1   2   3   4   5
Ім'я файлу: тема-7-заняття-2-ОМЗВ.docx
Розширення: docx
Розмір: 233кб.
Дата: 17.03.2021
скачати

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою медицини катастроф та військової медицини ВНМУ

доц. М.В. Матвійчук
“___” __________ 201__ р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

для студентів

з дисципліни Військова підготовка

модуль Організація медичного забезпечення військ

Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ

МЕХАНІЗОВАНОГО (ТАНКОВОГО) БАТАЛЬЙОНУ
Заняття 2: Управління медичною службою механізованого батальйону в бою

Обговорено на засіданні кафедри

«___» __________ 201__ р.

Протокол № ____

м. Вінниця
Автори-укладачі: доц. М.В. Матвійчук, викладач В.В. Слободян


Методичну розробку складено на основі робочої навчальної програми дисципліни «Організація медичного забезпечення військ», затвердженої на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини 30 серпня 2018 року (протокол № 1).

Перезатверджено на засіданні кафедри

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.кафедри МК та ВМ______________ доц. М.В. Матвійчук

Перезатверджено на засіданні кафедри

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.кафедри МК та ВМ______________ доц. М.В. Матвійчук

Перезатверджено на засіданні кафедри

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.кафедри МК та ВМ______________ доц. М.В. Матвійчук

Перезатверджено на засіданні кафедри

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.кафедри МК та ВМ______________ доц. М.В. Матвійчук


Перезатверджено на засіданні кафедри

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.кафедри МК та ВМ______________ доц. М.В. Матвійчук


Навчальні питання

1. Робота начальника медичної служби батальйону в підготовчий до бою період.

2. Робота начальника медичної служби під час ведення бою.

3. Умови діяльності медичної служби механізованого батальйону в обороні.

4. Організація роботи медичного пункту батальйону в наступальному бою.
Література:

1. Основна література

- Організація медичного забезпечення військ: Підр. для студ. вищ. мед. закл. освіти України III-IV рівнів акредитації / Під редакцією професора Бадюка М.І. – К.: «МП Леся», 2014. – 492 с.

2. Додаткова література

- Планування медичного забезпечення механізованого батальйону в умовах ведення оборонного бою / Бадюк М.І. та ін. – К.: «МП Леся». 2016. – 96с.
В результаті вивчення матеріалу з теми заняття студенти повинні:

знати:

- порядок роботи начальника медичної служби батальйону в підготовчий до бою період;

- порядок роботи начальника медичної служби під час ведення бою.

уміти:

- оформляти план медичного забезпечення механізованого батальйону в оборонному та наступальному бою.

Управління медичною службою батальйону - це цілеспрямована діяльність начальника медичного пункту батальйону із підтримання постійної бойової готовності особового складу медичної служби батальйону, всебічній підготовці їх до медичного забезпечення та керівництву ними при виконанні поставлених завдань. Керівництво силами та засобами медичної служби потребує від начальника МПБ знання організації та тактики своїх військ, противника, організації медичного забезпечення військ, а також уміння використовувати свої знання в різних умовах бойової обстановки.

В батальйоні відповідальність за організацію медичного забезпечення та управління медичною службою в бою несе начальник МПБ. Вихідними даними щодо організації управління медичною службою батальйону є накази і розпорядження командира батальйону та розпорядження начальника медичної служби бригади.

Основою управління медичною службою батальйону є рішення командира щодо організації бою та його всебічного забезпечення, а також розроблений начальником МПБ та затверджений командиром батальйону план медичного забезпечення.

З метою підготовки обґрунтованого рішення щодо медичного забезпечення батальйону та постійного орієнтування в бойовій обстановці начальника МПБ керує особовим складом медичної служби батальйону.

Управління медичною службою повинно бути стійким, безперервним, оперативним та скритним. Це забезпечується:

- своєчасним ознайомленням начальника МПБ з поставленим батальйону бойовим завданням, з розпорядженням начальника медичної служби бригади та постійним усвідомленням бойової, тилової та медичної обстановки;

- правильним рішенням щодо медичного забезпечення, прийнятим після детального вивчення та оцінки обстановки;

- своєчасною постановкою завдань підлеглим та перевіркою виконання відданих розпоряджень;

- наявністю постійного зв'язку зі штабом та тиловим пунктом управління батальйону, з МПБ та медр, начальником медичної служби бригади, приданих та сусідніх частин;

- організацією чіткої взаємодії з іншими службами (тилу, зв'язку, інженерною, хімічною) та сусідами;

- своєчасною доповіддю командиру батальйону, поданням донесень начальнику медичної служби бригади та своєчасним одержанням донесень від підлеглих.

Начальник МПБ повинен завжди знати медичну обстановку в батальйоні та бути готовим доповісти про:

 • стан здоров'я особового складу батальйону, санітарно-епідемічний стан підрозділів та зайнятих ними районів;

 • стан медичної служби, укомплектованість її підрозділів особовим складом, транспортом та медичним майном;

 • місця розташування МПР, ПСТ, МПБ та медр, умови їх розміщення, наявність поранених (уражених) та хворих на них.

Управління медичною службою батальйону складається із заходів щодо підготовки, організації та проведення медичного забезпечення батальйону. Всю роботу начальника медичної служби батальйону в умовах бойової обстановки можна розподілити на 2 періоди:

1 період - підготовчий,

2 період - робота в ході виконання поставленого бойового завдання.

1. Робота начальника медичної служби батальйону в підготовчий до бою період

Начальник МПБ починає підготовку медичної служби до бою з моменту ознайомлення з поставленим батальйону бойовим завданням. Дані щодо бойового завдання та обстановки начальник МПБ одержує з розпоряджень командира батальйону та начальника медичної служби бригади. З бойового досвіду, одержаного в роки локальних війн кінця XX - початку XXI ст. та за результатами дослідних навчань визначена певна послідовність роботи начальника МПБ щодо організації медичного забезпечення батальйону в підготовчий період до бою.

Доведений порядок роботи начальника МПБ є типовим. Проте послідовність проведення перелічених заходів може змінюватися в залежності від конкретних умов обстановки, наявності часу та ін. Наприклад, якщо начальнику медичної служби батальйону буде наказано доповісти пропозиції щодо медичного забезпечення батальйону через 1 -2 години після ознайомлення з бойовим завданням, то в цьому випадку медична розвідка може бути проведена тільки після доповіді. При короткому підготовчому періоді командир батальйону може прийняти та оголосити рішення, не заслуховуючи начальників служб, в тому числі й начальника МПБ.

Начальник МПБ повинен постійно піклуватися про власне інформаційне забезпечення. Він зобов'язаний організувати збір вихідної інформації для своєчасного та якісного планування медичного забезпечення батальйону (рис. 1).

Джерелами вихідної інформації можуть бути:

> розпорядження командира батальйону;

> розпорядження начальника медичної служби бригади;

> данні про бойову, тилову та медичну обстановку.Рис. 1. Послідовність роботи начальника МПБ при підготовці до

медичного забезпечення бойових дій батальйону
1.1. Збір вихідної інформації

Начальник МПБ перед отриманням розпорядження командира на організацію медичного забезпечення того чи іншого виду бою повинен підготувати до роботи топографічну карту (ознайомитись з її номенклатурою та масштабом, склеїти та скласти для вкладання до планшету).

Начальник МПБ одержує розпорядження командира батальйону щодо:

> складу, угруповання, резервів та бойових дій військ противника;

> бойового завдання батальйону та задуму дій;

> завдання сусідів та розмежувальних ліній з ними;

> приданих частин та підрозділів;

> заходів по захисту особового складу військ від наслідків від руйнування противником ПНО;

> часу готовності батальйону до бойових дій;

> організації тилу та зв'язку;

> часу доповіді пропозицій з медичного забезпечення батальйону.

Начальник МПБ одержує розпорядження начальника медичної служби бригади щодо:

> рубежів розгортання МПБ, медичної роти (медр):

> обсягу медичної допомоги на МПБ, медр;

> посилення медичної служби силами та засобами (особовим складом, санітарним транспортом, медичним майном);

> організації взаємодії з медичною службою частин та з'єднань підтримки;

> проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;

> заходів по ліквідації наслідків в осередках масового ураження;

> порядку забезпечення медичним майном;

> порядку зв'язку та строку подання донесень.

Після одержання розпоряджень командира батальйону та начальника медичної служби бригади начальник МПБ повинен нанести дані бойової обстановки на робочу карту (склад та угруповання військ противника, склад та угруповання своїх військ, передній край, розмежувальні лінії з сусідами), рубежі розгортання МПБ, місце розгортання медр та ін., та з'ясувати завдання медичної служби батальйону.


1.2. З'ясування завдання медичної служби

З'ясування завдання визначає спрямованість усієї наступної роботи начальника МПБ в підготовці та здійсненні заходів з медичного забезпечення батальйону.

З'ясовуючи завдання медичної служби, начальник МПБ повинен зрозуміти характер, мету, часові та просторові показники бою, фактори обстановки, які будуть мати вирішальний вплив на роботу медичної служби, вимоги до медичної служби, її роль та завдання з медичного забезпечення.

З'ясувавши завдання, начальник МПБ визначає заходи з медичного забезпечення батальйону, які потрібно здійснити негайно.

Варіант з'ясування завдання медичної служби батальйону в оборонному бою.

Оперативний час 13.15 "Д".

Завданням медичної служби батальйону є організація медичного забезпечення батальйону,, що переходить до оборони смуги 5 км. по фронту та до З км. в глибину, у першому ешелоні бригади, на лівому фланзі, на напрямку зосередження його основних зусиль, в умовах:

переходу до оборони з положення безпосереднього зіткнення з противником;

реальної загрози руйнування противником ПНО;

на необладнаній в інженерному відношенні місцевості;

часткового некомплекту сил та засобів медичної служби;

благополучного санітарно-епідемічного стану своїх військ та невідомого санітарно-епідемічного стану військ противника.

Висновки

Під час організації медичного забезпечення батальйону особливу увагу приділити:

1. Своєчасному розшуку, збору, вивозу та виносу поранених (уражених) з поля бою та їх евакуації на МПБ.

2. Здійсненню медичної розвідки на ділянці оборони батальйону.

3. Вибору районів та площадок для розгортання медичних постів рот, постів санітарного транспорту та МПБ і підготовці укриття для них.

4. Своєчасному підсиленню медичної служби батальйону силами та засобами.

5. Підготовці медичної служби до роботи в умовах руйнування противником ПНО.

6. Виявленню санітарно-епідемічного стану військ противника, та території, яку він займає.


1.3. Розрахунок часу начальником МПБ

Розрахунок часу здійснюється після усвідомлення завдання та має на меті визначити скільки часу має медична служба для підготовки до медичного забезпечення батальйону у даній бойовій обстановці. Розрахунок часу, як правило, здійснюється у такій послідовності:

а) спочатку визначаються загальний бюджет часу від моменту отримання завдання до готовності медичної служби до його виконання;

б) після цього визначається час, який необхідно надати підлеглим для здійснення підготовчих заходів;

в) потім розраховується особистий час начальника МПБ для виконання перелічених заходів.

Під час розрахунку часу начальник МПБ для виконання завдання враховує:

 • час отримання розпорядження командира батальйону;

 • час доповіді з медичної служби командиру батальйону;

 • час ознайомлення з рішенням командира батальйону;

 • час готовності батальйону до бою (необхідно знати тривалість світлої частини доби).

Начальник МПБ, використовуючи вихідні дані, під час розрахунку визначає:

 • скільки часу усього, з нього світлого та темного, в наявності для підготовки медичної служби батальйону;

 • скільки часу в наявності до доповіді командиру батальйону з медичної служби та до затвердження плану медичного забезпечення.

Після цього начальник МПБ розраховує час для підлеглих, потім приступає до розрахунку особистого часу, встановлює, які заходи з організації медичного забезпечення батальйону мають бути здійсне­ними, їх послідовність та строки виконання.

В усіх випадках необхідно передбачати надання якомога більшого часу для роботи підлеглих, залишаючи для себе лише необхідний мінімум. Якщо часу явно недостатньо, начальник МПБ вирішує, які заходи можна випустити.

Варіант розрахунку часу в оборонному бою:

Оперативний час 13.20 "Д".

Розрахунок загального бюджету часу:

Розпорядження командира батальйону отримано у 13.00 "Д".

Доповідь з медичної служби зробити у 15.00 "Д".

З рішенням командира батальйону ознайомитись у 15.10. "Д".

Готовність медичної служби батальйону у 19.00 "Д".

Загальний бюджет часу з 13.00 "Д" до 19.00 "Д" - б год. з них світлого часу 4 год. (з урахуванням місяця року проведення занять).

Розрахунок особистого часу

Віддання попередніх розпоряджень - з 13.30 до 13.50. "Д".

Оцінка обстановки - з 13.50 до 14.50"Д".

Підготовка пропозицій з медичного забезпечення батальйону - з 14.50 до 15.00 "д"

Доповідь з медичної служби командиру батальйону - з 15.00 до 15.10 "Д".

З'ясування рішення командира батальйону та узгодження питань медичного забезпечення в штабі батальйону - з 15.10 до 15.30 "Д".

Прийняття рішення на медичне забезпечення батальйону - з 15.30 до 16.00 "Д".

Підготовка розділу з медичної служби в бойовий наказ - з 16.00 до 16.15 "Д".

Оформлення плану медичного забезпечення батальйону - з 16.15 до 17.00 "Д".

Затвердження плану медичного забезпечення командиром батальйону - з 17.00 до 17.10"Д".

Постановка завдань підлеглим - з 17.10 до 17.30 "Д".

Контроль виконання розпоряджень та допомога підлеглим - з 17.30 до 19.00 "Д".


1.4. Попередні розпорядження з медичної служби

Попередні розпорядження віддаються з метою негайного, ще до прийняття рішення, виконання підлеглими у порядку підготовки медичної служби таких заходів:

 • виявлення поранених (уражених) та хворих у підрозділах та своєчасна їх евакуація до МПБ;

 • своєчасна евакуація поранених (уражених) та хворих з МПБ до медр;

 • доукомплектування медичної служби особовим складом, санітарним транспортом та медичним майном;

 • здійснення медичної розвідки;

 • приведення підрозділів медичної служби у готовність до пере­міщення (забезпечення необхідними матеріальними засобами, здійснення профілактичного огляду транспортних засобів, за­вантаження майна на транспортні засоби, зосередження МПБ у призначеному районі у готовності до переміщення та ін.).

Попередні розпорядження віддаються у вигляді радіограм, в усній або письмовій формі безпосередньо підлеглим.

Варіант попереднього розпорядження начальника МПБ в оборонному бою.

Оперативний час 13.30 "Д"

Прим. 1

Попереднє розпорядження начальника МПБ 1 мб № 1

КП відм. 145,2 13.30 "Д". Карта 1:50000, вид. 2016 року

Завдання 1 мб - оборона району 5 км по фронту та до 3 км в глибину у першому ешелоні, на лівому фланзі бригади. Привести МПБ до 17.00 "Д" у готовність до переміщення, розгортанню у новому районі та робот під час бою.

Санітарним інструкторам 1 мр, 2 мр, 3 мр, тp:

забезпечити своєчасний виніс (вивіз) поранених з поля бою на МПР та МПБ;

здійснити медичну розвідку районів оборони рот з метою вибору основного та запасного сховищ для МПР та з'ясування санітарно-епідемічного стану районів оборони. Результати медичної розвідки доповісти мені особисто на КП до 16.00 "Д";

скласти заявки на недостатнє медичне майно та передати їх до 17.00 "Д" на МПБ;

до 19.00 "Д" видати в підрозділи табельне індивідуальне медичне оснащення, якого не вистачає, відновити недостатні засоби у наплічниках медичних санітарного інструктора, що знаходяться на оснащенні у санітарних інструкторів рот.
Начальник МПБ 1 мб

військове звання підпис ініціали та прізвище
1.5. Оцінка обстановки

Оцінка обстановки є важливою складовою підготовки рішення з медичного забезпечення батальйону. Суть оцінки обстановки полягає в тому, щоб з'ясувати, в якій мірі ті чи інші елементи (умови) обстановки впливатимуть на організацію медичного забезпечення військ. Спочатку всебічно розглядаються наявні дані щодо противника, потім щодо свого війська, місцевості та метеорологічних умов, радіаційної хімічної та бактеріологічної обстановки, організації тилового забезпечення, сил та засобів медичної служби. Це має назву "оцінка обстановки за елементами". Після оцінки кожного з елементів робляться окремі висновки для медичної служби, а потім робляться загальні висновки щодо заходів, які мають бути здійсненими медичною службою для медичного забезпечення батальйону.

Оцінка противника

Порядок оцінки противника:

 • склад, стан угруповання, озброєння, захищеність;

 • можливості щодо застосування засобів ураження;

 • бойовий порядок і можливий характер бойових дій;

 • сильні і слабкі сторони;

 • санітарно-епідемічний стан війська та зайнятої місцевості;

 • готовність до бойових дій.

В результаті оцінки противника начальник МПБ у висновку визначає:

 • можливий рівень активності противника, характер бойової діяльності у різні періоди, рубежі найбільшого опору;

> можливі масштаби, строки та рубежі застосування засобів ураження, можливий вплив на шляхи та етапи медичної евакуації;

> вплив на санітарно-епідемічний стан нашого війська;

> заходи медичної служби з медичного захисту нашого війська та підготовки до медичного забезпечення батальйону в бою.
Варіант оцінки противника в оборонному бою.

Оперативний час 13.50 "Д".

Противник підрозділами 3 мбр у взаємодії з бригадними резервами закріпився у районі відм. 151,9, одночасно висуває резерви з глибини. Перед фронтом 1 мб знаходиться до 3 мотопіхотних рот противника.

Враховуючи недостатню боєздатність та технічне оснащення противника який, має втрати в особовому складі та техніці у попередньому бою, навряд чи можливий перехід його у наступ цими силами. Бригадні резерви знаходяться на відстані 10 км від переднього краю. Враховуючи те, що прибулим резервам потрібно до доби на організацію бою, перехід противника у наступ можна очікувати зранку завтра, "Д+1". Можливий напрямок головного удару противника відм. 155,2 - населений пункт N.

Виходячи з технічних нормативів, на смузі оборони батальйону може наступати до 2 мб підсилених тр за підтримки 1 абатр. Санітарно- епідемічний стан військ противника невідомий.

Висновки

1. Противник буде переслідувати рішучу мету - розгромити підрозділи 1 мб, що обороняють першу позицію та розвинути наступ в оперативній глибині. У разі початку наступу противника зранку, "Д+1" можливе створення достатньо стійких оборонних рубежів на ділянці оборони батальйону, включаючи укриття для медичних постів рот, постів санітарного транспорту та МПБ, буде достатньо часу для підготовки медичної служби до медичного забезпечення бою.

2. Під час майбутнього бою слід чекати руйнування противником ПНО.

3. Необхідно прийняти заходи до з'ясування санітарно-епідемічного стану військ противника.

4. Слід підготувати медичну службу до роботи в умовах руйнування противником ПНО, забезпечити достатніми силами та засобами медичної служби підрозділи, які будуть утримувати під час бою перші оборонні позиції.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас