Ім'я файлу: Необхідність франчайзингу для розвиту економіки України. Реферат
Розширення: pdf
Розмір: 101кб.
Дата: 15.05.2022
скачати

У рефераті розглянуто історію розвитку і виникнення франчайзингу, його суть та
особливості кожного із типів взаємодії малого та великого бізнесу у формі
франчайзингу
В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує
конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує
самостійність підприємницької ініціативи.
Для економіки України останнім характерна активізація саме малого бізнесу. Але,
незважаючи на значні можливості малого бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він має свої слабкі сторони, пов'язані насамперед із фінансуванням. Тому одним із шляхів вирішення даної проблеми є розвиток франчайзингу в Україні.
Вивченням та дослідженням механізму використання франчайзингу займалися багато вчених-економістів, проте через різноманітність його видів та типів вивчення особливостей франчайзингу залишається неповним. Усе це й зумовлює необхідність та доцільність вивчення даної теми.
Метою даного реферату є вивчення суті франчайзингу як особливої форми організації
бізнесу, з врахуванням історичних умов його виникнення та особливостей використання різних типів франчайзингу. Також певна увага приділяється розвитку франчайзингових відносин у вітчизняній практиці.
Тому об’єктом дослідження є сутність франчайзингу його типи та механізм застосування, а предметом — франчайзингові відносини конкретних вітчизняних та зарубіжних підприємств.
Таким чином, в даному рефераті я намагатимусь зосередити увагу на особливостях використання франчайзингу та його необхідності для розвитку економіки України.
Історія виникнення та розвитку системи франчайзингу
Для характеристики будь-якого економічного явища важливе значення має історія його виникнення, оскільки саме з історичного минулого можна почерпнути причини появи цього явища, його значення та наслідки. Тому, перш ніж приступити до вивчення суті
франчайзингу, слід розглянути історію його появи, а також розвиток та зміну, перехід від одного типу до іншого, що відбувається зі зміною умов ведення бізнесу.
Більшість науковців вважають, що франчайзинг зародився у США. Наприкінці XIX століття,
коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.
Піонером в освоєнні франчайзингу вважають компанію "Зінгер" Спонукала до цього її
власника нестача грошових засобів для наймання комівояжерів, оскільки на той час купівля-продаж відбувалася у покупця вдома після наочної демонстрації властивостей
товару. Щоб не зменшувати обсяг виробництва, компанія вирішила продати право на реалізацію швейних машин незалежним продавцям на певній території.
Інша молода компанія "Дженерал моторс" також у 1898 році створила ефективну франчайзингову систему. Не маючи засобів для відкриття власної мережі магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, таким чином запроваджуючи початок сучасної
системи продажу автомобілів.
Дилеру виділяється певна територія і гарантується захист від конкурентів Натомість він бере на себе зобов'язання не продавати машини інших виробників, забезпечу вати високий рівень обслуговування і підтримувати імідж компанії. У такий же спосіб компанією "Рексол"
було організовано мережу аптек [ 4, 97 ].
Період найбільшого розвитку франчайзингу припадає на 1980 рік у США, де кожних 6.5
хвилини відкривалося нове франчайзингове підприємство. На сьогодні франчайзинговими мережами в США створюється близько 13% ВНП, у них зайнято 7 млн. осіб. За даними міністерства торгівлі США, протягом останніх дванадцяти років реалізація товарів і послуг компаніями, які працюють за системою франчайзингу, зростає щомісячно на 10%. Після
2000 року в США частка франчайзингу в роздрібному товарообороті досягла 50%. Після
США найсильнішими є позиції франчайзингу в Канаді, де його частка в роздрібному товарообороті досягає 26%; у Західній Європі та Японії — близько 10%.
У цілому ж у промислово розвинутих країнах діє понад 1 мли. таких фірм, які забезпечують роботу 10 млн. осіб, а згідно з економічними прогнозами чисельність малих фірм, що працюють на основі франчайзингової системи привілейованих зв'язків і контрактів, зросте до 3 млн. [4, 97].
Зрозуміло, що як і всі інші новинки бізнесу, так і франчайзинг прийшов до нас трохи пізніше.
Так, у Росії вперше у практиці підприємства було використано принципи франчайзингу у
1990 році науково-виробничою фірмою "Дока", яка займалася створенням устаткування для малого і середнього бізнесу. У 1995 році інша компанія — 1С була змушена запровадити франчайзинг, щоб зберегти на досягнутому рівні обсяги продажу свого фірмового продукту — бухгалтерської програми "1С-Бухгалтерія".
Із 850 власних дилерів вона відібрала 70, які стали франчайзі. Вони зобов'язалися згідно з франшизою щоквартально закуповувати визначену кількість копій програми, не реалізовувати продукцію конкурентів і виплачувати певний відсоток від виручки. Нині у Росії
за франчайзинговою системою працюють у сфері швидкої їжі "Русское быстро" і "Золотой цыпленок", у сфері побутового обслуговування (мережа пралень) — "Синий кристалл", у роздрібній торгівлі — "Модный трикотаж" та багато інших.
Отже, підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що франчайзинг, як і будь-яке інше економічне явище має свою історію виникнення та етапи розвитку. Крім того, на прикладі
згаданих компаній можна ще раз впевнитися у його значенні для ведення бізнесу в сучасних умовах.
Суть франчайзингу як особливої форми організації бізнесу
В сучасних умовах господарювання кожне підприємство, щоб не втратити свої позиції на ринку, змушене шукати нові форми організації бізнесу. Останнім часом досить актуальним став франчайзинг, його поширення зумовлене динамізмом ринку та дією конкурентів.

Суть даної форми організації бізнесу полягає у тому, що добре відома на ринку фірма
(франчайзер) продає свою торгову марку чи технологію виробництва іншій маловідомій фірмі (франчайзі), що забезпечує зростання обсягу реалізації для обох підприємств та зростання ефективності діяльності франчайзі в результаті використання нової для неї
технології виробництва. За право займатися бізнесом його одержувач (франчайзі) сплачує
частину отриманого доходу відповідно до укладеної угоди.
В основі франчайзингу як особливої форми організації бізнесу можуть лежати принципи маркетингу або розподілу товарів. У такому разі "батьківська компанія" зазвичай надає
індивіду або іншій компанії право чи привілей здійснювати підприємницьку діяльність у відповідній формі в визначений період і в визначеному місці.
Наприклад, за спільної згоди або на основі укладеної угоди фізична чи юридична особа бере на себе зобов'язання взяти партію товару і за певний період реалізувати цей товар на відповідній території. За це надаються певні привілеї, пільги у вигляді зниження ціни на зазначений товар і сплати мінімального відсотка від одержаного прибутку за реалізований товар [5, 56 ].
З одного боку, франчайзингова система допомагає малим підприємствам уникнути ряду перешкод із заснуванням і функціонуванням власного бізнесу, з другого — як корпоративна структура вона обмежує діяльність франчайзі. Але для дрібних підприємців переваги від використання франчайзингу переважають над недоліками.
Отже, слід відокремити переваги системи для франчайзі, які полягають у тому, що:
● за певну фіксовану плату франчайзі має можливість навчитися ефективних методів управління, підвищити свій професіоналізм і компетентність;
● користуючись розробками материнської компанії, франчайзі ідуть у ногу зі
споживчим попитом;
● власник малого підприємства має можливість користуватися перевагами, які
доступні тільки великим компаніям;
● конкуренція відносно невелика (франшиза знижує гостроту конкуренції на визначеному сегменті ринку).
До числа недоліків слід віднести:
● обмеженість самостійності, підприємницької ініціативи;
● обсяги продажу встановлюються власнику франшизи відповідно до політики маркетингу компанії-франчайзера;
● небезпека краху у випадку банкрутства або зменшення популярності франчайзера;
● проблеми спадкоємності справи: у разі смерті особи, на яку оформлена франшиза,
у родичів можуть виникнути проблеми зі спадщиною, якщо франшизою передбачено обов'язковий продаж справи у разі смерті франчайзі.
Для франчайзера перевагами вважаються:
● збільшення ринку збуту при мінімальних вкладеннях;

● економія на матеріальному заохоченні найманих працівників: франчайзі як власник підприємства має особистий стимул до максимізації прибутку;
● одержання додаткового прибутку шляхом поставок франчайзі уніформи, упаковки,
устаткування для залів та офісів;
● франчайзі, перебуваючи безпосередньо біля споживача, точніше відчувають його настрої, коливання попиту і умови конкуренції, що для франчайзера є продуктивним джерелом новаторських ідей.
Також існує і ряд недоліків:
● зниження гнучкості системи управління, складність у переміщенні точки;
● неможливість заміни "небажаного " франчайзі, навіть якщо він невміло управляє
точкою, доки не порушені ним умови франшизи, він "недоторканний";
● проблеми з обліком і звітністю: франчайзер не може бути впевнений у тому, що одержує від франчайзі правдивий звіт про діяльність;
● складність проведення контролю: певна репутація одною франчайзі здатна заплямувати репутацію всієї мережі, кинути тінь на торгову марку. Саме через недобросовісну діяльність франчайзі, припинила свою діяльність російська компанія "Дока Піцца". Із 16 піццерій лише дві виготовляли якісну піцу та дотримувалися рецептури головної компанії.
Вітчизняним підприємцям франчайзинг відомий завдяки таким компаніям, як "Макдональдс", "Дока Піцца", "Холідей Інн", які мають міжнародні франчайзингові мережі.
Так, американська корпорація "швидкої їжі" "Макдональдс" вже сьогодні охоплює біліьш як
21 тис. ресторанів у 101 країні світу, обслуговуючи щоденно майже 30 млн. клієнтів.
Близько 66% усіх ресторанів корпорації керуються 4500 франчайзинговими агентами, які
одночасно є і незалежними підприємцями, і членами єдиної команди [4, 101].
Перспективність застосування франчайзингу підтверджують такі дані: у США наприкінці
п'ятого року існування банкрутами стали лише 14% франчайзингових підприємств, тоді як для незалежних молодих фірм цей показник становити більш як 65%.
Отже, слід зазначити, що стан ринкового середовища розвинутих країн суттєво відрізняється від економіки України. Основними відмінностями є наявність сталих ринкових відносин, дієвість й стабільність законодавства, інформаційна відкритість, розвинута ринкова інфраструктура, фінансова стабільність, офіційно мінімальна тінізація.
Характеристика основних типів факторингу
Сутність франчайзингу як форми організації бізнесу краще та детальніше можна розглянути на прикладі механізму застосування окремих його типів, адже кожен із них має
суттєві особливості принципи застосування.
Пропонується розглядати декілька різновидів франчайзингу, які можна згрупувати за такими ознаками:
● в якому вигляді франчайзер згідно з франшизою передає франчайзі товар;
● яким чином будуються взаємовідносини франчайзера і франчайзі.

Залежно від того, на якій стадії виробництва товар переходить від франчайзера в руки франчайзі, виділяють товарний, виробничий і діловий франчайзинг, які історично змінювали один одного.
Товарний франчайзинг полягає у придбанні прав на продаж товару у тому вигляді, в якому він був виготовлений під торговою маркою головної компанії. Широка популярність головної
компанії стає гарантією якості. Прикладом цього виду франчайзингу є компанії "Зінгер" і
"Дженерал моторс".
Виробничий франчайзинг передбачає продаж франчайзі права на виробництво і збут продукції із сировини і матеріалів, закуплених у материнських компаній. Цей вид франчайзингу у свій час був застосований такими відомими компаніями-гігантами, як "Кока-кола" і "Пепсі". Централізоване виробництво і продаж їх товарів були невигідні через високий вміст води в продукті. Було прийнято рішення виготовляти сироп високої
концентрації і розподіляти його на основі франшизи між місцевими заводами із розливу.
Діловий франчайзинг має на увазі продаж права на організацію малого підприємства з профілем діяльності і назвою материнської корпорації. Цей вид франчайзингу наочно продемонстрований мережею закусочних, таких, як "Макдональдс", "Баскін Роббїнс",
"Піцца-Хат", "Кентукі фрайд чікен"; готелей "Халідей Інн" та салонів різних послуг —
"Кодак", "Фуджі", "Альфа-графікс". Сьогодні найпопулярнішим є продаж франшизи на вид діяльності, оскільки вона дає змогу разом із товаром продавати і широкий набір послуг.
Залежно від взаємовідносин франчайзера і франчайзі розрізняють класичну модель і такі її
модифікації, як регіональний франчайзинг, субфранчайзинг, франчайзинг. що розвивається
[3] (Додаток 2).
Класична модель франчайзингу зводиться до такого: велика компанія (франчайзер) на обмеженій території надає індивідуальному підприємцю (франчайзі) або групі підприємців ліцензію (франшизу) (термін і умови визначаються угодою) на виробництво продукції,
торгівлю товарами або надання послуг під торговельною маркою даної компанії в обмін на зобов'язання виплатити початковий внесок, а потім вносити певну суму, визначену у відсотках від обсягу продажу (роялті). Величина роялті також залежить від популярності
материнської компанії. Так, на сьогоднішній день однією з найвищих ставок, яка становить
13% прибутку франчайзі, є відрахування компанії "Макдональдс". Щодо початкового внеску,
то він може виплачуватися повністю або частинами: це залежить від фінансових можливостей франчайзі та зацікавленості франчайзера у створенні нової точки. При цьому всі франчайзі рівні між собою і наділені однаковими правами.
Модифікації передбачають надання франчайзерам нових можливостей для швидшого розвитку справи і відрізняються від класичної моделі:
● а) терміном дії;
● б) наявністю посередників між франчайзером і франчайзі.
У системі регіонального франчайзингу посередником є головний франчайзі, якому відводиться роль офіційного представника франчайзера в регіоні Материнська компанія вдається до послуг посередників у випадку недосконалого вивчення регіону, а також обмеженості фінансового і кадрового потенціалу (Додаток 2).

Ця схема передбачає передавання частини повноважень франчайзера головному франчайзі, а саме: підбір нових франчайзі у своєму регіоні, початкове навчання кадрів. У
цьому випадку строковим контрактом між головним франчайзі та франчайзером встановлюється величиною роялті, яка залежить віл частки головного франчайзі в доходах
інших франчайзі, залучених ним у систему.
У субфранчайзингу посередником виступає субфранчайзер, функції якого ідентичні
функціям головного франчайзі. Різниця тільки в тім, що втягнуті в систему франчайзі на довгостроковій основі напряму працюють зі субфранчайзером, майже не вступаючи в контакти з материнською компанією. Внесок і роялті вони також сплачують субфранчайзеру, частина яких перераховується материнській компанії, а залишок іде в дохід посередникам і на утримання системи. За цією схемою успіх справи, головним чином,
залежить від субфранчайзера (Додаток 2).
У франчайзингу, що розвивається, роль посередника виконує група інвесторів, яким материнська компанія поступається винятково правом на освоєння регіону. До обов'язків посередника входить зобов'язання у визначений термін відкрити певну кількість торгових або сервісних точок (термін і кількість обумовлені франшизою) на даній території (Додаток
2).
Розвиток франчайзингу на Україні
Для України франчайзинг є порівняно новим явищем, тоді як у промислово розвинутих країнах він практикується століттями, забезпечуючи потреби суспільства в різних послугах.
За даними Української асоціації франчайзингу станом на жовтень 2005 року в Україні
нараховувалось 190 франчайзингових компаній, що співробітничали з більш ніж 2 тис.
франчайзі. В галузевому розрізі або за сегментами ринку маємо такі дані: 25%
франчайзингових підприємств - це підприємства громадського харчування (фаст-фуди,
ресторани); 20% -підприємства роздрібної торгівлі як продовольчими, так і
непродовольчими товарами; 12% - підприємства сфери послуг мобільний зв'язок,
перукарні, хімчистки, спортклуби, турагенства); 8% - АЗС; 35% - підприємства інших сфер.
Оскільки сучасний процес становлення і розвитку малого бізнесу відбувається в умовах різкого обмеження фінансових ресурсів державного та місцевого бюджетів, а також відсутності дієвої системи фінансування, кредитування і страхування підприємницької
діяльності, то важливого значення набуває встановлення тісної взаємодії малого і великого підприємництва з метою розв'язання спільних проблем їх функціонування.
Такою формою фінансової підтримки з боку великих підприємств є франчайзингова система. Саме вона є тією формою організації бізнесу, виробленою світовою практикою,
яка в комплексі з іншими ринковими структурами могла б стимулювати розвиток малого бізнесу в Україні [4].
Залежно від відносин франчайзера і франчайзі найпоширенішим типом франчайзингу в
Україні є регіональний франчайзинг. За схемою цього франчайзингу з українськими франчайзі співпрацює відома італійська фірма-виробник одягу "Веtton". Зокрема,
українська компанія "Арго Трейдинг", яка стала франчайзі італійської фірми "Веnetton",
отримала концепцію магазину та контракт на закупку товару і періодично виплачує
франчайзеру роялті.

В кожному крупному регіоні, де є франчайзі, "Веnetton" має своїх агентів, які, отримуючи зразки продукції компанії, демонструють їх місцевим партнерам і разом з ними формують замовлення. Завданням регіональних агентів компанії є також вивчення шляхів і
перспектив розвитку місцевого ринку та ріст числа франчайзингових проектів цьому регіоні.
На відміну від багатьох компаній, "Веnetton" не нав'язує єдиний для всіх магазинів асортимент і надає франчайзі значну свободу вибору. Франчайзі можуть самостійно замовити обмежену партію одягу, який, на їхню думку, є актуальними в даному регіоні.
Основним є передоплата за весь комплект замовлення, причому кошти надходять безпосередньо до компанії "Веnetton", обминаючи агентів. Бенеттоновські фабрики в
Тревізо виготовляють тільки те, що вже замовлено та оплачено франчайзі.
Ризики франчазера тут мінімальні, основне завдання франчайзера - виготовляти якісний товар, налагоджувати дистрибуцію, зворотній зв'язок з франчайзі та підтримувати бренд за допомогою рекламних компаній [4].
У цивільному кодексі України передбачений також і інший вид франчайзингу –
субфранчайзинг. Крім того є навіть приклади практичного його використання в нашій країні.
Зокрема, компанія "Михаил Воронин" розробила субліцензійний пакет для виробників одягу по регіонах.
Цей пакет передбачає, що для певного регіону з допомогою спеціальної методики розраховується мінімальна квота з реалізації товару ТМ "Михаил Воронин". Якщо торгова структура у цьому регіоні повністю покриває цю квоту, то їй надається ексклюзивне право регіонального представництва.
По-перше, відповідно до угоди франчайзер не має права відкривати свої торговельні
підприємства або продавати франшизу в цей регіон.
По-друге, всі питання оптово-роздрібної реалізації продукції компанії у вказаному регіоні
вирішуються ексклюзивним представником.
Сьогодні компанія веде переговори з потенційними франчайзі про надання їм такого статусу у Львові, Харкові та Дніпропетровську [4].
Залежно від сутності господарських відносин в Україні найбільш розповсюджений виробничий франчайзинг, особливо у виробництві безалкогольних напоїв. Найчастіше франчайзер надає своїм франчайзі спеціальний інгредієнт, без якого виробництва неможливе, і тим самим бізнес між франчайзером і франчайзі не припиняється відразу після передачі обладнання та технологія виробництва, а має довготривалий характер.
Франчайзі обслуговує клієнтів, франчайзер забезпечує виробництво ресурсами.
За такою схемою на території України працюють компанії "Соса Соlа", "Рерsісо" та інші, що продають концентрати та інші продукти, необхідні для виробництва, місцевим компаніям.
Кожен з місцевих або регіональних розливальних та пакувальних заводів є франчайзі від основної компанії, вони змішують концентрати, надані франчайзером, з іншими
інгредієнтами та, дотримуючись певної технології, розливають у банки чи пляшки і
реалізовують виготовлену продукцію через систему місцевих розповсюджувачів. Певно, що товар у Нью-Йорку не повинен відрізнятися за своїми якостями від аналогічного товару в
Києві чи іншому регіоні.

За ступенем розвитку правового поля франчайзингові відносини в Україні відносять саме до законодавчо не підкріплених. Спеціального закону щодо регулювання відносин франчайзингу в Україні ще немає, він знаходиться в стадії розробки (на розгляд до
Верховної Ради було подано Проект Закону України "Про франчайзинг"). Відносини між суб'єктами франчайзингових взаємин регулюються окремими розділами Цивільного,
Господарського кодексів України [1; 2] та іншими законодавчими актами.
Таким чином, це ще раз доводить, що франчайзинг може бути започаткований у різних сферах економічної діяльності. В Україні франчайзингові відносини є найбільш розповсюдженими в громадському харчуванні, роздрібній торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, у сфері послуг.
Отже, для вітчизняних підприємств слід детально та поглиблено вивчати досвід інших фірм, в тому числі іноземних, по застосуванню франчайзингових відносин та враховувати особливості економіки України.
Висновки
На основі вищевикладеного матеріалу, можна зробити висновок, що франчайзинг – це особлива форма організації бізнесу, що дозволяє розвиватися малим підприємствам та збільшує обсяги реалізації великих фірм за рахунок взаємодії таких двох типів суб’єктів.
Такий взаємозв’язок великих і малих фірм дозволяє розширити збутову діяльність головної
фірми в регіонах окремої країни чи за її межами, тобто на міжнародному рівні.
Фінансова підтримка у формі франчайзингу користується широкою популярністю в США,
Канаді, Західній Європі, Японії, в країнах Карибського й Тихоокеанського басейнів.
Зародився франчайзинг у США наприкінці ХІХ ст., коли компанія "Зінгер", немаючи достатньої суми коштів для наймання комівояжерів, вирішила продати право на торгівлю її
товаром іншим компаніям. У Росії цю систему започаткувала науково-виробнича компанія "Дока" у 1990 році. Щодо України, то слід зазначити, що в нас на даний момент налічується більше 190 діючих франчайзингових компанії і понад дві тисячі франчайзі.
Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках,
відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження нових технологій у виробництво, не конкурентоспроможністю порівняно з іноземними фірмами і таке інше.
Проте, вирішуючи ці проблеми, застосування франчайзингу має і ряд негативних моментів,
які слід враховувати при прийнятті управлінських та стратегічних рішень на кожному підприємстві. Так, одним із суттєвих недоліків є недобросовісне ставлення до угоди франчайзингу дрібних фірм (франчайзі), тобто різного роду спроби зекономити на технології виробництва. Крім того, досить важко постійно контролювати діяльність франчайзі, адже є ймовірність того, що малі фірми можуть зіпсувати репутацію франчайзера.
Таким чином, усе це слід брати до уваги для прийняття управлінських рішень, а також враховувати вплив даного економічного явища на економіку окремої країни та суб’єктів господарювання зокрема.
Іншим важливим моментом є вибір типу франчайзингу, що залежить від конкретних умов та ситуацій, адже кожен тип характеризується своїми особливостями застосування.

Найбільш ефективним, на мою думку, для підприємств України є діловий франчайзинг, що передбачає надання дозволу франчайзі не тільки реалізовувати, але й виробляти продукцію материнської компанії, використовуючи при цьому її торгову марку. Хоча, через недосконалість цієї системи, у нас більш поширеним є виробничий франчайзинг, що передбачає дозвіл франчайзі лише на виробництво продукції франчайзера.
Яскравим прикладом використання в Україні регіонального франчайзингу є співпраця з
італійською фірмою "Benetton", а також субфранчайзингу – з компанією "Михаил Воронин".
На жаль, за розвитком правового поля у нас переважають законодавчо непідкріплені
відносини з цього приводу, так як Закон України "Про франчайзинг" так і не було прийнято.
Тобто в цій сфері існує ще багато не доопрацювань, а отже необхідно більш глибше та детальніше вивчати це економічне явище.
Список використаних джерел
1. Господарський кодекс України – прийнятий 16.01. 2003р. К.: Парламентське видавництво,
2003 – 192 с.
2. Цивільний кодекс України – прийнятий 16.01. 2003р. К.: Кондор, 2003 – 400 с.
3. Ґудзь О., Кохановська О. Договір франчайзингу: світовий досвід 1 і перспективи розвитку в Україні. - Людина і політика. - 2003. - №1, - С. 129-136.
4. Бедринець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні. –
Фінанси України. -2001. - №2. - С. 96- 104.
5. Манів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.:Знання, 2004. – 580 с.
6. Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в
Україні. - Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3. – С. 34-36.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас