Ім'я файлу: Pib_2004_3_3_51.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 290кб.
Дата: 26.01.2021
трупи декларуються під видом іншої товарної групи. За­
ниження обсягів ввозу проводиться за допомогою двояко­
го заниження митної вартості: як кількості товарів, що перетнули кордон, так і ціни цих товарів. Порушення з погляду характеру оформлюваних документів можуть бути пов’язані з недостовірним відображенням митної вартості у вантажній митній декларації, нерідко оформ­
лення відбувається без видачі ВМД чи супроводжується видачею ВМД із фіктивними тюмерами, частина вантажів не оформляється зовсім, тобто надходить контрабандним шляхом.
З огляду на це, механізм обліку операцій суб’єктів зо­
внішньоторговельної діяльності органами митного конт­
ролю повинен забезпечувати:
- обов’язкове одержання офіційних документів на проведення операції;
- достовірне декларування по номенклатурі, кількості і ціні товарів, що перетинають границю.
Впровадження такого механізму сприятиме підви­
щенню ефективності державного контролю за зовнішньо­
торговельними операціями, запобіганню порушень мит­
ного законодавства з боку суб’єктів ■зовнішньоекономічної діяльності.
Отже саме на основі повної та достовірної облікової
інформації існує можливість розробки та здійснення дійо­
вих заходів, спрямованих на підвищення економічної без­
пеки окремого підприємства та держави в цілому. Актуа­
льними задачами подальших тукових досліджень у цьо­
му напрямку є виявлення особливостей кожної з підсис­
тем аналізу та вдосконалення індикаторів економічної безпеки та механізмів її забезпечення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Шелудько ИМ. Проблема тіньової економіки в
Україні // Фінанси України. -2002. -№ 9.
2. Петренко И.Н. Экономическая безопасность Рос­
сии: денежный фактор. -М .: Изд-во «Маркет ДС», 2002. -
240 с.
3. Понікаров В.Д, Кравченко С.С., Теленик С.С. Роль правоохоронних органів у здійсненні економічного к о т - ролю // Економіка Фінанси. Право. -2004. -№ 3.
4. Ковальов Д , Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства//Фінанси України.-1998. № 10.
Надійшла до редколегії 13.06.2004
КОСИК О.В. РОЛЬ УЧЕТА В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ГОСУДАРСТ ВА
Освещены роль, цели, задачи учета и влияние состояния его организации на разных участках хозяйство­
вания на уровень зкопомической безопасности государства: приведены основные составляющие учетного механизма улучшения экономической безопасности Украины в современных условиях.
***
KOSIK O.V. THE ROLE OF THE ACCOUNT IN INCREASE OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTER­
PRISE AND THE STATE
ITie purposes, problems, tasks of the account and influence of a condition o f its organization on different sites of managing on a level of economic safety of the state arc covered a role; the basic improvements of economic safety of Ukraine making the registration mechanism in modem conditions are given.
В.О.ЛУК/Н
канд. еком. наук, доц.
Н аціональний ун іверсит ет внут ріш ніх справ
УДК 338.246.2:35.073.515.3
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
“ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”
Аналізуються загальноприйняті та надане авторське, з позицій системного підходу, визначення понят­
тя “економічна безпека”: визначені функції підрозділів економічної безпеки.
Дослідженню проблем економічної безпеки в останні необхідність перегляду концепції економічної безпеки, роки приділяється серйозна увага у нашій країні і країнах яка викликана як внутрішніми для наших країн причина-
СНД. В основі підвищеної уваги до цієї проблеми лежить ми (прискорений перехід на ринкові відносини і виклика-
173
на ним кримінал ізація бізнесу), так і зовнішніми (глобалі­
зація економіки, розвиток міжнародних економічних від­
носин та ін.). Однією з проблем, з якими поводиться сти­
катися дослідникам, є визначення сутності економічної безпеки.
Існують різні точки зору на зміст поняття “економічна безпека” та її сутність. Найбільш розповсюдженою є точ­
ка зору, шо зміст поняття “економічна безпека" має різне наповнення, якщо його відносити до економічних суб’єктів різних рівнів: підприємства, держави або люди­
ни.
Так, сучасний економічний словник дає таке визна­
чення: “Безпека економічна - 1) створювані державою умови, що гарантують недопущення нанесення господар­
ству країни непоправних втрат від внутрішніх і зовнішніх економічних погроз; 2) запобігання витоку конфіденцій­
ної економічної інформації з фірми, порушенню комер­
ційної таємниці, здійсненню економічної диверсії" [І, с.39]. У даному визначенні фактично об’єднані два різних за змістом терміна економічна безпека держави й еконо­
мічна безпека підприємства і, як бачимо, наповнення їх різне.
Якщо перша частина цього визначення, що відносить­
ся до поняття “економічна безпека державі»”, більш-менш коректна стосовно обумовленого об’єкта, то з приводу економічної безпеки підприємства можуть бути вислов­
лені значні заперечення.
Економічна безпека на рівні підприємства — це не тільки захист комерційної таємтщ і та протидія економіч­
ним диверсіям. А що, протидія розкраданням з боку пер­
соналу не відноситься до сфери забезпечення економічної безпеки? Або виконання заходів, що забезпечують зни­
ження вт р ат, чи розробка збалансованої маркетингової політики і багато чого іншого? Таким чином, ця частина визначення не повно відбиває зміст розглянутої категорії.
Г.А. Пастернак-Таранушенко дає таке визначення:
“Економічна безпека - це стан держави, за яким вона за­
безпечена можливістю створення і розвитку умов для плідного життя її населення, перспективного розвитку її економіки в майбутньому та в зростанні добробуту її ме­
шканців" [2, с.29]. Таке розуміння економічної безпеки відповідає загальнодержавному рівню, однак і на цьому рівні воно не сповна відбиває зміст розглянутої категорії.
У цьому визначенні приймаються до уваго тільки соціа­
льні фактори безпеки (створення умов для плідного життя
її населення, забезпечення рівня жтптя населення) й зовсім не розглядається протидія економічним загрозам.
Огляд точок зору різних дослідників Росії на поняття
“економічна безпека” на рівні держави та підприємства зробив І.Н. Петренко. Він виділяє декілька варіантів. На рівні держави найбільше розповсюдженим є погляд на економічну безпеку як на “стан економіки". Як приклад приведено таке визначення І.Я. Богданова: “Економічна безпека — це стан економіки країни, який, по-перше, по об’ємним і структурним параметрам достатній для забез­
печення існуючого статусу держави, його незалежного від зовнішнього тиску політичного та соціально- економічного розвитку т а по-друге, здатний підтримува­
ти рівень легальних доходів, що забезпечує абсолютній більшості населення добробуту, що відповідає стандартам цивілізованих країн” [3, с. 107].
Є інша точка зору, послідовники якої визначають сут­
ність економічної безпеки як сукупність “умов і факторів”, що забезпечують рівень економічного розвитку. Є також точка зору, яка зводиться до визначення економічної без­
пеки держави через “стійкість економічної системи” [З, с. 107-108].
На рівні підприємства поняття “економічна безпека” визначається як “стан захищеності від загроз”, або “стан його відношень і ресурсів” [3, с.108-109]. Практично всі ці визначення не пояснюють суть поняття “економічна без­
пека”. Як бачимо, мова в них іде про стан економіки або про економічну політику, яку розробляє держава у цілому чи окреме підприємство. Більш коректно було би визнача­
ти економічну безпеку через протидію загрозам, розгля­
даючи об’єкт, що досліджується, як економічну систему.
У середині минулого століття почала широко розвива­
тися теорія систем, в основі якої лежав системний підхід до досліджуваних процесів і явиш, а самі ці процеси і явища розглядалися як системи, що мають складну струк­
туру та складаються з ряду підсистем і елементів.
Якщо
підходити до визначення економічної безпеки системно, то найближче до цього підходу визначення, що надане групою авторів в [4, с. 17]: “Економічна безпека- це стан і здатність економічної системи протистояти не­
безпеці руйнування її організаційної структури і статусу, а також перешкодам досягнення цілей розвитку’. Позитив­
ним у ньому є те, що воно єдине для всіх економічних структур. Однак і ие визначення не ставить метою боро­
тьбу з економічними загрозами.
З точки зору системного підходу немає різниш, яка си­
стема розглядається: держава в цілому, регіон, підприємс­
тво або окрема людина Всіх їх можна розглядати як еко­
номічні системи, тобто системи відкритого типу, що ма­
ють прямий і зворстгний зв’язок із 'зовнішнім середови­
щем, вхід і вихід. Такі системи піддаються впливам зов­
нішнього середовища і реагують на ці впливи. Однак не­
обхідно мати на увазі, що економічна безпека - багато­
гранна категорія, тому не можна обмежувати її тільки
“руйнуванням організаційної структури” та “перешкодам досягнення цілей”. Є багато інших загроз, що виникають в діяльності економічних систем.
Тому можна дати таке визначення економічної безпе­
ки; “Під економічною безпекою розуміється здатність системи протистояти загрозі виникнення втрат” . У цьому визначенні важливі такі моменти. По-перше, розглядаєть­
ся економічна безпека будь-якого об’єкта, що сприйма­
ється як економічна система: держави, регіону, підприєм­
ства чи об'єднання підприємств, а також людини. По­
друге, мова йде про економічні втрати, тобто не береться до уваги політична сфера (погроза конституційному л аф порушення прав громадян і т.д.), екологічна, соціальна та
інші сфери безпеки.
Однак багато сфер тісно пов’язані з економічною без­
пекою - у результаті воєнних дій чи техногенної катаст­
рофи збиток наноситься як окремим фізичним і юридич-
174

PABOI
Г
езп е к а
І З
аимя’з
ним особам, так і економіці держави в цілому. Отже, про­
тидія військовій чи екологічній погрозі, це теж елемент економічної безпеки. Звідси випливає, що економічна безпека - це основа державної безпеки.
По-третє, у визначенні мова йде саме про загрозу, тоб­
то про можливу небезпеку, яку потрібно оцінити та зуміти
їй протистояти, протидіяти. Оцінка загроз і боротьба з ними - це специфічна діяльність, яка вимагає спеціальних знань із економіки, причому з різних галузей економіки та суміжних галузей знань: правових, технічних та інших, а також вивчення спеціальних дисциплін Поки що жодна з десяти спеціальностей напрямку підготовки 0501 —
“Економіка і підприємництво” [5, с.11-17] не має в норма­
тивному переліку спеціальної дисципліни “Економічна безпека”, або якої-небудь аналогічної, і тому вони у повної мірі не відповідають вимогам до цього виду діяльності
Такі питання при підготовці економістів іивіть не вини­
кають, а необхідність підготовки фахівців з економічної безпеки вже виникла
Протидія загрозам може полягати в створенні спеціа­
льної служби (на рівні окремого підприємства) чи служб
(як це робиться на рівні держави в цілому), які відслідко­
вують визначені види погроз Так, на рівні держави боро­
тьбою з економічною злочинністю займаються податкова служба (податкова міліція), міліція (ДС БЕЗ і УБОЗ), СБУ.
Всі ці служби повинні протидіяти спробам нанесення економічних втрат державі, однак це лише один із напря­
мків забезпечення економічної безпеки держави Інші державні служби відслідковують інші види загроз.
Те ж саме завдання - протидіяти нанесенню втрат під­
приємству стоїть перед службою економічної безпеки підприємства (у тому випадку, якщо вона створена на підприємстві). Змінюються можливості цих служб (на­
приклад, державні служби можуть вести оперативно- розгаукову діяльність, проводити силові операцій), однак методи дослідження інформації на рівні держави та на рівні підприємства лі ж самі
По-четверте, якщо мова йде не про визначення абст­
рактної економічної категорії а про практичну діяльність, що здійснюється в конкретних умовах, то необхідно ви­
значити функції які виконують окремі фахівці та підроз­
діли.
Функції', які покладаються на фахівців і підрозділи економічної безпеки - це протидія загрозам, що виника­
ють у діяльності економічних систем. З метою їх вико­
нання, на практиці необхідно: 1) визначити та класифіку­
вати загрози, що виникають у економічних систем різного рівня; 2) розробити стратегію й тактику протидії економі­
чним загрозам, тобто економічної безпеки систем різного рівня. Звідси, потрібні спеціалісти з попередження еконо­
мічних загроз (аналітики) та протидії загрозам (менедже­
ри).
Кількість загроз може бути дуже великою, а значи­
мість кожної з них не завжди суттєва, тому на практично­
му рівні при класифікації загроз, у першу чергу, необхідно проводити ранжирування загроз виділення основних і додаткових, менш суттєвих загроз.
Приклад формування стратегії економічної безпеки на
ISSN 1727-1584
рівні держави наведений у роботі російських авторів На
їх думку, у перелік заходів і механізмів економічної полі­
тики, шо спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, повинні включатися такі;
1. Моніторинг факторів, що визначають загрози еко­
номічної безпеки
2. Розробка критеріїв і параметрів (граничних значень) економічної безпеки.
3. Діяльність держави по забезпеченню економічної безпеки, яка ведеться за трьома напрямками:
- виявлення випадків відхилення параметрів розвитку держави, що прогнозуються або фактичних, від гранич­
них значень економічної безпеки та розробка комплекс­
них заходів із подолання небезпеки
- організація роботи з метою реалізації комплексу за­
ходів із подолання або недопущення загроз економічної безпеки Російської Федерації;
- експертиза рішень, що приймаються по фінансовим та господарським питанням з точки зору економічної без­
пеки [6, с.25-27].
Приблизно ті ж самі дп необхідно виконувати і на рів­
ні регіонів, і на рівні підприємств.
По-п’яте. Якщо мета, завдання та функції державних служб економічної безпеки та служб економічної безпеки підприємств аналогічні, між ними повинні установлюва­
тися взаємовідносини співробітництва. Практично взає­
мозв’язок між державою та підприємством з метою об’єднання зусиль вже здійснюється у деяких країнах, наприклад, у СІЛА: “мікроекономічна розвідка ведеться державними службами в інтересах американських корпо­
рацій та в їх боротьбі л іноземними корпораціями." [6. с.116]. Як приклад спроб налагодити аналогічні взаємо­
відносини у нашій країні можна навести науково- практичну конференцію, що відбулася у 2001 р. у м. Києві
т-
Таким чином, якщо економічну безпеку як поняття визначігги як “стан економіки”, сукупність “умов і факто­
рів”, що забезпечують відповідні стандарти життя, тоді практичну діяльність з економічної безпеки повинні про­
вадити спеціалісти, що формують економічну політику держави, або програму розвитку підприємства
Якщо економічну безпеку як поняття визгеиити як
“здатність системи протистояти загрозі виникнення втрат”, то логічним продовженням цього положення стане визнання необхідності підготовки фахівців з економічтюї безпеки, тобто спеціалістів аналітиків і менеджерів з еко­
номічної безпеки. Фахівці інших напрямків: правознавці, що спеціалізуються з ог>еративно-розтукової діяльносте економісти, що с спеціалістами з фінансів, бухгалтерсько­
го обліку, економіки підприємства та інші також можуть приймати участь у формуванні системи економічної без­
пеки, але рівень їх знань обмежений вузькою спеціалізаці­
єю, їх підготовка є недостатньою для постійно зростаючих вимог щодо забезпечення економічної безпека
ЛІТЕРАТУРА
І. Райзберг Б.А., Лозовской Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
175

Современный экономический словарь. -М.: ИНФРА-М,
2002.-480 с. .
2. Пасгернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: Статика процес)' забезпечення. -К.: “Кондор",
2002. -302 с.
3. Петренко И.Н. Экономическая безопасность Рос­
сии: денежный фактор. - М.: «Маркет ДС», 2003. -240 с.
4. Бандурка О.М. та ін. Основи економічної безпеки:
Підручник. -Харків: Вид-во Н ац ун-тм внутр. справ. 2003.
-236 с.
5. Береза А.М. та ін. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спеціаліста і майстра напрямку
0501 - “Економіка і підприємництво”. -К.: МОН України,
2002
6. Экономическая безопасность Российской Федера­
ции: Учебник. -Ч. 1 /Под общ. ред. С.В. Степашина -ІИ.:
СПб.: Всеросс. гос. налоговая акал,; СПб. ун-т МВД Рос­
сии; Изд-во «Лань», 2001. -608 с.
7. Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: 36. матеріалів на- ук.-практ. конф., Київ. 16-17 лрав. 2001 р. -К.: Вид-во Єв- роп. ун-ту, 2003. -480 с.
Надійшла до редколегії 12.03.2004
ЛУКИН В.А. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗО­
ПАСНОСТЬ»
Анализируются общепринятые, и представлено авторское, с позиций системного подхода, определение понятия “экономическая безопасность”; определены функции подразделений экономической безопасно­
сти.
*♦*
LUKrN V A. SYS ГЕМ APPROACH ТО DEFINITION OF CONCEPT «ECONOMIC SAFETY»
Are analyzed standard, and definition of concept «economic safety» is submitted from positions of the system ap­
proach; functions of divisions of economic safely are determined.
УДК 346.548(477)
ВПЛИВ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РОЗВИТОК
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Зазначені етапи становлення управління українською економікою; викреслені певні проблеми взаємо­
дії суб’єктів підприємницької діяльності та органів, що здійснюють загальне державне управління еко­
номікою України і контроль підприємницької діяльності, та шляхи їх подолання.
Для зростання в Україні економіки до рівня розвине­
них держав світу, цілями та задачами якої є вихід україн­
ського бізнесу на світовий ринок, розвиток найбільш пріоритетних сфер внутрішнього народного господарства шляхом залучення іноземних інвестицій, і як наслідок - підвищення рівня життєзабезпечення народу України, необхідна така внутрішня та зовнішня державна політика, яка би зміцнювала економічну безпеку, а саме була би спрямована як на розвіггок бізнесу, так і на зміцнення со­
ціальної захищеності населення. Саме рівні пропорції цих двох елементів державної політики дозволять забезпечити конструктивний та динамічний розвиток України як неза­
лежної держави. Непропорційний розвиток одного з цих елементів буде сприяти створенню благодатних умов і так розвиненої корупції, концентрації капіталу в руках вузь­
кого кола осіб, розквіту беззаконня та свавілля, та заіро- жує економічній безпеки України. Однак, бізнес, який розвивається в окремій державі повинен матеріально за­
безпечувати економічну та політичну безпеку держави державну програму захисту малозабезпечених і незахи-
їдених верств населення, яка підтримує його, але інтереси держави не повинні протиставлятися інтересам підприєм­
ництва
Будь-яке становлення державності не може не супро­
воджуватися революційними та часом різко радикальни­
ми заходами. Ясна річ, що це не могло обминути Україну в період становлення її незалежності, тим більше, що на­
ша країна має важкі економічні та психологічні наслідки
176

скачати

© Усі права захищені
написати до нас