1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: ФККПІ_2020_125з_БухтіяровОЕ.docx
Розширення: docx
Розмір: 1742кб.
Дата: 25.10.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

________________ А.В. Ільєнко
«______»_____________ 20__ р.

На правах рукопису

УДК 004.9

МАГІСТЕРСЬКА АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ

«МАГІСТР»


Тема: Удосконалення модуля обліку інформаційних активів для підвищення інформаційної безпеки

Автор:

О.Є.Бухтіяров

Науковий керівник: к.т.н., доц.

Н.К. Гулак

Нормоконтролер: асист.

С.В. Єгоров


Київ 2020
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

Кафедра: Компютеризованих систем захисту інформації

Освітній ступінь: Магістр

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____________ С.В. Казмірчук

«__» _________ 20__ р.
ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської атестаційної роботи

магістранта Бухтіярова Олексія Едуардовича


  1. Тема: Удосконалення модуля обліку інформаційних активів для підвищення інформаційної безпеки

затверджена наказом ректора від 22.11.2019 р. № 2701/ст.

  1. Термін виконання з 25.11.2019 р. по 29.02.2020 р.

  2. Вихідні дані: загрози інформаційної безпеки та їх моделі; способи реалізації загроз; система управління інформаційної безпеки; моделі порушників інформаційної безпеки; мова програмування «Java».

  3. Зміст пояснювальної записки: аналіз сукупності відомостей про уразливості, загрози та атаки в інформаційних системах; дослідження методів та засобів управління комплексними системами захисту інформації; розробка програмного коду модуля інвентаризації інформаційних активів та оцінка підвищення рівня його захищеності.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання магістерської роботип/п

Етапи виконання магістерської роботи

Термін виконання етапів

ПриміткаУточнення постановки задачі
ВиконаноАналіз літературних джерел
ВиконаноОбґрунтування вибору рішення
ВиконаноЗбір інформації
ВиконаноДослідження сучасних систем і методик аналізу та оцінки ризиків інформаційної безпеки
ВиконаноФормування моделі порушника й на основі аналізу обрання засобу управління та обробки ризиків
ВиконаноРозробка програмного коду модуля інвентаризації інформаційних активів
ВиконаноПеревірка на антиплагіат
ВиконаноОформлення і друк пояснювальної записки
ВиконаноОформлення презентації
ВиконаноОтримання рецензій від рецензента
ВиконаноЗахист в ЕК
Виконано


Магістрант О. Бухтіяров

(підпис, дата)

Науковий керівник Н. Гулак

(підпис, дата)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас