Ім'я файлу: Реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 34кб.
Дата: 13.05.2022
скачати


Реферат на тему :«Український виховний ідеал у розумінні Григорія Ващенка»

Зміст

1.Вступ……………………………………………………………………………..3

2. Український виховний ідеал у розумінні Григорія Ващенка………………..4

3.Висновок………………………………………………………………..………..8

4. Список використаної літератури та джерел …………………………..…...….9

Вступ

Григорій Ващенко - один із засновників української освітньо-виховної системи. Вчений віддав майже все своє життя задля створення української національної педагогіки. Він сформував образ виховного ідеалу, розробив шляхи і мету національного виховання, прагнув. Запевняв, що українська національна система освіти може існувати тільки на основі ідеалістичного світосприйняття та утвердження християнської моралі шляхом перетворення віри в Бога у внутрішнє переконання людини, тому йому виховний ідеал будується на двох принципах: християнської моралі й української духовності.

Український виховний ідеал у розумінні Григорія Ващенка

Г. Ващенко аргументував, що ідеал не може бути постійним, він має постійно змінюватись та удосконалюватись: «Вирішуючи питання про виховання сучасної української молоді, ми змушені враховувати не тільки наші традиції, а й завдання, що ставить перед нами сучасне і майбутнє, а також звертати належну увагу до психологічних властивостей народу, як позитивні,так і негативні. Перші потрібно розвивати, а другі послаблювати».Тому на формування ідеалу вихованця в сучасних умовах впливають як процеси державотворення в Україні, загальна демократизація, гуманізація, так і системи освіти та виховання, стан суспільно-економічного, політичного і духовного життя суспільства тощо . Їх перетворення в «ідеал виховання» залежить й від здатності вихованця усвідомлювати та сприймати їх, а згодом перетворювати суспільний ідеал вже в особистісний.

Зараз виховний вплив мае бути спрямований на те, щоб молоде покоління

покоління зростало здоровим та національно і державно свідомим, освіченим, загартованим тілом і душею, щоб були палкими патріотами України й вільними

громадянами своєї держави. Зараз у вирішенні питання виховного ідеапу особливої актуальності набувають педагогічні погляди українського педагога і

психолога Григорія Григоровича Ващенка. Він був глибоко переконаний, що наша національна система виховання мае rрунтуватися на українській духовності та національному виховному ідеалі. Свою ідею він сформулював у вислові :«Служіння Богові та Україіні». Виховний ідеал має т.зв «печать вічності». Він пов'язаний з природженою релігійністю українця, з рідною землею та природою, з християнською українською душею. В основу виховного ідеалу педагог він заклав загальнолюдські та національні цінності, моральні закони творення добра і боротьби зі злом, побудову справедливого ладу.

Дані моральні цінності він виводить з християнської віри та релігі. За його переконаннями така спільність веде людину до виконання подвійної високої мети - служіння Богові і своїй нації. До того ж, служіння Богові - це

служіння абсолютній Правді, Красі, Справедпивості, Любові і Нації як

реальній земній спільноті, в якій цінності мають знайти свое втілення. Найбільша ганьба дпя людини - це зрада вірі й Україні.

Г. Ващенко виділив певні основи виховного ідеалу:

- національні фізичні і психічні особливості народу;

- усвідомллення народом свого призначення;

- християнство і загальноєвропейська культура;

- висока мораль, чистота і світлість душі;

- вище, божественне, одухотворене начало;

- служіння Україні, своєму краю - як сенс життя людини;

- національна свідомість, почуття єдності з усією українською спільнотою;

- патріотична, здорова, національна гордість, національна гідність,

- любов до інших народів.

У всі часи виховний ідеал наповнювався своїм конкретно-історичним змістом, особливості якого детально проаналізовані Г.Ващенком у його праці "Виховний ідеал". У ній він характеризує більшовицький, християнський, загальноєвропейський та український національний виховний ідеал.

Більшовицький виховний ідеал у його баченні - це ідеал комуністичної ідеології, підґрунтя для побудови тоталітарної держави і керівництва нею. Його найважливішими рисами автор вважає беззастережну відданість комуністичній ідеології паралельно з ворожістю до інших та боротьбою з їхніми прихильниками. "Ідеальний для більшовика - це робот, позбавлений власних поглядів, власних почувань і волі".

Християнський виховний ідеал у баченні Г.Ващенка, формуючись засобами певної форми релігії, скеровує віруючого на Царство Боже шляхом наслідування Христа. Істинному християнину потрібно так читати і вдумуватися у Святе Письмо, щоб не лише розуміти його думку, а й дух.

Загальноєвропейський виховний ідеал вибудовується на досягненнях загальноєвропейської культури і орієнтується на всебічний розвиток особистості згідно із закладеними в індивідові задатками, з яких потенційно можуть розвинутися здібності. Його спрямування Г.Ващенко означує лозунгами: "Хай буде кожний досконалий сам собою" .

Український національний виховний ідеал знайшов, на думку Г.Ващенка, своє яскраве втілення у народних піснях, які складалися впродовж століть. Його основними ознаками стали: високий ідеалізм на релігійній основі, любов і шана до батьків та родини, гостинність, життєрадісність, працьовитість, волелюбність, глибинні почуття гідності. Через відсутність державності, зраду ополячених та зросійщених вищих верств інтересів українського народу цей ідеал згаснув. Певну роль тут відіграли український егоїзм та здатність до пристосування. Виносила крізь століття цей ідеал лише селянська культура, створена переважно волелюбним козацтвом.

Таким чином, виховний ідеал українця був зведений до двох

головних принципів: виховання людини на засадах християнської моралі і на

здобутках духовності українського народу. Власне, ці принципи складалися

впродовж віків і є традиційними в житті та побуті українського народу. Серед

них виділяють: працелюбність, правдивість, жертвенна любов до України., оптимістичність, захопленні красою і мистецькою творчістю, гостинністю, вірністю , щирістю тощо.Ці риси є основою української ментальності.

Свою працю Г. Ващенко завершує словами:

«Плекаючи свої кращі традиції, борючись за свою самостійну державу,

українська молодь разом з тим мусить не тільки плекати загальнолюдські

ідеали, а й активно боротись за них... Віримо, що ця боротьба закінчиться

перемогою Правди і Добра».

Також стверджував, що метою виховання у вільній Україні може бути благо і щастя батьківщини. Під поняттям «благом батьківщини» Григорій Ващенко розумів:

1. Державну незалежність, можливість для українського народу вільно

творити своє політичне, соціальне, господарське й репігійне життя.

2. Об'єднання всіх українців, незалежно від їх територіального

походження, церковної належності, соціального стану в одну

спільноту, що пройнята єдиним прагненням до високого патріотизму.

3. Справедливий державний устрій, який би підтримував лад у суспільстві

і водночас забезпечував особисті права і свободи кожного громадянина та сприяв розвитку й прояву його здібностей, спрямованих у бік громадського.

добра.

4. Справедливий соціальний устрій, за якого б зникала й унеможливлювалася боротьба між окремими групами суспільства.

5. Високий рівень народного господарства | справедлива організація його,

що забезпечувала б матеріальний добробут всіх громадян і була позбавлена

елементів експлуатації.

6. Розквіт духовної культури українського народу, науки, мистецтва, освіти; піднесення їх на такий рівень, щоб Україна стала передовою країною

усвіті.

7. Високий релігійно-моральний рівень українського народу, реалізація в

житті вчення Христа.

8. Високий рівень здоров'я українського народу.

Висновок

Отже, Григорій Ващенко був впевнений, що українська національна система освіти може існувати тільки на основі християнської моралі та ідеалістичного світосприйняття.. У педагогічній системі української держави він був представлений як педагог – ідеаліст, переконаний, що нового громадянина української держави можна створити тільки за допомогою навчально-виховних засобів. Головними принципами його педагогічних і філософських поглядів став релігійний консерватизм, спроба обмеження розвитку нового покоління українців за допомогою християнської ідеології. Також вважав, що українське виховання повинно мати національне орієнтування, виховувати сильний духом і тілом народ.

Список використаної літератури та джерел

  1. Ващенко, Г. Г.  Твори : у 5 т. Т. 1. Виховний ідеал : підруч. для пед., виховників, молоді і батьків / Г. Г. Ващенко. – 3-тє вид. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

  2. file:///C:/Users/RMTrade/Downloads/znppo_2015_18_22.pdf

  3. https://studfile.net/preview/5196793/page:78/

  4. https://pidruchniki.com/1579061935503/pedagogika/vihovniy_ideal_sistemi_vihovnoyi_roboti_uchnyami

скачати

© Усі права захищені
написати до нас