1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ім'я файлу: радіологія.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1332кб.
Дата: 13.10.2021
скачати

1
МОДУЛЬ 1. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ
1 Скільки є типів радіологічних відділень? Шість
2 Третій тип радіологічного відділення? Відділення терапії з відкритими джерелами іонізуючого
опромінення (РФП)
3 Що таке 1 клас роботи рад. відділення, яке використовує відкриті радіонукліди? препараційна
лабораторія по виготовленню РФП дуже великої радіоактивності
4 Відкриті джерела випромінювання - це розчини, гази або сипучі речовини
5 Закриті джерела випромінювання – рентген-апарати, гама-терапевтичні апарати, лінійні
прискорювачі, радіоактивні препарати, як знаходяться у герметичній упаковці протягом
тривалого часу
6 Які є методи захисту від іонізуючого випромінюваня (ІВ)? Захист часом, відстанню, екрануванням,
кількістю
7 Яка кількість груп радіаційно-гігієнічних регламентів (НРБУ)? Чотири
8 За яких мов застосовується друга група (НРБУ)? Медична практика
9 За яких мов застосовується третя група (НРБУ)? Радіаційні та радіаційно-ядерні аварії
10 Якою буде гранично допустима доза (ГДД) для категорії АД? 100 мЗв/рік
11 Якою буде ГДД для категорії БД? 20 мЗв/рік
12 Якою буде ГДД для категорії ВД? 2 мЗв/рік
13 Якою буде ГДД для категорії ГД? 1 мЗв/рік
14 Дія основних правил роботи з джерелами іонізуючого опромінювання в Україні (ОСПУ) поширюються на підприємства і установи де: отримують, переробляють, застосовують і зберігають,
знезаражують і транспортують радіоактивні речовини
15 На скільки класів поділяють радіологічні відділення, які працюють з відкритими радіонуклідами?
Чотири
16 В якому з типів радіологічного відділення відбувається видача радіоактивних речовин для в/в чи в/т введення? IV
17 Гранично допустима (толерантна) доза опромінення – це доза опромінення, яка при рівному впливі на організм не викликає патологічних змін протягом: 50 років
18 Яким чином можна знешкодити радіоактивні відходи? Розвести водою, повітрям до повного
розпаду, спалити, витримати до повного розпаду в залежності від вихідного рівня радіоактивних
речовин
19 Як знешкоджують радіоактивні речовини з коротким періодом піврозпаду? Витримують до повного
розпаду
20 Як знешкоджують радіоактивні речовини з тривалим періодом піврозпаду? Ховають на спеціальних
могильниках
21 Якими методами досягається захист часом? Зменшення тривалості контакту, підвищення
швидкості виведення радіоактивних ізотопів з організму, тимчасове відлучення від роботи
22 Якими методами досягається захист екрануванням від β-променів? Органічне скло, алюмінієва
фольга
23 Які екрани краще поглинають нейтрони? Вода, парафін
24 Які екрани краще поглинають α-промені? Папір, картон
25 Які екрани краще поглинають γ-промені? Свинець або високо атомний уран
26 Що таке 2 клас роботи радіологічного відділення? Відділення для діагностики та лікування в
медичних установах, що використовують великі активності РФП
27 Третій клас роботи радіологічного відділення дозволяє – працювати з обмеженою кількістю РФП
28 Четвертий клас роботи радіологічного відділення дозволяє – працювати з дуже малою кількість
РФП
29 До іонізуючого випромінювання відносяться – корпускулярні і фотонні
30 До фотонного випромінювання належать – гама- та рентгенівські промені
31 Які види випромінювання належать до неіонізуючих? Інфрачервоне, магнітнорезонансне, УЗ-хвилі
32 Радіотоксичність визначається – променевим навантаженням на організм
33 Важливе значення у визначенні радіо токсичності мають – період піврозпаду, вид і енергія
випромінювання
34 Радіофармацептичні препарати це – хімічні сполуки, що містять радіонукліди

2 35 Яким чином визначається хімічна чистота РФП? Наявність в ньому інших нерадіоактивних
речовин, домішок важких металів
36 Яким чином досягається радіохімічна чистота РФП? Часткою радіонукліда, яка знаходиться в
препараті у відповідній хімічній формі
37 Що таке радіонуклідна чистота РФП? Відсутність домішок радіонуклідів, які створюють небажано
високі дози опромінення
38 До складу РФП входять різні хімічні елементи, які випромінюють - γ- та β-промені
39 РФП поділяють умовно за нагромадженням в органах і тканинах на – органотропні, туморотропні,
без селективного накопичення в організмі
40 Органотропнісь може бути – спрямованою і непрямою
41 Які РФП є туморотропними? Ga-цитрат
42 Корпускулярне іонізуюче випромінювання – це баріонне, α, β, протонне, нейтронне, мезонне
43 Фотонне іонізуюче випромінювання – це γ- та рентгенівське проміння
44 До неіонізуючих випромінювань відносять – інфрачервоне, магнітно-резонансне, ультразвукові
хвилі
45 У медичній практиці застосовують наступні види випромінювань – корпускулярні і фотонні
46 Природними джерелами ІВ є – космічне випромінювання, радіоактивні елементи, радонні
джерела
47 Штучні джерелами ІВ – це рентгенівські трубки, РФП, прискорювачі заряджених частинок, АЕС
48 Які промені мають найменшу проникну здатність? α–промені
49 Які ІВ належать до таких, що безпосередньо передають енергію при взаємодії з речовиною? α-, β-
частинки, протони, пі-мезони
50 Яким є перший етап взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною? Передача енергії
випромінювання молекулам опроміненої речовини
51 Радіоліз – ц розрив молекули на фрагменти з утворенням радикалів з ненасиченими зв*язками
52 При радіолізі води молекула втрачає – електрон
53 Як швидко протікає процес хімічного ушкодження клітини (утворення вільних радикалів, збудження молекул)? 10
7
«декілька годин»
54 Як ІВ впливає на хромосомний апарат клітини? Викликає генні мутації та хромосомні аберації
55 Внаслідок впливу ІВ на клітинні мембрани і мітохондрії відбувається наступне – зміна послідовності
ферментативних реакцій і окислювального фосфорилювання
56 У чому полягає пряма дія ІВ? Утворення радикалів та іонізація (радіоліз води)
57 Під час непрямої дії ІВ фрагменти молекул – вступають у взаємодію з непошкодженими
молекулами, змінюють їх структуру і властивості, окислюють радикали
58 Які зміни в організмі відбуваються на молекулярному рівні під впливом ІВ? Пошкодження
макромолекул, клітинних мембран і структурних елементів клітини
59 Правил Бергоньє і Трібодо – чутливість клітин до радіації прямо пропорційна до їх здатності до
поділу і обернено пропорційна до рівня їх диференціації
60 Які з клітинних структур є найбільш чутливі до дії ІВ? ДНК, хромосоми
61 Від чого залежить репараційна здатність уражених ІВ клітин? Від загальної кількості стовбурових
клітин, інтенсивності клітинної проліферації, стану кровообігу і оксигенації клітини
62. Активно проліферуючі системи це – лімфоїдна,кровотворна, ендокринна
63. При яких дозах опромінення гинуть активно проліферуючі тканини? - 1-4 Гр
64. При яких дозах опромінення гинуть тканини, які мало відновлюються? – 30-100 Гр
65. У чому полягає «кисневий ефект»? – знижений рівень кисню в клітинах знижує їх
радіочутливість
66. Які органи травлення є найбільш чутливими до впливу радіації? – Тонкий кишківник
67. Що таке стохастичний ефект ІВ? – дозозалежним є виникнення захворювання незалежно від
межі впливу ІВ
68.Що таке нестохастичний ефект ІВ? – виникнення захворювання залежить від межі впливу і дози
опромінення
69. Якою є гранично допустима доза ІВ для населення в Україні (категорія В) ? – 1 мЗв/рік
70. Якою є ГДД для категорії А ? – 20 мЗв/рік

3 71. В якому діапазоні знаходиться доза, що викликає подвоєння частоти мутації? 0.5-2.5 Зв
72. Біологічна дія іонізуючого випромінювання викликає зміни в – клітинах, тканинах, органах
73. Результатом біологічного впливу іонізуючого випромінювання на організм є – порушення функцій
клітин, їх загибель
74. Якого ефекту необхідно досягнути при лікуванні злоякісних пухлин? – Зупинити ріст пухлини і
знищити всі пухлинні елементи
75. Терапевтичний інтервал радіочутливості – це коли досягається висока чутливість пухлин до
опромінення у порівнянні з нормальними тканинами
Яким шляхом це досягається ? - підбір оптимальних доз і ритмів опромінення, насичення
тканини киснем, або навпаки, зменшенням вмісту кисню в оточуючих тканинах, синхронізація
клітинних циклів (фаза мітотичного циклу) , коли клітина найбільш чутлива до опромінення,
підвищення чутливості клітин пухлин до опромінення, радіосенсибілізація, зниження чутливості
пухлин до опромінення оточуючих нормальних клітин, радіопротекція.
76. Радіаційно-хімічна реакція це – розрив хімічних зв`язків та виникнення активних радикалів
77. В яких межах дія ІВ може бути позитивною для людини? – в межах природного радіаційного фону
78. Від чого залежить радіочутливість різних пухлин організму? – Від віку, загального стану хворого,
зрілості тканин пухлини, оксигенації, васкуляризації, стану оточуючих тканин.
79. Як називається різниця в радіочутливості злоякісної пухлини і оточуючих її тканини? –
Терапевтичний інтервал радіочутливості
80.Що таке радіопротектори? – Речовини, що вибірково послаблюють дію опромінення на здоровий
організм
81. Радіосенсибілізатори – це засоби ,які застосовують з метою: посилити ефект променевого
ураження пухлини
82. Яким чином можна розширити радіотерапевтичний інтервал? – Змінюючи ритм опромінення,
змінюючи час та дозу опромінення, змінюючи час і місце опромінення, застосовуючи екранування
та зміну відстані опромінення.
83
Якою буде толерантна доза для шкіри за весь курс рентгенотерапії? -55-60 Гр
84. Які ділянки тіла більш чутливі до опромінення? – Ділянки з кращим кровопостачанням
85. Радіочутливість пухлин визначається за: локалізацією, поширенням процесу, гістологічною
будовою, ступенем диференціації клітин, фазою мітотичного циклу, станом кровопостачання
86. Як за допомогою змін рівня кисню в організмі можна захистити здорові тканини від опромінення?
штучна гіпоксія
87. Як впливає низька температура тіла на дію іонізуючого випромінювання? послаблює
88. Як висока температура тіла впливає на дію ІВ ? посилює
89. Які завдання дозиметрії? Визначення джерела ІВ, його виду, ступеня впливу на об’єкт , кількості та
енергії джерела випромінювання
90. Яка мета клінічної дозиметрії? Розрахунок необхідного захисту хворих, персоналу, населення,
навколишнього середовища, лікувальне використання джерел ІВ, лабораторно-діагностичне
використання джерел ІВ
91. В яких одиницях в СІ вимірюють радіоактивність? Беккерель (позасистемна одиниця – кюрі )
92. Беккерель – це 1 розпад за 1 секунду
93. Одиницею поглинутої дози (Д) є: Грей (Гр)
94. Потужність поглинутої дози вимірюється в: Гр/с
95. Одиниця еквівалентної дози - це: Зіверт (Зв)
96. Одиниця еквівалентної дози (1 зіверт) – це поглинута доза, яка при опроміненні даним видом випромінювання дає той самий біологічний ефект, як: 1 Гр поглинутої дози Ro (гамма) випромінювань
97. Дозиметрію використовують для: Вимірювання доз,потужності доз у прямому струмені та за
екранами
98. Радіометри використовують з метою: реєстрація окремих часток або квантів радіоактивного
випромінювання
99. Спектрометри – це прилади для визначення: якісного та кількісного радіонуклідного складу
препаратів

4 100. Ефективна доза характеризує опромінення організму в цілому: кількісно
101. Біологічний ефект опромінення організму залежить від: поглинутої дози і розподілу енергії в
мікрооб`ємі
102. Які Ви знаєте методи визначення дози ІВ? іонізаційний,люмінесцентний,товстих емульсій.
103. Які ефекти лежать в основі іонізаційних, сцинтиляційних, калориметричних методів?
теплова,іонізаційна або світло збуджуюча дія випромінювань
104. З яких складових частин складається реєстраційний прилад? датчик, джерело електричного
живлення, шкала
105. З якою метою використовують дозиметри? для вимірювання дози або потужності дози ІВ
106. Яка мета використання радіометрів? Для реєстрації окремих часток або квантів ІВ
107. Сцинтиляційний метод базується на: Реєстрації спалахів світла
108. Іонізаційний метод базується на: вимірювання іонізації активного об’єму детектора шляхом
вимірювання електричного струму
109. В чому суть радіолюмінісцентного методу? у поглинанні і накопиченні енергії ІВ з наступним її
перетворенням у світлову
110. Робота сцинтиляційного лічильника базується на: властивостях випромінювань викликати спалахи
світла в деяких речовинах
111. Протягом якого часу не виникає несприятливих змін в організмі при визначенні ГДД? 50 років
112. Які групи населення належать до категорії А згідно НРБУ? Особи, які працюють з джерелами ІВ
113. Які групи населення відносять до категорії Б згідно НРБУ? Особи,робочі місця яких знаходяться
поряд з джерелами ІВ ,та особи, що проживають на територіях, посиленого радіоекологічного
контролю
114. Які групи населення відносять до категорії В?все населення, яке не належить до категорії А і Б
115. Якою буде лімітна доза зовнішнього опромінення для кришталика ока (DL) для групи А? 150мЗв\рік
116. Яким буде ліміт ефективної дози для категорії А? 20 мЗв\рік
117. Яким буде ліміт ефективної дози для категорії Б? 2 мЗв\рік
118. Яким буде ліміт ефективної дози для категорії В? 1 мЗв\рік
119. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення для шкіри для категорії А?500 мЗв\рік
120. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення для шкіри для категорії Б?50 мЗв\рік
121. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення для шкіри для категорії В?50 мЗв\рік
122. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для категорії А? 500 мЗв\рік
123.Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для категорії Б? 50 мЗв
124.Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для категорії В? 50 мЗв
125.Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кистей та стоп для категорії А? 50мЗв
126. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кистей та стоп для категорії В? немає
ліміту
127.Які пацієнти відносяться до категорії АД? хворі, що обстежуються з проиводу онкологічних
захворювань
128.Які хворі відносяться до категорії БД? хворі, що обстежуються з приводу неонкологічних
захворювань
129.Які хворі відносяться до категорії ВД? онкохворі після променевої терапії
130.Які пацієнти відносяться до категорії ГД? профілактичні обстеження, волонтери
131.Якою буде гранично допустима доза для категорії АД? 100 мЗв/рік
132.Якою буде гранично допустима доза для категорії БД? 20 мЗв/рік
133.Якою буде гранично допустима доза для категорії ВД? 2 мЗв/рік
134.Якою буде гранично допустима доза для категорії ГД? 1 мЗв/рік
135.Променева терапія – це: наука про застосування іонізуючих випромінювань для лікування
захворювань
136. За якою програмою виконується самостійний метод лікування злоякісних пухлин? радикальна,
паліативна, симптоматична
137.В якому вигляді може застосовуватися самостійний метод лікування?рентгено та γ-терапія,
поєднано-променева терапія

5 138.Що таке поєднано-променевий метод лікування?зовнішнє опромінення і контактна променева
терапія
139.Радикальна програма спрямована на:повне знищення пухлинних елементів, повне вилікування
хворих
140.Паліативна програма лікування спрямована на: затримка росту пухлини при неоперабельних
випадках
141.Сиптоматична програма спрямована на: на зняття важких клінічних сиптомів, зумовлених
генералізацією процесу
142.Якими є варіанти комбінованого методу лікування?передопераційний, інтеропераційний,
післяопераційний
143.З якою метою здійснюють субопераційне опромінення?опромінення ложа видаленої пухлини і
попередження метастазування
144.Методика комплексного методу лікування – це поєднання: променевої терапії з хіміо-
гормонотерапією і хірургічним втручанням
145.Поєднано-променевий метод досягається комбінацією: зовнішнього опромінення контактно-
променевої терапії
146.Від яких чинників залежить величина вогнищевої дози? відповідає дозі одноразових поглинутих
доз і тривалості опромінення в днях
147.Яким є механізм одноразового опромінення? заплановану дозу до пухлини підводять за один раз
148.Яким може бути ритм опромінення? одноразове, фракційне, безперервне
149.Які фракції при фракційному опромінення пухлини вважають дрібними?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

скачати

© Усі права захищені
написати до нас