Ім'я файлу: ПЗ 5. Лукьянова.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 30.11.2021
скачати

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА: УЯВА Й ТВОРЧІСТЬ

  1. а) Процес уяви властивий тільки людині і є необхідною умовою її трудової діяльності.

б) "Мрія - це уява , спрямоване на майбутнє, на перспективи життя й діяльності людину".

в) Головна функція уяви полягає в створенні образів того, що ще не існує.

г) При всій багатогранності творчого процесу уява займає в ньому особливе місце.

д) Натхнення - стан вищого підйому всіх творчих сил, при якому всі психічні процеси, ведені уявою, з'єднуються в один нескінченний творчий порив, невблаганно веде до вирішення проблеми, до втілення задуму, до виготовлення, породження нового продукту, творцем якого є людина.

  1. а) Психіка, відображення, уява, мрії, творча уява, нові образи.

б) Психіка, відображення, уява, пасивна уява, навмисна уява, мрії.

  1. Основні характеристики уяви

1) Уява властива лише людині і є необхідною умовою її трудової діяльності.

Уява завжди спрямована на практичну діяльність. Людина заздалегідь уявляє кінцевий результат своєї праці. Уява значною мірою залежить від спрямованості особистості: її інтересів, прагнень, потреб, переконань.

2) Уява тісно пов'язана з мисленням, пам'яттю, відчуттями та емоціями.

Відокремити процес уяви від процесів відчуття і пам'яті, а також мислення не так уже й легко. Уява, як і мислення, виникає в проблемній ситуації, тобто тоді, коли потрібно віднайти нове рішення. Однак саме характер проблемної ситуації визначає або діяльність мислення або роботу уяви. Уява працює на тому етапі пізнання, коли невизначеність проблемної ситуації досить велика. Відсутність необхідної повноти знань дозволяє "перескочити" якісь етапи мислення й уявити кінцевий результат. Тому шляхи розв'язання не завжди правильні.

Образи уяви відрізняються від образів пам'яті тим, що в уяві ми змінюємо згадуване або створюємо щось таке, чого не було в нашій пам'яті. Уява відрізняється від пам'яті новизною відтворених нею асоціацій щодо тих, які зберігаються в пам'яті.

Уява відрізняється також і від відчуття, яке обов'язково спирається на безпосередній контакт з подразником, який надходить із зовнішнього світу.

3) Уява завжди є відходом від дійсності, проте в будь-якому разі джерело уяви - об'єктивна дійсність. Зазнаючи впливу емоцій, почуттів, симпатій і антипатій, уява дає змогу глибше осмислити і пізнати дійсність, але інколи спотворює її. Так, під впливом почуття кохання до певної людини наша уява породжує бажаний образ, хоча цей образ може і не відповідати справжньому. Митці, люди з розвиненою уявою, зображуючи те чи інше явище, досить часто не бувають його очевидцями. Але хоч яким би не був новий образ, створюваний ними, він завжди спирається на об'єкти дійсності.

4) Уява - складова творчості.

Уява постає як антипод само собою зрозумілого, тривіального. Уява - це почуття новизни, яке є неоціненною якістю людини.

5) Уява нерозривно пов'язана з усіма ланками психіки людини.

Так, вищий "розквіт" уяви проявляється в хвилини небезпеки: перед атакою, операцією тощо. Сприймання стимулює уяву.

  1. Ерудиція – глибокі всебічні знання, широка поінформованість. Вона обмежена на відміну від уяви, яка не має меж, і скільки би ти не знав, якщо не має уяви або вона погана – плідної творчості не буде зовсім.

Творча уява – супроводжує творчу діяльність і допомагає людині створювати нові оригінальні образи.

Творчою уявою називається самостійне створення нових образів, включене в процес творчої діяльності, тобто діяльності, що дає в результаті оригінальні і цінні продукти. Така уява письменника, художника, композитора, ученого, винахідника і так далі.

Творча уява – процес значно складніший і важчий, ніж відтворююча уява. Створити образи Онєгіна, Печоріна або Плюшкіна незрівнянно важче, ніж уявити їх собі і зрозуміти, читаючи вже написаний твір. Створити новий зразок машини незрівнянно важче, ніж уявити її собі по готовому кресленню.

Всяка праця, що є творчою працею, включає діяльність творчої уяви. Робітник-стахановець, що ламає старі норми і що досягає величезного збільшення продуктивності праці, повинен уявити собі, «створити в своїй уяві», нове, найбільш раціональне розташування знарядь праці, нові способи виконання діяльності, новий розподіл робочої сили.

Легко зрозуміти, наскільки важлива творча уява для винахідника, який шукає не умоглядну ідею, а конкретну річ – машину, апарат, прилад і т. д.; раніш, ніж втілити свій винахід у вигляді моделі, він повинен побудувати його «в голові», повинен уявити його. Уява винахідника – це технічна уява, але не відтворююча технічна уява, про яку ми говорили в темі «Відтворююча уява», а творча.

Не менш важлива уява для ученого. Замислюючи експеримент, учений повинен створити в своїй уяві таку комбінацію умов, яка давала б можливість перевірити намічену ним гіпотезу або встановлений ним закон.

Створюючи нові гіпотези і встановлюючи нові закони, учений також повинен «дати повний простір своїй уяві». Не володіючи геніальною силою уяви, Ньютон не прийшов би до думки вивести рух планет з руху кинутого каменя або снаряда і пояснити однією причиною падіння тіл на Землі і рух планет довкола Сонця. Немає такої науки, яка не вимагала б уяви.

Ніде, проте, уява не має такого виняткового значення, як в мистецтві, в процесі художньої творчості. У науці образи уяви є лише матеріалом, яким користується творча думка ученого. У мистецтві створення образів є метою творчості; в образах втілює художник – письменник, живописець, композитор, актор – свій ідейний задум. Тому робота уяви займає центральне місце в процесі художньої творчості.

Багатство власного емоційного життя і зокрема високий розвиток емоційної пам'яті, тобто пам'яті на почуття, що дає матеріал для емоційної уяви.

Найважливішою, вирішальнішою умовою, що визначає діяльність творчої уяви, є ідейна спрямованість людини. Уява лише тоді заслуговує на назву творчої, коли вона служить реалізації ідеї, коли в створюваних образах втілюється ідейний задум творчого працівника.

Ідейна спрямованість, визначувана світоглядом людини, – основний двигун творчої уяви.

  1. Уява — це психічний процес створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду. Уявлення, при відсутності реального предмета, або необґрунтоване припущення, або діяльність, що породжує дане уявлення чи припущення – фантазія, художня вигадка. Її зміст не відповідає існуючий реальності. У повсякденному психологічному досвіді фантазія в більшості випадків виникає внаслідок інтуїтивної установки або є вторгненням несвідомого змісту в свідоме. Можна розрізняти:

  • активні фантазії, які викликаються інтуїцією, установкою спрямованою на сприйняття несвідомого змісту

  • пасивні фантазії, які з'являються відразу у наочній формі за відсутності інтуїтивної установки та пасивній установці суб’єкта, який пізнає. Інтуїція є однією з психологічних функцій, яка передає суб’єкту сприйняття несвідомим шляхом. Предметом такого сприйняття можуть бути зовнішні та внутрішні об’єкти та їх поєднання. Інтуіцію у загальному розумінні можна визначити як здатність швидко знаходити вірне вирішення завдання та орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях, а також здатність передбачати хід подій. Фантазія та інтуїція є стрибками у процес мислення, яке виходить за межі теоретичних уявлень. Тому досягнуті з їх допомогою результати не можуть бути включеними у систему наукового знання без подальшого логічного обгрунтування. Мисленнєвий акт включає в себе і оперування наочними образами, і моменти інтуїтивного осяяня, і фантазію, і творчу уяву. І дискурсивне мислення, і фантазія можуть бути пронизані моментами інтуїтивного осяяня. Сутність інтуїції полягає у скорочені мисленнєвого шляху до досягнення істини, здійснені зв’язку потенційної та актуальної свідомості. Заснована на несвідомому, на асоціативних процесах інтуїція виходить за межі обгрунтованого формально-логічно.За допомогою цих нелогічних засобів процес пізнання ніби роздвоюється. Деякі автори визначають фантазію як різновид чуттєвої інтуїції (Бунге). Але на відміну від інтуїції фантазія не належить лише до сфери несвідомого. Фантазія та інтуїція розрізняються за механізмами функціонування, бо фантазія свідомий та контрольований процес на відміну від інтуїції. Механізм роботи інтуїції вмикається після різностороннього дослідження об’єкта. Фантазія синтезує поняття та первинні чутливі образи, а інтуїція-образи створені фантазією. Тому інтуїція можлива лише за наявності розвиненої творчої уяви. Інтуїція не здатна з’явитися на 1-х етапах пізнання на відміну від фантазії, яка здатна пронизувати весь процес пізнання.  1. а) Уява – ідеальне.

б) Фантазія – інтуїтивне.

в) Творчість – духовне.

  1. Натадзе Р. Г. Воображение как фактор поведения. – Тбилиси, Мецниереба, 1972.

Одной из специфичностей человека, резко отличающей его от животного, является его способность действовать соответственно воображаемой, представляемой и притом нередко совершенно отличной от данной, т.е. от воспринимаемой ситуации, что дает возможность человеку, в противоположность животному, сознательно преодолеть «ситуационную ограниченность», «скованность данной ситуацией», преодолеть детерминирующее его поведение влияние лишь «здесь» и «сейчас» данной ситуации.

Прежде всего эта способность проявляется в так называемой проспективной деятельности: для человека характерна способность действовать согласно ожидаемой им в будущем ситуации, он планирует свои действия и развивает напряженную активность, направленную соответственно предполагаемой в будущем, пока лишь воображаемой ситуации: в жаркие дни он готовится к зимним холодам; будучи сытым, заботится о будущем урожае, готовит запасы пищи впрок и т.д.

Проспективный характер носит трудовая деятельность, т.е. наиболее специфическая для человека форма поведения, как и всякое целенаправленное произвольное действие, поскольку такое действие требует представления цели, т.е. того, что пока дано лишь в воображении, достижение чего пока лишь только представляется.

Стимулирующую деятельность человека роль играет воображение, создающее образы мечты, т.е. мечтание, которое Писарев характеризовал как «побудительную причину», заставляющую человека «предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни». Стимулирующее действие воображения проявляется и в непроизвольном импульсивном действии слабовольного человека, ярко представляющего привлекательность стимулирующего это импульсивное, отклоняющее его от поставленной цели, нарушающее принятое решение, действия! Во всех этих случаях налицо активирующее, стимулирующее поведение субъекта действие воображения!

Но, с другой стороны, общеизвестно и обратное-снижающее активность человека-мечтателя действие воображения, как бы удовлетворяющего в мечтах потребности человека и тем самым снижающего его целеустремленность, способность к усилию, направленному на достижение цели. И в этом случае воображение, проявляющееся в своей пассивной форме, опять-таки является одним из факторов поведения, но фактором негативным, поскольку воображаемое достижение цели, удовлетворяя в какой-то мере потребность «аутистически» замкнутого в мире своих мечтаний человека, находящего убежище от реальных трудностей в воображаемом мире своих мечтаний, тем самым подрывает силу мотивации реального поведения, силу побуждения к реальному действию.

Но воображение как фактор поведения проявляется не только, так сказать, в самостоятельной форме «чистого» представления воображения, как это имеет место при представлении нового для субъекта, никогда им не воспринимавшегося, или при представлении того, нереальность чего сознает субъект, но и в качестве лишенного самостоятельности – «связанного» компонента других форм деятельности человека – как познавательных процессов, так и практической деятельности: нет области в повседневной деятельности, где бы не проявлялось, хотя бы и неосознанно, участие нашей фантазии. Так участвует воображение и в процессах восприятия, дополняя пробелы сенсорной данности содержания восприятия или искажая вплоть до иллюзии образ восприятия, особенно в неблагоприятных условиях, в процессах памяти и больше всего в процессах мышления при антиципации будущего, и тем больше, чем менее оно нам известно и чем более эмоционально переживается это будущее, когда воображение непроизвольно рисует волнующие нас ситуации предстоящей альпинистской экспедиции, первого в жизни публичного выступления или незнакомые нам условия деятельности на новой работе. Воображение преодолевает неясность, неопределенность, заполняет пробелы и детали нашего неточного знания об этом будущем и, создавая соответствующие образы, влияет на наше поведение, рисуя привлекательность или, наоборот, отталкивающие моменты этого будущего.

Но во всех этих проявлениях воображения как фактора, обусловливающего то или иное проявление активности субъекта, резко различаются две формы его, детерминируемые противоположным отношением субъекта, целостной личности к представляемому; это переживание воображаемого, с одной стороны, при полной уверенности субъекта в реальной данности представляемого и, с другой стороны, при знании о его нереальности, когда субъект твердо знает, что представляемое в действительности не дано, что это лишь нечто воображаемое. Именно это противоположное отношение субъекта к создаваемым воображением представлениям и является, на наш взгляд, основанием коренного различия в обусловливающей поведение человека функции воображения, в проявлении воображения как фактора поведения.

Активность человека, его поведение обусловлено, во-первых, какой-либо потребностью его, являющейся источником активности, проявляющейся если не непосредственно, то хотя бы в качестве основы мотива его поведения и, во-вторых, данной ситуацией, обусловливающей конкретную форму поведения. При наличии потребности данная ситуация мобилизует субъекта соответствующим единству этих факторов образом, т.е. вызывает в субъекте, как в целостном индивиде, готовность к адекватному действию – соответствующую установку.

Что касается воображения как фактора поведения, как известно оно в известной мере стимулирует поведение субъекта и тогда, когда ему твердо известна нереальность воображаемого: если кто-нибудь обидит запеленатый деревянный обрезок, который нежно баюкает девочка, это может вызвать слезы и бурную реакцию ребенка, да и вообще так называемая ролевая или символическая игра вызывает активность ребенка, хотя он вовсе не галлюцинирует, знает, что имеет дело со стоящим на полу стулом, а не летящим самолетом, или с палкой, а не скачущим или пьющим воду конем. Воображаемая сценическая ситуация стимулирует убедительное для зрителя своей естественностью поведение актера на сцене, а иной раз, как известно, даже такие физиологические проявления, как побледнение и слезы на сцене. Вообще так называемые «несерьезные», или «парящие», чувства, возбуждаемые представлением прочитанного художественного произведения, вызываются при наличии знания о нереальности содержания, которое вызывает эти чувства!

Конечно, надо полагать, что в обычных условиях воспринимаемое скорее создаст, и создает более сильную установку, чем только воображаемое, хотя бы при уверенности в его соответствии реальности, но это не всегда так. Ведь известны же случаи, когда ожидаемая неприятность или опасность и даже несчастье переживается сильнее и побуждает человека к большей и более бурной активности, чем реально происшедшая эта же неприятность или несчастье.

Об этом говорят известные случаи выпрыгивания в панике при пожаре из верхних этажей небоскреба, вместо того чтобы терпеливо дождаться своей очереди на лифт или могущих спасти пожарников, или же случаи бросающихся в море на верную гибель не умеющих плавать пассажиров с только начинающего тонуть парохода, когда не исключены шансы на их спасение, если они будут ждать своей очереди на палубе; об этом же свидетельствуют те народные поговорки, которые, видимо, объясняют подобные случаи безрассудного поведения: «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас» и отчасти «у страха глаза велики», во всяком случае нюанс этой последней поговорки, подчеркивающий, что ожидание опасности страшнее самой опасности.

Об этом же говорят хорошо известные в инженерной психологии случаи нервного перенапряжения, вызванного ожидаемой опасной ситуацией. Так, например, на современном уровне развития автоматизированных систем в профессии оператора на некоторых производствах наблюдается переутомление, нервное перенапряжение, а у некоторых субъектов даже нервно-эмоциональные срывы, вплоть до состояния стресса, вызванные при благополучно протекающем рабочем дне, и несмотря на то, что профессия оператора не требует физической нагрузки, но в результате крайней внутренней эмоциональной напряженности в ожидании аварийных сигналов, возможных нарушений в работе управляемой им системы и даже возможного выведения из строя всей системы в результате ошибки самого оператора и т.д. Короче говоря, в подобных случаях перенапряжение вызывается в результате глубокого переживания воображаемой ситуации.

Зная о нереальности представленной ситуации, субъект тем самым знает и то, что представленная ситуация, поскольку она реально не существует, не может удовлетворить его потребности! Но, с другой стороны, ведь фантазия – это «отлет от действительности», и в этом смысле несоответствие объективной действительности является существеннейшим признаком воображения, поскольку для работы фантазии наиболее характерно создание новых для субъекта представлений, образов никогда не воспринимавшихся им объектов, иначе представления фантазии не отличались бы от представлений памяти.

Дело в том, что создание нового образа и «отлет от действительности» имеют несколько существенно различных и даже диаметрально противоположных проявлений: в одном случае это творчество, это стремление к преобразованию действительности: созданный «отлетом» фантазии образ стимулирует субъекта к его осуществлению; субъект относится к нему не как к уже данной реальности, а как к подлежащей осуществлению в реальной действительности идее, что, естественно, и мобилизует человека к соответствующей активности, к активности творца, воплощающего свою идею в реальность, в новый объект объективного мира. Это наиболее активная форма «проспективного» целенаправленного действия, и, следовательно, обязательно предполагающая возникновение сильной установки на деятельность, направленную на осуществление «запроектированного» преобразования действительности и тем более сильного, чем сильнее потребность субъекта в создании этого нового, в этом преобразовании действительности. Сюда относится тот вид мечтаний, о котором говорит Писарев как о побудителе трудовой деятельности человека.

В другом случае отрыв от действительности означает уход от действительности, бегство от реальности в создаваемое воображением убежище – в мир фантазии. Это потеря «чувства реальности», это вышедшее за пределы нормы поведения Дон Кихота, относящегося к воображаемому, как к реальной объективной действительности. В этом случае возникновение установки на основе воображения также несомненно, как и установочное действие галлюцинации или иллюзии восприятия, принимаемой субъектом за действительность. Установка возникает, ибо субъект относится к образам своего воображения как к действительности. Но существует и третий вид «взлета», отрыва от реальной действительности, когда субъект представляет себе то, отсутствие чего в действительности ему известно, когда субъект не сомневается в нереальности представленного. Так поступает ребенок, с увлечением выполняющий сфантазированные им роли и преобразовывающий в воображении окружающую его комнатную обстановку в космическое пространство, в поле ожесточенного боя, в бушующий океан и т.п. Не верит в воображаемую сценическую ситуацию и «перевоплотившийся», согласно воображаемой диктуемой пьесой ситуации, актер, воспринимающий в это время совеем другую ситуацию – своих коллег, полотна декораций и т.д., не теряет чувства реальности и юноша, уединяющийся для того, чтобы «помечтать», т.е. воображать ситуацию, нереальность которой ему хорошо известна, и т.д.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас