Ім'я файлу: Mishchenko.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1029кб.
Дата: 25.05.2020
Пов'язані файли:
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧА ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ОДУВС.pdf
20191006-21226-120ro35-pdf (1).pdf
Правота інноваційне суспільство № 1 (4) 2015
УДК МВ. МІЩЕНКО,
старший викладач кафедри історії та теорії держа- ви і права Чорноморського державного універси- тету імені Петра Могили, здобувач кафедри ци- вільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ПОВНОЇ
ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
У статті розглянуто сутність та правову природу емансипації неповнолітніх, детально проаналізовано порядок та умови надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності. Визначено, що інститут надання повної цивільної дієздатності поєднує декілька галузей права. Авторкою запропоновано зміни до законодавства у цій сфері.
Ключові слова неповнолітні, правочини, емансипація неповнолітніх, надання повної цивільної дієздатності.
Постановка проблеми. Інститут емансипації неповнолітніх осіб є новелою цивільного законодав- ства. До 2003 р. у нормативно-правових актах він не фігурував. А останніми роками проблема визначення підстав та порядку набуття повної цивільної дієздат- ності отримала досить широке розповсюдження. Цепов язано з багатьма чинниками, зокрема такими
1) загальними тенденціями автономізації підлітків від батьків та родини у цілому; 2) більш раннім їх вступом у самостійне життя; 3) прагненням до еко- номічної незалежності від батьків; 4) інтенсифікаці-
єю трудової діяльності неповнолітніх; 5) наявністю більш широких можливостей для отримання при- бутку неповнолітніми; 6) мобільністю неповнолітніх через можливість працювати за допомогою мережі
Інтернет тощо.
Проте правове регулювання процедури надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім є досить скудним, а враховуючи також недостатньо повний розгляд цих питань науковцями, нагальною є потре- ба більш детального аналізу проблематики еманси- пації неповнолітніх. Мета цієї статті – детальний розгляд та аналіз правових проблем надання повної цивільної дієздат- ності неповнолітнім особам. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 1) дати загальне ви- значення поняття «емансипація»; 2) дослідити осно- вні норми законодавства у цій сфері; 3) проаналізу- вати процедуру та підстави проведення емансипації неповнолітніх; 4) надати пропозиції щодо вдоскона- лення законодавства у цій сфері.
Об’єктомцього дослідження є система відносин, закріплених на законодавчому рівні, щодо механізму надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі. Предметом дослідження є безпосередньо пра- вове регулювання проведення емансипації неповно- літніх.
Аналіз останніх досліджень. Питання цивільної дієздатності в цілому, а також порядок надання пов- ної цивільної дієздатності неповнолітнім завжди привертали до себе увагу різних науковців. Так, окре- мі аспекти цих проблем розглядались у наукових працях таких учених: Є. П. Андреєв, Б. С. Антимо- нов, СМ. Бєлова, О. В. Бермічева, СМ. Братусь, СВ. Букшина, ЯР. Веберс, В. П. Грибанов, НАД ячкова, НМ. Єршова, І. В. Жилінкова, Л. Г. Кузнєцова, З. В. Ромовська, І. В. Спасибо-Фатє-
єва, Ж. Л. Чорна, ЯМ. Шевченко. Особлива увага у працях указаних науковців акцентується на участі неповнолітніх у цивільно-правових відносинах, охо- роні їх прав та законних інтересів. Частково правни- ками розглядаються окремі питання емансипації неповнолітніх. Однак, на жаль, у юридичній літера- турі розгляду питання надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності, визначення її правової сут- ності не приділено достатньої уваги.
Виклад основного матеріалу. Головним обов’язком держави (відповідно до ст. 3 Конституції
України) є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Саме тому у праві традиційно велике зна- чення надається моменту та умовам набуття особою здатності самостійно здійснювати свої цивільні права та обов’язки, тобто повної цивільної дієздатності. За загальним правилом, повна цивільна дієздатність наступає при досягненні 18-річного віку. При цьому досить поширеною є думка, що, лише набуваючи повноліття, особа стає зрілою. Однак, як із цього приводу справедливо зауважував І. Ф. Шершеневич, цілком можливо, що особа досягне зрілості раніше законного строку, і тоді для неї було б тяжко знахо- дитись під зайвою опікою; можливо, навпаки, що особа залишиться розумово відсталою і після до- сягнення строку, і тоді було б небезпечно залишати
її без керівника [1, c. 69].

115
МІЩЕНКО МВ. Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності
Право та інноваційне суспільство № 1 (4) 2015
Сучасним цивільним та сімейним законодав- ством передбачено, що до 18 років фізичні особи вважаються або неповнолітніми (у віці від 14 до 18 років), або ж малолітніми (у віці до 14 років) [2; 3].
Відповідно до віку й обсяг дієздатності у них є різ- ним (ст. 31 та ст. 32 ЦК України). Головний критерій тут – це, звичайно ж, вік особи. Однак є випадки, коли повна дієздатність настає не відповідно до віку, а надається особам, які не досягли повноліття.
Якщо звернутися до римського права, то одним
із шляхів набуття особою дієздатності було звільнен- ня дитини від влади батька в результаті спеціальної процедури – емансипації. Так, за традицією, батько тричі «продавав» (манципіював) дитину особі, яка, усвою чергу, звільняла підвладного на волю. Пізніше процедура емансипації була значно спрощена й допускалась за усною заявою батька перед судом
[4, с. 173; 5, с. 137]. У загальному вигляді емансипація може розгля- датись як набуття особою цивільної дієздатності у повному обсязі. Однак на відміну від самої дієздат- ності (як здатності особи своїми діями набувати для себе цивільних прав та обов’язків), емансипація не є здатністю або властивістю, що притаманна самій особі, а є процесом набуття особою цих якостей. У зв’язку з цим поняття «емансипація» пов’язане з визначенням таких моментів, як процедура, часта умови набуття особами цивільної дієздатності у пов- ному обсязі. СВ. Букшина визначала емансипацію як інсти- тут законодавства, що є системою норм, які містять- ся у цивільному, сімейному, процесуальному законо- давстві, інших федеральних законах та законодавстві про органи місцевого самоврядування. Основна роль у механізмі правового регулювання емансипації відводиться цивільному законодавству, у той час як
інші нормативно-правові акти регламентують від- носини за участю вже емансипованої особи [6, с. 60]. З останньою тезою важко погодитись у контексті українського законодавства, оскільки, наприклад, цивільне процесуальне законодавство передбачає процедуру надання неповнолітньому повної цивіль- ної дієздатності [7]. У цих нормах мова йде саме про неемансипованих осіб.
Законодавець закріпив виключну процедуру, яка дозволяє набути повної цивільної дієздатності ра- ніше досягнення повноліття. Так, ст. 35 ЦК України передбачено умови набуття повної цивільної діє- здатності неповнолітнім. Зокрема, зазначено такі підстави, коли може бути надана повна цивільна дієздатність:
1) фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором) неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини;
3) фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю
[3].
Різні підстави набуття повної цивільної дієздат- ності неповнолітніми обумовлені різними цілями законодавця. Так, цілком вірним є твердження, що емансипація неповнолітніх, які здійснюють трудову або підприємницьку діяльність, провадиться з метою стимулювання, заохочення їх можливістю бути до- строково залученими до цивільного (підприємниць- кого) обігу, не чекаючи настання повноліття [6, с. 48]. При цьому як підприємець фізична особа може бути зареєстрована за наявності письмової згоди на це батьків (усиновителів), піклувальника або органу опіки та піклування. У цьому разі її повна цивільна дієздатність настає з моменту державної реєстрації.
Звичайно, що емансипація неповнолітніх з під- стави запису їх матір’ю або батьком дитини прова- диться не з метою їх стимулювання до народження неповнолітніми дітей, аз метою повноцінного ви- конання батьківських обов’язків та можливості охо- рони прав та свобод своїх дітей (оскільки у разі не- надання неповнолітнім батькам повної дієздатності і вони, і їх малолітні новонароджені діти фактично будуть мати неповну і часткову дієздатність, що не дозволить їм стати повноцінними членами суспіль- ства). Як зазначала І. В. Жилінкова, характер різнома- нітних видів емансипації визначається не лише під- ставами її виникнення, а також обсягом тих прав та обов’язків, яких може набувати неповнолітній. Тобто емансипація може матине повний, а частковий характер. Емансипованій особі може бути надано біль- ший обсяг прав порівняно з тим, яким володіють неповнолітні, але менший порівняно з обсягом діє- здатності повнолітнього [8, с. Глава 3 розділу І Цивільного процесуального кодексу України регламентує процедуру розгляду судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Так, ст. 242 передбачено, що розглядається заява неповнолітньої особи, яка до- сягла шістнадцятирічного віку, про надання їй пов- ної цивільної дієздатності у випадках, встановле- них Цивільним кодексом України, за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника, яка подається до суду за місцем її проживання. При цьому зміст заяви (ст. 243 ЦПК України) повинні становити дані про те, що неповнолітня особа пра- цює за трудовим договором або є матір’ю чи бать- ком дитини відповідно до актового запису цивіль- ного стану [7]. Тут відразу є очевидною розбіжність

116
цивільне право
Право та інноваційне суспільство № 1 (4) 2015
зі ст. 35 ЦК України, яка передбачає можливість надання повної цивільної дієздатності й особі, яка бажає займатися підприємницькою діяльністю ч. 3 ст. 35). Проте підприємництво – це теж праця, можливо, навіть більш важка та відповідальна, ніж за трудовим договором, оскільки передбачає не- сення додаткових фінансових ризиків. Тому для уникнення колізій пропонуємо внести відповідні зміни до законодавства та викласти, зокрема, ст. 243
ЦПК України у такій редакції: «Стаття 243. Зміст заяви. 1. У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викла- дені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором, або є матір’ю чи батьком ди- тини відповідно до актового запису цивільного стану, або має інші підстави набуття повної цивіль-
ної дієздатності, передбачені законодавством
України» (доповнено нами. – МВ. Міщенко).
Важливим акцентом порядку розгляду справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є обов’язковість участі представників органів опіки та піклування.
Як зазначає О. В. Бермічева, під час розгляду справи про надання неповнолітній особі повної ци- вільної дієздатності суд робить акцент перш за все на тих юридичних фактах, які є підставами для на- дання неповнолітній особі повної цивільної дієздат- ності. Однак, виходячи з визначення цивільної діє- здатності фізичної особи, предметом доказування у цих справах є також факти, які свідчать про наяв- ність у неповнолітньої особи волі, рівня зрілості та свідомості, достатніх для здійснення дій, спрямова- них на набуття цивільних прав та обов’язків, про її здатність усвідомлювати наслідки цих дій та нести самостійно відповідальність [9, с. 87]. Тому видаєть- ся досить логічною точка зору, відповідно до якої для визначення рівня розумової, психічної та моральної зрілості неповнолітнього слід залучати до участі у справі фахівців у галузі психології та педагогіки
[10, с. 723–728]. Отже, суд з урахуванням висновку органів опіки та піклування, думки батьків та доказів у справі повинен оцінити рівень зрілості неповно- літнього, риси його характеру, психічний стан, характеристику за місцем роботи, навчання, за місцем проживання, його негативні звички, якщо вони є, майновий стан, раціональність витрачання коштів та розпорядження ними тощо [11, с. При прийнятті рішення щодо надання неповно- літньому повної цивільної дієздатності суд повинен враховувати безліч різноманітних чинників. Най- більш важливими з них, на наш погляд, є такі: 1) пси- хосоціальний критерій та 2) майновий стан неповно- літнього. Розглянемо їх детальніше. Психосоціаль- ний критерій означає фактичну готовність неповнолітнього вступити у повноцінне, «доросле» життя. Суду варто з’ясувати, чи дозволяє психічний розвиток дитини, її життєвий досвід брати участь у цивільному обороті без допомоги батьків; визна- чити мотиви такої заяви неповнолітнього; встанови- ти, чи є волевиявлення підлітка вільним та усвідом- леним тощо [12, с. 298]. Другим досить важливим критерієм для прийняття рішення щодо емансипації неповнолітнього є його майновий стан. Особливо це стосується набуття повної цивільної дієздатності з підстави зайняття неповнолітнім підприємницькою діяльністю. Так, загальновідомо, що будь-який під- приємець несе фінансові ризики, у тому числі ризик щодо відшкодування шкоди, завданої своїми діями або бездіяльністю. А згідно зі ст. 1180 ЦК України шкода, завдана неповнолітньою особою після на- буття нею повної цивільної дієздатності, відшкодо- вується даною особою на загальних підставах [3].
Саме тому слід ураховувати майновий стан неповно- літнього при ухваленні рішення щодо його еманси- пації для гарантування захисту інтересів потенційних кредиторів.
Основні проблеми розгляду справ щодо надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності чітко прослідковуються на прикладі рішень судів різних
інстанцій. Так, зокрема, відповідно до ухвали Вели- кобурлуцького районного суду Харківської області по справі № ц суд відмовив неповнолітній особі у відкритті провадження у зв’язку з тим, що із тексту її заяви не вбачається, що орган опіки та пік- лування відмовив неповнолітній особі в наданні пов- ної цивільної дієздатності через відсутність згоди її батьків, а без цього заява не підлягає розгляду в суді.
Тобто у суді потрібні докази того, що немає згоди батьків або ж у наданні повної цивільної дієздатнос- ті відмовив орган опіки та піклування.
Суддя Царичанського районного суду Дніпро- петровської області своєю ухвалою по справі
№ ц повернув заяву заявникові, оскільки заява була подана райдержадміністрацією, тобто органом, який не має повноважень на ведення даної справи, оскільки із заявою про надання повної ци- вільної дієздатності до суду повинна звертатися не- повнолітня особа або її законний представник.
Заявником по справі щодо надання повної цивіль- ної дієздатності може бути неповнолітня особа або ж її законний представник. І це необхідно обов’язково враховувати при подачі такого роду заяв.
Висновки. Емансипація неповнолітніх є таким правовим станом останніх, згідно з яким вони впра- ві самостійно, за власною волею, незалежно ні від кого визначати юридично значимі умови своєї по

117
МІЩЕНКО МВ. Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності
Право та інноваційне суспільство № 1 (4) 2015
ведінки. Емансиповані неповнолітні прирівнюються до повнолітніх громадян. Тому цілком слушною є думка щодо виокремлення самостійної цивільно- правової відповідальності по договірних та недого- вірних зобов’язаннях емансипованої особи [6, c. До того ж логічно виділити емансипацію не- повнолітніх у окремий цивільно-правовий інститут, оскільки процедура, умови та підстави надання не- повнолітнім повної цивільної дієздатності є, на нашу думку, недостатньо врегульованими.
Підсумовуючи наведене, варто зазначити, що процедура набуття неповнолітнім повної цивільної діє здатності (у загальному вигляді) настає таким чином:
По-перше,наявні підстави для емансипації не- повнолітнього, передбачені ст. 35 ЦК України (особа досягла 16 років і працює за трудовим договором, або є підприємцем, або ж записана матір’ю чи батьком дитини).
По-друге, така особа отримує згоду батьків і орган опіки та піклування своїм рішенням надає їй повну цивільну дієздатність.
По-третє, у разі неотримання згоди батьків або органу опіки та піклування особа може набути повної цивільної дієздатності в судовому порядку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г) / Г. Ф. Шершеневич. – М. : Спарк,
1995. – 556 с. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. –
№ 21–22. – Ст. 135.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435 // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. –
№ 40–44. – Ст. 356.
4. Памятники римского права Законы ХІІ таблиц. Институция Гая. Дигесты Юстиниана. – М. : Зерцало, 1997. –
608 с. Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М. : Новый юрист, 1997. –
509 с. Букшина СВ. Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / СВ. Букшина. – Новосибирск, 2003. – 185 с. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон від 18.03.2004 № 1618 // Відом. Верхов. Ради України. –
2004. – № 40–41. – Ст. 492.
8. Жилинкова ИВ. Правовые аспекты эмансипации несовершеннолетних / ИВ. Жилинкова // Проблеми за- конності. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – Вип. 41. – С. 75–80.
9. Бермічева О. В. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності – відображення реалій життя / О. В. Бермічева // Часоп. цивіл. і кримін. судочинства. – 2013. – № 6. – С. 81–89.
10. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Кома- рова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с. Цивільний процес України : акад. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. С. Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2009. – 848 с.
12. Д’ячкова НА. Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України / НАД ячкова, Є. С. Кугот
// Право і безпека. – 2012. – № 3. – С. 297–301.
REFERENCES
1. Shershenevich G. F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava (po izdaniyu 1907) (The Textbook of Russian Civil
Law (Publishing 1907)), G. F. Shershenevich, M., Spark, 1995, 556 р. Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 No. 2947 (The Family Code of Ukraine: Law of Ukraine of 10.01.2002 № 2947), Vidom. Verkh. Rady Ukrainy, 2002, No 21–22, St. 135.
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 No. 435 (Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine of
16.01.2003 № 435), Vidom. Verkh. Rady Ukrainy, 2003, No. 40–44, St. 356.
4. Pamiatnyky rymskoho prava: Zakoni Х tablyts. Ynstytutsyia Haia. Dyhesti Yustynyana (Monuments Roman Law:
Laws XII Tables. Guy Institution. Digesty Justinian), M., Zertsalo, 1997, 608 р. Rimskoe chastnoe pravo (Roman Private Law), uchebnik, pod red. I. B. Novitskogo i I. S. Pereterskogo, M., Novyiy
Yurist, 1997, 509 р

118
цивільне право
Право та інноваційне суспільство № 1 (4) 2015 6. Bukshina S. V. Emansipatsiya nesovershennoletnih grazhdan po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii (The
Emancipation of Minors Under the Laws of the Russian Federation), dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.03, S. V. Bukshina,
Novosibirsk, 2003, 185 р. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon vid 18.03.2004 No. 1618 (Civil Procedure Code of Ukraine: Law of
18.03.2004 № 1618), Vidom. Verkh. Rady Ukrainy, 2004, No. 40–41, St. 492.
8. Zhilinkova I. V. Pravovyie aspektyi emansipatsii nesovershennoletnih (Legal Aspects of the Emancipation of Minors),
I. V. Zhilinkova, Problemi zakonnosti. Vip. 41, H., Nats. yurid. akad. Ukrayini Im. Ya. Mudrogo, 2000, Р. 75–80.
9. Bermicheva O. V. Nadannia nepovnolitnii osobi povnoi tsyvilnoi diiezdatnosti – vidobrazhennia realii zhyttia (Granting minors the Full Civil Capacity – Reflected the Realities of Life), O. V. Bermicheva, Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho
sudochynstva, 2013, No. 6, Р. 81–89.
10. Kurs tsyvilnoho protsesu: pidruch. (Course of Civil Procedure), V. V. Komarov, V. A. Bihun, V. V. Barankova ta in.; za red. V. V. Komarova, Kh., Pravo, 2011, 1352 р. Tsyvilnyi protses Ukrainy (Civil Procedure Ukraine), akadem. kurs, pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl.; za red. S. Ya. Fursy, K., Vydavets Fursa S. Ya., KNT, 2009, 848 р.
12. Diachkova N. A. Emansypatsiia nepovnolitnikh za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy (The Emancipation of Minors by Civil Legislation of Ukraine), N. A. Diachkova, Ye. S. Kuhot, Pravo i bezpeka, 2012, No. 3, Р. МВ. МИЩЕНКО старший преподаватель кафедры истории и теории государства и права Черноморского государственного университета имени Петра Могилы, соискатель кафедры гражданского права № 2 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОЛНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
В статье рассмотрены сущность и правовая природа эмансипации несовершеннолетних, детально проанализированы порядок и условия предоставления несовершеннолетним полной гражданской дееспособности. Определено, что институт предоставления полной гражданской дееспособности соединяет несколько отраслей права. Автором предложены изменения в законодательство в этой сфере.
Ключевые слова несовершеннолетние, сделки, эмансипация несовершеннолетних, предоставление полной гражданской дееспособности. V. MISHCHENKO
Senior Lecturers of Department of History and Theory of State and Law of etro Mohyla (Chornomorskyi)
Black Sea State University, Applicant of Department of Civil Law № 2 of Yaroslav Mudryi National Law University
TERMS AND ORDER OF GRANT MINOR COMPLETE CIVIL CAPABILITY
Problem setting. An institute of emancipation of minor persons is the short story of civil legislation. 2003 to in normatively-legal acts he did not appear. And the last years the problem of decision of grounds and order of acquisition of complete civil capability got wide enough distribution.
Target of research. That is why, essence and legal nature of emancipation of minor are considered in the article, in detail an order and terms of grant minor complete civil capability are analysed.
Analysis of resent researches and publications. The following scientists were engaged in research of the specified question: Y. P. Andrieiev, B. S. Antimonov, S. M. Belova, O. V. Bermicheva, S. M. Bratus, S. V. Bukshina, Y. R. Vebers,
N. A. D’yachkova, І. V. Zhilinkova, Z. V. Romovska, Zh. L. Chorna, Y. M. Shevchenko.
Article’s main body. Emancipation of minor is such legal state of minor, according to that they have a right independently to determine the meaningful terms of the behavior legally. The minor are emancipated equated with adult citizens. Logically to distinguish emancipation of minor in a separate civil legal institute, as procedure, terms and grounds of grant minor complete civil capability is, to our opinion, well-regulated not enough.
At a decision-making in relation to a grant minor complete civil capability a court must take into account the enormous amount of various factors. Most essential from them, in our view, following: 1) psychical and social criterion and 2) the property state minor.

119
МІЩЕНКО МВ. Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності
Право та інноваційне суспільство № 1 (4) 2015
Conclusions and prospects for the development. Summarizing resulted it costs to mark that procedure of acquisition minor complete civil capability (in a general view) comes thus:
Firstly, had warrants for emancipation of minor, envisaged century 35 ЦК of Ukraine (a person attained 16 and works by labour agreement or is a businessman, or writtening a mother or father of child).
Secondly, such person gets the consent of parents and organ of guardianship and caring the decision gives her complete civil capability.
Thirdly, in case of absence of consent of parents or organ of guardianship and caring a person can purchase a complete civil capability in the judicial order.
Key words: minor, legal transactions, emancipation of minor, grant of complete civil capability.
Міщенко МВ. Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності [Електронний ресурс
/ МВ. Міщенко // Правота інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2015. – № 1 (4). – Режим доступу http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Mishchenko.pdf.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас