1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ім'я файлу: Брижаха Ю.М..docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 25.11.2021
скачати

3. Дослідивши підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства слід зазначити, що існують класичні наукові підходи (системний, процесний, ситуаційний) та специфічні наукові підходи (логічний, маркетинговий, інноваційний, комплексний, глобальний, інтеграційний, функціональний, структурний, нормативний та логістичний). Таке різноманітність підходів до управління конкурентоспроможності підприємства ще раз доводить складність процесу управління нею.

4. Обравши об’єкт дослідження ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» та провівши діагностику підприємства слід відзначити, що товариство працює в кондитерській галузу. За більш ніж 20-ти літню історію існування відоме, як в Україні, так і далеко за її межами. У 2017 році на ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» працювало 1002 працівники, що на 57 осіб менше ніж в 2015 році та на 117 осіб – ніж в 2016 році. Таким чином, проведений аналіз персоналу підприємства свідчить про тенденцію щодо суттєвого скорочення персоналу. Коефіцієнт плинності кадрів показує, що персонал товариства є нестабільним і потребує більшої уваги з боку керівництва. Фонд заробітної плати за даний досліджуваний період збільшувався, відповідно до неї збільшувалась і середня заробітна плата управлінського і виробничого персоналу. Це свідчить, що керівництво ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» проводить задовільну кадрову політику і стимулює персонал до підвищення продуктивності праці.

5. Проаналізувавши господарсько-фінансову діяльність ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» та його бізнес-середовища відзначимо, що

6. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» свідчить, що

Згідно діагностики конкурентного середовища для ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна», що проведена на основі моделі «п’яти сил конкуренції» М. Портера виявлено, що загальний вплив конкурентного середовища на діяльність ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» є досить помірним.

Головними iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства, є несвоєчаснi розрахунки споживачiв за отриману продукцiю, нестабiльнiсть законодавчих актiв, особливо податкового законодавства, низька купiвельна платоспроможнiсть населення, висока конкуренцiя.

7. Нами було розроблено наступні заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності в ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна», а саме: розроблено програму підвищення конкурентоздатності на ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна», як найголовніший інструмент комплексного вдосконалення діяльності організації. В межах даної програми запропоновані напрями підвищення продуктивності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна», визначено стадії розробки та реалізації програми підвищення конкурентоздатності товариства, запропоновано організаційну структуру управління програмою підвищення конкурентоздатності ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» та інструменти структурування програми (проекту) підвищення конкурентоздатності досліджуваного підприємства.

8. Запропоновано стратегію розвитку ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» на основі конкурент них переваг, а саме: пропозиції щодо можливих цілей ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» у рамках стратегії підвищення конкурентоспроможності; визначено ключові фактори успіху за підходом Р. Гранта.

За наявної повноти аналітичної інформації оптимальною для підприємства є комбінована стратегія підвищення конкурентоспроможності, котра у своїй основі міститиме засади конкурентної стратегії широкої диференціації з елементами стратегії фокусування. Наріжним каменем нової стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства має стати якість продукції, яка в першу чергу формує левову частку іміджу підприємства і прямо чи опосередковано впливає на інші фактори. ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» має позбутися категорій продукції, за котрими помітний спад попиту й котрі не користуються попитом на ринках, а переорієнтуватися на нові ринки, які на сьогодні починають відкриватися для підприємства, та нарощувати виробництво продукції за перспективними категоріями.

9. Інноваційна стратегія для ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» вимагає відповідної кадрової стратегії, включаючи партнерське ставлення до працівників, залучення їх до управління, органічне поєднання інтересів особистісного розвитку працівників та цілей ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна». Важливою умовою реалізації інноваційної стратегії ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» стане фокусування на індивідуальній майстерності, мотивації і відповідальності працівників, що знайде своє вираження в пошуку працівників із великими потенційними і творчими можливостями, проведення їхньої регулярної перепідготовки, системі кар'єрного зростання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Андрианов В. Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Д. Андрианов // Мировая экономика и международные отношения. – 20010. – № 3. – С. 43–50.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Игорь Ансофф ; [пер. с англ. С. Жильцов при содействии Э. Дж. Макдоннелл]. – СПб. : Питер, 2009. – 416 с.

 3. Бондаренко, Г.С. Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства: автореф. на здоб. наук. ступ. к.е.н. [Текст] / Г.С. Бондаренко, – Харків: ХДЕУ, 2001. – 20 с.

 4. Булах І.В. Математична модель оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства / І.В. Булах // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць / відп. ред. В.А. Гурін. – Рівне : Видавничий центр НУВГП, 2017. – Вип. 3 (39). – С. 24-31.- (Серія „Економіка” (0,4 д. а.).

 5. Булах І.В. Обґрунтування підходу до оцінки конкурентоспроможності і конкурентостійкості підприємства / І.В. Булах // Економічний вісник НТУУ “КПІ”: зб. наук. праць / наук. ред. В.Г. Герасимчук. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2016.– С. 301-306 (0,5 д. а.).

 6. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии / Винокуров В. А. – М. : Центр экономики и маркетинга. – 2006. – 160 с.

 7. Воронкова, А. Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 /Воронкова А. Е. ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2001. – 32 с.

 8. Гельвановский М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Российский экономический журнал. – 2008. – № 3. – С. 67–77.

 9. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика : навч. посібник / Герасимчук В. Г. – К. : Вища школа, 2017. – 327 с.

 10. Герчикова И. Н. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Герчикова И. Н. – М. : Издательство АО «Консалтбанкир», 2006. – 208 с.

 11. Градов, А. П. Экономическая стратегия фирмы [Текст]: учеб. пособие / ред. А. П. Градов. – 2.изд., испр. и доп. – СПб.: Специальная Литература, 1999. – 589 с.

 12. Ермолов, М. О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара. Как продать товар на вашем рынке [Текст] / М. О. Ермолов. – М.: Мысль, 1990. – 364 с. 11

 13. Етимологічний словник української мови (у 7 томах) [Текст] / Під ред. О. С. Мельничука, В. Т. Коломійця, О.Б. Ткаченко; – Т. 2. – К.: «Наукова думка», 1985. – 570 с.

  1. Иванов, Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия [Текст] / Ю. Б. Иванов [и др.]. – Х.: ХНЭУ, 2004. – 255 с.

 14. Карлофф, Б. Деловая стратегия, концепция, содержание, символы. [Текст] / Б. Карлофф, – М.: Экономика, 1991. – 240 с.

 15. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: Підручник для вищих навч. заклад. - K.: Знання України, 2011. - 300 с.

 16. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией / Круглов М. И. – М. : Русская Деловая Литература, 2008. – 768 с.

 17. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен Ж.-Ж. ; [пер. с франц.]. – СПб. : Наука, 2006. – 589 с.

 18. Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія / Лепейко Т.І., Котлик A.B. - X.: Вид. ХНЕУ, 2015. - 316 с.

 19. Лищишин, О. І. Довідник економіста-підприємця (терміни ринкової економіки). [Текст] / О. І. Лищишин, – Львів, «Б.В.», 1992. – 176 с.

 20. Люкшинов, А.Н. Стратегический менеджмент [Текст] / А. Н. Люкшинов, – М.:ЮНИТИ, 2000. – 376 с.

 21. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : підручник для вузів / Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. [під ред. проф. Н. М. Ушакової]. – К. : «Хрещатик», 2009. – 880 с.

 22. Мальчик М.В. Рефлексивное управление конкурентоспособностью промышленных предприятий: моногр. Ин-т эк. и пром. - Донецк, Ровно. - 2010. - 304 с.

 23. Маркетинг : Словарь / [Г. Л. Азоев, П. С. Завьялов, Л. Ш. Лозовський, А. Г. Поршнєва, Б. А. Райзберга] – М. : ОАО «НПО «Из-во. «Экономика», 2017. – 362 с.

 24. Международный маркетинг : [под ред. Н. И. Перцовского]. – М. : Высшая школа, 2011. – 239 с.

 25. Мерчанський, В. В.Конкурентоспроможність підприємства та управління стратегією його розвитку [Текст]: [кол. моногр.] / Мерчанський В. В., Клочко В. М., Клочко І. М. – Х. : [Бровін О. В.], 2010. - 156 с.

 26. Муллахметов Х.Ш. Современные подходы и концепции в практике управлиния предприятием/ Менеджмент в России и за рубежом. - 2011. - № 6 . - с. 76-82.

 27. Надтока Т.Б. Удосконалення методу оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства на основі нечіткої логіки / Т.Б.Надтока, І.В. Булах // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / наук. ред. А.А. Покотілов. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2016. – Вип. 219: В 3 т. Том II. – С. 524-532 (0,5 д.а., особисто здобувачу належить – 0,25 д. а.).

 28. Павлова, В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення [Текст] / В. А. Павлова; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д. : Видавництво ДУЕП, 2006. – 276 с.

 29. Пейс Р.Парадигмы конкурентоспособности / Р. Пейс, Э Стефан (пер. с англ.; под ред. Петракова). - М.: Экономика, 1995. - 236 с.

 30. Піддубник І.О., Теорія конкурентоспроможності: предметно-методологічні аспекти розвитку / Економіка розвитку. - 2017. - № - с.102-106.

 31. Попов, С. А. Стратегическое управление: 17- модульная програма для менеджеров «Управление развитием организации» Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 344 с.

 32. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер ; [пер.с англ. И. Минервин]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2015. – 452 с.

 33. Портер, Майкл Э. Конкуренция [Текст]: пер. с англ.: Учеб. пособие / М. Э. Портер; ред. Я. В. Заблоцкий. - СПб. и др. : Издательский дом «Вильямс», 2010. – (A Harvard Business Review Book). – 592 с.

 34. Рыночная экономика : словарь / [под общ. ред. Г. Я. Кипермана]. – М. : Республика, 2016. – 524 с.

 35. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Стивенсон В.Дж. ; [пер. с англ. под общ. ред. Ю. В. Шленова]. – М. : ООО «Издательство «Лаборатория Базовых Знаний», ЗАО «Издательство БИНОМ», 2008. – 928 с.

 36. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; [пер. с. англ. под. ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 576 с.

 37. Тягунова, Н.М. Конкурентоспроможність торговельних підприємств [Текст]: монографія / Н. М. Тягунова, В. О. Боїн; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 154 с.

 38. Фасхиев Х. А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? / Х. А. Фасхиев, Е. В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. – № 4. – С. 53–68.

 39. Фасхиев Х. А. Модель управления конкурентоспособностью предприятия / Х. А. Фасхиев // Проблемы теории и практики управления, 2008. – № 2. – С. 69–81.

 40. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: ученик / Фатхутдинов Р. А. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Дело, 2011. – 448 с.

 41. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с .

 42. Ферианц Я. Хозяйственный механизм и экономия времени / Я. Фернанц // Пер. со словац. – М.: Экономика, – 1987. – 275с.

 43. Футало Т. В. Конкурентне середовище на споживчому ринку України: проблеми і перспективи / Т. В. Футало, М. Ю. Барна // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 268–278.

 44. Футало Т. В. Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами в умовах конкуренції / Т. В. Футало // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 15. – С. 72–80.

 45. Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок / Хайек Ф. А. – М.: Изограф, 2011. – 256 с.

 46. Хакен Г. Синергетика: иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. − М.: Мир, 1995. – 423 с.

 47. Хангер Дж. Д. Основы стратегического менеджмента / Дж. Д. Хангер, Т. Л. Уилен. – [4-е изд.]. – М. : Юнити, 2015. – 319 с.

 48. Хейне П. Экономический образ мышления: [пер. с англ.] / Хейне П. – М.: Вильямс, 2007. – 544 с.

 49. Хинева М. М. Аналіз методів оцінювання рівня міжнародної конкурентоспроможності споживчих товарів / М. М. Хинева // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2009. – № 9 (87). – С. 68–81.

 50. Хміль Ф.І. Основи менеджменту/ Ф.І. Хміль// Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. – (Альма-матер).

 51. Ходаківський Є. І. Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики [Текст]: монографія / [Є. І. Ходаківський, В. К. Данилко, Ю. С. Цал-Цалко] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Є. І. Ходаківського. - Житомир: ЖДТУ, 2009. - 340 с.

 52. Ходаківський Є. І. Синергетична парадигма економіки [Текст]: монографія / Є. І. Ходаківський, І. Г. Грабар, Ю. С. Цал-Цалко. - Житомир: Спілка економістів України, 2007. - 156 с.

 53. Ходаківський Є. І. Синергетична парадигма менежменту [Текст] / Є. І. Ходаківський ; [матеріали наук.-практ. конференції "Молодь і освіта. Європейський вибір", Житомир, 16 березня 2007 р.: тези доповідей]. - Житомир: ПВНЗ "Європейський університет", 2007. - 170 с.

 54. Хозяйственный механизм общественных формаций / под общ. ред. Л. И. Абалкина. – М.: Мысль, 1986. – 269 с.

 55. Холодний Г. О. Маркетингова товарна політика / Г. О. Холодний // навч. посіб. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2006. – 324 с.

 56. Хом’як Ю. М. Тенденції і напрями розвитку роздрібної торгової мережі Львівщини / Ю. М. Хом’як // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. ЛКА. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – Вип. 10. – с.

 57. Цхведиани В. Весь мир в одной сумке [Электронный ресурс] / В. Цхведиани // Киевский Телеграф. – Режим доступа: http://www.telegrafua.com/234/economics/3180/. – Название с экрана.

 58. Цыбульская Э. И. Теоретические аспекты оценки рыночной стоимости предприятий торговли / Э. И. Цыбульская, О. А. Яловега // Бизнес ИНФОРМ. – 2009. – № 5. – С. 63–65.

 59. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции / Чемберлин Э. – М.: вид-во, 1996. – с.

 60. Чернега О. Б. Управление конкурентоспособностью в условиях трансформации экономических отношений / О. Б. Чернега. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2009. – 447 с.

 61. Чернышев С.И. Об использовании метода динамеческого программирования Р. Беллмана в задача экономического содержания / С.И. Чернышев / БізнесІнформ №6, 2003 р. С. 110-120.

 62. Чорна М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія / М. В. Чорна. – Х: ХДУХТ, 2010. – 427 с.

 63. Чуприна Е. А. Потенциал конкурентоспособности национальной экономики Украины и пути его повышения / Е. А. Чуприна, К. С. Чуприк // Бизнес ИНФОРМ. – 2009. – № 9. – С. 31–34.

 64. Шевченко М. Н. Особливості управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства [Електронний ресурс] / М. Н. Шевченко, І. В. Турчінова // Вісник міжнародного слов’янського університету. Серія: Економічні науки. – 2007. – Т. Х, № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VMSU/2007-02/07shmnuoa.htm. – Назва з екрана.

 65. Шегда А.В.Менеджмент/ А.В. Шегда// Навч. посібник. – К.: Знання, 2002. – 583 с.

 66. Шеремет М. В. Фактори, які впливають на конкурентоспромож-ність підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Шеремет, В. Н. Соколенко // Труды одесского политехнического университета. – 1999. – № 1 (7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/ospu/opu_99_1/7_8.htm. – Назва з екрана.

 67. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / Шершньова З. Є. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 699 с.

 68. Шершньова, З.Є. Антикризове управління підприємством [Текст]: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навч. / З. Є. Шершньова [та ін.]; заг. ред. З. Є. Шершньова; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2017. – 676 с.

 69. Шимановська-Діанич, Л. М. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України : теорія та практика [Текст] : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 341 с.

 70. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика / Юданов А. Ю. – М. : Из-во «Акалис», 2016. – 272 с.

 71. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика [Текст]: Учебно- практическое пособие. 2 – е изд. / А. Ю. Юданов; – М: Ассоц. Авторов и издателей «Тандем»; Изд. «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. – 384 с


ДОДАТКИ
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас