1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ім'я файлу: Брижаха Ю.М..docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 25.11.2021
скачати

Динаміка структури джерел фінансових ресурсів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Джерела фінансових ресурсів

Роки

Відхилення у %,

(+;-) 2018 р. до

2016

2017

2018

2016 р.

2017 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Власний капітал

259560

85,24

299359

86,84

337822

88,19

2,95

1,35

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Поточні зобов’язання і забезпечення

44945

14,76

45368

13,16

45229

11,81

-2,95

-1,35

Разом

304505

100,00

344727

100,00

383051

100,00

х

х


2016

2017

2018

Рис. 2.4. Структура джерел фінансових ресурсів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.
Таким чином, у структурі джерел фінансових ресурсів
ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» переважає власний капітал, у 2016 році його питома вага становить 85,24 %, у 2017 році питома вага становить 86,84 %, у 2018 році переважає власний капітал – 88,19 %. Довгострокові зобов’язання - зобов’язання, погашення яких не передбачено протягом операційного циклу їх термін погашення більше 12 місяців. Довгострокових зобов’язань у 2016-2018 роках на ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» відсутні.

В свою чергу поточні зобов’язання у структурі джерел фінансових ресурсів займають не значну частку, так у 2016 році їх питома вага становить 14,76 %, у 2017 році питома вага становить 13,16 %, у 2018 році переважає власний капітал – 11,81 %.

Отже, згідно аналізу структури джерел фінансових ресурсів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» протягом всього аналізованого періоду має достатню кількість власного капіталу, що бути фінансово стійким та платоспроможним товариством.

Наступним кроком буде аналіз динаміки показників фінансової стійкості ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» в табл. 2.12. та на рис. 2.5.


2016

2017

2018

2016


Рис. 2.5. Динаміка показників фінансової стійкості ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Таблиця 2.12

Динаміка показників фінансової стійкості ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Показники

Роки

Норма- тивне значення

Відхилення від

нормативу (+; -)

2016

2017

2018

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Власний капітал, тис. грн.

259560

299359

337822

х

х

х

х

Позичковий капітал, тис. грн.

44945

45368

45229

х

х

х

х

у т.ч. довгострокові зобов’язання і забезпечення, тис. грн.

0

0

0

х

х

х

х

Всього використано капіталу, тис. грн.

304505

344727

383051

х

х

х

х

Коефіцієнт автономії

0,85

0,87

0,88

0,5

-0,35

-0,37

-0,38

Коефіцієнт фінансування

0,17

0,15

0,13

1

0,83

0,85

0,87

Коефіцієнт заборгованості

0,15

0,13

0,12

0,5

0,35

0,37

0,38

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

0,85

0,87

0,88

1

0,15

0,13

0,12

Коефіцієнт фінансової стійкості

5,78

6,60

7,47

1

-4,78

-5,60

-6,47


Проаналізувавши динаміку показників фінансової стійкості
ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет», можемо зробити наступні висновки.

Коефіцієнт автономії, показує частку власного капіталу у загальній вартості майна, нормативним значенням даного коефіцієнта є значення більше 0,5. У 2016 році даний коефіцієнт становив 0,85, у 2017 році – 0,87, у 2018 році – 0,88, тобто значення коефіцієнту є вище за норму на протязі всіх трьох аналізованих років. Частка власного капіталу ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» у загальній вартості майна збільшується з кожним роком зменшуватись.

Коефіцієнт фінансування, показує скільки позичкового капіталу припадає на одиницю власного капіталу, його нормативне значення менше одиниці. У 2016 році даний коефіцієнт становив 0,17, у 2017 – 0,15 та 2018 – 0,13, оскільки ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» майже не має позичкового капіталу.

Коефіцієнт заборгованості, показує наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів, дає уявлення про кредитоспроможність підприємства та рівень фінансового ризику, нормативне значення менше 0,5. В ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» показник даного коефіцієнту становлять – 0,15 у 2016 році, у 2017 році – 0,13 та у 2018 році значення даного коефіцієнта – 0,12, оскільки ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» має незначну частку позичкового капіталу.

Коефіцієнт незалежності, показує частку активів організації, які покриваються за рахунок власного капіталу (забезпечуються власними джерелами формування), нормативне значення - близько 1. В ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» показники коефіцієнту незалежності становлять: у 2016 році – 0,85, у 2017 році – 0,87, у 2018 році – 0,88, тому можна стверджувати, що підприємство є залежним.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, скільки власного капіталу припадає на одиницю позичкового капіталу, нормативне значення – більше 1. У 2016 році – 5,78, у 2017 році - 6,60 та у 2018 році значення даного коефіцієнта – 7,47, оскільки ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» майже не має позичкового капіталу.

Проведемо аналіз структури власних оборотних коштів
ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» у табл. 2.13 та на рис. 2.6.

Таблиця 2.13

Динаміка структури власних оборотних коштів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Показники

Роки

Відхилення (+;-)

2016

2017

2018

2018 р. від 2016 р.

2018 р. від 2017 р.

Власний капітал, тис. грн.

259560

299359

337822

78262

38463

Необоротні активи, тис. грн.

80246

96624

156578

76332

59954

Власні оборотні кошти, тис. грн.

179314

202735

181244

1930

-214912016

2017

2018

Рис. 2.6. Динаміка структури власних оборотних коштів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.
Отже, можемо зробити висновок, що власний капітал у 2018 році становить 337822 тис. грн., що на 38463 тис. грн. більше ніж у 2017 році та на 78262 тис. грн. більше ніж у 2016 році. Показник необоротних активів також зріс на протязі аналізованого періоду та становить у 2018 році 156578 тис. грн., що на 59954 тис. грн. більше ніж у 2017 році та на 76332 тис. грн. більше ніж у 2016 році. Також власні оборотні кошти у 2018 році збільшилися до 181244 тис. грн., що звісно є позитивним фактором в діяльності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет», тому що свідчить про стабільність фінансово-господарського стану підприємства.

Наступним кроком аналізу є визначення оцінки ефективності використання ресурсів в ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Динаміка показників ефективності обертання оборотних активів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Показники

Роки

Відхилення (+;-)

2016

2017

2018

2018 р. до 2016 р.

2018 р. до 2017 р.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

568070

627639

661401

93331

33762

Кількість днів аналізованого періоду, дні

360

360

360

х

х

Одноденний чистий дохід, тис. грн.

1578,0

1743,4

1837,2

259,3

93,8

Середній залишок оборотних активів, тис. грн.

16649

16705

18190

1541

1485

Коефіцієнт обертання оборотних активів, обороти

34,12

37,57

36,36

2,24

-1,21

Тривалість 1 обороту активів, дні

11

10

10

-0,65

0,32

Коефіцієнт завантаження активів в обороті, коп.

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00


Найбільший одноденний дохід у ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» був у 2018 році – 1837,2 тис. грн. Найменший середній залишок оборотних активів склав 16649 тис. грн. в 2016 році, що на 1541 тис. грн. менше у порівнянні з 2018 роком. Тривалість одного обороту за період, що аналізується, зменшилася на 1 день і склала 10 днів, що є негативним зрушенням на підприємстві.

Коефіцієнт обертання активів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Даний коефіцієнт за 2016-2018 роки зменшився на 1,21 разів, зменшення коефіцієнта обертання активів є негативною тенденцією. Коефіцієнт завантаження активів показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції. Тобто, на 1 гривню продукції, що реалізується, у 2018 році припадало 0,03 грн. обігових коштів. Чим менший даний коефіцієнт, тим ефективніше використовуються обігові кошти, отже, підприємство стало менш успішно управляти обіговими коштами.

Наступним кроком дослідження буде аналіз структури операційних витрат ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за економічними елементами (табл. 2.15).

Таблиця 2.15

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас