Ім'я файлу: ВАРІАНТ 5 Модуль 2 Облік і аудит.doc
Розширення: doc
Розмір: 84кб.
Дата: 05.12.2020
скачати


ВАРІАНТ 5
Завдання 1 Скласти кореспонденцію рахунків
Господарська операція

Тип

Дебет

Кредит

1

Поступили гроші від дебітора на поточний рахунок


2

Поступили гроші від дебітора в касу


3

Поступили гроші з поточного рахунку в касу


4

З каси видана зарплата


5

Відпущені матеріали у виробництвоЗавдання 2 Скласти зміст господарської операції


Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

601

311
23

661
23

201
26

23
311

301

Завдання 3 Розрахувати амортизацію основних засобів
Задача 1 Підприємство придбало торгове устаткування: первинна вартість устаткування 25000грн., ліквідаційна вартість устаткування — 1000грн., очікуваний термін корисного використання 6 років

Завдання: Визначити річну суму амортизаційних відрахувань прямолінійним методом.
Рішення Аг = _________________
Задача 2 Підприємство придбало меблі: первинна вартість - 25000грн., ліквідаційна вартість - 5000грн., очікуваний термін корисного використання - 8 років

Завдання: Визначити річну суму амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості.
Рішення Аг = _________________
Завдання 4 Відповісти на теоретичні питання
1 Управлінський облік – це _______________________
2 Вимірники обліку - ________________________
3 Аудит – це _______________________________
4 Бухгалтерський облік – це __________________
5 Склад фінансової звітності: ___________________

Завдання 5 Скласти Звіт про фінансові результати


Найменування статті

Залишки на початок періоду

Залишки на кінець періоду

Чистий дохід від реалізації продукції

71500

78000

Собівартість реалізованої продукції

23000

25000

Інші операційні прибутки

15800

16500

Адміністративні витрати

25000

28000

Витрати на збут

10200

11500

Інші операційні витрати

7500

7500

Інші фінансові прибутки

15000

15200

Фінансові витрати

17300

17800

Інші витрати

5000

5200

Витрати з податку на прибуток

230

550


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період  попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

( )

( )

Валовий:  

     прибуток 

2090     збиток 

2095

( )

( )

Інші операційні доходи 

2120Адміністративні витрати 

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати 

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190     збиток  

2195Дохід від участі в капіталі 

2200Інші фінансові доходи 

2220Інші доходи

2240Фінансові витрати 

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі 

2255

( )

( )

Інші витрати 

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290збиток

2295Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350     збиток 

2355скачати

© Усі права захищені
написати до нас