всіх складових систем на основі педагогічної освіти, розкриває слухачам шляхи використання теоретичних знань у їхній практичній роботі з метою удосконалення професійної майстерності

В основу змісту та організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників покладено такі нормативні документи: Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту, державна програма «Вчитель», Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт початкової середньої освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція загальної середньої освіти, Концепція профільного в старшій школі

Важливим засобом засвоєння змісту програм підвищення кваліфікації у час, вільний від обов'язкових навчальних занять є самостійна навчальна діяльність слухачів, яка організовується і всебічно забезпечується при будь-якій формі навчання на всіх етапах підвищення кваліфікації. Підсумковою формою самостійної навчальної діяльності слухачів є підготовка та захист випускної творчої роботи

Випускна робота є однією з форм самостійної творчої навчальної діяльності педагогічного працівника під час дистанційногоетапу та у між курсовий період. Вона спонукає вивчати науково-методичну літературу, нормативні документи та передовий педагогічний досвід, сприяє формуванню навичок роботиз літературою вчить аналізувати теоретичні і фактичні дані практичного досвіду Випускна робота є не лише певним етапом в оволодіння науковими знаннями але й передбачає оволодіння навичками дослідницької роботи з використанням придбаних.

Випускна робота - це розумний самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації у процесі якої він узагальнює, основою є та розширює майбутнє теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницької підтверджує роботи,обгрунтовує модель власної діяльності, її результативність тощо.

ІІІ Загальна частина.

Предмет «Електропривід, електрообладнання і основи автоматизації машин»є одним із профілюючих предметів який формує із молодої людини як спеціаліста в галузі експлуатації і ремонту підйомно-транспортних будівельних дорожніх машин і будівельного обладнання.

Вивчення цього предмету передбачає перш за все, що студент вже раніше вивчив: курси електротехніки, фізики, механіки, електроніки, конструкцію і правила експлуатації будівельної техніки тому, що конструювання і експлуатація електрообладнання немає сенсу без знання особливостей конструкції і роботи названної техніки і машин.

Будівельні машини з електричним приводом зручні в експлуатації тому, що вони компактні, безшумні, мають високий ККД, постійно готові до роботи і їх легко автоматизувати. Автоматизація підвищує надійність роботи обладнання, продуктивність і безпеку праці, полегшує роботу обслуговуючого персоналу і зменшує виробничі витрати.

Безперервне удосконалення системи управління будівельними машинами і обладнанням здійснюється основне їх бортовими обчислювальними устроями на основі ми це сонної техніки, а також засобами ІТ-технологій.

Для ефективного застосування цієї доволі складної і дорогої техніки, її грамотно технічної експлуатації, необхідні глибокі професійні знання принципів дії машин, конструкції області і правил грамотного технічного застосування для вирішення вказаних завдань і потрібні висококваліфіковані спеціалісти, які повинні володіти всіма необхідними навиками в галузі електроприводу машин.

ІV Планування навчального процесу.

Планування навчального процесу по предмету «Електропривод електрообладнання і автоматизація машин» здійснюється на підставі вивчення навчального плану з названної спеціальності, розробленого у відповідними з вимогами Державного стандарту освіти, засвідченого Міністерством освіти і науки України і включає в себе Програму навчальної дисципліни з підготовки молодих спеціалістів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», галузі знань 13 «Механічна інженерія» робочу програму навчальної дисципліни і графік виконання програми з дисципліни «Електропривод електрообладнання і основи автоматизації машин» (додається).

V Методика викладання предмету і діагностика.

З метою активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Електропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин» використовуються такі форми навчання:

- практичне розв'язування задач;

- тести по окремим темам або блоку тем;

- бесіди по математиці автоматизації будівельних машин і обладнання

- самостійна робота студентів по окремим завданням викладача.

Для закріплення знань по модулю І «Електропривод» мною розроблені задачі по найбільш характерним випадкам і наведені систематизовані приклади підбору електродвигунів для цих режимів.

Приклад І. Накреслитинавантажувальнудіаграму і підібратиелектродвигун для привода механізму та з такими параметрами:

І1= 10 А;

І2= 8 А;

І3= 9 А;

І4= 8 А;

t1= 10 хв;

t2= 20 хв;

t3= 120 хв;

t4= 200 хв;

Uн= 220 В

Навантажувальна діаграма буде мати такий вигляд.

Із наведеної діаграми бачимо, що це довготривалий режим роботи.

Еквівалентний струм буде:


Еквівалентна потужність двигуна буде:І по данним довідника, наприклад «Електротехнічного довідника» підбраєм електродвигун з номінальною потужністю не менше 1,85 квт
Приклад ІІ. Накреслити навантажувальну діаграму і підібрати електродвигун виробничого механізму з такими параметрами:

М1=210 Н м;

М2=180 Н м;

М3=160 Н м;

t1=1,5 хв;

t2=10 хв;

t3=4 хв

Wн=50 рад/сек;

Накреслимо навантажувальну діаграму.

Із навантажувальної діаграми бачимо, що це короткочасний режим. Еквівалентний крупний момент визначимо за формулою:Еквівалентна потужність буде:І по даним наведенного вище довідника вибираємо електродвигун з номінальною потужністю

Приклад ІІІ. Накреслити навантажувальну діаграму і прибрати електродвигун електроприводу з такими параметрами:

Р1=25 квт;

Р2=20 квт;

Р3=22 квт;

t1=1 хв;

t2=6 хв;

t3=2 хв;

t0=7 хв.Креслимо навантажувальну діаграму
Із діаграми видно, що данний механізм має повторно-короткочасний режим роботи.

Підбір електродвигуна виконуємо в такій послідовності:

 1. Визначаємо еквівалентн потужність.
 1. Визначаємо дійсну тривалість включення.
 1. Приймаємо стандартну тривалість включення.

60%

 1. Визачаємо розрахункову потужність.І по данним цього ж довідника вибираємо електродвигун для серії двигунів з повторно-короткочасного режиму з потужністюЯІІ2

1р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас