Ім'я файлу: ЕСЕ Головко Данило МГ-17 2.0.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 26.02.2020
скачати

УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (ЕСЕ)

з дисципліни

Маркетингові основи ЗЕД”

Нетарифні засоби регулювання

Студента Головко Данило

Групи МГ-17

Перевірив: Тараненко І.В. д.е.н., проф.

_____________________________

Дніпро

2020

ЗМІСТ

ВСТУП 1

РОЗДІЛ 1. Зміст нетарифних заходів 2

РОЗділ 2. Класифікація нетарифних заходів 4

РОЗДІЛ 3. Види нетарифних заходів 5

ВИСНОВОК 6

Список використаних джерел 7


ВСТУП

Нетарифні засоби регулювання дуже важливі у розвитку держави, бо за допомогою даної зовнішньоекономічної діяльності, держава може підтримувати внутрішні підприємства та економіку в цілому. Всі країни світу здійснюють нетарифне регулювання за допомогою власних економічних політик. Постійне вдосконалення методів та інструментів нетарифного регулювання також недосконалість їх класифікації сприяє необхідністю продовження наукових досліджень проблем методології нетарифного регулювання в Україні.

На відміну від тарифних засобів, нетарифні не мають чіткого визначення у законодавстві. Так, у ст. 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вказано, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції, а сам термін акту нетарифного регулювання не розкривається[4]. Тому виникає гостра потреба у розробці узагальненої класифікації засобів нетарифного регулювання, наявність якої дозволить експортерам та імпортерам розширювати зону продаж. Але рівень впливу нетарифних заходів на міжнародну економіку важко відстежити, бо він не має чіткого характеру. Нетарифні регулювання обмежуються тільки місцевою владою. Дані заходи зараз широко використовуються у світі, тому що вони є однією із складових частин економік країн. Лідерами у застосуванні нетарифних обмежень є США, ЄС та Японія. Сьогодні такі бар’єри мають дуже широке використання, бо вони є дуже ефективними засобами дискримінації та блокуванням доступу до тих чи інших товарів та послуг.

РОЗДІЛ 1. Зміст нетарифних заходів

Нетарифні засоби регулювання - це інструменти зовнішньої політики, які не пов’язані з митними оподаткуваннями, тобто це інструмент який контролює надходження до держави того чи іншого товару, для збереження внутрішньої економіки.

В Україні під нетарифними засобами розуміють встановлені обмежувальні заходи для імпортних товарів. Це зроблено з метою збереження внутрішньої конкуреціі у своєму ринку. Але вона застосовується не тільки для економічних цілей а ще для збереження здоров’я громадян. Наприклад з останніми подіями у Китаї надходження китайського товару було обмеженне, для того щоб вірус не поширювався на території країни. Також приймають нетарифні обмежженя для політичних та релігіозних інтересів, які можуть нашкодити національному настрою громадян. Тобто до нетарифних заходів може відноситися будь яка обмежувальна дія неподаткового характеру з ініціативи держави за для впливу на суспільні відносини. Такі дії захищають інтереси держави та інтереси деяких субьектів.

На данний момент більшість країн світу застосовують данний засіб регулювання, хоча Світова організація торгівлі (СОТ) наголошує на ліквідації даного засобу. Бо нетарифні бар’єри являють дуже сильний засіб для блокування збуту та дискримінації[4]. Данні дії мають багато варіантів здійснення, починаючи від субсидій, закінчуючи адміністративними процедурами.

Зазвичай нетарифні засоби запроваджуються місцевим органом влади, а тарифні засоби чітко прописані в законні. Головними лідерами, які застасовують нетарифні засоби є США та Китаї.

Розвинуті країни використовують нетарифні заходи для різноманітних продуктів, текстилю, електротехніки, фармацевтичних товарів та автомобілів. А країни, що розвиваються, використовують нетарифні заходи для контролю постачання сировини, таких як: паливо, мінеральні речовини, дорогоцінні камні та інші корисні копалини.

Основні цілі нетарифного регулювання:

 1. Збереження економіки

 2. Національна безпека

 3. Захист здоров’я громадян

 4. Підтримання внутрішніх цін стосовно міжнародних

 5. Погашення зовнішнього боргу

 6. Захист національного настрою

 7. Збереження внутрішньої конкуренції

На світовому рівні є міжнародні форуми та організації, які займаються скороченням нетарифних інструментів та регламентацію правил в інтересах міжнародної торгівлі. Вони є головним світовим механізмом скорочення та використання нетарифних інструментів та жорстокої регламентації правил і процедур їх використання в інтересах розвитку міжнародної торгівлі. До таких організацій належить СОТ, ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, ЮНКТАД (Міжнародна конференція з торгівлі і розвитку ООН) та Європейська економічна комісія ООН[10].

РОЗділ 2. Класифікація нетарифних заходів

Але всі організації мають різні уявлення про нетарифні регулювання, тому існують різні класифікації[1].

За версією ЮНКТАД нетарифні заходи бувають:

 1. Паратарифні

 2. Заходи цінового контролю

 3. Заходи фінансового контролю

 4. Автоматичне ліцензування

 5. Кількісні обмеження

 6. Монопольні заходи та технічні стандарти

За версією СОТ інструменти нетарифного регулювання поділяються на 5 груп:

 1. Втручання держави в економіку

 2. Заходи митної оцінки

 3. Технічні стандарти товарів

 4. Торгові барєри

 5. Податки та збори

За класифікацією ООН поділяються на три категорії:

 1. Пряме обмеження імпорту

 2. Митні обмеження

 3. Регулювання митних платежів

В Україні уряд застосовує не всі види нетарифних заходів, але з розвитком вони будуть розширювати сфери заходів, бо потрібно буде захищати вітчізняні інтереси.

РОЗДІЛ 3. Види нетарифних заходів

Незважаючи що у всіх організацій різні варіанти нетарифних заходів, але умовно їх можливо поділити на правові, економічні та адміністративні(див. Рис 1).

Рис 1.

ПРАВОВІ

ЕКОНОМІЧНІ

АДМІНІСТРАТИВНІ

Двосторонні угоди

Міжнародні конвенції

Правові режими

Субсидії при експорті

Внутрішні податки та збори

Надання пільг

Валютно-кредитні інструменти

Вимоги про вміст місцевих компонентів

Політика в рамках державних закупівель

Кількісні обмеження: ліцензування та квотування

Тобто данні види направлені для обмеження постачання іпмортних товарів для послаблення конкуренції у внутрішньому ринку. Також адміністративні заходи застосовуються для забезбчення безпеки громадян, тварин та рослин, навколишнього середовища та безпека культурних та історичних цінностей. Ще адміністративні обмеження в деяких випадках можуть застосовуватись в ролі політичного тиску, як на своїх громадян так і на інші держави. Крім того деякі країни вводять ембарго на товари, тобто повну заборону доступу продуктів у внутрішній ринок[5].

ВИСНОВОК

Тобто нетарифне регулювання є важливою складовою реалізації державної зовнішньоекономічної політики та складовою митного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Дані заходи будуть постійно розвиватись та змінюватись в залежності від економічної, політичної та екологічної ситуації у світі. Якщо наприклад, держава залежна від імпортної продукції, та вона буде обмежувати її постачання, за для розширення свого внутрішнього ринку, але це не стосується корисних копалин та нафти, яких може не знаходитись на території країни. Такі обмеження контролюють міжнародні організації, для того щоб та чи інша країна могла вільно купувати природні ресурси.

На сьогоднішній день є ряд питань щодо використання зобов’язань, які підписала Україна при вступі до СОТ. Сюди слід віднести перегляд переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, для вилучення з нього товарів з низьким рівнем ризику, проведення комплексу невідкладних заходів, спрямованих на запровадження санітарних та фітосанітарних заходів, ґрунтуючись на стандартах, директивах та рекомендаціях Міжнародного епізоотичного бюро та Міжнародної конвенції про захист рослин[2].

Таким чином, нетарифних заходів стосуються будь-які заходи неподаткового характеру зі сторони країни, які спрямовані на здійснення впливу на суспільні відносини у зовнішній економіці. І сутність нетарифного регулювання ЗЕД полягає в забезпечені належного захисту не лише інтересів держави, а і інтересів окремих суб'єктів цієї діяльності.

Список використаних джерел

 1. Зовнішньо-економічна діяльність. Навч. посібник / Тюріна Н. М. https://pidruchniki.com/1103091453845/ekonomika/netarifne_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti

 2. Дипломна робота «Нетарифне регулювання» / Сеньків П. В. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1160/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf

 3. Інтернет стаття «Нетарифна діяльність» https://pidruchniki.com/1248051353846/ekonomika/vikoristannya_netarifnih_obmezhen_suchasnih_umovah

 4. Зовнішньо-економічна діяльність підприемства. Лекція http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1213&T=06&lng=1&st=0

 5. Нетарифні обмеження в системі митного регулювання. Лекція / Полякова Ю. В. http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Poljakova/Lection_MMP_2.pdf

 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Посібник / Багрова І. В.

 7. Митне регулювання. Навч. посібник / Голомовзий В.М.

 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навч. посібник / Дідківський М. І.

 9. Нетарифне регулювання. Навч. посібник / Гніздилов А.М. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2010_1/Gnez_lov.htm

 10. Звіт робочої групи з питань вступу до СОТ

http:// zakon.rada.gov.ua/signal/981_c62.doc
скачати

© Усі права захищені
написати до нас