Ім'я файлу: Гурбик, тезисы.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 17.11.2020

ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГ»: ПОЛІАСПЕКТНИЙ ПІДХІД
Гурбик Юрій Юрійович,

к.держ.упр.

Кичак Юлія Сергіївна,

магістрант

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького

м. Мелітополь, Україна

uugurbik@ukr.net

yuilka.kichak@gmail.com
Анотація: здійснено ґрунтовний та комплексний аналіз сутності поняття «маркетинг» зарубіжними та українськими вченими. Встановлено, що серед науковців які вивчають маркетинг немає єдиного підходу щодо його трактування, а тому досліджуване поняття носить поліаспектний характер.

Ключові слова: маркетинг, процес, діяльність, управління, інструмент, комплекс, підхід

Вступ. В умовах посткоронавірусного середовища, яке вимагає нових та адаптивних підходів до ведення бізнесу, зростає значення маркетингової діяльності, головна мета якої забезпечити управління всіма видами діяльності на підприємстві, що пов’язані із виробництвом продукції та її реалізацією через систему збуту до кінцевого споживача. Для кращого розуміння маркетингової діяльності на підприємстві, необхідно знати сутність та зміст й самого поняття «маркетинг». Слід зауважити, що на сьогодні існує ряд різноманітних наукових підходів до трактування поняття «маркетинг», що вимагає аналізу та систематизації даних підходів з метою кращого розуміння маркетингової діяльності підприємства в складних реаліях розвитку ринкової економіки.

Мета роботи. Дослідити тлумачення поняття «маркетинг» українськими та іноземними вченими та обґрунтувати положення, що дана наукова категорія носить поліаспектний характер.

Методи дослідження. Під час написання наукової праці використовувалися логічно-абстрактний та метод аналізу і синтезу в процесі дослідження сутності поняття «маркетинг», визначені мети та формуванні висновків.

Результати та обговорення. Незважаючи на те, що поняття «маркетинг» було введено в науковий обіг на початку XX ст. в США. Як ми вже зазначали на сьогодні існує велика кількість наукових підходів, аспектів та поглядів, щодо трактування сутності маркетингу. Так наприклад зарубіжні науковці Г. Багієв, В. Тарасевич та Х. Анн в підручнику «Маркетинг» наводять 17 визначень досліджуваного поняття [2, с. 23-24]. Деякі визначення цього підручника показано у таблиці 1, яка розкриває сутність та підходи стосовно тлумачення поняття «маркетинг» відомими зарубіжними вченими.

Таблиця 1

Визначення поняття «маркетинг» зарубіжними вченими

Автор

Тлумачення поняття

Підхід

Ф. Котлер,

В. Вонг,

Дж. Сондерс,

Г. Армстронг


Соціальний та управлінський процес, в ході якого окремі особи та групи отримують все, що їм необхідно для задоволення своїх потреб, за рахунок створення і обміну товарами та цінностями [1, с. 41].

Процесний

Ж.-Ж. Ламбен

Соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань індивідів і організацій за допомогою створення вільного конкурентного обміну товарів і послуг, які формують цінність для покупця [5, с. 36].


П. Дойль

Процес управління, мета якого полягає у максимізації доходів акціонерів на основі побудови стратегії довірчих відносин з цінними для компанії покупцями і створення стійких довірчих переваг [3, с. 53].

Ф. Котлер

Вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну [4, с. 21].

Функціональний

А. Браверман

На макрорівні маркетинг виступає в ролі інструмента формування ринкового середовища. На мікрорівні маркетинг виступає як інструмент вбудовування підприємств в ринкове середовище яке формується і, що особливо важливо, є засобом (часто вирішальним), що забезпечує залучення інвестицій [2, с. 23].

Інструментальний

Ю. Пашкус

Маркетинг - поняття комплексне. Воно включає в себе всі види діяльності, пов'язані з обміном між людьми або країнами, спрямовані на задоволення потреб і бажань споживачів [2, с. 23].

Комплексний

Г. Абрамішвілі

Сьогодні маркетинг – це своєрідна філософія ведення ділових операцій [2, с. 23].

Філософський

Слід зазначити, що поширеним серед науковців підходом на основі якого відбувається тлумачення поняття «маркетинг» є процесний підхід. Також, необхідно відмітити, що при застосуванні процесного підходу науковці вкладають в його сутність та зміст соціальний та передусім управлінські аспекти. Так деякі науковці при визначенні поняття «маркетинг» звужують його сутність до одного з елементів процесу управління, адже розглядають маркетинг, як «теорію і практику прийняття управлінських рішень стосовно ринково-продуктової стратегії організації і тактики її втілення на основі аналізу факторів зовнішнього маркетингового середовища для задоволення економічних інтересів виробників і споживачів»[6, с. 13] або як управлінську функцію [7, с. 19].

Окрім зазначених наукових підходів хочемо відмітити на наш погляд цікавий політичний підхід який використовують для інтерпретації досліджуваного поняття зарубіжні вчені Д. Траут та Е. Райс у своїй науковій праці «Маркетингові війни». Так на їхню думку «маркетинг - це війна, де конкуренти - вороги, і ваша мета - їх перемогти» [8, с. 4].

Висновки. Таким чином, маркетинг багатьма українськими та зарубіжними вченими розглядається як складне поліаспектне явище (процес, діяльність, інструмент, філософія, війна тощо), що виникло в результаті функціонування та розвитку ринкової системи господарювання. Також маркетинг це один із головних засобів конкуренції, який пов’язаний із людською та виробничою діяльністю й системою менеджменту сучасного підприємства, яка є націленою на обмін організації зі споживачем та на вибір споживача на користь організації.

Література

1. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Дж. Основы маркетинга. Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 1200 с.

2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 736 с.

3. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Санкт - Петербург: Питер, 2001. 480 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2007. 656 с.

5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 800 с.

6. Маркетинг: підручник / за ред. А.О. Старостіної. Київ: Знання, 2009. 1070 с.

7. Петруня Ю. Є., Петруня В.Ю. Маркетинг: навчальний посібник. Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.

8. Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. Санкт - Петербург: Питер, 2004. 256 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас