Ім'я файлу: б9.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 15.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
біологія 8.docx

Біологія 9-й класз/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення

1

Інструктаж з техніки безпеки на уроках біології. Ендокринна система2

Розмноження та розвиток людиниВступ (2 год)

3

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.


4

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень


Тема 1. Хімічний склад клітини (8 год)

5

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.


6

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.


7

Білки, їхня структурна організація та основні функції. Ферменти, їхня роль у клітині.

Лабораторні дослідження:

Властивостей ферментів


8

Вуглеводи


9

Ліпіди.


10

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.


11

Практичні роботи

№ 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот


12

Контрольна робота з тем: «Вступ» та «Хімічний склад клітини»


Тема 2. Структура клітини (6 год+3)

13

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.


14

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана

Лабораторні роботи

1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин


15

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма .


16

Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели.


17

Ядро, його структурна організація та функції.


18

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.


Тема 3. Принципи функціонування клітини (5 год+1)

19

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.


20

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.


21

Фотосинтез: світлова фаза.


22

Фотосинтез: темнова фаза. Лабораторне дослідження: виділення кисню зеленою рослиною в процесі фотосинтезу.


23

Хемосинтез.


24

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах. Узагальнення знань з теми


Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (10 год)

25

Гени та геноми.


26

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.


27

Транскрипція.

Основні типи РНК.


28

Генетичний код. Біосинтез білка.


29

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.


30

Практичні роботи

2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції


31

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК.

Лабораторні дослідження:

фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).


32

Статеві клітини та запліднення.


33

Інструктаж з техніки безпеки на уроках біології. Етапи індивідуального розвитку.


34

Етапи індивідуального розвитку.


Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10 год+5)

35

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.


36

Закони Менделя. Ознака як результат взаємодії генів.


37

Практичні роботи

3. Складання схем схрещування.


38

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.


39

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.


40

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин.


41

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.


42

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Проєкт

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)


43

Сучасні методи молекулярної генетики


44

Контрольна робота з теми «Закономірності успадкування ознак»


Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год+1)

45

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.


46

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.


47

Механізми видоутворення.


48

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.


49

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.


50


Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя


51

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»


Тема 7. Біорізноманіття (розглядається опційно, 4 год)

52

Основи еволюційної філогенії та систематики.


53

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.


54

Огляд основних еукаріотичних таксонів


55

Неклітинні форми життя: віруси.


Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год+1)

56

Екосистема. Різноманітність екосистем


57

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.


58

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.


59

Стабільність екосистем та причини її порушення.


60

Біосфера як цілісна система.


61

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проєкт (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості


62

Узагальнення знань з теми


Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (орієнтовно 6 )

63

Введення в культурурослин Одомашнення тварин.


64

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.


65

Огляд традиційних біотехнологій.


66

Основи генетичної та клітинної інженерії.


67

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.


68

Генетично модифіковані організми


69

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»


Узагальнення( 1 год)

70

Основні загальні властивості живих систем


Склала_______________Когутич Наталія Василівна

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

Руськівської ЗОШ І-ІІ ступенів

___________ М.М. Логойда

_________2020 року
скачати

© Усі права захищені
написати до нас