Ім'я файлу: Вимоги до робочого місця нотаріуса.docx
Розширення: docx
Розмір: 31кб.
Дата: 25.06.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний аграрний університет

Кафедра «Право»

Реферат на тему:

«ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА»

Виконала:

Студентка 2 курсу – 21 ПР

Сафонова Катерина

Вінниця - 2019

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….………..3

1.Поняття організації робочого місця…………………………………………4

2. Організація роботи приватного нотаріуса…………………………………..7

3. Окремі вимоги до організації робочого місця нотаріуса………………….9

ВИСНОВОК…………………………………………………………………….13

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….15

ВСТУП

Актуальність теми. Україна починає входити в нову епоху свого розвитку - епоху ринкових відносин. Цей факт зіграв виняткову роль на всій економіці нинішньої України. Як відомо, економіка країни існує за рахунок різних підприємств, установ, тобто за рахунок всього того, що може приносити прибуток державі у вигляді податкових надходжень до державного бюджету. У свою чергу, кожна з таких організацій володіє своєю економікою, яка складається з сукупності всіх підрозділів в неї що входять. Але і вони в своїй структурі не однорідні і складаються з більш дрібних складових, а саме робочих місць. Таким чином, робоче місце є заключною ланкою в ланцюзі структур складових єдине ціле - організацію.

Робоче місце - це частина виробничої площі, яка оснащена необхідним устаткуванням, інструментом, пристроями і призначена для виконання трудових операцій певної частини виробничого процесу.

Метою роботи є вимоги до організації робочого місця приватного нотаріуса.

Основні завдання визначені метою роботи:

1.Розкрити поняття організації робочого місця

2. Дослідити організацію роботи приватного нотаріуса

3. Визначити окремі вимоги до організації робочого місця нотаріуса
1.Поняття організації робочого місця

В широкому розумінні зміст організації праці включає нормування, створення нормальних умов праці, застосування гнучких форм використання робочого часу. Трудовий процес здійснюється на конкретному робочому місці, в певному соціальному оточенні.

Важливість раціональної організації робочих місць визначається тим, що на робочому місці людина проводить третину свого трудового життя. Тому основним завданням управління є створення оптимальних робочих місць, які б сприяли ефективній реалізації творчого і фізичного потенціалу працівників, що спільно виконують роботу чи якусь операцію.

Робоче місце - це просторова зона дії, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівника або групи працівників.

Слід відрізняти поняття робоча зона і робоче місце, робоча зона - частина робочого місця, обмежена крайніми точками досяжності рук чи ніг працюючого із зміщенням на один-два кроки від центру робочого місця.

На робочому місці розміщуються знаряддя, предмети і продукти праці, тому границі робочого місця повинні забезпечити можливість виконання всіх дій технологічного процесу [5,c.74].

Залежності від технологічного процесу всі робочі місця можна розділити на постійні і тимчасові. Постійні робочі місця — це ті, які не змінюють своє розміщення в просторі. В свою чергу, вони поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі, які є як стаціонарні, так і умовно стаціонарні.

Тимчасові робочі місця характеризуються переміщенням виконавців, засобів, а інколи і предметів праці, властиві працівникам транспорту, ремонту. Цим робочим місцям властива мобільність.

В залежності від рівня механізації праці виділяють три види робочих місць: робочі місця ручної праці, де робота виконується за допомогою різних ручних знарядь: механізовані робочі місця, де працівник управляє робочими машинами і механізмами, за їх допомогою змінює предмет праці; автоматизовані робочі місця, на яких механізми і автомати виконують певні технологічні операції за заданими параметрами, а виконавець керує ними за допомогою дистанційних пультів.

Залежно від кількості виконавців робочі місця діляться на індивідуальні і колективні; від умов праці розрізняють робочі місця з нормальними умовами праці, монотонні, тяжкі та шкідливі.

Робочі місця можуть розмішуватися в приміщенні, на вулиці, висоті та під землею. Вони можуть бути спеціальні й універсальні, сидячі та стоячі.

У всіх випадках характер раціональної організації робочих місць залежить від специфічних умов. Проте, можна виділити окремі загальні риси, зумовлені певними основними вимогами при їх організації:

  • точне виконання встановленої технології;

  • забезпечення споріднення ручних операцій;

  • створення на робочому місці умов, які б дозволяли працівнику працювати в найбільш сприятливій позі;

  • забезпечити дотримання вимог ергономіки до робочого місця, предметів праці;

  • створити нормативні сані гарно-гігієнічні умови праці і комфортність робочого місця [2,c.49].

Організація робочого місця - це сукупність заходів з питань його планування, оснащення засобами виробництва та раціонального розміщення.

Організація та обладнання робочих місць працівників, створення відповідних умов для їх праці набувають дедалі більшого значення. З кожним роком збільшується обсяг оброблюваної інформації, все більше застосовуються засоби механізації та автоматизації робіт, техніка стає складнішою (ЕОМ); виникають нові професії тощо. Все це потребує певної організації робочих місць, їх планування, устаткування, створення оптимальних умов для праці.

Вимоги до організації робочих місць можна згрупувати таким чином: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні.

Інформаційні вимоги — це комплекс заходів з інформаційного забезпечення робочого місця, до яких відносять:

  • визначення обсягів і структури інформації, яка надходить на робоче місце, обробляється на ньому, створюється і передається на інші робочі місця;

  • проектування інформаційних потоків, до системи яких входить робоче місце та ін.

Економічні вимоги передбачають таку організацію робочого місця, при якій витрати на його утримання мінімальні, проте достатні для його функціонування.

Ергономічні вимоги сформовані наукою, яка з'явилась порівняно недавно у зв'язку з новими вимогами виробництва та управління — ергономікою. Вона виникла на межі технічних наук, психології, фізіології та гігієни, і широко використовує дані анатомії, антропометрії, біофізики, токсикології. Ергономіка — галузь науки, яка вивчає функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення для неї оптимальних умов праці. Все, що оточує працюючу людину, створює її робоче середовище — меблі, приміщення, устаткування, машини, механізми тощо. Знаряддя праці повинні відповідати вимогам ергономіки та бути максимально пристосованими до людини, до її фізичної, фізіологічної, естетичної природи [8,c.83].

Гігієнічні вимоги — це вимоги до освітлення робочих місць, повітрообміну, температурного режиму ^вологості, шуму та інших факторів середовища, які впливають на здоров'я та працездатність працівників.

Естетичні вимоги — це елементи зовнішнього оформлення середовища, в якому працює людина, а саме: зовнішній вигляд приміщення та знарядь праці, їх кольорова гама, наявність квітів в інтер'єрі тощо.

Технічні вимоги — це науково обґрунтовані параметри знарядь праці, устаткування та проходи до інших робочих місць і т.д.

Організаційні вимоги — процес багатогранний і складний, спрямований на забезпечення оптимального поєднання інтересів учасників виробництва, створення необхідних умов для ефективного функціонування засобів виробництва.

Планування робочих місць здійснюється на основі наявних площ, кількості працівників, нормативу площі на одного працівника і проектного обладнання та меблів. Загальна й корисна площа визначається на основі плану, креслень, а кількість працівників — штатним розкладом.

Особливе значення має організація робочих місць управлінського персоналу, оскільки вимагає окремих службових кабінетів і раціонального їх розміщення.

Метою раціоналізації робочих місць є: зменшення витрат робочого часу на його обслуговування; забезпечення нормальних умов праці і зменшення втомлюваності та напруження працівників; найбільш економне використання площі і підвищення продуктивності праці персоналу. Продуктивність праці прямо пропорційно залежить від організації робочих місць.

Організація праці на підприємстві, робочих місцях - процес багатосторонній складний, спрямований на оптимальне використання персоналу та засобів виробництва.

2. Організація роботи приватного нотаріуса

Для організації приватної нотаріальної діяльності потрібно:

  • по-перше, щоб особа, яка має намір займатись нотаріальною діяльністю відповідала вимогам до посади нотаріуса;

  • по-друге – отримала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю,

  • по-третє – зареєструвала цю діяльність у встановленому чинним законодавством порядку.

До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановленим законом умовам, за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса [6,c.47].

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса. Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності додаються:

- свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його засвідчена копія;

- документ, що підтверджує право власності або право оренди на приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного
нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена копія;

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

- паспорт громадянина України, який подається особисто.

Копії зазначених документів зберігаються в реєстраційній справі нотаріуса.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності засвідчується Реєстраційним посвідченням, яке видається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у семиденний строк після подання заяви.

У реєстраційному посвідченні зазначаються нотаріальний округ та адреса робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Про видачу реєстраційного посвідчення Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомляють державну податкову інспекцію за місцем постійного проживання приватного нотаріуса [1,c.48].

Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, якщо подані документи не відповідають установленим вимогам, а
також набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення.

3. Окремі вимоги до організації робочого місця нотаріуса

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.

Приміщення повинно забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці, схоронність нотаріальних документів, печатки нотаріуса, спеціальних бланків нотаріальних документів та архіву нотаріуса, відповідати державним будівельним нормам для житлових будинків та нежитлових приміщень.

Кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах.

Особи, які працюють з приватним нотаріусом на підставі цивільно-правового чи трудового договору і є технічним персоналом, повинні бути забезпечені відокремленою від нотаріуса, належно пристосованою для роботи кімнатою [7,c.85].

У Приміщенні не можуть здійснювати професійну діяльність особи, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій чи наданням додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов'язаних з ними, крім осіб, які за договорами (угодами, контрактами) з приватним нотаріусом виконують роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо) чи проходять стажування. Умови трудових чи цивільно-правових договорів з особами, які постійно працюють у приватного нотаріуса або виконують тимчасові завдання, пов'язані з учинюваними нотаріальними діями, чи проходять стажування у приватного нотаріуса, повинні передбачати покладання на цих осіб обов'язку дотримання нотаріальної таємниці.

Архів приватного нотаріуса повинен зберігатися у металевих шафах або в окремій належно обладнаній кімнаті. Забороняється розміщувати шафи для зберігання архіву в приймальні, а також у місцях, де відвідувач може безперешкодно до них підійти. Якщо в Приміщенні працюють двоє чи більше приватних нотаріусів, їхні архіви повинні зберігатися у відокремлених металевих шафах чи відокремлених кімнатах.

Приватний нотаріус, який займає приміщення на підставі договору про співпрацю з іншим нотаріусом, не вправі працювати в одній кімнаті з особами, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій.

Приміщення має бути захищене від несанкціонованого проникнення. Вхідні двері та вікна повинні бути обладнані засобами захисту.

Приміщення має бути обладнане засобами охоронної та пожежної сигналізації, забезпечене сейфом для зберігання печаток, штампів та спеціальних бланків нотаріальних документів.

Для забезпечення роботи приватного нотаріуса з інформаційними ресурсами Міністерства юстиції України Приміщення повинно бути обладнане необхідною комп'ютерною та апаратною технікою, яка відповідає вимогам, установленим Адміністратором відповідних єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України [7,c.75].

Якщо Приміщення розташоване в житловому будинку, робота приватного нотаріуса не повинна порушувати права громадян, які проживають у цьому будинку, чи перешкоджати здійсненню їх законних інтересів. Нотаріус зобов'язаний дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 року N 572 (із змінами). У цьому випадку вхід до Приміщення повинен розташовуватися не вище другого поверху. Якщо Приміщення приватного нотаріуса розміщене в житловій квартирі, ця квартира повинна мати окремий вхід з вулиці. Ця вимога не застосовується, якщо Приміщення розташоване в нежитловому будинку.

Приватний нотаріус має право мати лише одне Приміщення.

У випадках, передбачених законодавством, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза Приміщенням, але в межах нотаріального округу, у якому зареєстрована його приватна нотаріальна діяльність.

Приміщення, яке приватний нотаріус займає на підставі договору про співпрацю з іншим нотаріусом, повинно розташовуватися в межах нотаріального округу, де він займається нотаріальною діяльністю.

Перевірка відповідності Приміщення вимогам цього Положення провадиться при реєстрації приватної нотаріальної діяльності, у разі зміни Приміщення, а також при проведенні перевірок його діяльності.

Перевірка відповідності Приміщення приватного нотаріуса вимогам цього Положення провадиться відповідальними працівниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

За наслідками перевірки складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса чи акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса чи акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса підписується особою, яка її проводила, та нотаріусом, чиє Приміщення перевірялося, і затверджується начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальниками головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

ВИСНОВОК

Таким чином, дослідивши тему роботи прийшли до наступних висновків:

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.

Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:

1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;

2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність;

3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;

4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса;

5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах;

6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті.

До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у двох томах: том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Авер’янов (голова). – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у двох томах: том 2. Загальна частина / Ред. колегія: В. Авер’янов (голова) та ін. – К. : Юридична думка, 2007. – 592 с.

3. Афанасьев В. Человек в управлении обществом / В. Афанасьєв. – М. : Политиздат, 1977. – 382 с.

4. Бандурка О. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України / О. Бандурка. – Х. : Вид-во ХНУВД, 2004. – 780 с.

5. Загальна теорія держави і права: [підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. Цвік, О. Петришин, Л. Авраменко та ін.; за ред. М. Цвіка, О. Петришина. – Х. : Право, 2009.– 584 с.

6. Комаров В. Нотаріат: перспективи унормування, законодавство, судова практика / В. Комаров, В. Баранкова. – Х. : Право, 2008. – 536 с.

7. Лазарев В. Роль права в деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка/В. Лазарев, Л. Попов. – М. : Юрид. лит., 1985. – 277 с.

8. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця : наказ Головного управління державної служби від 23.10.2000 р. № 58// Офіційний вісник України. – 2000. – № 45. – С. 346. – Ст. 197
скачати

© Усі права захищені
написати до нас