1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: ПЗ новий.docx
Розширення: docx
Розмір: 908кб.
Дата: 10.01.2021
скачати
5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА


Доцільність знаходження дільниці діагностики та ремонту ДВЗ на АТП необхідно підтвердити економічними розрахунками. Проте необхідно урахувати, що проєктуєма дільниця доцільна тільки у складі і взаємодії з іншими підрозділами, такими як, наприклад агрегатна дільниця і необхідність цієї дільниці залежить від рентабельності усього підприємства.

5.1 Розрахунок вартості виробничих фондівРозрахунок об'єму будівлі

м3.

Вартість будівель і споруд

грн.

де Цбуд - вартість 1 м3 виробничої будівлі;

Цсп - вартість споруд сантехніки і промпроводки на 1 м3 будівлі (27 грн).

Вартість устаткування

грн.,

де Коб-коефіцієнт, що враховує питому вагу устаткування в загальній структурі основних фондів, приймаємо Коб=0,3.

Загальна вартість основних виробничих фондів

грн.,

де Кпо-коефіцієнт, що враховує інші основні фонди, приймаємо Кпо=1,2.

Визначення суми амортизаційних відрахувань

грн.,

де На-норми амортизаційних відрахувань, приймаємо рівним На=0,13.

5.2 Чисельність робітниківФонд робочого часу приймаємо рівним другому розділу Фрв=20524.

Чисельність ремонтних робітників

чол.,

де Т - трудомісткість роботи, чол. година.;

Кв - коефіцієнт, що враховує підвищення продуктивності праці (приймається від 1,05 до 1,1).

Чисельність допоміжних робітників

чол.,

де Кдоп - коефіцієнт, що враховує допоміжні роботи (приймається рівним від 0,2 до 0,3).

Чисельність керівних працівників і фахівців Рспец=25 чол. (по I розділу).

5.3 Розрахунок основного фонду зарплатиСередня годинна тарифна ставка

грн.,

де Сг-годинна тарифна ставка даного розряду;

Кву=1-коефіцієнт, що враховує шкідливі і важкі умови праці.

Розцінка за виконану роботу

грн.,

де Lдоб-середньодобовий пробіг;

Lзаг-загальний річний пробіг;

Т-трудомісткість виконуваних робіт.

Розрахунки зводимо в таблицю 5.1.
Таблиця 5.1

№№

Тип, модель

t1

t2

tЩО

tПР

Lдоб

Lзаг

Ч1

Ч2

ЧЩО

ЧПР

1

ГАЗ

1,89

8,1

0,18

3,13

150

34535

0,72

2,9

0,072

1,032

2

МАЗ

3,06

12,42

0,135

5,25

150

34535

0,72

2,9

0,03

1,2

3

КрАЗ

2,75

11,75

0,2

6,69

150

34535

0,77

2,9

0,072

1,92

4

КамАЗ

2,52

10,58

0,18

434

150

34535

0,48

1,7

0,024

0,72

Визначення автомобіле-днів в експлуатації

автомобіле-днів,

де Аос - обліковий склад автомобілів.

Відрядна заробітна платня

грн.

Заробітна платня за період

грн.

Доплата за період відпусткигрн.,

де 0,011-коефіцієнт, що враховує оплату за виконання державних і суспільних обов'язків, пільгового годинника підлітків і ін.

Основний фонд заробітної платні ремонтних робітників

грн.

Основний фонд заробітної платні керівних працівників і фахівців

грн.,

де Зм-місячний посадовий оклад фахівців, грн.

Основний фонд заробітної платні допоміжних робітників

грн.,

де Сгод - годинна тарифна ставка допоміжних робітників, 0,3 грн.

Основний фонд заробітної платні

грн.

Додатковий фонд заробітної платні

грн.,

де Кп-коефіцієнт, що враховує премії і інші виплати з фонду споживача.

Фонд оплати праця

грн.

Нарахування на зарплату

де %Нзп - відсоток, що враховує нарахування на зарплату, приймаємо %Нзп=39%.

Середньомісячна заробітна платня ремонтного робітника

грн.

5.4 Матеріальні витратиВитрати на ремонтні матеріали для зони ЩО, ТО - 1, ТО - 2

,

деN-кількість обслуговувань,

Нрм-норма витрат на ремонтні матеріали для кожного виду обслуговування, грн.

,

де Ккуе=1,33;

;

Кпр=1,2-коефіцієнт, що враховує роботу автомобіля з причепом (для сідельного тягача).

Дані розрахунків зводимо в таблицю 5.2.

Витрати на ремонтні матеріали для зони ТР

,

де Нрм-норми витрат на ремонтні матеріали;

dn-кількість автомобілів.

Дані розрахунків зводимо в таблицю 5.3.

Таблиця 5.2

Тип, модель

NЩО

N1

N2Ккуе

Кк

Кпр

КкорГАЗ

28080

1200

360

0,39

2,82

2,8

1,33

1

-

1,33

14565

4500

3735

МАЗ

17600

720

240

0,62

3,36

7,56

1,33

1

-

1,33

14513

3218

2413

КамАЗ

22500

900

300

0,62

3,36

7,56

1,33

1,05

1,2

1,7

23715

5140

3271

КрАЗ

11750

650

200

0,62

3,36

7,56

1,33

1,2

-

1,6

11656

3494

2499

Разом
64449

16352

11838


Таблиця 5.3

Витрати на ремонтні матеріали і запасні частини для зони ТР

№№

Тип, модель

dn

Ккор

Lзаг

1

ГАЗ

120

1,33

34535

44400

8,05

6,41

35400

2

МАЗ

80

1,33

34535

29900

8,13

11,06

40600

3

КамАЗ

100

1,7

34535

47700

8,13

11,06

64900

4

КрАЗ

50

1,6

34535

22500

8,13

11,06

30600
Разом

350144500171500


Загальна сума витрат на ремонтні матеріали

.

Загальна величина матеріальних витрат

грн.,

де Кінш -коефіцієнт, що враховує витрати на інші матеріальні ресурси.

Економія матеріальних витрат

грн.,

де % Емр - відсоток економії матеріальних витрат, приймаємо рівний 10%.

Загальна величина матеріальних витрат з урахуванням економії

грн.

5.5 Інші витратиРемонтний фонд

грн.

Інші витрати

грн.,

де Кпр.р-коефіцієнт, що враховує інші витрати, приймаємо рівним Кпр.р=1,8.


5.6 Калькуляція собівартості
5.6.1 Калькуляція собівартості для зон ЩО, ТО - 1, ТО - 2


Визначення загальної суми витрат

.

Визначення собівартості зони ЩО, ТО - 1, ТО - 2

.

Визначення питомої ваги фонду оплати праці і загальній структурі собівартості ТО

.

Дані розрахунків зводимо в таблицю 5.4.

Таблиця 5.4

Калькуляція собівартості зон ЩО, ТО - 1, ТО - 2

Статті витрат

Сума витрат, грн

Кількість ТА

Собівартість одиниці обслуговування

Питома вага,%

Фонд оплати праці (ФОТ)

ЩО: 16787,7

ЩО

79930

4,88 грн.

40,5

ТО-1: 10339,5

ТО-2: 143418

Нарахування на зарплату (Нзп)

ЩО: 7974

ТО-1: 4911

ТО-2: 6812

ТО-1

3470

68,5 грн.

24,6

Матеріальні витрати (Змз)

ЩО: 61704

ТО-1: 38003

ТО-2: 52714

Продовження таблиці.

Автоматизація основних фондів (Ав)

ЩО: 142102


ТО-1: 87519

ТО-2

1100

299,89 грн.

34,6

ТО-2: 121399

Інші витрати (Зінш)

ЩО: 157405

ТО-1: 96945

ТО-2: 134472

Загальні витрати (Ззаг)

ЩО: 385973100

ТО-1: 237718,9

ТО-2: 329887,3

Разом: 953432
5.6.2 Калькуляція собівартості для зони ПР


Визначення загальної суми витратгрн.

Визначення собівартості робіт

грн. /км.

Визначення питомої ваги фонду оплати праці в загальній структурі собівартості робіт

%.

5.7 Фінансові показники

5.7.1 Визначення доходів для зон ЩО, ТО - 1, ТО - 2

Планово-розрахункова ціна одиниці ТО

,

деКр-коефіцієнт, що враховує планову рентабельність підприємства, приймається від 1,25 до 1,40.

грн.

грн.

грн.

Визначення загальної суми доходів для зон ЩО, ТО - 1, ТО - 2

,

грн.

грн.

грн.


5.6.3 Визначення доходів для зони ПР


Визначення планово-розрахункової ціни

грн.

Доходи зони ТР

грн.

Прибуток балансовий

грн.

Платня до бюджету

грн.,

де % Пбюд-відсоток платежів до бюджету.

Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства

грн.


5.7. Економічна ефективність і техніко-економічні показники проекту


5.7.1 Визначення капітальних вкладень на здійснення проектованого рішення


Вартість будівельних робіт при рішенні виробничих площ

грн.,

де Vбд-додатковий об'єм будівлі після реконструкції.

Вартість введеного устаткування та обладнання

грн.,

де -вартість устаткування, що знов вводиться.

Загальна вартість капітальних вкладень

Економія витрат

Коефіцієнт, що враховує доплати до заробітної платні з нарахуваннямиВитрата економії фонду оплати праці ремонтних робітників

грн.

Загальна сума економії

грн.

Річний економічний ефект від технічного переозброєння

грн.

Термін окупності капітальних вкладень

роки.

Фактичний коефіцієнт економічної ефективності

.

Фондовіддача

.

Фондомісткість

.

Висновок: Проаналізувавши техніко-економічні показники будівництва АТП, ми побачили, що вони свідчать про доцільність будівництва, оскільки термін окупності капітальних вкладень на будівництво – 1,6 роки, фактичний коефіцієнт економічної ефективності Еф=0,25, рентабельність виробництва складає 38%.

ВИСНОВОКУ дипломному проекті на підставі виконаних розрахунків виробничої програми по ТО і ремонту рухомого складу автотранспортного підприємства підібрано високопродуктивне устаткування, визначені необхідні виробничі площі і виконане технологічне планування дільниці діагностики та ремонту двигунів внутрішнього згоряння, а також головного виробничого корпусу з урахуванням застосування прогресивних форм організації праці, так як вданому випадку дільницю діагностики і ремонту ДВЗ можна розглядати тільки в комплексі всього АТП.

Проведений економічний аналіз доцільності будівництва автотранспортного підприємства. Термін окупності капітальних вкладень – 1,6 роки, рентабельність підприємства 38%. Виявлена можливість додатково обслуговувати на проектованій дільниці автомобілі інших підприємств та приватних осіб на комерційній основі.

У конструкторській частині розроблена модернізація стенду для обкатки коробок передач. В результаті якої значно збільшена продуктивність стенду, підвищена якість обкатки, а отже, надійність і довговічність коробок передач. Поліпшені умови обслуговуючого персоналу. Окрім того даний стенд можна використовувати і для холодної обкатки двигунів малої та середньої кубатури, як правило бензинових двигунів комерційних автомобілів.

У розділі безпеки життєдіяльності розроблені ергономічні вимоги для стенду, що модернізується, а також описані безпечні і ергономічні умови праці.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Напольській Г.М. "Технологічне проектування АТП і СТО" - М., Транспорт, 1985.

 2. Навчальний посібник з технічного проектування підприємств автомобільного транспорту для студентів спеціальності 7.090.125 / Укладачі Дзига Л.М., Заренбін В.Г. – Д., ДІСІ, 1995.

 3. Говорущенко Н.Я. "Технічна експлуатація автомобілів" До., Віща школа, 1984.

 4. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту, М., Транспорт, 1988.

 5. Матвєєв В.Г., Пустоваров С.Д. "Технічне нормування ремонтних робіт в сільському господарстві" - До., Колос, 1979.

 6. Методичні вказівки до розробки технологічної карти механічної обробки деталей машин / укладачі Бабченко С.Л., Назарец В.С. – Д., ДІСІ, 1974.

 7. Перекрестов А.В. "Задачі по об'ємному гідроприводу" - Д., ДІСІ, 1993.

 8. Клейнер Б.С., Тараса В.В. "Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Організація і управління" - М., Транспорт, 1986.

 9. Інструкція по організації і управлінню виробництвом технічного обслуговування і ремонту рухомого складу в автотранспортних підприємствах. – Міністерство автомобільного транспорту УРСР, До., 1977.

 10. Короткий автомобільний довідник НІІАТ, Міністерство автомобільного транспорту РРФСР, - М., Транспорт, 1985.

 11. Методичні вказівки по розрахунку електропостачання промислових підприємств, під редакцією Зоріна В.К., - Д., ДІСІ, 1995.

 12. Методичні вказівки для виконання курсових робіт і економічної частини дипломних проектів студентами спеціальності 7.090.215 "Автомобілі і автомобільне господарство" / Укладачі Іванов К.А., Клішевській В.Ю. – Д. ПГАСА, 1996.

 13. Чернавській В.І. Курсовоє проектування деталей машин, - М., Машинобудування, 1987.

 14. Богданов В.Н. і ін. Довідкове керівництво по кресленню, - М., Машинобудування, 1989.

 15. Патент РФ RU 2150592 C1, МПК 7 F 02 В 79/00 Бюл. №16, 2000.

 16. Автори: Бондаренко В.А., Абдрашитов Р.Т., Бондаренко Е.В., Дурнев К.Ф., Еріськін В. І., Маслєєв Р.В. .

 17. Патент РФ RU 2261348 C2, МПК 7 F 02 B 79/00, бюл. №27 2005.

 18. Автори: Філатов М.І., Подльовськіх А.П.

 19. Патент РФ RU 2167401 C2, МПК 7 G 01 L 23/24, бюл. №14 2001.

 20. Автори: Медведев Ю.С., Цибізов Е. І., Подчинок В.М., Савченко В.А., Подчинок Е.В., Невдах А.М.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас