Ім'я файлу: 58093.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 174кб.
Дата: 15.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Українська національна кухня 2.doc

ВСТУП
В умовах глобалізації ринку питання якості є актуальним для всіх країн і організацій, тому що тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Проблема забезпечення якості є комплексною і вирішувати її традиційними методами лише шляхом контролю якості готової продукції, практично не можливо. Тому повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Відомий американський спеціаліст Едвард Демпінг ще в 1950 р. писав, що на 85% вирішення проблеми залежить не від людей, а від системи управління якістю.

Значну роль у підвищенні якості відіграють стандарти, які є нормативною базою систем якості. Загальновизнаними на сьогодні є міжнародні стандарти ІSО серії 9000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах. У багатьох країнах, в тому числі і в Україні вони прийняті як національні, а в Україні введені в дію з 1 жовтня 2001 р.

Використання керівництвом організацій проектного керування в режимі реального часу - це спосіб виживання їхньої організації сьогодні, коли „бізнес зі швидкістю думки” перестає бути привілеєм одиничних компаній.

Під проектним керуванням прийнято розуміти цілеспрямований вплив уповноваженої особи на персонал, з метою формування здатності використовувати інформацію, отриману шляхом моніторингу, збору, узагальнення й аналізу даних про поточне функціонування організації і зміни, що відбуваються в зовнішнім середовищі, приймати в межах своєї компетенції рішення, які б забезпечили йому можливість ефективно виконувати поточні і подальші завдання, що з`являються в процесі діяльності, і вподальшому не ставлять під загрозу, можливість майбутнього розвитку організації.

Сучасна практика в менеджменті (управлінні) оперує досить широким спектром методів і інструментів, що дозволяють ефективно виконувати різного роду роботи.

Однак швидкість, з якою відбуваються зміни у світі, їхня неймовірна складність і тісний взаємозв`язок з усіма сферами життя людини, - обумовлює необхідність постійного пошуку нових, більш ефективних і таких що відповідають вимогам сьогоднішнього дня теорій, методів і інструментів організації і керування підприємницькою діяльністю.

Для більшості компаній існує розуміння, що довіра з боку кліентів базується не тількі на фінансовій могутністі, але й на високій якості менеджменту. Ринкова вартість акцій компаній теж відібражає лояльність кліентів та їх майбутні очікування щодо того, чи буде ця компанія краще за інших, чи ні. Якщо кліенти відповідають так, то це тільки перемога сьогодення, незабаром вони можуть змінити свою думку. Світова практика менеджменту показує що впровадження систем управління якістю, такі як наприклад "Total Quality Management", де одним з принципів проголошено постійне покращення та самовдосконалення системи управління якістю, позитивно впливають на організаційну, ринкову та фінансову стратегію надбання тривалих конкурентних переваг.

У вирішенні завдань, які постали в цій курсовій роботі, важливу роль відіграють фахівці, що володіють сучасними методами менеджменту якості на базі національних, європейських і міжнародних нормативно-правових документів у сфері якості.

Кожна за провідних фірм світу йшла до успіху своїм шляхом, але через одні ворота: через ворота удосконалення менеджменту якості. Це стосується не тільки якості конкретної продукції, а йдеться про ділову досконалість фірм, про спосіб управління, його оптимізацію та гармонізацію, зацікавленість усіх працюючих у результатах своєї праці. Лідери світового ринку говорять: „Унас купують не продукцію і не послугу. У нас купують довіру до нас, тобто наше ім`я”. А щоб ім`я було авторитетним, неодхідно запроваджувати загальну культуру якості, яка включає і обладнання, і технологію, і систему менеджменту, і персонал, і стосунки між партнерами на різних рівнях тощо.

1 CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ
Ця Настанова з якості апарату Українського союзу промисловців і підприємців (далі – Настанова) є основним документом системи управління якістю Українського союзу промисловців і підприємців (далі – УСПП).

Настанову розроблено відповідно до положень статуту УСПП та Державного стандарту України ISO 9001-2001.

Система управління якістю спрямована на забезпечення надання послуг прямим колективним членам УСПП і поширюється на усі види діяльності, що впливають на якість цих послуг.

Виконання вимог Настанови є обов’язковим для всіх структурних підрозділів та для всього персоналу апарату УСПП.


2 АНАЛІЗ, ТВЕРДЖЕННЯ Й ПЕРЕГЛЯД НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:02658957

Дата введення в дію: 09.08.2004

Дата перегляду : 09.08.2005

Перегляд настанови з якості здійснюється у таких випадках:

- При будь якій зміні ДСТУ ISO 9001;

- Зміні стратегії, політики й цілей організації;

- Зміні організаційної структури управління організацією;

- Скасуванню або зміні документованих методик;

- Випуску нових видів продукції;

- У випадках виявлення невідповідностей при внутрішньому або зовнішньому огляді.
2.1 Критичне аналізування з боку керівництва
Найвище керівництво повинне із запланованою періодичністю критично аналізувати систему управління якістю організації, щоб забезпечити її постійну придатність, адекватність і результативність. Під час критичного аналізування потрібно оцінювати можливості щодо поліпшування та визначати потреби в змінах системи управління якістю, зокрема політики та цілей у сфері якості.

Потрібно вести протоколи щодо критичного аналізування з боку керівництва. Протоколи, розроблені для надання доказів відповідності вимогам та результативного функціювання системи управління якістю, потрібно контролювати.

Організація повинна розробити задокументовану методику для визначання засобів контролювання щодо ідентифікування, накопичування, захисту, пошуку, зберігання та вилучання протоколів.

Потрібно, щоб протоколи були розбірливими, придатними для легкого ідентифікування та відновлювання.
2.2 Вхідні дані критичного аналізування
Потрібно, щоб вхідні дані критичного аналізування з боку керівництва охоплювали інформацію щодо:

а) результатів аудитів;

б) зворотного зв’язку із замовниками;

в) функціювання процесів і відповідності продукції;

г) статусу запобіжних і коригувальних дій;

д) дій за результатами попереднього критичного аналізування з боку керівництва;

е) змін, які можуть впливати на систему управління якістю;

є) рекомендацій щодо поліпшування.
2.3 Критичне аналізування вимог щодо продукції
Організація повинна критично аналізувати вимоги щодо продукції. Потрібно, щоб таке аналізування було проведено до того, як організація візьме на себе зобов’язання щодо постачання продукції замовнику (наприклад, подання тендерних пропозицій, прийняття контрактів або замовлень, прийняття змін до контрактів або замовлень), та забезпечувало:

а) визначення вимог до продукції;

б) погодження розбіжностей між вимогами контрактів або замовлень і попередньо викладеними вимогами;

в) здатність організації дотримувати визначені вимоги.

Потрібно вести протоколи щодо результатів критичного аналізування та заходів, передбачених на його основі. Якщо подані замовником вимоги документально не оформлено, організація повинна їх підтвердити, перш ніж прийняти.

Якщо вимоги до продукції змінено, організація повинна забезпечити внесення змін до доречних документів і ознайомлення відповідного персоналу із зміненими вимогами.

У деяких ситуаціях, наприклад, продаж через мережу Інтернет, офіційне критичне аналізування кожного замовлення є нереальним. Замість цього критичне аналізування можна поширити на відповідну інформацію про продукцію, таку як каталоги чи рекламні матеріали.
2.4 Результати критичного аналізування
Потрібно, щоб результатами критичного аналізування з боку керівництва були рішення та дії, пов’язані з:

а) поліпшуванням результативності системи управління якістю та її процесів;

б) удосконаленням продукції відповідно до вимог замовника;

в) потребами в ресурсах.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У даній настанові з якості використані посилання на наступні документи:

1 ДСТУ ISO 9001:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9001:2005, IDT)

2 ДСТУ ISO 10001:____ Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій (ISO 10001:2007, IDT)

3 ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDT)

4 ДСТУ ISO 10003:____ Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організацій (ISO 10003:2007, IDT)

5 ДСТУ ISO 10005:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості (ISO 10005:2005, IDT)

6 ДСТУ ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2003, IDT)

7 ДСТУ ISO 10007:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO 10007:2003, IDT)

8 ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT)

9 ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)

10 ДСТУ ISO 10014:____ Управління якістю. Настанови щодо отримання фінансових та економічних вигод (ISO 10014:2006, IDT)

11 ДСТУ ISO 10015:____ Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT)

12 ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDT)

13 ДСТУ –Н ISO 10019:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо вибору консультантів та використання їхніх послуг (ISO 10019:2005, IDT)

14 ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

15 ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)

4 ВИЗНАЧЕННЯ
У дійсній Настанові з якості застосовані наступні терміни й визначення:

Продукція – визначено як результат процесу ;

Процес – визначено як сукупність взаємопов'язаних або взаємодійних робіт (операцій), що перетворює входи на виходи;

Якість - ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги; Вимога - сформульовані потреба чи очікування, загальнозрозумілі чи обов'язкові;

Вимоги - викладені в документі критерії, які має бути виконано й відхили від яких заборонено, якщо проголошено дотримання документа;

Рівень якості - категорія чи розряд, надані різним вимогам щодо якості продукції, процесів або систем, які мають те саме функційне застосування;

Задоволеність замовника - сприйняття замовником ступеня виконання його вимог;

Спроможність - здатність організації, системи або процесу виробляти продукцію, яка відповідатиме вимогам до цієї продукції;

Компетентність-доведена здатність застосовувати знання та вміння;

Система - сукупність взаємопов'язаних або взаємодійних елементів;

Система управління – система для встановлення політики та цілей і досягнення цих цілей;

Система управління якістю - система управління, що призначена для спрямовування та контролювання діяльності організації стосовно якості;

Політика у сфері якості - загальні наміри та спрямованість організації, пов'язані з якістю, що їх офіційно сформулювало найвище керівництво;

Цілі у сфері якості - те, чого хочуть досягти або до чого прагнуть у сфері якості;

Управління - скоординовані дії щодо спрямовування та контролювання діяльності організації ;

Найвище керівництво - особа чи група осіб, яка спрямовує та контролює діяльність організації на найвищому рівні;

Управління якістю – скоординовані дії щодо спрямовування та контролювання діяльності організації стосовно якості;

Поліпшування якості - складова частина управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати вимоги до якості;

Результативність - ступінь реалізації запланованих дій і досягнення запланованих результатів;

Ефективність - співвідношення між досягненим результатом і використаними ресурсами;

Організація - група людей з певним розподілом відповідальності, повноважень і взаємовідносин, а також різноманітні засоби;

Інфраструктура - система споруд, устатковання та служб, необхідних для функціювання організації;

Робоче середовище - сукупність умов, за яких виконують роботу;

Замовник - організація чи особа, яка отримує продукцію;

Постачальник - організація чи особа, яка постачає продукцію;

Проект - унікальний процес, який складається із сукупності скоординованих і контрольованих дій з датами початку та закінчення, що його виконують задля досягнення цілі, яка відповідає конкретним вимогам, і який має обмеження щодо строку, вартості та ресурсів;

Проектування та розробляння - сукупність процесів, які перетворюють вимоги в установлені характеристики чи в технічні умови на продукцію, процес чи систему;

Методика, процедура - установлений спосіб виконування роботи чи процесу;

Характеристика - характерна особливість;

Характеристика якості - власна характеристика продукції, процесу або системи, пов'язана з вимогою;

Надійність - збірний термін, який вживають для описування характеристики готовності та чинників, що її зумовлюють: характеристик безвідмовності, ремонтопридатності та забезпеченості технічного обслуговування й ремонту;

Дефект - невиконання вимоги, пов'язаної з передбачуваним або установленим використанням;

Запобіжна дія - дія, яку виконують, щоб усунути причину потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації;

Коригувальна дія - дія, яку виконують, щоб усунути причину виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації;

Випробування - визначання однієї чи кількох характеристик за певною методикою;

Затвердження - підтвердження наданням об'єктивних доказів, що вимоги щодо конкретного передбаченого використання або застосування виконано;

Аудит - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту та об'єктивного їх оцінювання, щоб визначити ступінь дотримування критеріїв аудиту;

Аудитор - особа з виявленими особистими якостями й доведеною компетентністю, необхідними для проведення аудиту;

5 ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ
Найменування організації: Український союз промисловців і підприємців

Юридична адреса – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34

Телефон приймальні 278-3069

Факс –226-3152.

Електронна пошта – uspp@uspp.org.ua

Веб-сайт – www.uspp.org.ua
Вид діяльності: об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, трудові колективи підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об'єднання та громадські організації і створена з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів членів УСПП, координації та консолідації дій своїх членів у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

Перелік послуг, що надаються апаратом УСПП прямим колективним членам УСПП і на забезпечення якості яких спрямовано СУЯ наведено у таблиці 1.

№Послуга

Розробка, експертиза та супровід проектів нормативних актів, що відображають потреби членів УСПП (включаючи проекти надані членами УСПП)

Направлення до органів державної влади звернень, що відображають інтереси членів УСПП, та відстеження реагування на них

Представлення до нагородження державними відзнаками

Надання можливості користування логотипом УСПП

5 Організація діяльності комісій УСПП для представлення інтересів членів УСПП

6.Представлення інтересів членів УСПП в рамках громадського обговорення проектів нормативних актів

7.Відображення позиції членів УСПП на засіданнях Верховної Ради, в комітетах ВРУ, колегіях, робочих групах, експертних радах, міжвідомчих комісіях при органах виконавчої влади (включаючи можливість участі представників членів УСПП)

8.Висловлення позиції або поширення інформації, що є важливою для членів УСПП, в ЗМІ

9.Опрацювання комерційних пропозицій, що надходять від потенційних партнерів членів УСПП

10.Участь в складі делегації УСПП у роботі бізнес-форумів, конференцій тощо

11.Участь у заходах, що проводяться УСПП (круглі столи, наради, робочі засідання тощо)

12.Пошук партнерів для членів УСПП

Український союз промисловців і підприємців (далі - УСПП) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян”, яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, трудові колективи підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об'єднання та громадські організації і створена з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів членів УСПП, координації та консолідації дій своїх членів у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

Український союз промисловців і підприємців – одна з найвпливовіших організацій, яка об’єднує значну кількість промислових та підприємницьких структур усіх галузей господарського комплексу, регіонів країни, форм власності. Під стягом УСПП зібралися гіганти індустрії і представники малого бізнесу, провідні експортери і ті, хто наповнює внутрішній ринок, виробники традиційного українського продукту і еліта новітніх високих технологій.

УСПП має статус громадської неприбуткової організації, утвореної відповідно до Закону України „Про об‘єднання громадян” та існує за рахунок членських внесків згідно Статуту організації.

УСПП здійснює свої повноваження на основі та на виконання Конституції і законів України та своєї внутрішньої документації, що не суперечить чинному законодавству України.

6 СТРУКТУРНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ
Структурна схема організації наведена на рисунку 1.

Функції уповноваженого представника керівництва з питань системи управління якістю покладено на Першого Віце-президента УСПП.

Функції координатора системи управління якістю покладаються на одного зі співробітників УСПП розпорядженням Першого Віце-президента.

7 ОПИС ПРОДУКЦІЇ
Всі процеси системи управління якістю УСПП задокументовані. Схеми виконання та взаємозв’язки процесів, а також схеми їх моніторингу і посилання на документи, в яких уточнюється порядок їх виконання, наведені у відповідних методиках процесів.

Перелік процесів системи управління якістю наведений у таблиці 2.
Таблиця 2

№ПроцесПункти стандарту ДСТУ ISO 9001-2001

стандартуВідповідальні за процес

Загальні процеси
Управління діяльністю УСПП5.1 – 5.6, 6.1Департамент з організаційної роботи

Аналіз діяльності та удосконалення5.5.3, 7.1, 8.1, 8.2.2, 8.4, 8.5Департамент з організаційної роботи

Вивчення очікувань членів УСПП7.1, 7.2.1, 8.2.1Департамент співпраці з колективними членами

Залучення та прийом нових компаній до УСПП7.2.2, 7.2.3Департамент співпраці з колективним членами

Забезпечення сплати членських внесків7.2.3Департамент співпраці з колективним членами

Розробка та запровадження нових послуг7.3Департамент з організаційної роботи

Організація інформаційно-іміджевої діяльності УСПП7.1, 7.2.3Департамент з питань інформаційної політики та громадсько-політичних зв’язків

Координація діяльності регіональних відділень УСПП7.1Департамент по роботі з регіонами

Створення комісій УСПП та координація роботи комісій, направленої на забезпечення потреб членів УСПП7.1, 7.2.3Сектор по роботі з комісіями

Управління персоналом6.2Відділ кадрів, канцелярія

Управління фінансовими ресурсами6.1Виконавча дирекція

Закупівлі УСПП товарно-матеріальних цінностей та послуг6.3, 6.4, 7.4Виконавча дирекція

Управління інформаційними ресурсами, засобами їх зберігання 6.3, 6.4, 7.4Виконавча дирекція

Налагодження ділових контактів з партнерами УСПП (Управління партнерськими стосунками)6.1Департамент права

Управління інфраструктурою6.3, 6.4, 7.4Виконавча дирекція

Процеси надання послуг

Розробка та супровід проектів нормативних актів, що відображають потреби членів УСПП8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент права

Робота зі зверненнями громадян/юридичних осіб8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент права

Направлення до органів державної влади звернень, що відображають інтереси членів УСПП, та відстеження реагування на них8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент права

Представлення до нагородження державними відзнаками8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Відділ кадрів, канцелярія

Надання можливості користування логотипом УСПП8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Виконавча дирекція

Організація громадського обговорення проектів нормативних актів щодо змін чинного законодавства8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент з питань економічної політики

Відображення позиції членів УСПП в дорадчих органах (включаючи можливість участі членів УСПП)8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент з питань економічної політики

Надання послуг інформаційно-іміджеввого характеру членам УСПП8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент з питань інформаційної політики та громадсько-політичних зв’язків

Пошук партнерів для членів УСПП 8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент міжнародних зв’язків

Опрацювання комерційних пропозицій, що надходять від потенційних партнерів членів УСПП8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент міжнародних зв’язків

Участь в складі делегації УСПП у роботі бізнес-форумів, конференцій інших заходах, що проводитимуться за кордоном тощо8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент міжнародних зв’язків

Участь у заходах, що проводяться УСПП (круглі столи, наради, робочі засідання тощо)8.2.4, 8.3., 7.2.2, 7.2.3, 7.5Департамент з організаційної роботи

8 ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ
Політику й цілі у сфері якості встановлюють як головний напрям для організації. Разом вони визначають бажані результати та допомагають організації використовувати свої ресурси для досягнення цих результатів. Політика у сфері якості забезпечує основу для встановлення та критичного аналізування цілей у сфері якості. Необхідно, щоб цілі у сфері якості були узгоджені з політикою у сфері якості й зобов'язаннями щодо постійного поліпшування та щоб їхні результати були вимірні. Досягнення цілей у сфері якості може позитивно впливати на якість продукції, результативність роботи та фінансові показники і, тим самим, на задоволеність і впевненість зацікавлених.

З метою задоволення вимог замовників, суспільства до продукції, послуг керівництво апарату Українського союзу промисловців і підприємців:

- Встановлення та підтримка постійного контакту з замовниками з метою вивчення та забезпечення їхніх поточних та майбутніх потреб та очікувань.

- Забезпечення ефективного функціонування та постійного поліпшення результативності та ефективності системи управління якістю, шляхом аналізування та прийняття рішень на основі фактів.

- Забезпечення системного підходу до управління та вдосконалення процесів для досягнення встановлених цілей .

- Підтримування активності персоналу через усвідомлення внеску кожного працівника в досягнення кінцевих результатів діяльності апарату.

- Встановлення та всебічна підтримка вищим керівництвом єдності мети та напрямків діяльності заводу, формування на базі особистого прикладу принципового відношення всіх працівників до якості та послуг.

Місія УСПП:

Створення сприятливих соціально-економічних умов для розвитку вітчизняного підприємництва.

Основна мета УСПП:

Стати надійним та ефективним партнером для членів УСПП в розвитку їх бізнесу.

Пріоритети діяльності:

спрямоване на зменшення надмірного регулювання та втручання з боку держави;

представлення інтересів членів УСПП у взаємодії з органами державної влади та іншими організаціями;

сприяння поширенню міжнародних зв’язків членів УСПП;

підвищення інвестиційної привабливості як України в цілому, так і окремих підприємств – членів УСПП;

покращення іміджу вітчизняного бізнесу, сприяння покращенню ставлення до нього з боку суспільства;

заохочення підприємств до впровадження ефективних методів ведення бізнесу.

Реалізація пріоритетів досягається через:

удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що регламентує діяльність вітчизняного бізнесу;

розширення партнерських зв’язків УСПП як в Україні, так і за її межами, підвищення їх ефективності;

активізацію постійних двосторонніх зв’язків з прямими членами УСПП;

удосконаленню інформаційно-іміджевої діяльності УСПП.

Ефективне виконання поставлених завдань можливе тільки при удосконаленні діяльності апарату УСПП, що забезпечується:

побудовою ефективної системи управління діяльністю УСПП;

розвитком системи навчання та підвищення кваліфікації персоналу УСПП;

посиленням орієнтації на потреби прямих членів УСПП, застосуванням механізмів вивчення їх очікувань;

посиленням корпоративної культури в апараті УСПП.
При реалізації пріоритетів організація дотримується таких принципів діяльності:

Патріотизм, Професіоналізм, Порядність

9 ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ
В даний час обсяг нормативної і технічної документації багатьох організацій і їхня бюрократизація досягли таких розмірів, що компанії, які намагаються регламентувати всі і вся, не здатні до розвитку.

Версія стандартів ІСО серії 9000:2000 прагне уникнути ситуації, при якій документування стає самоціллю. Призначення документації СКЯ — «передати зміст і послідовність дій, додавати цінність». Характер і ступінь документованості форма і носії документації визначаються тільки потребами самої організації.

Найвище керівництво повинне забезпечити встановлення цілей у сфері якості, зокрема спрямованих на задоволення вимог до продукції, для відповідних підрозділів і рівнів в організації. Потрібно, щоб цілі у сфері якості були вимірними та їх було узгоджено з політикою у сфері якості.

Постійне покрещення якості виробів. Створення сприятливих умов для цілеспрямованого професійного розвитку працівників та підтриманню їх творчої активності.

Підтримувати інфраструктуру виробничих підрозділів, яка необхідна для досягнення встановлених вимог до продукції, шляхом проведення робіт згідно графіків планово-попереджувального ремонту обладнання, оглядів будівель, приміщень. Підтримування інфраструктури та виробничого середовища, необхідного для досягнення встановлених вимог до продукції заводу.

Досягнення достатнього рівня прибутку для фінансування розвитку підприємства і забезпечення його ресурсами для здійснення поставлених завдань.

Проведення маркетингових досліджень для визначення нових ринкових можливостей.

10 РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Найвище керівництво повинне забезпечити визначення відповідальності та повноважень і поінформувати про це в межах організації.

Найвище керівництво повинне призначити одного з представників керівництва організації, на якого, незалежно від інших обов’язків, потрібно покласти відповідальність (з наданням повноважень) за:

а) забезпечення встановлення, впроваджування та підтримування процесів, необхідних для системи управління якістю;

б) звітування перед найвищим керівництвом про функціювання системи управління якістю та про потребу її поліпшування;

в) забезпечення обізнаності з вимогами замовника в межах організації.

Представник керівництва може також відповідати за забезпечення взаємодії із зовнішніми сторонами стосовно питань, пов’язаних із системою управління якістю.

Найвище керівництво повинне забезпечити встановлення в організації належних процесів обміну інформацією та інформування про результативність системи управління якістю.

11 ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ
11.1 Загальні положення
Директор підприємства належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
11.2 Завдання та обов'язки
Директор підприємства:

Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та послуг.

Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

Забезпечує виконання підприємством програми оновлення послуг, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

Організує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

Здійснює заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства.

Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

Представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Готує проекти нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів.
11.3 Права
Директор підприємства має право:

Без доручення діяти від імені підприємства.

Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади.

Розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами.

Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

Укладати трудові договори з працівниками.

Приймати рішення за поданням:

- про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

- про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
11.4 Відповідальність
Директор підприємства несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.

Директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

12 ОПИС СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
12.1 Настанова з якості
Настанови з якості — це концептуальний документ, зміст якого дає представлення про специфіку організації, є його візитною карткою і включає:

-перелік ліцензій організації на види діяльності, що підлягають ліцензуванню;

-організаційну структуру;

-повний опис СКЯ і область застосування, на яку поширюється її дія.

Настанова з якості може бути сформована як єдиний документ, представлений в електронному, паперовому виді або виготовлений типографським способом. При формуванні розділів можна додержуватися елементної основи стандарту ІSO 9001:2008.
12.2 Призначення й сфера застосування
Ця Настанова з якості апарату Українського союзу промисловців і підприємців (далі – Настанова) є основним документом системи управління якістю Українського союзу промисловців і підприємців (далі – УСПП).

Настанову розроблено відповідно до положень статуту УСПП та Державного стандарту України ISO 9001-2001.

Система управління якістю спрямована на забезпечення надання послуг прямим колективним членам УСПП і поширюється на усі види діяльності, що впливають на якість цих послуг.

Виконання вимог Настанови є обов’язковим для всіх структурних підрозділів та для всього персоналу апарату УСПП.

Настанова призначена для користування як внутрішніми, так і зовнішніми сторонами. Для внутрішніх користувачів підприємства, задіяних у СКЯ, Настанова є основним керівним документом СКЯ, а для зовнішніх - доказом та демонстрацією спроможності заводу виконувати вимоги замовників, нормативні вимоги, вимоги інших зацікавлених сторін, а також свої власні.

В основі цієї Настанови, а, отже, і в основі системи менеджменту якості діяльності апарату УСПП, лежать вісім принципів, які керівництво використовує для підвищення результативності та ефективності діяльності заводу:

-Орієнтація на споживача

- Лідерство

- Зацікавленість персоналу

- Процесний підхід

- Системний підхід до управління

- Постійне поліпшення

- Прийняття рішень на основі фактів

- Взаємовигідні відносини з постачальниками
12.3 Відповідальність і повноваження
Вище керівництво організації визначає відповідальність і повноваження працівників у рамках положень про підрозділи і посадових інструкцій. Представник Настанов з якості наділений повноваженнями для управління, постійного контролю, оцінки і координації системи менеджменту якості. Він підзвітний вищому керівництву і підтримує зв'язок зі споживачами й іншими зацікавленими сторонами з питань, що стосується систем менеджменту якості.

Керівництво забезпечує процес обміну інформацією, активно заохочує зворотний зв'язок від співробітників з метою поліпшення діяльності організації.

Обмін інформацією, як правил включає:

- інформування, проведене керівництвом на робочих місцях;

- наради;

- використання дошки оголошень;

- обмін інформацією з електронної пошти і спеціально виділеним загальним ресурсам мережі;

- web-сайт організації й інші засоби інформування.
12.4 Опис видів діяльності
Вище керівництво організації керує і підтримує в робочому стані результативну й ефективну систему менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживача і досягнення вигоди для всіх зацікавлених сторін.

В організації може діяти Рада з якості, що є вищим координаційним органом при генеральному директорі. Членами Ради по якості є керівники структурних підрозділів та інші фахівці. До складу Ради можуть бути включені фахівці зовнішніх організацій.

Рада з якості:

- розробляє прогнози, політику і стратегічні цілі, що відповідають призначенню організації;

- доводить до відома персоналу напрямки діяльності організації, цінності, зв'язані з якістю процесів і продукції і системою менеджменту якості;

- планує і здійснює проекти по поліпшенню СКЯ, розробки нових напрямків діяльності;

- визначає процеси життєвого циклу продукції, що додають цінність в інтересах організації, а також допоміжні процеси, що впливають на результативність і ефективність процесів життєвого циклу;

- створює середовище, що сприяє залученню і розвиткові працівників організації й одержання зворотного зв'язку безпосередньо по результативності й ефективності системи менеджменту якості;

- забезпечує організаційну структуру і ресурси, необхідні для підтримки стратегічних планів і досягнення запланованих цілей організації.

Діяльність Ради з якості визначена Положенням про Раду з якості.

Вище керівництво визначає методи виміру діяльності організацій, щоб встановити, чи досягнуті заплановані цілі й інші показники успіху, визначені керівництвом. Ці методи представляються в стандарті підприємства Метрики для оцінювання продукції і процесів.

12.5 Протоколи
Протоколи якості (записи) являють собою особливі документи, які надають об'єктивні докази реалізації процесів і відповідність їх встановленим вимогам. Протоколи якості складають основу для аналізу функціонування

ВИСНОВОК
Витрати на забезпечення якості продукції є частиною загальних витрат на виробництво й експлуатацію продукції за весь період її служби. З економічних позицій ці витрати являють собою суму поточних і одноразових витрат, використовуваних виготовлювачем і споживачем на всіх етапах життєвого циклу продукції.

Аналіз витрат на якість проводиться в основному з метою визначення найважливіших і першочергових задач по підвищенню якості. У залежності від цілей, задач аналізу на якість і можливостей одержання необхідної інформації методи керування витратами можуть бути різні. На це впливає і проходження продукцією визначеного етапу діяльності підприємства.

Політика підприємства повинна бути спрямована на досягнення високої якості. Брак, що є її протилежністю, може виникнути на будь-якім підприємстві. Але в будь-якому випадку витрати на брак також необхідно аналізувати.

На більшості підприємств, що займаються виробництвом і обслуговуванням, витрати на задоволення очікувань споживача в області якості складають значні суми, що у дійсності не знижують величину прибутку, тому представляється логічним, що витрати на якість повинні бути виявлені, оброблені і представлені керівництву подібно іншим витратам. На жаль, багато керівників не мають можливості одержувати наочну інформацію про рівень витрат на якість просто тому, що в компанії немає системи для їхнього збору й аналізу, хоча реєстрація і підрахунок витрат на якість - не складна, уже відпрацьована процедура. Визначені один раз, вони забезпечать керівництво додатковим могутнім інструментом керування.

Вміло організований аналіз витрат на якість і витрат браку може стати джерелом значної економії для підприємства, а також може підвищити імідж підприємства в очах потенційних клієнтів.

На аналізованому підприємстві розробку заходів щодо удосконалення методів контролю якості виготовлення продукції, впровадження прогресивних методів контролю, виявлення причин і винуватців браку здійснює відділ технічного контролю.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" // Голос України, 24.12.2004р.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"// Діло, 11.05.93р.

Закон України „Про охорону праці” // Голос України, 16.10.1992 р.

Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”// Голос України, 23.12.2004 р.

Закон України „Про пожежну безпеку” // Голос України, 18.11.1997 р.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.– М.; Финансы и статистика, 1996 г. – 113с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас