Ім'я файлу: Загальні вимоги до оформлення.docx
Розширення: docx
Розмір: 1489кб.
Дата: 09.05.2022
скачати

 1. Загальні вимоги до оформлення

Роботу оформляють на аркушах паперу формату А4 (210х297 мм).

Об’єм роботи – 8-10 сторінок.

Зазначений вище обсяг робіт розрахований на використання при друкуванні на комп'ютері шрифту текстового редактора Times New Roman, розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. У таблицях, схемах допускається 1,0 міжрядковий інтервал, 12 розмір текстового редактора. Текст має бути рівномірної щільності, контрастності, чіткості.

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє та верхнє – 20 мм.

Кожен розділ починають із нової сторінки. Перенесення слів у розділах та підрозділах не дозволяється.

Заголовки структурних елементів розташовують симетрично до тексту, друкують великими літерами без крапок в кінці.

Заголовки розділів розташовують симетрично до тексту, друкують великими літерами без крапок в кінці, жирним шрифтом.

Заголовки підрозділів починаються з абзацного відступу (НЕ З НОВОЇ СТОРІНКИ), друкуються малими літерами, крім першої великої, без крапок в кінці, жирним шрифтом. Назву підрозділу дозволяється друкувати в нижній частині сторінки, якщо після назви розміщено не менш ніж 3 рядки.

Абзацний відступ – 1,25 см.

Відстані мають бути:

один рядок:

 • між заголовком структурного елементу і подальшим текстом;

 • між заголовком підрозділу і подальшим текстом;

 • між заголовком структурного елементу і заголовком розділу;

 • між заголовком розділу і подальшим текстом;

 • між попереднім текстом і заголовком наступного підрозділу.

Сторінки нумеруються арабськими цифрами. Нумерація наскрізна, починається зі ВСТУПУ (наприклад, 8). Попередні структурні елементи, а також сторінки з подальшими структурними елементами (наприклад, ВИСНОВКИ) включають до загальної нумерації. Номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без знака №, без крапки в кінці.

Ілюстрації, фотографії, схеми, графіки, таблиці тощо подаються безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Якщо вони подані на наступній сторінці, їх включають до загальної нумерації сторінок. Якщо вони подані у додатках, вказується додаток.

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. Номер розташовується справа, складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. В кінці номера крапка не ставиться. Таблиця має назву, яка розташовується симетрично до тексту.

Ілюстрації та інші форми наочності позначаються словом “Рисунок”, “Схема” тощо. Підпис розташовується під малюнком симетрично до загального тексту. Номер складається з номера розділу і порядкового номера малюнка, між якими ставиться крапка. В кінці номера крапка не ставиться.

Загальні вимоги до цитування.

 1. Текст починається i закiнчується лапками, наводиться в тiй граматичнiй формi, в якiй він поданий у джерелі, iз збереженням особливостей авторського написання. Haукoвi термiни, запропоновані іншими авторами, не видiляються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий".

 2. Цитування повинно бути повним, без довiльноro скорочення авторськоro тексту i без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзацiв при цитуваннi допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому мiсцi цитати (на початку, в серединi, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв роздiловий знак, то вiн не зберiгається.

 3. Кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

 4. При непрямому цитуванні (переказi, викладi думок iнших aвтopiв своїми словами), що дає значну економію тексту, слiд бути гранично точним у викладеннi думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, i давати вiдповiднi посилання на джерело.

 5. Посилання на джерело містить номер джерела та номер сторінки або сторінок. Посилання подаються у квадратних дужках. Варіанти посилань: [3, 45], [5, с. 46-47].


Таблиця 1.1.

Вихідні дані показника складових аксіологічного компонента конкурентоздатності студентів контрольної та експериментальної груп


Група респондентів

Рівень сформованості

складових аксіологічного компонента


Високий

Середній

Низький

К

%

К

%

К

%

Мотивація на успіх / невдачу

Контрольна

15

8,4

80

44,7

84

46,9

Експериментальна

14

8,0

79

45,1

82

46,9

Потреба в досягненнях

Контрольна

17

9,5

82

45,8

80

44,7

Експериментальна

13

7,4

85

48,6

77

44,0

Потреба в незалежності / автономії

Контрольна

23

12,8

72

40,2

84

47,0

Експериментальна

25

14,3

75

42,9

75

42,8
Рис.1.1. Діаграма рівнів сформованості конкурентоздатності студентів контрольної та експериментальної груп
Приклади оформлення списку використаних джерел
скачати

© Усі права захищені
написати до нас