Ім'я файлу: 24 Японія..docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 28.03.2020
скачати
Пов'язані файли:
1.docx
2019 ДОГОВІР СУШІННЯ_ВЕСТ ВУД.DOC
Opis procesa bp.doc
1 МЕТОДИЧКА.docx
8 СЕО Пальміра(1).doc

УРОК № 27  
Тема.         Японія.
Мета:         з'ясувати наслідки Першої світової війни для Японії: визначити причини мілітаризації та її наслідки: схарактеризувати демократичний рух у країні; формувати вміння аналізувати історичний матеріал, працювати з документами; виховувати учнів у дусі неприйняття  війни як засобу розв'язання конфліктів.
Основні знання: наслідки Першої світової війни; загострення відно­син зі США; меморандум Танака і мілітаризація краї­ни; агресія Японії щодо Китаю; суть демократичного руху в країні.
Поняття і терміни: меморандум Танака, мілітаризація, агресія, «Ве­лика Японія».
Основні дати й події: липень 1927 р. — меморандум генерала Тана­ка; жовтень 1931 р. — окупація Японією Північно-Східного Китаю;  березень 1933 р. — вихід Японії з Лі­ги Націй; 7 липня 1937 р. — початок вторгнення до Північного Китаю.
Особистість в історії: генерал Танака.
Обладнання уроку: підручник, політична карта світу, атлас, розда­вальний матеріал.
Тип уроку:    засвоєння нових знань і вмінь.
Структура уроку
I.   Організаційний момент
II. Аналіз результатів тематичного оцінювання
III.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
IV.Мотивація навчальної діяльності учнів
V.
  Вивчення нового матеріалу
1. Наслідки Першої світової війни для Японії.
2. Мілітаризація Японії наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр.
3.
 Демократичний рух.
VI.  Закріплення нових знань і вмінь учнів
VII.Підсумки уроку
VIII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Відзначити  типові помилки, що мали місце в роботах учнів, розглянути завдання, виконання яких викликало найбільші труднощі.
III.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Бесіда.
1.  Пригадайте, чому після закінчення Першої світової війни заго­стрилися відносини між США і Японією.
2.  Якими були підсумки Вашингтонської конференції для США? (Якщо в учнів виникнуть труднощі із відповіддю, можна поставити навідне запитання: «Яким був зміст Договору дев'яти держав?».)
Висновок:  Ва­шингтонська конференція формально зрівняла Японію у правах з ве­ликими державами, однак позбавила її привілеїв у Китаї. У зоні Тихого океану було встановлено військовий паритет.
IV.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
На уроці ми ознайомимося з історією Японії в міжвоєнний період, простежимо шлях від спроб лібералізації на початку 1920-х рр. до мілітаризації та фашизації японського суспільства наприкінці 1920-х рр. Дізнаємося, що Японія створила вогнище міжнародної напруги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
V.    ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Проблемне запитання.
У чому полягали причини агресивної політики Японії?
1. Наслідки Першої світової війни для Японії.
Вивчення даного питання проводиться  у формі розпові­ді за таким планом:
а) зміцнення позицій Японії в роки війни на Далекому Сході, у зоні Тихого океану;
б) погіршення економічного становища Японії після війни (втрата ринків збуту товарів, загост­рення соціальних суперечностей, зростання цін на рис);
в) «рисові бунти»;
г) активізація робітничого руху (вимога 8-годинного робо­чого дня, поліпшення умов праці, скасування закону про заборону страйків, створення профспілок);
д) проведення ряду реформ (1919 р. — закон про зниження майнового виборчого цензу; реорга­нізація колоніальної адміністрації в Кореї, на Тайвані);
 е) економіч­на криза 1920—1921 рр. (була гострою, бо Японія залежала від зов­нішнього ринку; криза виявила слабкі місця економіки Японії: нерівномірність розвитку промисловості та сільського господарст­ва);
є) особливості політичного життя країни (Японія — конститу­ційна монархія; провідне становище посідають правлячі партії Мінсейто і Сейюкай; з 1919 р. виникають партії шовіністичного типу, їхнє гасло — «Азія для азіатів»);
ж) активізація лівих сил (1920 р. — створення японської соціалістичної ліги; 1922 р.— створення Ко­муністичної партії Японії, соціальна база якої досить обмежена);
з) слабкість демократичного руху (немає демократичних традицій у країні, тільки наприкінці XIX ст. виник парламент; зростання аг­ресивних, шовіністичних настроїв у країні; прояв теноїзму — ідеа­лу відданості імператорові, і бусидо — кодексу честі самураїв).
УЧАСТЬ ЯПОНІЇ
У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Участь Японії у першій світовій війні була номіналь­ною. Декларуючи свою приналежність до держав Антан­ти, вона скористалася воєнною ситуацією в Європі і в 1914 р. захопила німецькі колоніальні володіння в Китаї. Сповідуючи принцип «Азія для азіатів», Японія прагнула зміцнити свої економічні й політичні позиції в країнах басейну Тихого океану.
У роки війни японські промислово-монополістичні об'єднання (дзайбацу), особливо концерни «Міцуї», «Мі-цубісі», «Ясуда», «Сумітомо», отримуючи максимальні прибутки, значно розширили промислове виробництво. Так, протягом 1914-1919 рр. за вартістю продукції (у млн. єн) текстильна промисловість Японії виросла на 431 %, металургія - на 600 %, машинобудування - на 550 %. Швидкими темпами розвивався флот. Для суднобудівних компаній настав «золотий період».
Проте сприятлива кон'юнктура негативно позначилася на життєвому рівні японського народу. Зростання цін, со­ціальні обмеження, мілітаризація країни, значне погір­шення умов праці викликали незадоволення широких верств суспільства.
«РИСОВІ БУНТИ» 1918 РОКУ
У сільському господарстві Японії панували майже се­редньовічні порядки. Процес обезземелення супроводжу­вався зростанням кількості орендарів та напіворендарів. Висока натуральна орендна плата (60-70 % урожаю), ви­сокі ціни на добрива, рис, заборгованість лихварям та мо­нополістичним компаніям прирікали селян на хронічні злидні, голод і деградацію.
Чергове підвищення цін викликало масове обурення, відоме під назвою «рисових бунтів». У серпні 1918 р. жінки рибалок у префектурі Тояма захопили навантаже­ний рисом корабель та декілька складів. Через кілька днів в Кіото (історичній столиці Японії) юрби голодних по­чали захоплювати магазини й ділити рис. У містах Осака, Кобе і Нагая тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи зниження цін на рис та інші продукти харчування. На­родне повстання охопило три столичні округи (Токіо, Кі­ото, Осака) та 36 префектур. Незадоволені захоплювали рисові склади і вперто протистояли військам, які уряд посилав для наведення порядку. За якихось два-три тижні «рисові бунти» охопи­ли майже всю Японію. Кількість їх учасників досягла 10 млн. До них приєднали­ся шахтарі й рудокопи острова Косю, робітники сталеливарних і суднобудівних заводів концерну «Міцубісі». Однак стихійність, розпливчастість вимог учасни­ків «рисових бунтів» прирікали їх на невдачу. Урядові структури, зокрема армія і поліція, зуміли локалізувати цей рух, роздробити його й придушити.
Понад 7 тисяч учасників повстань заарештували, відправили на каторгу або засудили до тривалого ув'язнення. Тисячі людей було вбито й поранено під час сутичок. Уряд суворо заборонив публікувати будь-які повідомлення про ці події. Одначе «рисові бунти» серйозно вплинули на внутрішнє становище, підштовх­нувши демократичні сили країни до згуртування.
Колективна робота за завданням.
Назвати соціально-економічні й політичні риси Японії після Пер­шої світової війни.
3.  Мілітаризація Японії наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ЯПОНСЬКОГО УРЯДУ
Восени 1918 р. уряд генерала Терауті через загострення внутрішніх соціаль­них проблем пішов у відставку. Новий урядовий кабінет сформував Хара Кей, лідер партії Сеюкай, яка мала більшість місць у парламенті. Цей уряд відстоював інтереси великих фінансистів, що збагатилися за роки війни.
На початку 20-х років експорт товару з європейських країн та США був спря­мований на азіатські ринки, витісняючи звідти японські товари й загострюючи японо-американські протиріччя. Відбулося різке падіння товарних цін, особливо на шовк-сирець, основний продукт японського експорту. Протягом квітня-липня 1920 р. криза охопила банківську систему. Почалося масове вилучення банківсь­ких вкладів, що призвело до банкрутства багатьох банків. Разом з тим почали за­криватися або переходити на скорочений цикл робіт сотні фабрик і заводів, внаслі­док чого виникло масове безробіття.
До кабінету Хара, який японська преса називала «символом зміцнення пози­цій демократичних сил», вперше в історії Японії увійшли представники фінансо­вої олігархії. Понад три роки зовнішня політика Японії характеризувалася поси­ленням імперіалістичної агресії та колоніальних завоювань. Значною мірою цьому сприяли успіхи японської дипломатії на Паризькій мирній конференції 1919 р. Як країні-переможниці, Японії були передані німецькі володіння в Китаї: територія Цзяочжоу, залізниця від Циндао до Цзинані та інші «права і привілеї», що мали відношення до Шаньдунської провінції.
Уряд жорстоко придушив національно-визвольне повстання в Кореї, силою припинив страйки та виступи японських робітників, вів уперту боротьбу проти руху за загальні вибори, домігшись відхилення парламентом законопроекту про загальне виборче право.
Різка поляризація соціальних верств японського суспільства прискорила організа­цію профспілок, політичних партій, виникнення незалежної демократичної преси.
За даними офіційної статистики, лише за рік (з 1915 по 1916 р.) кількість страйків у промисловості зросла з 64 до 108, почали виникати робітничі проф­спілки. У 1918 р. нараховувалося понад 100 профспілкових організацій.
Кампанія за об'єднання національного профспілкового руху в 1920 р. завер­шилася створенням «Об'єднаної ліги профспілок».
У загальнодемократичному піднесенні, яке розпочалося у 1920-1922 рр., по­мітну роль відіграли соціалісти. Першими пропагандистами соціал-демократичних ідей стали члени «Товариства нових людей» («Сіндзінкай»), заснованого студентами Токійського університету та діячами просвітницьких організацій. В університеті Васеда виникло товариство «Гомінькай», яке встановило зв'язок із профспілками. До кінця 1920 р. організації соціал-демократичного спрямування об'єдналися в Соціалістичну лігу, яка сповідувала ідеологію анархізму. Уряд вбачав у ній небезпеку для країни і в 1921 р. розпустив лігу. Сен Катаяма, Токуда Кіюті та інші члени Соціалістичної ліги подалися до Москви. Під впливом соці­алістичних ідей у Японії організовано компартію. Однак вона була нечисленна і серйозного впливу не мала. У 1923 р. в Японії заарештували понад 100 керівни­ків комуністичних організацій. їх звинуватили у підривній діяльності на користь іноземної держави. У березні 1924 р. японські комуністи розпустили свою пар­тію. На початку 20-х років японський демократичний рух перебував на стадії становлення, вибору шляхів та методів боротьби.
Після економічної депресії 1920-1922 рр. в країні настало пожвавлення про­мислового розвитку. З метою ліквідації наслідків землетрусу 1 вересня 1923 р. уряд Ямамото виділив значну допомогу підприємцям. У будівельній, металур­гійній, суднобудівній галузях промисловості, у торгівлі відбувалось помітне по­жвавлення. Японські ділові кола зуміли втримати свої позиції на азіатських рин­ках, щоправда, за рахунок експорту за заниженими цінами.
У важкій промисловості наймогутнішими стали концерни «Міцубісі» і «Су-мімото». У зовнішній торгівлі, банківській справі й сфері кредиту провідні місця належали концернам «Міцуї» та «Ясуда».
Важливу роль у стабілізації внутрішньополітичного становища Японії віді­грала політика правлячого табору. Уряд Като Такааки, підтримуючи парламент­ські ілюзії у суспільстві, скерував протистояння між урядовими колами і наро­дом у русло часткових поступок та пустопорожніх обіцянок. З цією метою у 1925 р. було прийнято закон про виборче право. Передбачаючи деяке розширен­ня контингенту виборців, закон надавав виборче право тільки чоловікам. Віковий ценз виборців становив ЗО років. Водночас закон мав кілька обмежень, направ­лених проти незаможних станів. Ценз осілості (1 рік) та грошова застава на суму 2 тис. єн за кожного кандидата практично позбавляла можливості голосувати робітничий клас та найбідніше селянство. І все ж новий закон збільшив кількість виборців у чотири рази.
Водночас уряд Като у квітні 1925 р. видав закон «Про охорону громадського порядку», який ставив за мету обмежити легальну громадсько-політичну діяль­ність, запобігти будь-яким спробам формування опозиції.
В умовах спаду економічної активності, фінансової і політичної кризи 1927 р., банкрутства великих банків і пов'язаних з ними фірм до влади прийшов уряд генерала Танака. Він розпустив парламент, який проголосував за недовір'я уряду. 20 лютого 1928 р. відбулися парламентські вибори за виборчим законом 1925 р.
Після виборів проти опозиційних режиму організацій були проведені репресії. У Токіо, Осака, Кіото та інших великих містах поліція затримала кілька тисяч громадських прогресивних діячів, профспілкових лідерів, активістів лівих пар тій. 1600 з них були ув'язнені.
В умовах світової кризи 1929-1933 рр. в Японії, як і в деяких європейських країнах, значно поширився націоналістичний рух, зумовлений прагненням фі­нансової еліти зміцнити свої позиції як всередині країни, так і на міжнародних ринках. Суперництво між старими монополістичними концернами («Міцуї», «Мі­цубісі», «Ясуда» та «Сумімото») й новими, що виникли після першої світової війни («Кухара», «Аюкава», «Накадзіма»), використали військові які намагалися зберегти свої позиції серед правлячої верхівки. З іншого боку, концерни прикривали свої агре­сивні дії самурайськими гаслами, що здавна культивувалися серед офіцерства.
До середини 30-х років владна верхівка розкололася на два табори - «Групу імператорського шляху» і «Групу контролю», які очолювали високопоставлені військові. Обидві вони домагалися ліквідації демократичних інститутів і встано­влення військової диктатури.
У 1931 р. до влади прийшов уряд, сформований партією Сейюкай на чолі з Інукаї. Посилився вплив «молодих» концернів на політику країни. «Молоде» офіцерство в уряді представляв їх глава Аракі.
Уряд заборонив вивіз золота, відмовився від золотого забезпечення грошей і, випустивши паперові гроші, збільшив державні позики для додаткових асигну­вань у промисловість і, зокрема, у воєнне виробництво. До 1936 р. військові за­мовлення зросли у декілька разів. З 1932 по 1939 р. військова промисловість збільшила свої прибутки у 2 рази.
15 травня 1932 р. група «молодого» офіцерства спробувала захопити владу. Глава уряду Інукаї був убитий. На штаб-квартири політичних партій, резиденції політичних діячів, деякі банки здійснювались напади. Урядові вдалося придуши­ти цей заколот. Новий уряд, створений після цих подій, був позапартійним. Його очолив Сайто, але вирішального впливу на економічну політику він не мав.
Серія законів про контроль над валютними операціями, створення напівдержавних промислових об'єднань, запровадження державного кантролю над про­відними галузями економіки - все це різко посилило роль уряду і знизило зна­чення політичних партій. Часткова урядова допомога дрібним власникам, у тому числі сільським господарям, дещо стабілізувала ситуацію, але боротьба у проми­слових колах за владу тривала.
У 1937-1941 рр. економічне становище Японії було надзвичайно складним. Різко скоротилося виробництво товарів першої необхідності, збільшилася трива­лість робочого дня. Мобілізація селян до війська позбавила село молодих і силь­них робочих рук.
У країні продовжувалися арешти незадоволених, кількість яких до весни 1938 р. досягла 10 тис. чол.
У листопаді 1938 р. уряд Каноє обнародував декларацію, яка офіційно оголо­шувала створення «нового порядку» у Східній Азії.
Влітку 1940 р. уряд розпустив ліберальні партії, заборонив діяльність проф­спілок і демократичних організацій. Натомість було створено «Асоціацію допо­моги трону». Уряд задекларував її як «нову економічну структуру», яка повинна була забезпечити жорсткий державний контроль і регулювання виробництва.
Наступні реорганізації уряду не змінили курсу внутрішньої політики.
Робота над формуванням понять і термінів.
 «мілітаризація»-
Причинами мілітаризації країни були:
а)    зростання економічних, соціальних проблем;
б)    нестабільність у суспільстві.
Підсумком стали спроби влади та найбільших корпорацій модер­нізувати країну шляхом мілітаризації. Не випадково в цей період при владі практично завжди були військові.
У 1927 р., після чергової урядової кризи, до влади прийшла пар­тія Сейюкай на чолі з генералом Танака.
У липні 1927 р. генерал Танака надіслав імператору меморандум, у якому проголошувався курс на світове панування Японії.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ
У відповідності з післявоєнними мирними угодами Версальсько-Вашингтонської системи Японія утвердила за собою статус провідної держави Тихоокеан­ського регіону. Вона зберегла тут свою військово-морську перевагу та економіч­ний вплив. Проте розгортання національно-визвольного руху, протиріччя між Токіо і провідними державами світу, що окреслилися пізніше, зумовлювали не­стабільність у цьому регіоні і вносили корективи у зовнішню політику зацікав­лених держав.
Складними були відносини між Японією і більшовицькою Росією. Після про­валу японської інтервенції в Росію 1920-1922 рр. між обома державами розпоча­лися обережні дипломатичні контакти.
Після тривалих двосторонніх переговорів 20 січня 1925 р. в Пекіні відбулося підписання радянсько-японської конвенції про основні принципи взаємовідно­син. Встановлювалися консульські та дипломатичні відносини. Японія зобов'я­залася вивести свої війська з Північного Сахаліну. Сторони погодилися дотримуватися принципу взаємного невтручання у внутрішні справи одна одної і під­твердили договір про використання маньчжурських залізниць як Японією, так і СРСР лише для комерційних перевезень. Згодом японські підприємці отримали концесії для розвідки нафти та вугілля на території Північного Сахаліну. Таким чином, створювалися умови для нормалізації становища на Далекому Сході.
У 1927 р. новий уряд генерала Танаки відкрито виступив за перегляд зовніш­ньої політики. Найбільш чітко вона була сформульована у таємному меморанду­мі, який уряд надіслав імператору 25 липня 1927 р. У ньому, зокрема, зазначало­ся: «Заради самозахисту і заради інших інтересів Японія не зможе усунути труд­нощі у Східній Азії, якщо не буде провадити політику «крові й заліза». Для того, щоб завоювати справжні права у Маньчжурії, ми повинні використати ці терито­рії як базу і проникнути в Китай під приводом розвитку нашої торгівлі. Забезпе­чені правами, ми захопимо в свої руки ресурси усієї країни. Маючи у своєму розпорядженні всі ресурси Китаю, ми перейдемо до завоювання Індії, Архіпела­гу, Малої Азії, Центральної Азії і навіть Європи. Але встановлення контролю над Маньчжурією і Монголією має бути першим кроком, якщо раса Ямато бажає відзначитися у континентальній Азії...»
Реалізацію цієї програми японський уряд розпочав з військової експедиції до Китаю. На початку 1928 р. японські військові частини захопили Шаньдун, а піз­ніше увійшли в столицю цієї провінції - Цзинань. Проте кампанія на принесла бажаних результатів, і в лютому 1928 р. японські війська залишили територію провінції Шаньдун.
Провал збройної агресії проти Китаю змусив уряд Танаки подати у відставку. Японія опинилася у частковій зовнішній ізоляції і лише у 1930 р. змогла налаго­дити взаємовідносини з Китаєм, підписавши з ним тарифну угоду. Суперечності між СІНА, Англією та Японією навколо Китаю залишалися невирішеними.
Не вирішила їх і Лондонська морська конференція 1930 p., учасником якої була Японія. Дипломати характеризували її «як найнуднішу з усіх конференцій цього століття». Оскільки японські військові виступили проти рішень конферен­ції, в країні назріла чергова урядова криза. Проти уряду виступила парламентсь­ка опозиція й націоналістичні організації.
Кризові явища в японській промисловості, важке становище сільського господар­ства підштовхували правлячі кола до силових дій у Північно-Східному Китаї, до реа­лізації далекосяжних планів у відповідності з доктриною «Азія для азіатів». У завою­ванні нових територій вбачався засіб для вирішення внутрішніх соціальних проблем.
ЗАВОЮВАННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО КИТАЮ
Влітку 1931 р. в Маньчжурії сталися зіткнення між китайськими та корейсь­кими поселенцями, які спричинили погроми китайців у Кореї. Оскільки корейці були японськими підданими, Японія скористалася цими подіями. Восени 1931 р. вона окупувала найважливіші пункти в зоні Південно-Маньчжурської залізниці та в районі Мукдена. Цей акт агресії започаткував серйозний воєнний конфлікт на Далекому Сході.
Здійснюючи плани, накреслені у «Меморандумі Танаки», Японія наприкінці 1931 - на початку 1932 р. захопила район Цзиньчжоу на півдні Маньчжурії і роз­почала наступ на Шанхай. Навесні 1932 р. Токіо підписав угоди з китайським урядом, і бойові дії припинилися.
4 березня 1932 р. за допомогою японців було утворено маріонеткову державу Маньчжоу-го, правителем якої став останній представник маньчжурської динас­тії Цін ПуІ. Восени того ж року між Японією і Маньчжоу-го було підписано протокол про воєнний союз, який дозволив розмістити японські війська на тери­торії новоутвореної держави. Японія домагалася визнання Лігою Націй її дій в Китаї правомірними та офіційного визнання Маньчжоу-го. Відмова Ліги Націй задовольнити претензії Токіо призвела до виходу Японії з цієї міжнародної орга­нізації у березні 1933 р.
Японці продовжували розширювати свою присутність у Китаї. Наприкінці 1933 р. вони ввили війська в провінцію Чахар, а в травні 1935 р. - в демілітаризо­вану зону провінції Хебей. У Північному Китаї японці організували рух за авто­номію Внутрішньої Монголії.
Уряд Японії опрацював три принципи для врегулювання японо-китайських відносин. Перший принцип - дружні взаємини Японії з Китаєм, другий - припи­нення антияпонської діяльності в Китаї і третій - спільне протистояння комуніз­му у Східній Азії.
Однак у Китаї існували сили, які рішуче виступали проти такої політики. З кінця 1935 р. розгорнувся антияпонський рух, який невдовзі перекинувся у Шанхай, Кан­тон та інші великі міста Центрального і Південного Китаю. В країні визрівали спри­ятливі умови для розвитку національно-визвольного руху. Зовнішньополітичні прорахунки викликали невдоволення і в самій Японії. 26 лютого 1936 р. військові орга­нізували заколот. Майже 1500 солдатів під орудою «молодих офіцерів» три дні конт­ролювали урядові установи, парламент, міністерства, центральні квартали столиці. Було вбито декількох державних діячів. Заколот ліквідували 29 лютого.
Під час лютневих подій уряд провів заходи, спрямовані на зміцнення режиму, посилив репресії. Тенденція до згортання парламентаризму в Японії ставала не­безпечною. Японія продовжувала підготовку до воєнного вирішення зовнішньо­політичних проблем.
Влітку 1936 р. на таємній нараді представників правлячих кіл обговорювався план «колоніального розширення», де йшлося про перетворення Китаю у залежну від Японії державу, встановлення японського панування у Східній Азії та по­ширення впливу Японії на південь.
Зближення Японії з гітлерівською Німеччиною, підписання Антикомінтернів-ського пакту цілком узгоджувалося з її політикою «великої війни» у Китаї.
Підготовка до цієї війни супроводжувалася інтенсивною ідеологічною оброб­кою японців. Збройні сили виховувалися на морально-етичному кодексі самураїв-бусідо. Мораль воїна повинна була стати стрижнем японського національного духу, втілювати любов до імператора та вітчизни.
НАПАД НА КИТАЙ У 1937 РОЦІ
Новий наступ Японії на Північний Китай розпочався 7 липня 1937 р. Невдовзі воєнні дії охопили всю територію країни. До 80 % бюджетних видатків Японії припадало на військові потреби. Уряд Каноє змушений був посилити боротьбу з антивоєнними настроями в країні. Офіційно ця політика називалася «рухом за мобілізацію національного духу».
Ліга Націй у жовтні 1937 р. висловила свою моральну підтримку Китаю, засу­дивши японську агресію. Брюссельська конференція, скликана Лігою Націй у лис­топаді 1937 р., ще раз засудила агресивні дії Японії. У відповідь уряд Каноє відмови­вся від участі у конференції, ігнорувавши декларацію, прийняту її учасниками.
11 листопада 1937 р. японські війська зайняли Шанхай, а через два дні - Нан­кін. У січні 1938 р. японці розпочали бомбардування південних китайських міст У жовтні 1938 р. були окуповані важливі стратегічні центри Південного Китаю Кантон і Ханькоу. 22 грудня 1938 р. прем'єр Каноє в урядовій декларації оголосив про встановлення «нового порядку» у Східній Азії. Японія вимагала при­єднання Китаю до Антикомінтернівського пакту, визнання ним Маньчжоу-го та розміщення японських військових баз на китайських територіях.
Окупація Китаю була лише частиною агресивних планів Японії на Далекому Сході. Водночас вона спричинила напруження у японсько-радянських відноси­нах. З часу невдалих переговорів 1931-1932 рр. Японія і Радянський Союз наро­щували збройні сили вздовж радянсько-монгольського кордону.
До літа 1939 р. Японія збільшила чисельність своєї Квантунської армії до 350 тис. чол. і в травні 1939 р. розпочала воєнні дії на р. Халхін-Гол. Бої продов­жувалися понад чотири місяці. Врешті-решт об'єднані сили СРСР та Монголії завдали поразки японцям.
Підписання 23 серпня 1939 р. пакту Молотова-Ріббентропа змінило ситуацію на Далекому Сході, тимчасово зупинивши тут воєнні дії.
27 вересня 1940 р. Японія приєдналася до Троїстого пакту, який визнавав її інтереси в Азії. У квітні 1941 р. між СРСР і Японією було підписано договір про нейтралітет. Проте обидві країни готувалися до війни. Москва й надалі підтри­мувала комуністичний рух у цьому регіоні, а Японія готувалась вирішити так зване «північне питання», у вирішальний момент здобувши перемогу над СРСР.
6 вересня 1940 р. на основі ухвали імператорської конференції були визначені принципи державної політики імперії. У прийнятому документі, зокрема, зазна­чалося: «З метою завершення заходів по забезпеченню свого існування і само­оборони Імперія приймає рішення не зупинятися перед війною з Америкою (Анг­лією, Голландією) і відповідно до цього приблизно до кінця жовтня завершує всі воєнні приготування».
Окупація Японією на початку 1941 р. північної частини Індокитаю стала пер­шим кроком до розв'язання японсько-американської війни, яка розпочалась 7 грудня 1941 р. нападом Японії на Перл-Харбор - військово-морську базу США на Гавайських островах.
Робота над формуванням понять і термінів.
 «меморандум» -
Робота з історичним документом .
Учням ознайомитися з текстом документа, від­повісти на запитання.
З меморандуму Танака Гїїті
25 липня 1927 р. Позитивна політика в Маньчжурії та Монголії До Маньчжурії та Монголії входять провінції Финьтянь, Гірін, Хейлунцзян, а також Зовнішня Монголія і Внутрішня Монголія. Три схід­ні провінції були недосконалим у політичному аспекті районом на Да­лекому Сході. З метою самозахисту і заради захисту інших Японія не зможе усунути утруднення у Східній Азії, якщо не буде провадити політику «крові та заліза». Але, здійснюючи цю політику, ми опини­мося сам на сам з Америкою, яка нацьковує на нас Китай, проводячи політику боротьби проти отрути з допомогою отрути. Якщо ми в майбут­ньому схочемо перебрати контроль над Китаєм, нам слід буде розтро­щити Сполучені Штати. Але заради того, щоб завоювати Китай, ми повинні спершу завоювати Маньчжурію та Монголію. Заради того, щоб завоювати світ, ми мусимо спершу завоювати Китай. Заради того, щоб здобути справжні права в Маньчжурії та Монголії, ми повинні викори­стати цей район як базу для проникнення до Китаю під приводом роз­витку нашої торгівлі. Оволодівши всіма ресурсами Китаю, ми перейде­мо до завоювання Індії, країн Південних морів, а після цього до завоювання Малої Азії, Центральної Азії та, нарешті, Європи. Що ж до прав Маньчжурії, то нам належить здійснити рішучі кроки на основі 21 вимоги й домогтися для забезпечення прав, що ми здобули, таке:
1) Після того, як мине термін договору про торговельну оренду, ми маємо отримати можливість продовжити термін його дії за нашим бажанням.
2) Японські громадяни повинні мати право роз'їжджати й жити у східній частині Внутрішньої Монголії та провадити там комерційну та промислову діяльність.
3) Ми мусимо отримати право на експлуатацію дев'ятнадцяти вугіль­них шахт і залізних копалень у Финтяні та Гіріні, а також право на експлуатацію лісових багатств.
4) Ми повинні отримати переважне право на будівництво залізниць у Південній Маньчжурії й Східній Монголії та на розміщення позик для цих цілей [41, с. 732—734].
Запитання.
1.   Які цілі зовнішньої політики Японії, згідно з меморандумом, ви можете визначити?
2. Які принципи відносин нав'язувала Японія Китаю?
3. На вашу думку, чому першим кроком до встановлення світового панування Японія вважала загарбання Китаю?
Вивчення питання теми в групах.
Об'єднати  учнів у дві групи, кожна з яких одержує карт­ки з завданнями.
Група 1. «Вторгнення Японії до Північно-Східного Китаю».
1.  Якими були причини вторгнення?
2.  Проаналізуйте результати вторгнення японських військ до Пів­нічно-Східного Китаю.
3.  Чому Японія вийшла з Ліги Націй?
Група 2. «Напад Японії на Китай у 1937р.».
1.  У чому полягала суть трьох принципів японської політики щодо Китаю?
2.  З якою метою Японія підписала «Антикомінтернівський пакт»? Коли це відбулося?
3.  Чому війна з Китаєм набула затяжного характеру?
Особливості авторитарно-монархічного режиму в Японії як однієї з форм тоталітаризму: жорсткий політичний контроль над суспільством; розпуск усіх пар­тій. У 1938 р. було прийнято закон «Про загальну мобілізацію на­ції», у якому проголошувалася мета «створення Великої Японії».
3. Демократичний рух. Самостійна робота за підручником.
Учням ознайомитися з текстом підручника. Бесіда.
1.    Виділіть особливості демократичного руху в Японії в 1929— 1931 рр.
2. Назвіть причини краху демократичного руху в Японії.
V.    ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Бесіда.
1. Визначте тенденції внутрішньополітичного життя Японії наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр.
2.  Чому модернізація країни відбувалася шляхом мілітаризації?
3.
  Якою була мета меморандуму генерала Танака?
VI.   ПІДСУМКИ УРОКУ
Узагальнити відповіді учнів, оцінити результати їхньої роботи на уроці.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Опрацювати параграф підручника.
2.  Підготувати повідомлення про Сунь Ятсена, Чан Кайші.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас