Ім'я файлу: Індив роб КРАВЧЕНКО.doc
Розширення: doc
Розмір: 63кб.
Дата: 24.01.2020Підсумковий контроль


(екзаменаційна сесія)
Форма проведення: тест у режимі Інтернету.

Статус: обов’язковий.

Термін проведення: очна сесія.

Час проведення: 2 год.
Коментар: тест складається з 30 тестових завдань закритого формату.

Форма проведення: захист індивідуальної роботи.

Статус: обов’язковий.

Термін проведення: очна сесія.

Час проведення: 4 год.
Коментар:

Індивідуальна творча робота у вигляді аналітичної записки відноситься до обов’язкової частини самостійної роботи слухача. Написання та захист аналітичної записки є важливою складовою навчальної програми дисципліни “Соціальна та гуманітарна політика”. Виконання цієї індивідуальної роботи зорієнтоване на практичне застосування слухачами знань і компетенцій, здобутих у процесі лекційних, семінарських і практичних занять, самостійного опрацювання навчальних матеріалів, поглиблення їх вмінь та навичок проведення аналізу окремих проблемних питань державної політики та написання аналітичного документу (аналітичної записки) з відповідними висновками та рекомендаціями.
Структура індивідуальної роботи:
Індивідуальна робота, що виноситься на захист, готується у формі аналітичної записки Кабінету Міністрів України на одну з запропонованих тем:

 1. Соціальна сфера України та шляхи її реформування.

 2. Формування та реалізація державної соціальної політики.

 3. Державне управління процесами соціальної структурованості українського суспільства.

 4. Соціальна політика країн ЄС: досвід для України.

 5. Моделі соціальної політики в країнах ЄС.

 6. Особливості публічної політики у сфері зайнятості осіб з інвалідністю.

 7. Державна політика щодо виконання міжнародних зобов’язань України у сфері праці.

 8. Механізми імплементації Україною правових стандартів ЄС у соціальній і гуманітарній сфері.

 9. Політика України у сфері трудової міграції громадян за кордон та шляхи її вдосконалення.

 10. Європейські підходи до модернізації системи соціального захисту.

 11. Модернізація публічної політики у сфері соціального захисту населення України.

 12. Умови та чинники успішної модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України.

 13. Шляхи реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення.

 14. Публічна політика щодо реформування вітчизняної системи пільг.

 15. Проблеми та перспективи державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

 16. Особливості соціального захисту учасників АТО.

 17. Політика держави щодо соціально вразливих верст населення.

 18. Інноваційні соціальні послуги в країнах Європи.

 19. Кращі європейські практики у сфері соціального захисту різних категорій громадян.

 20. Формування та розвиток вітчизняної системи соціальних послуг з домінуванням їх на рівні місцевої громади.

 21. Пріоритетні напрямки вдосконалення організаційно-функціональної структури державного управління в сфері гуманітарного розвитку.

 22. Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості державної культурної політики України.

 23. Проблеми та перспективи формування і реалізації сучасної гуманітарної політики України.

 24. Особливість гуманітарного розвитку і гуманітарної політики в умовах інтеграції України в ЄС.

 25. Правове забезпечення гуманітарної політики: шляхи вдосконалення.

 26. Інформаційна складова єдиного гуманітарного простору.

 27. Регіональні особливості розвитку гуманітарної сфери України та врахування їх реалізації державної гуманітарної політики.

 28. Формування єдиного гуманітарного простору - стратегічна мета гуманітарної політики України.

 29. Європейський досвід розвитку гуманітарної сфери та гуманітарної політики в сучасних українських реаліях.

 30. Роль української еліти у формуванні національної самосвідомості українського народу в контексті європейських інтеграційних процесів.


Методичні рекомендації з підготовки та виконання практичного завдання:
Аналітична записка має бути підготовлена й оформлена за таким зразком:
Кабінет Міністрів України
Аналітична записка


Від

слухача І курсу факультету … (ПІБ) НАДУ при Президентові України

Стосовно

У даному блоці необхідно:

 • стисло викласти сутність проблемних питань, їх масштабність, гостроту, нагальність вирішення;

 • з’ясувати стан із законодавчим забезпеченням таких питань, наявністю чи відсутністю відповідних державних та / або галузевих програм;

 • розкрити об’єктивні та суб’єктивні причини, що перешкоджають їх вирішенню

Сутність проблемних питань

У даному блоці необхідно:

 • серед сукупності проблемних питань виокремити три найпріоритетніші, вирішення яких кардинально вплине на зміну ситуації на краще;

 • стисло викласти шляхи вирішення цих трьох питань за такими напрямами:

- функції органів державної влади;

- законодавче забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- державні та / або галузеві програми;

- фінансові ресурси;

- роль громадського суспільства

Пропозиції

У даному блоці необхідно дати відповіді на питання:

 • Інтереси яких зовнішніх гравців і внутрішніх груп торкають або порушують питання?

 • Хто з них підтримає, хто займе нейтральні позиції, а хто перешкоджатиме вирішенню цих питань?

 • Наскільки сприятливі загальні зовнішньополітичні та внутрішньополітичні умови для вирішення цих питань?

Зовнішні і внутрішні сприятливі чинники та перешкоди

У даному блоці необхідно вказати, як вирішення визначених Вами проблемних питань вплине на досягнення бажаного стану суспільства і чого слід очікувати, якщо все залишиться без змін.

Висновок

У даному блоці необхідно:

 • стисло викласти сутність проблемних питань, їх масштабність, гостроту, нагальність вирішення;

 • з’ясувати стан із законодавчим забезпеченням таких питань, наявністю чи відсутністю відповідних державних та / або галузевих програм;

 • розкрити об’єктивні та суб’єктивні причини, що перешкоджають їх вирішенню

Список використаної літератури


 1. Загальний обсяг аналітичної записки має бути до 7-х сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарний інтервал, поля 2 см з усіх боків.

 2. Обов’язково має бути список використаної літератури. Нової!


Вимоги до захисту індивідуальної роботи (аналітичної записки):

 • робота повинна бути підготовлена кожним слухачем індивідуально;

 • виконана індивідуальна робота надсилається у електронному вигляді (файлом) слухачем викладачеві не пізніше 5 днів до проведення захисту на очній екзаменаційній сесії;

 • друкований варіант творчої роботи надається слухачем під час захисту;

 • результати написання творчої роботи презентуються слухачем під час екзаменаційної сесії у формі короткої доповіді та відповідей на поставлені запитання.

Структура практичного заняття:


  • Презентація кожним слухачем власної аналітичної записки (до 7 хв.).

  • Відповіді на запитання викладача та колег по групі (до 5 хв.).

  • Загальна дискусія (до 20 хв.).

  • Підведення підсумків заняття викладачем (до 5 хв.).


Порядок захисту та оцінювання індивідуальної роботи:

Захист та оцінка індивідуальної роботи відбувається на завершальній очній сесії.

Захист передбачає презентацію індивідуальної роботи у формі короткої доповіді та обговорення аналітичної записки, відповіді на поставлені питання. Час захисту індивідуальної роботи – до 10 хвилин (доповідь, відповіді на запитання та обговорення). Оцінювання індивідуальної роботи проводиться по закінченні обговорення всіх виступів.

Індивідуальна робота оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; кількості використаних джерел; оформлення; обґрунтування власної думки слухача у вигляді висновку. Критеріями оцінювання є: вільне володіння тематикою проблемного питання, повні відповіді на запитання викладача і слухачів.
Список рекомендованої літератури:

 1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535

 2. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Затверджена Указом Президента України №5/2015 від 12 січня 2015 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://reforms.in.ua/2020/

 3. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2017 році» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_druk_fin.pdf.

 4. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2016 році». – К.: НІСД, 2016. – 688 с. [електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf

 5. Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової. – К. : НІСД, 2015. – 474 с.

 6. Соціальна і гуманітарна політика: підручник [авт. кол. : В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, М.В.Кравченко та ін.]; за заг. ред. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського. – К. : НАДУ, 2016 – 792 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас