1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ім'я файлу: Брижаха Ю.М..docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 25.11.2021
скачати


Найкращим засобом реалізації процесу покращення роботи є створення спеціальних груп удосконалення діяльності. До комплексних бригад по підвищенню якості та продуктивності входять спеціалісти-експерти по складових бізнес-процесу: управлінню, фінансовому забезпеченню, дослідженням та розробкам продукту, плануванню виробництва, технологічному процесу та забезпеченню якості. Вкрай важливою є роль керівника комплексної бригади. Особливо ефективною та доцільною є робота даної бригади на етапі розробки нової продукції.

Основними сферами підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» виступають:

управління інноваціями та технологіями;

процес виробництва;

використання інформації;

управління людськими ресурсами;

управління змінами тощо.

У сфері технологій вагомі резерви підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» охоплюють: виключення дублювання в дослідженнях з метою уникнення зайвих витрат, усталене фінансування державного замовлення на дослідження та реалізацію національних цільових програм, спільні роботи з зарубіжними інвесторами та фірмами. Запровадження інновацій сприяє досягненню ринкових конкурентних переваг завдяки випередженню конкурентів у часі.

Перспективними напрямками підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» у виробництві є: вдосконалення використання обладнання, матеріалів та енергії, а також організації процесу виробництва, покращення якості та своєчасності отримання інформації усіма ланками виробничого процесу.

Активізація людського фактору у підвищенні конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» супроводжується зміною системи організаційних цінностей і правил поведінки загалом і покращенням ставлення до виконуваної роботи окремих працівників зокрема. Кадри є вкрай важливим капіталом підприємства, а їх навчання як короткотерміновий систематичний процес, спрямований на вдосконалення умінь та навичок і призначений для вирішення завдань конкурентоздатності, сприяє у тому числі зниженню соціальної напруженості, покращенню внутрішньо організаційного клімату.

До основних способів підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» можна віднести:

ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів;

обґрунтована рекламна політика;

створення нової продукції;

покращення якісних характеристик продукції;

модернізація обладнання;

всебічне зниження витрат;

вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного сервісу тощо.

Підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» являє собою процес змін, які потрібно мотивувати, стимулювати і генерувати. Ці зміни створюють позитивні установки й організаційну культуру, які сприяють, в свою чергу, як виживанню організації в агресивному зовнішньому середовищі, так і досягненню лідируючих позицій на ринку.

На рис. 3.1 узагальнено представлено основні дії (та їх взаємозв’язки) щодо розробки та реалізації будь-якої програми, і зокрема – програми підвищення конкурентоздатності підприємства.Рис. 3.1. Напрями дій при розробці та виконанні програми підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна»

Своєрідними ж індикатораминагальності розробки та впровадження програми підвищення конкурентоздатності для ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» виступають:

загострення конкуренції, що супроводжується втратою вже надбаних ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» позицій на ринку;

уповільнення росту попиту на продукт, що виробляється підприємством, насичення або ж затухання ринкового попиту, внаслідок чого виникає загроза скорочення ринкової частки підприємства;

поява революційно нових технологій;

зростання інтенсивності конкурентної боротьби, що робить неможливим для підприємства проникнення на нові географічні ринки;

зниження рівня конкурентоздатності продукції підприємства;

низька прибутковість функціонування підприємства, високий ризик банкрутства тощо.

На ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна», яке збирається впроваджувати програму підвищення конкурентоздатності, доцільно створити команду людей, діяльність яких буде спрямовано на розробку і впровадження цієї програми (міжфункціональна команда). Вони мають бути звільнені від усіх або більшості своїх звичайних обов’язків, а також мати нестандартне, творче мислення. Менеджери вищої ланки, чия влада і повноваження можуть бути важелем у підтримці команди, теж включаються до команди, яка займається впровадженням змін.

До здійснення будь-яких змін на ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» необхідно підходити комплексно (з урахуванням розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища) і послідовно, на основі генерального плану. Як показує практика, впровадження великої кількості незначних змін має більше шансів на успіх, ніж рідкі, але кардинальні зміни.

Революційні зміни плануються при оптимізації організаційної структури ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна», розробці стратегій, концепції розвитку. Для цього необхідні бажання і повна готовність організації, а від топ-менеджера вимагається воля і бажання мислити принципово по-іншому, намагатися зробити внесок у свої гуманітарно-виробничі будні.

Основними елементами забезпечення успіху розробки та реалізації програми підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» є такі:

вище керівництво підприємства має бути повністю відданим ідеям програми;

прийоми та методи підвищення конкурентоздатності, обрані для програми, мають відповідати ситуації та конкретним потребам;

має бути створеною ефективна організаційна структура, що очолюється менеджером, відповідальним перед вищим керівництвом за програму;

на всіх організаційних рівнях повинно мати місце повне розуміння цілей та завдань програми;

потрібний вільний обмін інформацією між різними структурними ланками підприємства, задіяними у програмі;

програма має бути підкріпленою практичним та нескладним інструментарієм виміру та оцінки досягнутих результатів, а також консультаційним забезпеченням;

оцінка, контроль та зворотній зв’язок повинні давати змогу швидко визначати як досягнуті результати, так і діагностувати проблеми, що виникають в процесі реалізації, а також створювати фундамент для подальшого вдосконалення.

Вітчизняні та закордонні підприємства розробляють та реалізують велику кількість програм підвищення конкурентоздатності, кожна з яких є, як правило, унікальним набором заходів і процедур, адаптованих до умов діяльності конкретного підприємства. Це зумовлене різноманіттям, комплексністю та багато аспектністю проблем і цілей, що постають перед тими чи іншими суб’єктами господарювання, а також відмінностями оточення, в якому їм доводиться діяти. Тому опрацювання універсальної моделі процесу розробки програми підвищення конкурентоздатності є доволі складним завданням.

На рис. 3.3 представлено один з можливих варіантів укрупненої постадійної декомпозиції такого процесу, що передбачає проходження трьох стадій.


Рис. 3.3. Напрямки підвищення продуктивності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна»
На практиці кількість етапів розробки програми підвищення конкурентоздатності дещо зростає; їх зміст та послідовність, як правило, такі (рис. 3.4 та 3.5.): визначення та впорядкування пріоритетності цілей; конкретизація цілей та діагностика ресурсних і часових обмежень; формулювання стратегій реалізації програми; планування дій і визначення фаз програми; створення організаційної структури програми; встановлення методів і вибір інструментарію вимірювання досягнутих результатів; визначення витрат, що пов’язані з реалізацією програми; оцінка ефективності заходів, що запропоновані.


Стадія 1. Обстеження


 • вибір оптимального підходу визначення цілей програми

 • визначення задач в рамках програми

 • визначення напрямків дій, що охоплюються програмою

 • розробка проектної організаційної структури

 • складання плану - графіку програми  1. Стадія 2. Аналіз


 • інформування всіх учасників програми

 • збирання даних

 • опис ситуації

 • узгодження базового періоду

 • аналіз можливих завдань

 • розробка концепції (узагальнено)

 • розробка детальних програм

 • створення цільових груп по завданням

 • ознайомлення з планом – графіком

 • складання звіту про очікувані результати  1. Стадія 3. Впровадження


 • інформування всіх учасників

 • встановлення механізмів контролю за реалізацією програми

 • здійснення необхідних заходів

 • отримання результатів

 • контроль та корегування (в разі необхідності)

 • подальша підтримка показників діяльності на досягнутому рівні

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас