1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ім'я файлу: Брижаха Ю.М..docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 25.11.2021
скачати

Характеристика функціональних та лінійних рівнів управління на ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» станом на 01.01.2018 р.

Рівень управління

Посади, що передбачають, функціональний характер діяльності

Посади, що передбачають лінійний характер діяльності

1
Голова Правління, Перший Заступник Голови Правління

2

Заступники голови правління


Заступник Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг; Заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів; Заступник Голови Правління з питань корпоративних прав; Заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом; Заступник Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій;

Директор філії

3

Функціональні служби

Спеціалісти, технічні працівники

4
Водії, прибиральниці, інші працівники

У ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» так само створена лінійно-функціональна структура управління, до складу якої входять: адміністративно-управлінський персонал; фахівці та службовці; торгово-оперативний персонал; допоміжний персонал.

Організаційна структура підприємства розроблена з урахуванням чисельного і кваліфікованого складу працівників, а також характеру виконуваних робіт. У положеннях про структурні підрозділи закріплені основні функції, завдання, права і відповідальність та інші.

В цілому, організаційну структуру системи управління ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» можна охарактеризувати як відповідну до спеціалізації підприємства. Вона не переобтяжена великою кількість лінійних менеджерів, зв’язки між підрозділами прозорі та зрозумілі, прослідковується чітка ієрархія працівників та їх підпорядкованість керівництву. Загалом, організаційний статус функціональних підрозділів ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» відповідно до структури управління підтверджується набором повноважень та відповідальностей працівників.

Система управління персоналом спрямована на вирішення наступних завдань: оперативне задоволення потреб магазину у трудових ресурсах необхідної спеціальності та рівня кваліфікації; формування та забезпечення комплексу організаційних, економічних, соціально-психологічних зусиль для належного виконання співробітниками покладених функцій і підвищення ефективності праці; забезпечення зв'язку між управлінням персоналом та іншими напрямами менеджменту.

Виходячи із структури управління спостерігається наступна підпорядкованість:

Директору підпорядковуються: асистент директора, директор з продажу непродовольчих товарів; директор з продажу продовольчих товарів; контролер управління; керівник відділу персоналу; керівник сектору кас; керівник відділу ПВС.

Директору з продажу непродовольчих товарів підпорядковуються: керівники секторів; менеджери напрямків; РТЗ; експерти; продавці-консультанти.

Директор здійснює: загальне керівництво підприємством;контролює суворе забезпечення режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; здійснює організацію й удосконалювання економічної діяльності гіпермаркету та інші; організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів гіпермаркету; спрямовує діяльність структурних підрозділів на забезпечення прибуткової роботи підприємства; забезпечує всі прийняті зобов'язання перед Держбюджетом, постачальниками, замовниками, банками, підписує всі договори [29].

Основні функції відділу персоналу: здійснює ефективний підбір, розставляння і реалізації трудового потенціалу кадрів відповідно до їх професійними, діловими і моральними якостями;

забезпечує підприємство необхідною кількістю кадрів керівників, спеціалістів, робітників необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;

бере участь у розробці та реалізації стратегії управління персоналом;

бере участь у формуванні та розвитку стабільного трудового колективу, створення сприятливого соціально-психологічного клімату;

постійне вдосконалення управління кадрами на основі реалізації цільових програм, сучасних персонал-технологій і надання систематичної методичної допомоги керівникам підрозділів з проблем управління персоналом.

Основні завдання відділу персоналу: контроль ведення кадрового діловодства в повному обсязі;

підготовка відомостей для розрахунку заробітної плати;

облік робочого часу співробітників;

регулярна звітність за результатами роботи;

внутрішні комунікації зі співробітниками в рамках гіпермаркету, розробка єдиної кадрової політики та її здійснення через повсякденне кадрову роботу;

визначення поточної потреби в кадрах;

розробка мотиваційної системи ефективного cтимулювання працівників відповідно до їх трудовим внеском;

сприяння успішній адаптації нових працівників у колективі;

аналіз наявного кадрового складу, планування професійно-посадового просування працівників;

організація вивчення професійних, ділових і моральних якостей працівників на основі об'єктивної оцінки при широкому використанні різних методів, а також проведення атестації керівників і фахівців;

формування кадрового резерву для висунення на керівні посади, складання плану роботи з ним, розробка схеми заміщення;

здійснення безперервної освіти керівників і спеціалістів, організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників;

організація ефективної системи персонального обліку, обробка надходить кадрової інформації;

здійснення оформлення кадрових документів у встановлені терміни та забезпечення їх збереження;

представлення всіх видів статистичної звітності по роботі з кадрами [26].

Менеджери напрямків здійснюють: управління колективом (до 15 чол.); підбір персоналу, інтеграція; навчання персоналу; мотивація персоналу; оцінка діяльності співробітників.

робота в торговому залі: організація діяльності співробітників, проведення роботи з підвищення якості обслуговування і з вивчення попиту клієнтів.

Отже, можемо зробити висновок, що ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет», має лінійно-функціональну організаційну систему управління, вона є от питальною для специфіки і обсягів діяльності товариства. У наступному пункті курсової роботи проведемо аналіз кадрового забезпечення на ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет».

Розвиток підприємства, зростання його конкурентних переваг, якість обслуговування покупців та задоволення їх попиту, зростання ефективності діяльності підприємства в цілому було б не можливе без трудового персоналу підприємства. Він виступає одним з головних елементів виробничого потенціалу підприємства. Тому, проаналізуємо загальну структуру та динаміку кадрового забезпечення ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет». Для цього, користуючись звітами по роботі з персоналом, які складаються в організації проведемо аналіз загальної структури персоналу по категоріях зайнятих у виробничому та управлінському процесі та розглянемо її динаміку (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Загальна структура персоналу ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» по категоріях зайнятих за 2016-2018 рр.


Категорія зайнятих

Роки

Відхилення питомої ваги у % 2018 р. від

2016

2017

2018

кіль-кість, осіб

питома вага, %

кіль-кість, осіб

питома вага, %

кіль-кість, осіб

питома вага, %

2016 р.

2017р

Управлінський персонал

1935

40,7

1849

43,5

1886

44,9

4,1

1,3

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники

645

13,6

602

14,2

644

15,3

1,7

1,2

Спеціалісти

1245

26,2

1205

28,4

1201

28,6

2,4

0,2

Технічні працівники

45

0,9

42

1,0

41

1,0

0,0

0,0

Виробничий персонал

2815

59,3

2401

56,5

2319

55,1

-4,1

-1,3

Разом

4750

100,0

4250

100,0

4205

100,0

Х

Х

Виробничий персонал на одного управлінського, осіб

1,45

Х

1,30

Х

1,23

Х

Х

Х

Частка управлінського персоналу, %

40,7

Х

43,5

Х

44,9

Х

Х

Х

За даними таблиці 2.2 зміна чисельності персоналу ТОВ «Ашан» має не досить стабільну тенденцію і становить відповідно за роками: 2016 р. – 4750 осіб, 2017 р. – 4250 осіб, 2018 р. – 4205 осіб. З 2016 р. відбувалося поступове зменшення чисельності персоналу з 4750 особи до 4205 осіб, тобто на 545 особи. Ці зміни сталися за рахунок зменшення на ТОВ «Ашан» чисельності як управлінського, так і виробничого персоналу. Натомість в 2018 р. загальна кількість працюючих в товаристві скоротилася на 45 осіб, що пов’язано з негативним результатом діяльності підприємства. Також можна зазначити, що відбулися зміни і у структурі персоналу.

Щодо управлінського персоналу, то найменша частка належить технічним працівникам, яка становить відповідно за роками: 2016 р. – 0,9 %, 2017 р. – 1,0 %, 2018 р. – 1,0 % і не має чітко вираженої тенденції. Натомість найбільша питома вага серед управлінського персоналу належить спеціалістам: 2016 р. – 26,2 %, 2017 р. – 28,4 % у 2018 р. – 28,6%. Розрахунки свідчать, що найбільша питома вага управлінського персоналу приходиться на 2018 р. – 44,9 %, а найменша – на 2016 рік – 40,7 %. Більша частина працівників товариства належить виробничому персоналу, питома вага якого склала у 2016 р. – 59,3 %, у 2017 р. – 56,5 % та у 2018 р. – 55,1 % від загальної чисельності робітників, а частка управлінського персоналу становила у 2016 р. – 1,45 %, у 2017 р. – 1,30 % та у 2018 р. – 1,23 % загальної кількості персоналу. Досить висока частка виробничого персоналу зумовлена характером діяльності ТОВ «Ашан». Виробничий персонал на одного управлінського працівника у 2018 р. в порівнянні з 2016 р. зменшилася на 0,22 особи, а в порівнянні з 2017 р. – на 0,15 осіб.

Таким чином, враховуючи допустимі показники та порівнюючи їх із показниками в таблиці 2.2 можемо зробити висновок, що принцип раціональної норми керованості на ТОВ «Ашан» знаходиться в допустимих межах.

У наступній таблиці 2.3 проаналізуємо рух персоналу ТОВ «Ашан» на основі звітів з праці.

Таблиця 2.3

Динаміка абсолютних показників руху персоналу

ТОВ «Ашан» за 2016-2018 рр.


Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Відхилення (+,-)

2018 р. до

кількість, осіб

кількість, осіб

кількість, осіб

2016 р.

2017 р.

Середньооблікова чисельність працівників, осіб, з них:

4750

4250

4205

-545

-45

- жінки

2424

2440

2413

-11

-27

Звільнено працівників, осіб, з них:

518

497

414

-304

-283

- за власним бажанням

383

353

283

-300

-270

- скорочення штату

4

1

66

62

65

- за порушення дисципліни

0

0

0

0

0

Кількість відпрацьованих годин протягом року

16788820

19047970

15570680

-1218140

-3477290

Кількість втрачених годин протягом року

4433540

3287270

5619910

1186370

2332640

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас