1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ім'я файлу: Брижаха Ю.М..docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 25.11.2021
скачати


З наведеного у таблиці, видно, що у 2018 р. порівняно з 2016 р. середньооблікова чисельність працівників зменшилась на 545 осіб, та порівняно з 2017 р. на 45 осіб. З них чисельність жінок також зменшилась у 2018 р. в порівнянні з 2016 р. на 11 осіб, а порівняно з 2017 р. скоротилася на 27 осіб. Також, як з’ясувалося, протягом 2016-2018 років зменшилась чисельність працівників, що звільнялись за власним бажанням у 2018 р. порівняно з 2016 р. на 300 осіб та порівняно з 2016 р. на 270 осіб. Розрахунки свідчать, що збільшилась кількість звільнених з причин скорочення штату на 62 осіб у 2018 р. порівняно з 2016 р. Кількість відпрацьованих годин протягом 2018 р. зменшувалася і становила 15570680 годин. Разом з тим зростала кількість втрачених годин протягом року у 2018 р. порівняно з 2016 р. на 1186370 годин.

Розглянемо статеву структуру персоналу ТОВ «Ашан» у таблиці 2.4.

З наведеного у таблиці 2.4., видно, що в товаристві в переважній кількості працюють жінки, їх питома вага за аналізований період була більше 57 % (у 2016 р. - 51,0 %, у 2017 р. – 57,4 %, у 2018 р. – 57,4 %). Також нами проаналізовано статеву структуру управлінського та виробничого персоналу. Аналіз за 2016-2018 рр. свідчить, що як в цілому по товариству та і по управлінському складу переважають чоловіки, а по виробничому - жінки, але дану структуру можна також пояснити специфікою роботи на товаристві, оскільки підприємство належить до важкої торговельної галузі і на ньому умови праці, що підходить як для чоловіків, так ы для жінок.

Таблиця 2.4

Статева структура персоналу ТОВ «Ашан» за 2016-2018 рр.

Стать

Кількість по роках, осіб

У % до загальної чисельності (питома вага)

Відхилення питомої ваги у % 2017 р. від

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016р.

2017р.

Персонал в цілому

Чоловіки

2326

1810

1792

49,0

42,6

42,6

-6,4

0,0

Жінки

2424

2440

2413

51,0

57,4

57,4

6,4

0,0

Управлінський персонал

Чоловіки

1258

1192

1241

26,5

28,0

29,5

3,0

1,5

Жінки

677

657

645

14,3

15,5

15,3

1,1

-0,1

Виробничий персонал

Чоловіки

1068

618

551

22,5

14,5

13,1

-9,4

-1,4

Жінки

1747

1783

1768

36,8

42,0

42,0

5,3

0,1

РАЗОМ

4750

4250

4205

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0


Розрахуємо показники плинності кадрів ТОВ «Ашан» у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Динаміка відносних показників руху персоналу

ТОВ «Ашан» за 2016-2018 рр.


Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Відхилення (+,-) 2018 р. від

2016 р.

2017 р.

Коефіцієнт поновлення персоналу, %

39,09

26,27

8,98

-30,11

-17,29

Коефіцієнт вибуття персоналу, %

30,03

26,54

21,36

-8,67

-5,18

Коефіцієнт плинності кадрів, %

17,28

13,67

8,28

-9,00

-5,39

Коефіцієнт абсентеізму, %

26,41

17,26

36,09

9,69

18,84

Коефіцієнт внутрішньої мобільності, %

3,45

3,65

4,25

0,80

0,60


Коефіцієнт поновлення персоналу – це співвідношення кількості працівників, які прийняті на роботу протягом року до середньоспискової чисельності. З розрахунку ми бачимо, що у 2018 р. порівняно з 2016 р. відбулося зменшення цього показника на 30,11%, а в 2017 р. – на 17,29%.

Коефіцієнт вибуття дорівнює співвідношенню кількості звільнених працівників з будь-яких причин до середньоспискової чисельності персоналу на початок року. Ми спостерігаємо зменшення даного коефіцієнта у 2018 р. в порівнянні з 2016 р. на 8,67% та 2017 р. на 5,18%, що позитивно відзначається на роботі заводу.

Аналіз свідчить, що показник плинності кадрів знижувався протягом 2016-2018 років, тому ми можемо сказати, що він має досить позитивний характер. Визначено, що кадровий склад підприємства має тенденцію до стабілізації. З метою збереження даної тенденції і створення стабільного колективу необхідно вдосконалити та зберегти позитивну систему мотивації та винагороди персоналу.

Коефіцієнт абсентеїзму свідчить, про невисокий відсоток даного показника на ТОВ «Ашан» – 36,09% у 2018 р. і вказує на досить ефективне використання робочого часу персоналу підприємства.

Коефіцієнт внутрішньої мобільності персоналу це – співвідношення кількості працівників, які змінили посаду протягом року, до середньоспискової чисельності працівників товариства. Цей показник зростає у 2018 р. на 0,8% в порівнянні з 2016 р., це свідчить про те, що невелика частина працівників всього особового складу ТОВ «Ашан» протягом року змінюють свої посади.

Для визначення середньої заробітної плати управлінського та виробничого персоналу проаналізуємо штатну структуру (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Динаміка показників середньої заробітної плати персоналу ТОВ «Ашан» за 2016-2018 рр., тис. грн.


Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Відхилення (+,-) 2018 р. до

2016 р.

2017 р.

Середня заробітна плата:

3046,18

4862,02

5074,78

1028,59

212,76

- управлінського персоналу

4407,17

4824,93

6040,85

1633,68

215,92

- виробничого персоналу

3685,20

3899,10

4108,70

423,50

209,60


Як свідчать розрахунки таблиці 2.6, середня заробітна плата управлінського та виробничого персоналу у 2018 р. збільшилась в порівнянні з 2016 р. на 1633,68 грн. та 423,5 грн. відповідно, що пов’язано в основному зі зменшенням чисельності персоналу. Аналогічна тенденція до збільшення середньої заробітної плати простежується як для управлінського, так і для виробничого персоналу ТОВ «Ашан» і в порівнянні з 2017 р., проте розмір заробітної плати управлінського персоналу більший майже вдвічі, ніж виробничого персоналу.

Таким чином, проведений аналіз кадрового забезпечення підприємства свідчить про тенденцію щодо суттєвого скорочення персоналу. Коефіцієнт плинності кадрів показує, що персонал товариства є нестабільним і потребує більшої уваги з боку керівництва. Фонд заробітної плати за даний досліджуваний період збільшувався, відповідно до неї збільшувалась і середня заробітна плата управлінського і виробничого персоналу. Це свідчить, що керівництво ТОВ «Ашан» проводить задовільну кадрову політику і стимулює персонал до підвищення продуктивності праці.

2.2. Комплексний аналіз господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» та його бізнес-середовища

«Ашан Україна» (ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет») — український сегмент мережі супермаркетів та гіпермаркетів французьськоїродини Auchan SA (штаб-квартира — Лілль, Франція). Україна стала дванадцятою країною, де французька торговельна мережа «Auchan Group» відкрила свої гіпермаркети. Управління всією діяльністю «Ашан» в Україні покладено на компанію «Ашан Україна Гіпермаркет», яка в свою чергу, має у своєму складі ряд структурних підрозділів, серед яких, консалтингові, фінансові та будівельні компанії. Станом нажовтень 2014 року в Україні функціонує 11 гіпермаркетів мережі.

6 березня 2007 року було офіційно оголошено про відкриття представництва Ашан в Україні. Відкриття першого гіпермаркету відбулося 29 березня 2008 року у Києві, другого - 12 грудня 2008 року у місті Донецьк Донецької області. 25 серпня 2009 року, компанією Ашан був підписаний договір про оренду на 20 років торгових площ в КиєвіКривому Розі, Запоріжжі, і Сімферополі, звільнених після відходу з ринку українського підрозділу російської мережі гіпермаркетів «О'кей». Всі чотири гіпермаркети відкрилися до кінця 2009 року. Таким чином, до початку 2010 року число магазинів мережі в Україні доросло до семи. Фахівці прогнозували, що такий ривок дозволить мережі мінімум втричі зміцнити свої позиції на українському ринку. 20 червня 2018 року торговельна мережа «Ашан-Україна» підписала угоду з українським дистриб'ютором «Караван» з викупу його активів. 5 вересня 2018 року «Ашан-Україна» завершив проект викупу компанії, завдяки отриманому дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України. Компанія поступово впроваджує в колишніх магазинах «Караван» свій комерційний проект і інші напрямки в рамках своєї нової концепції розвитку.

Для більш детального аналізу ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» визначимо його фінансово-господарський стан, а саме розпочнемо аналіз з показників господарської діяльності за 2016-2018 рр. (табл. 2.7).

Розрахунки показників у табл. 2.8 показують, що у період з 2016 по 2018 роки, ми спостерігаємо незначне збільшення чистого доходу від реалізації продукції, яка становить в 2018 році 661401 тис. грн., що дає змогу стверджувати про покращення фінансового становища на ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет». Слід також відмітити, що продуктивність праці на ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» також зросла, що також досить позитивно впливає на діяльність підприємства.
Таблиця 2.7

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас