1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ім'я файлу: Брижаха Ю.М..docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 25.11.2021
скачати

Динаміка основних показників господарської діяльності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Показники

Роки

Відхилення 2018 р. (+;-) від

2016

2017

2018

2016 р.

2017 р.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

568070

627639

661401

93331

33762

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

4750

4250

4205

-545

-45

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, тис. грн.

71476

66373

94748

23272

28375

Матеріальні затрати, тис. грн.

410605

457603

481936

71331

24333

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

78083

86240,5

124126

46042,5

37885

Амортизація, тис. грн.

11579

11034

14766

3187

3732

Оборотні активи,

тис. грн.

224259

248103

226473

2214

-21630

Продуктивність праці, тис. грн.

536,42

560,89

660,08

123,66

99,19

Матеріаловіддача, грн.

1,38

1,37

1,37

-0,01

0,00

Фондовіддача основних засобів, грн.

7,28

7,28

5,33

-1,95

-1,95

Фондоємність продукції, коп.

0,13745

0,13740

0,18767

0,05022

0,05027


Фондовіддача основних фондів, зменшилася у 2018 році у порівнянні 3 2017 роком, що свідчить про негативні тенденції в розвитку ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет».

Фондоємність продукції показує, скільки витрачається основних фондів на виготовлення одиниці продукції. Даний показник в ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» збільшилася у 2018 році і становить 0,19 коп., що дає змогу стверджувати про збільшення затрат на виготовлення одиниці продукції.

У табл. 2.8 перейдемо до аналізу динаміки показників, що характеризують фінансові результатів господарської діяльності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 роки.

Таблиця 2.8

Динаміка показників, що характеризують фінансові результати господарської діяльності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет»

за 2016-2018 рр.

Показники

Роки

Відхилення (+,-)

2018 р. від

2016

2017

2018

2016р.

2017 р.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

568070

627639

661401

93331

33762

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

459602

512966

538909

79307

25943

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

108468

114673

122492

14024

7819

Інші доходи (операційні, позареалізаційні, фінансові), тис. грн.

27132

12885

11570

-15562

-1315

Інші витрати (операційні, фінансові), тис. грн.

81054

79355

86778

5724

7423

Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. грн.

54546

48203

47142

-7404

-1061

Витрати (дохід) з податку на прибуток, тис. грн.

9504

8498

8665

-839

167

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

45042

39705

38477

-6565

-1228


Проаналізувавши дані в табл. 2.8, можна зробити висновок, що собівартість реалізованої продукції у 2018 році склала 538909 тис. грн., що на 25943 тис. грн. більше ніж у 2017 році та на 79307 тис. грн. більше ніж у попередньому 2016 році. Це безпосередньо вплинуло на зміни чистого прибутку, який у 2016 році становив 45042 тис. грн., у 2017 році чистий прибуток становив 39705 тис. грн. та у 2018 році зменшився до 38477 тис. грн. та свідчить про не значне погіршення стану фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет».

Також можна сказати про відсутність будь-яких збитків на аналізованому підприємстві на протязі всього аналізованого періоду.

Проаналізуємо структуру активів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» в табл. 2.9. та на рис. 2.2.

Таблиця 2.9

Динаміка структури активів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет»

за 2016-2018 рр.

Активи

Роки

Відхилення

(+;-) 2018 р. від

2016

2017

2018

2016 р.

2017 р.

тис. грн.

%

тис. грн

%

тис. грн.

%

Необоротні активи

80246

26,35

96624

28,03

156578

40,88

76332

59954

Оборотні активи

224259

73,65

248103

71,97

226473

59,12

2214

-21630

Необоротні активи та групи вибуття

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

Разом

304505

100,00

344727

100,00

383051

100,00

х

х


Дані табл. 2.10 показують, що більшу частку в активах
ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» займають оборотні активи. Можемо зробити висновок, що така структура активів, при якій оборотні активи переважають над необоротними є притаманною для підприємства платоспроможність якого є високою, в даному випадку це ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет».Рис. 2.2. Динаміка структури активів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Перейдемо до оцінки фінансового стану ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» на основі короткострокових та довгострокових перспектив, тобто оцінки динаміки показників ліквідності та платоспроможності підприємства у табл. 2.10. та на рис. 2.3.

Таблиця 2.10

Динаміка показників платоспроможності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Показники

Роки

Норма- тивне значення

Відхилення від нормативу (+; -)

2016

2017

2018

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Гроші та їх еквіваленти, тис. грн.

48316

32880

46538

х

х

х

х

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

84333

107437

100706

х

х

х

х

Оборотні активи (всього), тис. грн.

224259

248103

226473

х

х

х

х

Необоротні активи (всього), тис. грн.

80246

96624

156578

х

х

х

х

Власний капітал, тис. грн.

259560

299359

337822

х

х

х

х

Поточні зобов’язання і забезпечення, тис. грн.

44945

45368

45229

х

х

х

х

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

1,08

0,72

1,03

0,2

-0,87

-0,52

-0,82

Коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності (платоспроможності)

2,95

3,09

3,26

0,7

-2,25

-2,39

-2,56

Коефіцієнт поточної ліквідності (платоспроможності)

4,99

5,47

5,01

1,0

-3,99

-4,47

-4,01

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

0,80

4,47

4,01

0,1

-0,70

-4,37

-3,91


Рис. 2.3. Динаміка показників платоспроможності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» за 2016-2018 рр.

Таким чином, за даними у табл. 2.10 та на рис. 2.3, зробимо наступні висновки.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує можливість розрахунку по поточним зобов'язанням у найближчий час, оптимальне значення не менше 0,2 і не більше 0,35. В ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідає нормативному значенню у жодному з проаналізованих років, що означає недостатню кількість активів у ліквідній формі та їх неефективне використання.

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості, оптимальне значення якого не повинно бути у діапазоні від 0,7 до 1. Показник проміжної ліквідності Товариства протягом аналізованого періоду не знаходився в межах встановлених нормативів і свідчить про не задовільний стан платоспроможності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет».

Коефіцієнт поточної ліквідності відображає можливість підприємством покрити свої поточні зобов'язання за рахунок усіх обігових коштів протягом року, його нормативне значення повинно бути більше 1. Коефіцієнт поточної ліквідності ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» значно вищий за рекомендований нижній поріг, який становить 1. У 2016 році він становив – 4,9, у 2017 році – 5,47, у 2018 році – 5,01, що означає, що ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» має достатню кількість оборотних активів, для того щоб покрити свої поточні зобов’язання перед кредиторами.

Коефіцієнт забезпечення власним коштами показує співвідношення власного оборотного капіталу і оборотних активів. Коефіцієнт забезпечення власними коштами, його нормативне значення – не менше 0,1. Цей показник для ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» також не задовольняє нормативне значення. Відповідно до даних з рис. 2.3 в ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» даний коефіцієнт вищий за норму, так у 2016 році він становить – 0,80, у 2017 році – 4,47, у 2018 році – 4,01, що свідчить про високий рівень забезпеченості ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» власними грошовими коштами.

Наступним кроком фінансового аналізу є визначення фінансової стійкості підприємства. Проаналізуємо джерела фінансування активів
ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет», визначимо їх динаміку та структуру (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас