1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова.docx
Розширення: docx
Розмір: 2663кб.
Дата: 18.03.2023
скачати

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний аграрний університет
факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

кафедра інформаційних технологій


Курсова робота

із дисципліни «Основи проектування інформаційних систем»
на тему: «Управління ІТ-проектами»

Виконав: студент 4 курсу групи Іт-22сп

Спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

(шифр і назва)

Юрчишин Назар Юрійович

(Прізвище та ініціали)

Керівник: Луб П.М.

(Прізвище та ініціали)


ДУБЛЯНИ-2022
Львівський національний університет природокористування

Кафедра


Інформаційних технологій


завдання


на курсову роботу з дисципліни

“ Управління ІТ-проектами ”
Студенту групи Іт-22сп Юрчишин Н.Ю.__________________________________________________


(група, прізвище та ініціали)


 1. ТЕМА ПРОЕКТУ “Управління ІТ-проектом ______________________

_________________________________________________________________

(інформаційна cфера, процесів, виробничого підрозділу тощо)

2. СТРОК ЗДАЧІ СТУДЕНТОМ ЗАКІНЧЕНОГО ПРОЕКТУ __________
3. ПОЧАТКОВІ ДАНІ ПРОЕКТУ:

ПОКАЗНИКИ

ЗНАЧЕННЯ

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗРОБИТИ В ПРОЕКТІ:
Реферат.

Вступ.

РОЗДІЛ 1. Аналіз інформаційних технологій для управління проектами у сфері ….

1.1. Характеристика ….. (сфери діяльності)

1.2. Аналіз проектів, здійснених в …

1.3. Зарубіжний досвід реалізації ІТ проектів в сфері …

1.4. Огляд сучасних інформаційних систем управління проектами

РОЗДІЛ 2. Розробка ІТ-проекту у сфері ….

2.1. Характеристика середовища реалізації ІТ-проекту

2.2. Управління циклом реалізації проекту

2.3. Графік Ганта. Календарний план виконання робіт.

2.4. Управління персоналом та виробничими ресурсами проекту

РОЗДІЛ 3. Планування кошторису ІТ-проекту

3.1. Управління фінансами

3.2. Управління ризиками проекту

3.3. Вартісне оцінення ефективності ІТ-проекту

Висновки та пропозиції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
5. ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

6. КОНСУЛЬТАНТИ З РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ:

1. ________________________________ __________________

2. ________________________________ __________________
7. ДАТА ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ ______________________________________

8. КУРСОВУ РОБОТУ ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри Інформаційних технологій Протокол № 1 від 02.09.2022 р.

Керівник роботи: ______________________________________доц. Луб П.М.

Завдання прийняв до виконання (дата, підпис) __________________________

ЗМІСТ


ВСТУП 5

 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 6

  1. Огляд останніх досліджень і публікацій 6

  2. Аналіз програмних продуктів аналогів 9

  3. Вибір засобів реалізації 12

  4. Постановка задачі 24

 2. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 26

  1. Моделювання процесу роботи спортивної секції 26

  2. Проектування інформаційної системи 28

 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ 30

  1. Використання програмного додатку 33

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас