Ім'я файлу: Вариант 1.doc
Розширення: doc
Розмір: 63кб.
Дата: 12.02.2024
скачати

ВАРІАНТ 1


Завдання 1.

Перепишіть текст. Поставте, де потрібно пропущені розділові знаки та літери. Розкрийте дужки. Поясніть правопис виділених слів.

Зауваження найлегше нейтралізувати за допомогою порівнянь замість того, щоб прямо відповідати на нього. Порівняння можуть наводитися зі сфери, яку ваш співрозмовник знає та з якої він може навести приклади з власного досвіду. До певного моменту погоджуйтесь із співрозмовником для того, щоб у нього зникло бажання суперечити вам і готуйте його до контраргументування: "Ви маєте рацію. Але чи врахували ви, що...".

Якщо всі ваші відповіді на зауваження співрозмовника вказують на його некомпетентність ви можете підштовхнути його до того, щоб він визнав безглуздя своєї репліки. Зауваження втрачає значення із віддаленням бесіди від того моменту, коли воно було висловлене. Але разом з тим можна звертатися до опонента негайно. Приклад: "Дозволите повернутися до цього питання пізніше. У такому-то місці ми знову торкнемося цієї проблемі. Чи згодні ви з цією пропозицією?”

Завдання 2.

Відредагуйте, якщо потрібно подані словосполучення.

За таких умов, покласти до кишені, за питаннями комерційної торгівлі, після повернення, заплатити пошліну, нижчестоящі адміністративні органи, відміняти (закон, указ, заняття), співробітництво у науковій та культурній галузях, згідно розпорядження, особовий приклад, здійснити вплив.

Завдання 3.

Відредагуйте речення.

1. Завдяки несприятливих погодних умов посівна компанія цього року затягнулась.

2. Прошу надати мені фінансову допомогу в зв'язку з тяжким матеріальним положенням.

3. До наукового відділу університету надійшов відгук ведучої організації.

4. Прийняті такі форми звертання до присутніх при захисті кандидатських дисертацій: Високоповажний голова ради! Шановні члени ради!

Завдання 4.

Доберіть синоніми до поданих слів


Начальство - керівництво,

Засідання - нарада,

Листування - переписка,

Офіційний - діловий,

Вказівка - наказ,

Хибний - оманливий,

Субсидія – дотація ,

Реєстр - список,

Оренда - знімання.

Завдання 5.

Дайте відповіді на запитання:

 1. Які особливості має офіційно-діловий стиль мовлення?

За сукупністю мовних засобів і прийомів ділові папери належать до офіційно-ділового стилю мовлення, основними ознаками якого є послідовність і точність викладу фактів, чіткість, однозначність та лаконічність висловлювань, наявність усталених словесних формул ( наприклад, з метою, у зв'язку, відповідно до, у порядку, згідно з та ін), вживання слів у прямому значенні, широке використання спеціальних термінів, дотримування прямого порядку слів у реченні тощо.

Офіційно-діловий стиль за експресивним забарвленням називають холодним, нейтральним, оскільки він підкреслює ділові стосунки й не передає суб'єктивної оцінки того, що викладається.

Для того, щоб офіційно-діловий стиль мовлення не перетворився на “канцелярист”, тобто на бюрократичний жаргон, необхідно дотримуватися певних вимог до мови документа, які випливають з норм літературної мови:

1. Вимога зрозумілості мови ділового документа передбачає вживання загально відомих, зрозумілих усім мовцям слів, офіційно усталених та загальноприйнятих термінів у тому значенні, яке закріплене за ними словником.

2. Вибір слова має бути вмотивованим: не слід сплутувати значення слів продовжувати - тривати, є - являється іншомовний - закордонний тощо. -І Уживання Іншомовних слів повинно бути правильнім і доречним

3. Уживання іншомовних слів повинно бути правильним і доречним, а також зрозумілим для користувачів. Щоб правильно вживати іншомовні слова, слід керуватися таким:

а) не вживати в тексті іншомовні слова, коли є відповідні в українській мові;

б) уживання іншомовного слова допустиме лише в тому значенні, в якому воно зафіксоване в словниках;

в) не рекомендується користуватися в одному й тому ж документі іншомовним словом та його українським відповідником -

4. Слід уникати вживання вузькоспеціальних термінів, термінів-новотворів (наприклад, замість позаштатний фонд іноді вживають безлюдний фонд), термінів-дублетів, термінів певної наукової школи.

5. У зовнішній діловій кореспонденції небажаним є вживання професіоналізмів, які, хоч і зрозумілі, але не належать до літературної мови (наприклад, карданний пристрій - кардан, отоларинголог - вушник тощо).

6. Надмірне захоплення слово- чи основоскладанням псує вигляд ділового папера, справляючи враження штучності мови (наприклад, ветогляд, райзаготсировипа, саиепідстапція, молзавод тощо)

7. Уживання кальок з російської мови або перенесення російських слів в українську мову, коли в останній існують слова з цим значенням, є грубою помилкою в оформленні ділових паперів (наприклад, міроприємство - захід, умісний - доречний, появитися - з'явитися, слідуючий - наступний, сводка - зведення, співпадати - збігатися, останні - решта тощо)

8. При складанні ділових паперів слід уникати зайвих слів, які несуть надлишкову інформацію (наприклад, поспішаємо повідомити -повідомляємо, вважаємо за можливе просити - просимо), а також тавтологічних висловлювань (наприклад, моя автобіографія - автобіографія, у січні місяці - у січні, передовий авангард - авангард тощо).

9. У діловому мовленні має бути широко використана синонімія української мови (наприклад, помер - пішов від нас, залишив нас, пішов із життя; п'яний - у нетверезому стані, під дією алкоголю, у стані сп'яніння тощо). Однак вибір описових синонімічних форм не повинен завуальовувати зміст документа.

10. Неуважне вживання близькозвучних слів (паронімів) може призвести до перекручення змісту ділового папера (наприклад, громадський - громадянський, дільниця - ділянка, особистий особовий, нагода - пригода, лікарський - лікарняний - лікувальний, музичний - музикальний тощо).

Окрім деяких особливостей слововжитку в ділових текстах різни-типів, виникають труднощі й у виборі найдоцільнішої граматичної форми п тих випадках, коли в мові налічується кілька паралельних способів висловлення, а також у виборі правильної синтаксичної конструкції

Назви осіб за професією, посадою, званням, як правило, утворюють паралельні форми чоловічого й жіночого роду (учитель - учителька, працівник - працівниця), однак офіційними, основними назвами професій, посад і звань служать іменники чоловічого роду (професор, директор, секретар).

Загальну грамотність ділових паперів знижує неправильне утворення аналітичної форми вищого та найвищого ступеня порівняння прикметників ( самий гарний, самий найгарніший – потрібно більш гарний, найбільш гарний, найгарніший).


 1. Які елементи входять до складу підпису? Якщо документ підписують кілька осіб, як мають розташовуватись їх підписи? Наведіть можливі варіанти.

Реквізит підпис складається з назви посади особи, яка під­писує документ (повної, якщо документ оформляють не на бланку, скороченої, якщо на бланку), її особистого підпису та його роз­шифрування. В розшифруванні підпису другий ініціал (по батькові) допускається не зазначати. Наприклад:

Директор Київського виробничого (підпис) Н.Мамалиґа

об' єднання «Електрон»

або

Директор (підпис) Н.Мамалиґа

Якщо документ підписують кілька посадових осіб, то їхні підписи розташовують один під одним, у послідовності, що відповідає обій­маним посадам, наприклад:

Директор училища (підпис) В. А. Тараненко

Головний бухгалтер (підпис) В. К. Марчишина
Коли документ підписують кілька осіб, які обіймають посади однакового рівня, то реквізит 23 оформляють так:

Заступник міністра аграрної Заступник міністра

ПолітикиУкраїни економіки України

(підпис) В.Лавочкін (підпис) А. Коляденко

17.04.2000 17.04.2000
Якщо документ підписує комісія, то спочатку зазначають голову комісії, а нижче — її членів (за алфавітом, незалежно від посади), наприклад:

Наприклад:

Голова комісії (підпис) А.К. Чорний

Члени комісії (підпис) В.К. Авдієнко

(підпис) К.С. Ващенко

(підпис) О.Б. Коломієць

(підпис) О.М. Ященко

Завдання 6.

Продовжить речення:

 1. Діловий лист - це основні засоби обміну інформацією між підприємствами, організаціями, установами, фірмами.

 2. Завдяки листуванню ведуться ділові переговори, з’ясовуються стосунки між підприємствами, викладаються претензії.

 3. За функціональними ознаками листи поділяються на інформаційні, рекламні, листи-запрошення, супровідні, листи-повідомлення, листи-підтвердження, листи-нагадування, гарантійні, ініціативні, листи-відповіді, листи-прохання.

 4. Виклад тексту службового листа має бути лаконічним, послідовним, переконливим і коректним. Факти й події слід висвітлювати об’єктивно, всі аспекти розглядуваного питання викладати зрозуміло, стисло, але достатньою мірою повно.

 5. Текст листа складається з двох логічно пов’язаних частин: вступної та основної. У вступній частині зазначають факти, події, обставини, що спричинили написання листа, а також посилаються на факти, документи, дати нормативних чи інструктивних матеріалів. В основній частині тексту листа викладають його головну мету у формі пропозиції, відмови, гарантії, зауваження, висновків, тощо.

Завдання 7.

Укладіть гарантійний лист на ім’я курівника готелю "Інтурист" про бронювання місць в готелі.

Гарантійний лист укладається з умовою підтвердження певних зобов’язань або умов й адресується організації чи окремій установі. На відміну від більшості листів, гарантійний лист може починатися з імені та по батькові особи, до якої звертаються. Форма третьої особи доречна лише в тому випадку, коли гарантійний лист адресований певній організації або підприємству.

Текс гарантійного листа може бути таким:

Шановний Іван Миколайович! Просимо виділити 30 (тридцять) ліжко-місць у Вашому готелі для мешкання в період з 01.07.2004 по 12.07.2004 учасників Всеукраїнської конференції студентської молоді.

Оплату гарантуємо. Наш розрахунковий рахунок № 123678013 у Харківському відділенні банку “Рось” м. Києва, МФО 300120.

Завдання 8


Напишіть звіт про виконання одноразового доручення керівника установи. Назвіть види звітів. Опишіть характерні особливості оформлення звітів. З яких частин складається текст звіту?

ЗВІТ - це службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання дорученої роботи, справи, узагальнення зробленого й т. ін.

Звіти бувають прості й складні залежно від характеру виконаної роботи.

Розрізняють статистичні й текстові звіти. Статистичні звіти оформляють від руки або машинописним способом на трафаретних бланках, текстові - на загальному бланку чи на чистому аркуші паперу (формат А4) машинописним способом або за допомогою оргтехніки, здебільшого за схемою. Як правило, звіти складають про роботу, виконану протягом певного періоду (день, тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік і т. д.). Вони мають бути конкретними, тобто давати стислу відповідь на запитання схеми.

РЕКВІЗИТИ ЗВІТУ:

- назва виду документа (звіт);

- дата (зазначають дату підписання);

- індекс;

- заголовок до тексту (зазначають, про що звіт і за який період);

- текст (складається зі вступу, основної частини, де зазначаються головні завдання чи види робіт, та висновків і планів на перспективу); о підпис;

- відбиток печатки (в разі потреби). Як правило, проект текстового звіту готує секретар-референт.

Наприклад,

Харківське акціонерне товариство «Крок»

ЗВІТ

Про роботу 4-ї дільниці цеху А-2

За ІІ-й квартал 2003 р.

Згідно з наказом директора АТ “Крок” про перевірку водопостачального обладнання №15 від “20” березня було виконано повний обсяг робіт по перевірці та підготовці водопостачальної системи до осінньо-зимового сезону.

Роботи проводились за графіком, узгодженим з головним інженером Петренко Іваном Сергійовичем.

Під час виконання було замінено 8 метрів труб охолоджувальної системи дільниці.

Водопостачальна система дільниці повністю готова до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.
29 березня 2004 р.

Майстер 4-ї дільниці цеху А-2 (підпис) Іваненко Г.П.

Завдання 9.

Прочитайте резюме, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості. Чим відрізняється резюме від автобіографії?

РЕЗЮМЕ

Якщо на підприємстві (у фірмі) оголошується конкурс на за­міщення вакантної посади, то тих, хто бажає взяти участь у ньому, просять надіслати резюме (поштою або факсом), щоб можна було вибрати кандидатури, які найбільше підходять для даної роботи, й запросити їх на співбесіду. Як правило, резюме аналізують за від­сутності кандидата, й тому треба, аби цей документ давав уявлення про нього. Обсяг резюме має становити не більше ніж одну сторінку. Оформляти резюме слід друкованим способом (бажано на ПК із застосуванням шрифтових виділень) на чистому аркуші паперу (дод. 72).

У резюме наводяться такі відомості:

- назва виду документа (РЕЗЮМЕ);

- ім'я, по батькові, прізвище (теперішні) кандидата;

- домашня адреса;

- номер домашнього телефону;

- дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті);

- родинний стан;

- навчання (зазначаються в такій послідовності: вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка; якщо кандидат навчався у спеціалізованій середній загальноосвітній школі, наприклад із поглибленим вивченням німецької мови, й, на його думку, це може вплинути на вибір саме його кандидатури, то період навчання в школі доцільно зазначити); о науковий ступінь (зазначають, якщо є); о досвід роботи (якщо є за тією спеціальністю, на яку претендує кандидат, то зазначають окремим пунктом);

- трудова діяльність (зазначають, коли це вимагається або немає досвіду роботи за спеціальністю, на яку претендує особа);

- додаткові відомості (наводять додаткові дані, які не увійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: позитивні якості кандидата, його працездатність, індивідуальність, знання, навички роботи, володіння суміжними спеціальностями тощо).

Нижче від текстової частини проставляють дату складання резю­ме (ліворуч) і підписуються (праворуч).

У правому верхньому куті можна приклеїти фотокартку. Слід зазначити, що резюме не належить до документів строгої стандартизації, й тому в ньому можуть міститися також інші відо­мості.

Резюме Ім'я, по батькові, прізвище: Галина Павлівна Петренко

Дата й місце народження: , с. Смородянка Тростянецького району Сумської обл..

Родинний стан: заміжня, маю доньку.

Домашня адреса: пров. Шкільний, 15, кв. 85. м. Суми, 15640

Телефон: 53-85-16


Навчання: 1978-1983 рр. Сумський машинобудівний технікум;

  1. рр. - Харківський політехнічний інститут.

Досвід роботи: серпень 1991р. – серпень 2001р. – інженер заводу ім. “Малишева”

Жовтень 2001р. – дотепер – завідувач відділу постачання та збуту виробничого об’єднання “Оксамит”

Додаткові відомості: загальний стаж роботи – 13 років. Навчаючися в інституті, у 1991р. закінчила курси секретарів-референтів.

Маю досвід роботи з персональним комп’ютером. Знаю “Діловодство на ПК”, стенографію

Досконально володію німецькою мовою.

У разі потреби можу подати рекомендації.
15 липня 2003 р. (підпис Г.П. Петренко)
Література

 1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. К., 1993.

 2. Паламар Д.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. К., 1994

 3. Орфографічний словник української мови, К. 1994.

 4. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. К., 1992

 5. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – Х.: ХДПУ, 2000. – 124с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас