Ім'я файлу: курс.docx
Розширення: docx
Розмір: 61кб.
Дата: 10.04.2020
Пов'язані файли:
РГРВолковська.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Факультет транспорту, менеджменту та логістики

Кафедра організації авіаційних перевезень

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
з дисципліни „Управління якістю на транспорті”

на тему: „Використання статистичних методів контролю якості на транспортному підприємстві”
Виконав студент

групи ОП-404

Нельга А.О.
Керівник:

Жукова Світлана Олександрівна

Київ 2019

Зміст

1. Вихідні дані 4

2. Побудова ряду розподілу. 5

3. Визначення середньої тривалості процесу, що досліджується, його моди та медіани. 5

4. Побудова кривої розподілу (полігону). 6

5. Визначення розмаху, середнього абсолютного відхилення, середнього квадратичного відхилення. 7

6. Розрахунок коефіцієнтів варіації 8

9

7. Визначення середньої похибки вибірки. 9

8. Висновки за результатами вибірки. 9

9. Побудова діаграми Парето. 10

10. Побудува схеми Ісікави. 11

Висновок 13


Вступ

Якість – це загальна сукупність технічних, технологічних і експлуатаційних характеристик виробу або послуги, завдяки яким виріб або послуга будуть відповідати вимогам споживача під час експлуатації.

Застосування статистичних методів дає відчутні економічні й організаційні переваги при управлінні якістю. До статистичних методів відносять: контрольний листок, гістограма, діаграма Парето, діаграма розсіювання, схема Ісікави та інші. Найбільш популярними є діаграма Парето та схема Ісікави, які і будуть використовуватися під час виконання розрахункової роботи.

Ціллю виконання розрахунково-графічної роботи є закріплення знань та контроль засвоєного навчального матеріалу, який викладався на лекціях, практичних заняттях та при самостійному вивченні.

Мета розрахункової роботи – визначити найбільш суттєві причинно-наслідкові взаємозв'язки між чинниками (факторами) та наслідками у досліджуваній ситуації чи проблемі та головні причини виникнення дефектів.

1.Вихідні дані


Для виконання розрахункової роботи беремо вихідні дані з додатку 2 та 3 до «Методичних рекомендацій до виконання РГР». Варіант обирається за списком.

Таблиця 1

Варіанти розрахунково-графічної роботи

варіанту

Вид процесу, що перевіряється

Показники отримані у результаті вибірки

9

Тривалість очікування реєстрації у черзі пасажирами Бізнес класу (хвилин)

5;6;7;8;5;4;5;6;7;6;6;6;7;7;8


Таблиця 2

Перелік виявлених дефектів

варіанту

Виявлені дефекти

Групи даних

9

Неготовність співробітників до

початку роботи

ІI

Неготовність обладнання до

початку роботи

І

Недостатня кількість стійок

реєстрації

ІІІ

Перевищення нормативного

часу реєстрації пасажирів

ІІІ


Таблиця 3

Вибір типу підприємства

варіанту

Тип підприємства (об’єкту дослідження)

9

Авіакомпанія (перевезення вантажів)
2.Побудова ряду розподілу.


З даних, наведених в таблиці 1, складаємо ряд розподілу. Для цього необхідно в першій колонці зазначити тривалості процесу, а в другій – їх частоту.


Таблиця 4

Ряд розподілу

Термін завершення посадки пасажирів на борт до часу відправлення ПС

Частота (f)

5

2

6

5

7

6

8

1

9

13.Визначення середньої тривалості процесу, що досліджується, його моди та медіани.


Одним із найпростіших статистичних методів, який дає можливість кількісно охарактеризувати якість товарів чи послуг є метод середніх величин. Середня величина є значенням, яке дає узагальнюючу характеристику певному явищу, процесу. Середня величина дає можливість представити однією цифрою певну ознаку якості, відбиваючи при цьому її основні властивості.

Середня (арифметична проста) тривалість процесу:

, (1)

де, – значення ознаки, яка досліджується;

n – кількість спостережень.Значення, які може набувати певна ознака, називаються її варіантами. Крім власне середніх величин, узагальнюючу характеристику певний ознаці якості можна надати ще за допомогою моди та медіани.

Мода (Мо) – це варіант, який найчастіше зустрічається у статистичному ряду.

Модою тривалості для процесу терміну завершення посадки пасажирів на борт до часу відправлення ПС є значення 7 хвилин.

Медіана (Ме) – це таке значення, яке розташоване в середині статистичного ряду, тобто таке значення ряду, яке ділить його чисельність на дві рівні частини.

Медіаною тривалості для процесу для процесу терміну завершення посадки пасажирів на борт до часу відправлення ПС є значення 7 хвилин:


4.Побудова кривої розподілу (полігону).


Б удуємо графік по занесеним до ряду розподілу даних. По осі Х відкладаємо «Тривалість процесу (х)», по осі Y відкладаємо «Частота (f)».

Me, MoРис. 1 Крива розподілу (полігон)

5.Визначення розмаху, середнього абсолютного відхилення, середнього квадратичного відхилення.


Надзвичайно важливою характеристикою будь-кого явища чи процесу є його варіація. Варіація – це природне розсіювання індивідуальних значень ознаки. Варіація існує в усіх явищах і процесах. Вона виникає внаслідок дії чисельних причин, які або підсилюють, або зменшують варіацію. Її неможливо позбутися, оскільки варіабельність є внутрішньо притаманною складовою всього існуючого, але її можливо оцінювати та контролювати шляхом здійснення певних дій.

Найпростішим показником, який характеризує варіацію ознак є розмах варіації:
(2)
де, – максимальне значення ознаки;

– мінімальне значення ознаки.

Він показує, в яких межах варіює ознака. Але як міра варіації цей показник не завжди надійний, оскільки залежить від випадкових коливань крайніх значень ознаки.

Отже,Більш точну характеристику міри варіації може давати показник, який враховує всі індивідуальні відхилення . Оскільки , при розрахунку середнього відхилення необхідно позбавитись від знаків відхилення. Для цього необхідно взяти або абсолютні (без урахування знаків) відхилення, або піднести відхилення у квадрат.

Середнє абсолютне відхилення використовується у тих випадках, коли дані, по яких ведеться розрахунок згруповані. Розраховується середнє абсолютне відхилення за формулою:
(3)

де, – частота повторюваності ознаки.Середнє квадратичне відхилення показує, на скільки одиниць в середньому індивідуальні значення ознаки відхиляються від середнього значення, та дозволяє дати характеристику варіації у тих же одиницях виміру, що і досліджувана ознака. Розраховується середнє квадратичне відхилення за формулою:

(4)6.Розрахунок коефіцієнтів варіації


Якщо потрібно визначити міру варіації не в одиницях виміру ознаки якості, а у відсотках до середнього значення, тоді використовуємо показник, який має назву “коефіцієнт варіації”, і який визначається за формулами :

а) по розмаху:
(5)б) по середньому абсолютному відхиленню:
(6)в) по середньому квадратичному відхиленню:
(7)

7.Визначення середньої похибки вибірки.


Середня похибка вибірки:
(8)

де n – кількість відібраних результатів тривалості процесу.


8.Висновки за результатами вибірки.


Провівши розрахунки за результатами вибірки часу терміну завершення посадки пасажирів на борт до часу відправлення ПС можна зробити наступні висновки:

 • у більшості випадків посадка завершується за 7 хв до часу відправлення ПС (мода вибірки);

 • середнє значення дорівнює 6,6 хвилин;

 • розмах варіації (різниця між найшвидшою та найкоротшою доставкою) становить 4 хвилини;

 • середнє абсолютне відхилення становить 0,83 хвилин (за груповими даними);

 • кожна посадка є довшою (чи швидшою) від середньої приблизно на 1,02 хвилини;

 • у відсотках відхилення від середнього часу доставки для кожного варіанту вибірки становить: 60,6% від розмаху вибірки; 12,6% відносно абсолютного відхилення; 15,5% відносно середнього квадратичного відхилення;

 • найбільш точним значенням відхилення є середнє квадратичне відхилення, адже при його розрахунку враховується кожне конкретне значення вибірки, а не згруповані дані;

 • проте навіть середнє квадратичне відхилення має свою похибку, що в свою чергу дорівнює середній похибці вибірки і становить 0,26 хвилин.

Тривалість терміну завершення посадки пасажирів на борт до часу відправлення ПС залежить від багатьох причин, кожна з яких має різний вплив на загальний час. Важливо визначити ряд цих причин, виявити головні та другорядні та відсоток впливу кожної на загальний результат. Діаграма Парето та схема Ісікави – одні з найпопулярніших методів виявлення впливу різних дефектів на загальний результат.

9.Побудова діаграми Парето.


Діаграма Парето – це графік, який дає можливість визначити головні причини виникнення дефектів і зосередити на них увагу. Принцип побудови діаграми Парето ґрунтується на так званому «правилі Парето», яке застосовується до якості продуктів – більшість усіх дефектів викликана кількома причинами. Досвід показує, що найбільша абсолютна і відносна кількість дефектів викликана дією незначної по відношенню до загальної кількості причин. Звичайно це 1-3 причини, через які виникає 60-80 % усіх невідповідностей. Діаграма Парето дає можливість визначити ці причини і привернути до них увагу.

Побудова діаграм Парето включає наступні етапи:

1) Вибір виду діаграми (за результатами діяльності чи за причинами).

2) Класифікація результатів (причин).

3) Визначення методу та періоду збирання даних.

4) Розробка контрольного листка для реєстрації даних із перерахуванням видів інформації, що збиралася. У ньому необхідно передбачити вільне місце для графічної реєстрації даних.

5) Ранжування даних, отриманих по кожній ознаці, що перевірялася, в порядку значущості. Групу «інші» слід приводити в останній строчці не залежно від того, наскільки великою виявилась кількість.

6) Побудова стовпчикової діаграми.

Таблиця 5

Вихідні дані для побудови діаграми Парето

Виявлені дефекти

Групи даних

%

По наростанню

Неготовність співробітників до початку роботи

ІІІІІ

41,67

41,67

Неготовність обладнання до початку роботи

ІІІІ

33,33

75,00

Затримка початку посадки на борт ПС

ІІ

16,67

91,67

Несвоєчасне повідомлення пасажирів стосовно зміни часу вильоту ПС

І

8,33

100
Рис.2 «Діаграма Парето»

10. Побудува схеми Ісікави.


Діаграма Ісікави — графічний спосіб дослідження та визначення найбільш суттєвих причинно-наслідкових взаємозв'язків між чинниками (факторами) та наслідками у досліджуваній ситуації чи проблемі.

Така діаграма надає можливість виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами та більш достеменно зрозуміти досліджуваний процес. Діаграма сприяє визначенню головних чинників, які спричиняють найбільш значний внесок до проблеми, що розглядається, та попередженню або усуненню їх дії. Схема знаходить широке застосування при розробленні нової продукції, з метою виявлення потенційних факторів, дія яких викликає спільний ефект. Вигляд діаграми при розгляді поля досліджуваної проблеми справді нагадує кістяк риби (очі звичайно рухаються зліва направо, як при читанні рядка тексту). Проблема позначається основною стрілкою. Фактори, що посилюють проблему, відображають стрілками, похиленими до основної праворуч, а ті, що нейтралізують проблему — з нахилом вліво. При поглибленні рівня аналізу до стрілок факторів можуть бути додані стрілки факторів другого порядку, які на них впливають.

Ключове завдання полягає у тому, щоб мати від трьох до шести основних категорій, які охоплюють всі можливі впливи. Фактично максимальна глибина такого дерева досягає чотирьох або п'яти рівнів. Коли така створювана діаграма є повною, вона відтворює досить повну картину всіх можливих основних причин визначеної проблеми.

Побудова діаграми включає наступні етапи:

 • вибір результативного показника, який характеризує якість виробу;

 • вибір головних причин, які впливають на показник якості. Їх необхідно помістити у прямокутник («великі кістки»);

 • вибір другорядних причин («середні кістки»), що впливають на головні;

 • вибір (опис) причин третього порядку («мілкі кістки»), які впливають на другорядні;

 • ранжування факторів за їх значенням та виділенням найважливіших.

На рис.3 зображена схема Ісікави для проблемі несвоєчасної доставки вантажів та пошти зі складу для вивантаження на ПС. «Скелет риби» складається з голови (головної проблеми) та кісток (проблем, що спричиняють головну). Кістки зображені різною довжиною та товщиною, що характеризує вплив тієї, чи іншої проблеми на виникнення головної.
group 13

Висновок


Серед багатьох економічних та соціальних проблем, які вирішуються у суспільстві, проблема якості набуває особливого значення, в ній знаходить відображення ефективність виробництва, ступінь задоволення потреб споживачів, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.

Загальну методологію управління якістю складають різноманітні методи управління якістю. До них відносять класичні методи, новітні методи, сучасні методи менеджменту якості, статистичні методи. Статистичні методи використовують зазвичай у процесах виробництва. Дана розрахунково-графічна робота спрямована на вивчення декількох видів статистичних методів, а саме: діаграма Парето та причинно-наслідкова діаграма (метод Ісікави).

Діаграма Парето дозволяє графічно зобразити величину витрат залежно від різних дефектів, а також виявити та уникнути причин, які завдають найбільшої шкоди підприємству. Основою для побудови діаграми Парето є вибірка даних про термін завершення посадки пасажирів на борт ПС. На основі побудови діаграми виявлено, що найбільш впливовими показниками є: неготовність співробітників та обладнання до початку роботи.

Метод Ісікави полягає у побудові причинно-наслідкової діаграми, яка відображає найбільш суттєві чинники, що впливають на кінцевий результат. Схема схожа на кістяк риби, читається зліва направо по ходу підвищення впливу проблем на кінцевий результат. Більш тонкі «кістки» відповідають менш значним проблемам і навпаки. Проаналізувавши дані розрахунків виявлено, що результат є ідентичним з результатом діаграми Парето: неготовність співробітників та обладнання до початку роботи завдають найбільше негативного впливу на кінцевий результат діяльності підприємства.

Для пришвидшення терміну посадки пасажирів на борт необхідно вирішити вищенаведені проблеми. Шляхи уникнення неготовності співробітників та обладнання можуть бути такими:

 • підвищення кваліфікації співробітників, проведення курсів, тренінгів;

 • модернізація обладнання, заміна старого на нове.

Список використаної літератури

1. Методичні рекомендації з виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни «Управління якістю на транспорті». – К.: НАУ, 2019. – 29 с.

2. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1998.

3. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. – К. Держстандарт України, 1995.– 38 с.

4. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1997.– 52 с.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас