1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: керел 1.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2191кб.
Дата: 19.02.2023
скачати

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва
«На правах рукопису»
УДК 338.432
«До захисту допущено»
Завідувач кафедри
__________ ___П.В.Круш____
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”_____________2018 р.
Магістерська дисертація
зі спеціальності 051 «Економіка»____________________________________________ зі спеціалізації «Економіка підприємства» _____________________________________ на тему: «Управління виробничим потенціалом з метою підвищення ефективності функціонування роботи підприємства»________________________________________
Виконала: студентка ІІ курсу, групи УЕ-71мп
Дзюбинська Христина Миколаївна________________________________ __________
(підпис)
Науковий керівник: доц., к.е.н. Шашина М.В._______________________ __________
(підпис)
Консультант з економіко-математичного розділу: доц., к.е.н. Кузьмінська Н.Л._______ _________
(підпис)
Консультант з нормоконтролю: доц., к.е.н. Кривда О.В._______________ __________
(підпис)
Рецензент: доц., к.е.н. Єрешко Ю.О._______________________________ __________
(підпис)
Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць
інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________
(підпис)
Київ – 2018

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва
Рівень вищої освіти - другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціалізація «Економіка підприємства»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
__________ ___П.В. Круш____
(підпис) (ініціали, прізвище)
«___»_____________20____ р.
ЗАВДАННЯ
на магістерську дисертацію студенту
Дзюбинської Христини Миколаївни
1. Тема дисертації «Управління виробничим потенціалом з метою підвищення ефективності функціонування роботи підприємства», науковий керівник дисертації доц., к.е.н. Шашина Марина Володимирівна затверджені наказом по університету від «12» 09 2018 р. № 3506-с
2. Строк подання студентом дисертації 03.12.2018 р.
3. Об’єкт дослідження процес формування виробничого потенціалу КЕРНЕЛ
ГРУП
4. Предмет дослідження (Вихідні дані-для магістерської дисертації за освітньо- професійною програмою) наукові та навчально-методичні матеріали, законодавчі й нормативні акти України, внутрішня звітність, фінансова звітність (форма №1 «Звіт про фінансовий стан»; форма №2 «Звіт про фінансові результати), статистична звітність.
5. Перелік завдань, які потрібно розробити:
І. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства
1.1. Сутність поняття «виробничий потенціал підприємства»
1.2. Зміст та теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства
1.3. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління виробничим потенціалом підприємства
ІІ. Оцінка та аналіз управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП
2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності КЕРНЕЛ ГРУП
2.2. Аналіз фінансово-економічного стану КЕРНЕЛ ГРУП

2.3. Оцінка практики управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП
2.4. Факторний аналіз чинників формування ефективної системи управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП
ІІІ. Наукове обґрунтування напрямів удосконалення управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП
3.1. Напрямки удосконалення управління виробничим потенціалом у практиці
КЕРНЕЛ ГРУП
3.2. Обґрунтування доцільності впровадження заходу з оптимізації використання виробничих відходів
3.3. Обґрунтування доцільності застосування концепції ощадливого виробництва для КЕРНЕЛ ГРУП
3.4. Прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності діяльності
КЕРНЕЛ ГРУП в умовах реалізації запропонованих заходів та їх вплив на управління виробничим потенціалом підприємства
6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу:________________________
___________________________________________________________________
7. Орієнтовний перелік публікацій:_____________________________________
___________________________________________________________________
8. Консультанти розділів дисертації
Розділ
Прізвище, ініціали та посада консультанта
Підпис, дата завдання видав завдання прийняв
Консультант з економіко - математичного розділу
К.е.н. Кузьмінська Н.Л., доцент кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Нормоконтроль
Доц., к.е.н. Кривда О.В., доцент кафедри економіки і підприємництва КПІ ім. Ігоря
Сікорського
9. Дата видачі завдання __20.09.2017 р.___
№ з/п
Назва етапів виконання магістерської дисертації
Строк виконання етапів магістерської дисертації
Примітка
1. Затвердження теми науковим керівником
20. 09. 2017 р.
2. 1-й розділ написання магістерської дисертації
03. 09. 2018 р.
3. 2-й розділ написання магістерської дисертації
08. 10. 2018 р.
4. 3-й розділ написання магістерської дисертації
19. 11. 2018 р.
5. Попередній захист магістерської дисертації
23. 11. 2018 р.
6. Строк подання магістерської дисертації на кафедру ЕіП
03. 12. 2018 р.
7. Захист магістерської дисертації з 17.12.2018 р. по 22.12.2018 р.
Студент
____________
Дзюбинська Х.М.
Науковий керівник дисертації ____________ доц.,к.е.н. Шашина М.В.

Реферат
Магістерська дисертація Дзюбинської Христини Миколаївни на тему
«Управління виробничим потенціалом з метою підвищення ефективності функціонування роботи підприємства», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства», КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, Київ.
Дипломна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків та рекомендацій, додатків.
Робота виконана в обсязі 115 сторінок друкованого тексту, містить 20 рисунок, 51 таблицю та 3 додатки.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та довести актуальність і значення обґрунтування науково- методичних засад та практичних рекомендацій щодо управління виробничим потенціалом підприємств АПК, а також провести аналіз ефективності управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП, надати основні рекомендації щодо її підвищення та розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів.
Для аналітичного дослідження та розробки пропозицій в роботі використані такі методи як: узагальнення, аналізу і синтезу, економічного аналізу, факторного аналізу, експерименту та підрахунку, прогнозування.
В роботі розроблено 2 заходи з неенергетичного використання відходів і впровадження концепції ощадливого виробництва. За результатами розрахунків, у порівнянні із фактично застосованою на підприємстві практикою реалізації 58% наявного обсягу лушпиння третім особам захід щодо виробництва паливних брикетів виявився більш економічно доцільними. В свою чергу завдяки впровадженню на підприємстві концепції ощадливого виробництва очікується зменшення величини усіх видів запасів підприємства і збутових витрат, що допоможе підвити оборотність оборотних фондів підприємства.

Аналітичні дослідження дозволили розробити рекомендації щодо доцільності впровадження
2 заходів: неергатичного використання соняшникового лушпиння і концепції ощадливого виробництва. Виявилось, що впровадження проектів може потенційно генерувати додатковий прибуток для підприємств. У результаті реалізації пропозицій очікується приріст чистого прибутку КЕРНЕЛ на 15-20% у 2019-2022 рр.
Об’єктом дослідження є процес формування виробничого потенціалу
КЕРНЕЛ ГРУП. Предметом дослідження
є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до забезпечення ефективності управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ.
Ключові слова: виробництво, потенціал підприємства, виробничий потенціал, прогнозування, оцінка ефективності управління виробничим потенціалом.

Abstract
Master's dissertation Dziubinska Khrystina Mykolyivna on the topic
"Management of production potential of enterprise in order to increase its efficiency", specialty 051 "Economics", specialization "Business Economics", KPI them. Igor
Sikorsky, 2018, Kyiv.
Thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusions and recommendations, applications.
The work is executed in volume of 115 pages of printed text, contains 20 figures, 51 tables and 3 applications.
The purpose of this work is to analyze and prove the relevance and significance of the substantiation of scientific and methodical principles and practical recommendations for management of the industrial potential of agricultural enterprises, as well as to analyze the efficiency of management of the production potential of the KERNEL GROUP, to provide the main recommendations for its improvement. and calculate the economic effect of the proposed measures.
For analytical research and development of proposals in the work used the following methods: generalization, analysis and synthesis, economic analysis, factor analysis, experiment and counting, forecasting.
In this work 2 measures on non-energy use of wastes have been developed and the concept of economical production has been introduced. According to the results of the calculations, in comparison with the actual practice of implementing 58% of the existing amount of husk to third parties, the measure on the production of fuel briquettes was more economically feasible. In turn, due to the introduction of the concept of economical production at the enterprise, a decrease in the size of all types of stock of the company and sales costs, which will help to increase the turnover of working capital of the enterprise is expected.

Analytical studies allowed to elaborate recommendations on the feasibility of implementing two measures: the use of sunflower husk and the concept of economical production. It turned out that the implementation of projects could potentially generate additional profits for enterprises. As a result of the implementation of the proposals, Kernel's net profit is expected to increase by 15-
20% in 2019-2022.
The object of the research is the process of forming the production potential of the KERNEL GROUPS. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical approaches to ensuring the effective management of the production potential of KERNEL.
Key words: production, enterprise potential, production potential, forecasting, estimation of the efficiency of production potential management.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .................................................................... 9
ВСТУП ................................................................................................................... 11
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА .................................................................. 16 1.1. Сутність поняття «виробничий потенціал підприємства» ......................... 16 1.2. Зміст та теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства .......................................................................................................... 23 1.3. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління виробничим потенціалом ............................................................................................................ 29
Висновки до розділу I ........................................................................................... 35
РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ КЕРНЕЛ ГРУП ....................................................................... 37 2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності КЕРНЕЛ ГРУП ... 37 2.2. Аналіз фінансово-економічного стану КЕРНЕЛ ГРУП ............................. 51 2.3. Оцінка практики управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП 69 2.4. Факторний аналіз чинників формування ефективної системи управління виробничим потенціалом КЕРНЕЛ ГРУП .......................................................... 74
Висновки до розділу II .......................................................................................... 78
РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КЕРНЕЛ ГРУП ............... 80 3.1. Напрямки удосконалення управління виробничим потенціалом у практиці
КЕРНЕЛ ГРУП ...................................................................................................... 80 3.2. Обґрунтування доцільності впровадження заходу з оптимізації використання виробничих відходів ..................................................................... 87 3.3. Обґрунтування доцільності застосування концепції ощадливого виробництва для КЕРНЕЛ ГРУП ........................................................................ 91 3.4. Прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності діяльності
КЕРНЕЛ ГРУП в умовах реалізації запропонованих заходів та їх вплив на управління виробничим потенціалом підприємства ......................................... 92
Висновки до розділу III ........................................................................................ 98
ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 104
ДОДАТКИ ............................................................................................................ 112

9
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальність;
ПрАТ – Приватне акціонерне товариство;
ОЕЗ – олійноекстракційний завод;
РФ – Російська Федерація;
АПК – агропромисловий комплекс; ob
– об’єкт управління;
am
– цілі функціонування; cr
– критерій діяльності
; el – елементи управління і їх взаємозв’язки; in –
інструменти впливу на елементи управління
; rs – забезпечуючі ресурси;
– формалізований вигляд механізму управління виробничим потенціалом;
– рівень ефективності управління матеріально-технічним потенціалом підприємства;
– бальна оцінка окремого показника ефективності управління виробничими фондами;
– бальна оцінка окремого показника ефективності управління оборотними фондами;
– бальна оцінка окремого показника ефективності управління нематеріальними активами;
– кількість показників у складовій потенціалу виробничих фондів;
– кількість показників у складовій потенціалу оборотних фондів;
– кількість показників у складовій потенціалу нематеріальних активів;
– кількість складових матеріально-технічного потенціалу підприємства;
– рівень ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства;
– бальна оцінка окремого показника ефективності використання трудового потенціалу;
– кількість показників у складовій трудового потенціалу;

10
– кількість складових ресурсного потенціалу підприємства;
– рівень ефективності управління виробничим потенціалом підприємства;
– бальна оцінка окремого показника ефективності використання інноваційного потенціалу;
– кількість показників у складовій інноваційного потенціалу;
– кількість складових виробничого потенціалу підприємства; х
1

вартість основних фондів; х
2
– величина оборотних активів; х
3
– вартість нематеріальних активів; х
4
– витрати на оплату праці; х
5
– інвестиційні витрати.

11
ВСТУП
Актуальність обраної теми дослідження. Сучасний стан та тенденції розвитку економіки України призводять до необхідності пошуку нових підходів до управління потенціалом промислового підприємства. Конкуренція, що сьогодні характеризує більшу частину ринків держави, висуває підприємствам нові завдання, одне з котрих – досягнення максимально можливого ступеня використання наявних у розпорядженні підприємства ресурсів.
Дане питання лежить в сфері прийняття управлінського рішення і пов’язане із необхідністю вдосконалення механізму управління виробничим потенціалом підприємства. Важливість оцінки ефективності використання виробничого потенціалу підприємства полягає у тому, що виявлення його кількісних та якісних параметрів, а також вивчення самого процесу його формування, дозволяє керівництву підприємства приймати ґрунтовні рішення щодо управління виробництвом як складовою частиною підприємства.
Ефективне управління виробничим потенціалом підприємства витікає у зниження собівартості виробництва, покращення використання та обґрунтоване скорочення (нарощення) виробничої потужності підприємства, раціоналізацію напрямків споживання виробничих ресурсів тощо. Останнім часом промислові підприємства України характеризуються поступовим зниженням виробничої активності, неповним використанням основних фондів, падінням рівня технічної оснащеності. На виході із системи продукція підприємств є неконкурентоспроможною, не відповідає вимогам ринку, а також уявленням споживача про неї. Все це обумовлює необхідність підвищення ефективності управління виробничим потенціалом підприємства.
Оцінка сучасного стану проблеми. На сучасному етапі у розробку і розвиток поняття «виробничий потенціал» зробили внесок такі економісти як
Н.С. Краснокутська [23], Р.О. Толпежніков [44], В.Н. Авдєєнко [2],
В.А. Котлов [2], Л.І. Абалкін [1] тощо. Перелічені науковці досліджували питання формування та оцінки виробничого потенціалу підприємства, зробили вагомий внесок у виокремлення факторів впливу на його величину.

12
Аналіз економічної літератури за темою магістерської дисертації довів, що не зважаючи на значущість вже здійснених наукових розробок, додаткового опрацювання потребує питання оцінки ефективності управління виробничим потенціалом підприємств, зокрема агропромислового комплексу.
Враховуючи вагомість проблеми управління виробничим потенціалом підприємств АПК та її практичне значення темою магістерської дисертації було обрано

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас