Ім'я файлу: Реферат Торгова марка.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 17.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Задачі.doc


Міністерство освіти і науки України

Вишнянський коледж ЛНАУ

Реферат на тему:
«Поняття «торговельна марка», її об’єкти та умови надання правової охорони.»


Виконала:

студентка групи П-31

Сенета В.В

Викладач:

Заріцька О.С.
Вишня 2020

План

Вступ


 1. Поняття та види торговельних марок.

 2. Торговельна марка та особливості її реєстрації.

 3. Об’єкти торговельних марок.

 4. Умови надання та відмови в наданні правової охорони торговельним маркам.


Висновок
Список використаних джерел

Вступ
У наш час торговельні марки стійко ввійшли в повсякденне життя. Зараз намітилася тенденція, згідно з якою кожен суб'єкт підприємницької діяльності прагне мати такий правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг, як торговельна марка. Пояснюється це тим, що господарська діяльність пов'язана з необхідністю використання різного роду позначень, які дають можливість розрізняти як суб'єктів, так і результати їх діяльності. Можна стверджувати, що зараз торговельні марки - це візитні картки у світі бізнесу. З їх допомогою відбувається зв'язок між виробником і споживачем, вони виступають невід'ємними елементами ринкових відносин та добросовісної конкуренції.
Паризька конвенція по охороні промислової власності передбачає правове регулювання товарного знака і знака обслуговування. Світова практика для індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг пішла шляхом використання обох зазначених об'єктів. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні знаки відрізняють товари, а знаки обслуговування - послуги. Законодавець України поєднав ці два об'єкти інтелектуальної власності і передбачив правову охорону знака для товарів та послуг. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р.1, знак для товарів та послуг - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. ЦК передбачає право інтелектуальної власності на торговельну марку. Однак зміна назви не вплинула на суть об'єкта.


 1. Поняття та види торговельних марок.


Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).
Найбільш широкого поширення набула класифікація торговельних марок залежно від використовуваних позначень.
Словесні марки - це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок - легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам'ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова (наприклад, "Sony"). Для реєстрації торговельної марки разом із зображенням подається опис позначення. Якщо словесна марка чи її частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб її утворення, наприклад початкові склади декількох слів, абревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення. Якщо словесна марка чи її частина подаються іноземною мовою, то для марок, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.
Серед словесних марок можна виділити два різновиди: у першому випадку охороняється саме слово, у другому - словесне позначення, виконане в особливій шрифтовій манері, тобто охороні підлягає шрифт, характер розташування літер, їх відносний розмір, фон та інші візуальні інформативні елементи.
Зображувальні марки - це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Сама назва свідчить про те, що вони втілюються у малюнок, креслення і т. ін. У цьому випадку можуть бути використані як існуючі об'єкти, так і абстрактні зображення і всілякі символи. Для найбільшої ефективності зображувальна марка не повинна бути складною і перевантаженою деталями, а навпаки, вирізнятися простотою і помітністю. Це забезпечить успіх реклами, можливість використовувати зображення на різних матеріалах і т. ін.
Об'ємні марки - це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах - довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка. Однак об'ємні торговельні марки, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, а мають бути новими і оригінальними, а по-друге, оскільки марка повинна виділяти виріб конкретного виготовлювача з ряду інших товарів, то форма виробу не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням.
Нетрадиційні торговельні марки -- світлові, звукові, ароматичні та інші марки. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (у редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 р. № 72)', передбачають, зокрема, що зазначені марки реєструються Установою за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.
Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми на аудіокасеті, зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше), а у випадку використання музичного твору - в описі наводиться його нотний запис. Якщо на реєстрацію як знак заявляється світлове позначення, таке позначення надається у вигляді відеозапису на відеокасеті, наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.


 1. Торговельна марка та особливості її реєстрації.


Бренд, на мою думку, це щось унікальне для споживача, внаслідок чого вибір зупиняється саме на цьому товарі або послузі. У сьогоднішній час вільних ринкових відносин та конкуренції, підприємці витрачають багато зусиль на свою ідентифікацію на ринку, розробляючи не з ким не схожі торговельні марки, покращують сервіс, створюють гнучку систему лояльності тощо. Тобто, створюють якомога більше відмінностей від своїх конкурентів, щоб покупець обирав саме їх.
Проте, дуже часто підприємці у гонці за унікальністю забувають зареєструвати за собою «монополію» на свої розробки, наприклад, бренд (логотип, назву тощо) - у якості торговельної марки, унікальний дизайн - у якості промислового зразка, нову технологію - у якості винаходу (корисної моделі), а на твори отримати авторське право, або забезпечити наявність доказів першого використання/створення твору. Як наслідок, не рідкість, коли конкуренти починають використовувати чужі об’єкти інтелектуальної власності та/або взагалі реєструвати на себе такі об’єкти.
Одні з найчастіших порушень серед об’єктів промислової власності, пов’язані із порушенням прав на торговельні марки. Слід звернути увагу, що оскарження «неправомірних» реєстрацій торговельних марок та/або заборонити використовувати конкурентам «привласнені» позначення, без зареєстрованих торговельних марок, майже неможливо. При цьому, вартість реєстрації торговельної марки, як правило, набагато нижче, чим представництво інтересів та захист у суді.
Торговельна марка (знак для товарів та послуг) - позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
За видом торговельна марка може бути:
Словесною, наприклад
зображувальною, наприклад
комбінованою, наприклад
За для реєстрації торговельної марки, повинні бути дотримані вимоги, зокрема:
- знак не повинен суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам законодавства щодо «декомунізації»;
- позначення не може імітувати офіційні назви держав, герби, символіку, нагород тощо.
Не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які :
- не мають розрізняльної здатності, наприклад, складаються лише із однією літери, що написана звичайним шрифтом;
- є загальновживаними позначенням, символами, термінами для товарів і послуг певного виду, наприклад, «ксерокс»;
- складаються лише з позначень, що є описовими для товарів і послуг певного виду, наприклад, ТМ «олія» для класу товарів із маслами;
- є оманними, або можуть ввести в оману, наприклад, «найкращий шоколад», «кафе № 1» тощо.
Також, охорону, в якості торговельної марки, не отримають знаки, що тотожні, імітують або схожі настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію торговельними марками, фірмовими найменуваннями, промисловими зразками тощо. Повний перелік підстав для відмов у реєстрації торговельної марки знаходиться у ст.ст. 5-6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Важливим етапом при реєстрації торговельної марки - є визначення класів для реєстрації, які встановлюються Міжнародною класифікацією товарів та послуг (Ніццька класифікація), відповідно до якої: 1-34 - класи товарів, 35-45 - класи для послуг. Необхідно обрати класи, в яких буде використовуватися торговельна марка, у тому числі у найближчий час. «Доповнити» зареєстровану торговельну марку «новими» класами неможливо, потрібно буде проводити нову реєстрацію. Але варто звернути увагу, якщо торговельна марка не використовуються більше трьох років, її можуть анулювати зацікавлені особи повністю або частково (у класах, в яких торговельна марка не використовується).
За кожний обраний клас сплачується збір у розмірі 1000, 00 грн, наприклад, якщо було заявлено п’ять класів для реєстрації торговельної марки у чорно-білому кольорі, а заявником буде одна особа – збір за подання заявки буде становити 5000, 00 грн. Повну інформацію щодо сплати зборів можна отримати із Постанови КМУ № 1716 від 23.12.2004 р. про «Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності».
Строки реєстрації торговельної марки на практиці складають 14-16 місяців з моменту подання заяви і до отримання свідоцтва. Важливо, що після подання заявки – таке ж позначення не може бути зареєстроване третіми особами у аналогічних класах, проте заборонити використовувати третім особам аналогічне позначення до завершення реєстрації неможливо, оскільки такі права виникають виключно після реєстрації торговельної марки.
Строки реєстрації торговельної марки можна пришвидши та отримати свідоцтво ТМ за

4,5 місяців або за 8.5 місяців. За для пришвидшення строків реєстрації необхідно звернутися до відділення інновації Укрпатенту (раніше філія) з відповідним клопотанням та сплатити відповідні послуги.
У зв’язку з тим, що строки реєстрації торговельної марки - тривалі, а розмір послуг із пришвидшення реєстрації – досить великий, рекомендую проводити попередній аналіз щодо охороно спроможності торговельної марки, щоб знизити до мінімуму можливу відмову у реєстрації. Адже перевірка на відповідність торговельної марки вимогам законодавства здійснюється Укрпатентом на завершальній стадії реєстрації, а вартість сплачених зборів, при відмові у реєстрації, не повертається.
Знаючи практику Укрпатенту та рекомендації щодо реєстрації, можна наперед виявити ризики у реєстрації торговельної марки, наприклад, якщо позначення є описовим, загальновживаним, може ввести в оману тощо. Крім того, можна перевірити, чи не зареєстровані аналогічні торговельні марки та/або чи не подані аналогічні заявки на торговельні марки на реєстрацію:
- зробивши попередній пошук по відкритим базам даних Укрпатента;
- замовивши платний пошук у філії Укрпатенту.
Якщо після проведення аналізу та пошуку, не буде виявлено підстав для відмови – можна подавати заявку на реєстрацію. Якщо ж навпаки, слід проаналізувати відповідні підстави для відмови, та, при прийнятті рішення подавати торговельну марку на реєстрацію – розуміти можливі наслідки, а також розпочати збирати доказову базу на користь реєстрації торговельної марки.
Факт реєстрація торговельної марки посвідчується офіційною публікацію та свідоцтвом. Строк дії свідоцтва торговельної марки – 10 років, зазначений строк можна продовжити необмежену кількість разів, кожний раз на 10 років.
Отже, реєстрація торговельної марки – тривалий та відповідальний процес, який умовно можна поділити на наступні етапи:
- вибір об’єкту для реєстрації та визначення до якого виду торговельних марок відноситься позначення (словесне, зображувальне, комбіноване тощо);
- проведення первинного аналізу щодо відповідності знаку для реєстрації (відсутність символік, символів комунізму, порушень принципів гуманності й моралі тощо);
- визначення класів для реєстрації;
- проведення аналізу щодо відсутності у знаку описовості, загальновживаних термінів, можливості введення споживача в оману тощо;
- проведення пошуку, у тому числі у відділенні Укрпатента, щодо наявності схожих зареєстрованих торговельних марок та аналогічних поданих заявок на реєстрацію;
- підготовка заявочної документації для реєстрації ТМ (заявка, квитанція про сплату зборів, перелік класів, зображення торговельної марки) та подання документів до Укрпатенту;
- контроль процедури реєстрації до моменту отримання свідоцтва торговельної марки. 1. Об’єкти торговельних марок.


Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ” від 15 грудня 1993 р. зі змінами не містить визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнавати торго­вельною маркою. Він наводить лише перелік позначень, які не мо­жуть бути визнані такими торговельними марками. Звідси напро­шується висновок, що всі інші позначення, не зазначені в цьому Законі, можуть бути визнані торговельними марками. Проте це не означає, що позначення, яке заявляється для реєстрації, таке як торговельна марка, не повинне відповідати певним вимогам. Закон такі вимоги встановлює. Правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови у наданні право­вої охорони, встановлені цим Законом.

Якщо знак є стилізованим зображенням малого герба України у вигляді усміхненого дракона, а такий знак було подано на реєстра­цію, то це, безперечно, суперечить суспільним інтересам. Образ дракона у фольклорі майже всіх народів асоціюється із силами зла, і його поєднання з державною символікою є неприпустимим. Таке позначення порушує й іншу вимогу охороноздатності, яка не допу­скає надання правової охорони знака, що зображує державну сим­воліку. Крім того, норми Паризької конвенції не допускають вико­ристання у знаках навіть стилізації державних символів[14].

Отже, вимоги до торговельної марки у згаданому Законі викла­дені не в позитивній формі, а у вигляді переліку позначень, які не можуть одержати правову охорону. Проте певні вимоги встановлені самим Законом або вироблені практикою.

Позначення, заявлене як торговельна марка, має бути корис­ним, придатним для маркування товарів і відповідати вимогам про­мислової естетики і ергономіки.

Заявлене позначення має бути новим, тобто невідомим у межах України.

Позначення має бути корисним. Це випливає зі ст. 5 Закону про знаки для товарів і послуг, відповідно до якої правова охорона на­дається позначенню, що не суперечить суспільним інтересам. Воно має певним чином індивідуалізувати надійну конкурентоспромож­ність і стабільність попиту на товар і послуги.

Знак повинен мати об’єктивне вираження, що дозволяє маркува­ти ним випущені вироби й упаковку, використовувати в технічній і супровідній документації тощо без зниження якості і зовнішнього вигляду товару, тобто бути технологічним. Нарешті, позначення має відповідати вимогам промислової естетики і ергономіки, має бути милозвучним і легковимовним, звертати на себе увагу і легко за­пам’ятовуватися. Лише сукупність зазначених вимог дає підставу визнати заявлене позначення як торговельну марку. Відповідно до Закону основні функції знака для товарів і пос­луг - це індивідуалізація виробленої продукції і наданих послуг, захист їх якості та інших чеснот від зазіхань, забезпечення стійкості попиту, захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, рекла­ма виробів та послуг, підвищення конкурентоспроможності вітчиз­няних товарів і послуг в умовах ринкової економіки.

Отже, торговельні марки - це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відріз­няються від однорідних товарів і послуг інших.

Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ” об’єктами знака визначає словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі або поєднанні кольорів (п. 2 ст. 5 Закону, ст. 492 ЦК України).

Найбільш ефективним і поширеним об’єктом торговельних ма­рок є словесні позначення. їх питома вага в масі товарних знаків у країнах з високорозвиненою економікою досягає 70 відсотків. У ко­лишньому СРСР перевагу надавали зображувальним позначенням, кількість яких досягала 95 відсотків. Між тим у світовій практиці уже давно помітна тенденція до зростання кількості саме словесних позначень.

Словесні знаки більш ефективні як такі, що легкого сприймають­ся зором та слухом. Вони більш виразні, легше запам’ятовуються, вимовляються та перекладаються.

Серед словесних знаків часто зустрічаються імена великих лю­дей - Наполеон, Колумб, Хмельницький та ін. Закон України не згадує про можливість використання імен великих людей, які по­мерли уже давно, для позначення торговельних марок, але таку можливість можна вивести із п. 5 ст. 6 Закону. Якщо можна вико­ристати ім’я відомої особи з її дозволу, то, очевидно, можна вико­ристати й ім’я людини давно померлої, якщо дозволу спитати ні в кого. Разом з тим в Україні поки що не зустрічалися такі торговель­ні марки як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко.

Часто як словесні товарні знаки використовуються імена міфіч­них героїв (Геркулес, Прометей, Садко, Ілля Муромець), а також персонажі із відомих творів (Гамлет, Кармен, Жизель, Оттело). Часто використовуються назви тварин і птахів (Тигр, Орел, Лис), назви дорогоцінних каменів (агат, алмаз (діамант), аметист), гео­графічні назви (Одеса, Таврія, Славутич). Немає перешкод для ви­користання як товарних знаків назв астрономічних і метеоро­логічних явищ (Комета, Веселка, Зоря, Венера).

Серед словесних знаків розрізняють два типи. Перший тип - словесні знаки, в яких охороняється лише саме слово, наприклад, Славутич. Другий тип - це знаки, виконані в особливій шрифтовій манері. У них охороняється шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, фон та інші часто візуальні, інформативні еле­менти.

У практиці зустрічаються серії словесних товарних знаків. їх розробка і реєстрація на ім’я одного виробника зумовлюється широкою номенклатурою однорідних товарів, наприклад, радіоприй­мачі і телевізори різних модифікацій, кіно-, фотоапаратура, годин­ники тощо. Словесні товарні знаки вигідні ще й тим, що їх розроб­ка простіша і легша, ніж інші види позначень.

Зображувальними знаками для торговельних марок можуть бути художні, графічні та інші подібні позначення. В історії торговель­них марок вони найдавніші. Назва цих об’єктів торговельних марок свідчить про їх характер і вони здебільшого втілені в малюнку, ри­сунку, кресленні. Часто це буває результат образотворчої діяльності і в такому разі таке позначення може стати об’єктом авторського права. Зображення може стосуватися фігур людей, тварин, птахів, бути орнаментом, стилізованим зображенням тощо.

Ефективно виконувати свою функцію зображувальний знак тор­говельної марки може за умови його простоти, естетичності й ергономічності. Він має легко запам’ятовуватися, вражати своєю ори­гінальністю, звертати на себе увагу. Зображувальні знаки часто у символічній формі передають характер товарів або підприємства, для яких вони розроблені.

Зображувальний знак має бути обов’язково новим, тобто оригі­нальним, відрізнятися від інших зображувальних знаків. Безпереч­но, такий знак має бути придатним для маркування товарів чи по­слуг, тобто бути технологічним. Він має впадати у вічі споживачеві.

Об’ємні товарні знаки. Найчастіше об’ємний знак торговельної марки повторює форму самого виробу або його упаковки, що ха­рактеризується тримірністю. Проте знак може не лише повторюва­ти предмет, а й бути новим. Найбільш поширеними об’ємними знаками для товарів є оригінальні упаковки, наприклад, флакони для парфумів або пляшки для спиртних напоїв. Деякі об’ємні зна­ки торговельної марки наближаються до промислових зразків. Про­те між ними є істотні відмінності. Об’ємний товарний знак має своїм призначенням вирізняти товари одного виробника від таких самих товарів іншого виробника. Промисловий зразок є результа­том творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Комбіновані знаки є поєднанням словесного і зображувального позначень, тобто вони складаються із двох частин - словесної і зо­бражувальної, які мають і смислове значення. Зображувальна частина в основному ілюструє словесну частину позначення. Обидві частини, безперечно, мають бути пов’язані композиційно і сюжет­но та складати єдине ціле. Комбіновані знаки торговельних марок мають відповідати вимогам, що виробилися до інших об’єктів то­варних знаків. Комбіновані товарні знаки у свою чергу поділяють­ся на три види: 1) позначення, в яких переважає словесна частина; 2) позначення, в яких мають місце суміщення словесного і зобра­жувального позначень з метою їх сумісного впливу; 3) позначення, в яких переважає зображувальна частина.

Знаки обслуговування принципово нічим не відрізняються від то­варних знаків у точному значенні цього терміна. Вони виконують ті ж самі функції, мають дотримуватися тих самих принципів і від­повідати тим самим вимогам. Знаки обслуговування відрізняються від торговельних марок лише призначенням - перші мають відріз­няти послуги одних осіб, що їх надають, від таких самих послуг інших осіб. Тобто знаки обслуговування пов’язані не з товарами, а з послугами. Вони зафіксовані в ст. 1 (2) Паризької конвенції про охорону промислової власності за своїм правовим режимом прирів­нюються до товарних знаків.

Колективні товарні знаки Законом України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ” не визначаються і таким позначенням правова охорона не надається. Проте деякі країни реєструють ко­лективні товарні знаки. Стаття 7 Паризької конвенції про охорону промислової власності містить припис, за яким країни Союзу зо­бов’язані приймати заявки на колективні знаки і надавати їм право­ву охорону. Право на колективний знак надається спілкам, госпо­дарським асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням підпри­ємств, а не фізичним особам. За загальним правилом право на ко­лективний знак і його використання не можуть бути передані третім особам.

Для колективних знаків прийнято особливий порядок реєстра­ції. До заявки на реєстрацію колективного знака додається його статут, який має містити відомості про найменування об’єднання, що уповноважене зареєструвати колективну торговельну марку на своє ім’я, перелік підприємств, що входять до складу об’єднання і мають право користуватися колективною торговельною маркою.

У статуті колективної торговельної марки зазначається також мета реєстрації знака, перелік і єдині якісні чи інші загальні характерис­тики товарів, що будуть позначатися колективною торговельною маркою, умови його використання. Статут має обов’язково визна­чати порядок контролю за використанням колективної торговель­ної марки і відповідальність за порушення його статуту.

До реєстру і в свідоцтво на колективну торговельну марку крім загальноприйнятих відомостей вносяться також дані про підпри­ємства, що мають право користуватися колективною торговельною маркою. Зазначені відомості, а також витяг із статуту колективної торговельної марки про єдині якісні чи інші характеристики то­варів, для яких цей знак зареєстрований, публікуються патентним відомством в офіційному бюлетені. Про зміни, що вносяться до статуту колективної торговельної марки, його володілець зобов’яза­ний повідомляти патентне відомство.

У разі випуску товарів, що позначені колективною торговельною маркою, але не відповідають єдиним якісним чи іншим загальним характеристикам, в обіг чинність знака може бути достроково при­пинена повністю або частково.

Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ” не містить норм, які б визначали правовий режим колективної тор­говельної марки. Це дає нам підставу зробити висновок, що під по­няттям об’єднання осіб ” не варто розуміти суб’єктів права на ко­лективну торговельну марку.

Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ” передбачає можливість реєструвати як знаки торговельних марок, так і інші позначення (п. 2 ст. 5 цього Закону). До цих інших по­значень можуть належати звукові і світлові позначення. Звукове по­значення надається у вигляді фонограми, в якій зазначається вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походжен­ня та інше сполучення звуків). Це може бути, наприклад, пташи­ний спів. Якщо реєструється світловий знак, то наводиться харак­теристика світлових сигналів чи символів, їх послідовність, трива­лість світіння та інші особливості. До заявки додається відеокасета.

У світовій практиці як позначення товарних знаків реєструють­ся нюхові позначення (пахучі знаки). 1. Умови надання та відмови в наданні правової охорони торговельним маркам.


Умови надання правової охорони торговельним маркам:
Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони,встановлені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Підстави для відмови в наданні правової охорони :
Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових - організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.
Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:
звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару,послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" .

Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Висновок
Найбільш поширеним і часто використовуваним об’єктом інтелектуальної власності є торгова марка (або знак для товарів і послуг). Кількість зареєстрованих торгових марок у світі незабаром перевищить позначку в 30 мільйонів (більше 25 млн. – 2013). Темпи зростання цього показника вельми істотні – приблизно 1 мільйон зареєстрованих знаків на рік.
Такі цифри говорять самі за себе – реєстрації торговельних марок приділяють увагу абсолютно всі компанії, за винятком локального мікробізнесу. Питання «реєструвати чи ні?» вирішується в той самий момент, коли керівник підприємства, поглиблюючись в суть даного виду інтелектуальної власності, розуміє переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг.
Зареєстрована торгова марка є гарантією надійності та підтверджує високу репутацію Вашої компанії для споживача.

Список використаних джерел


 1. Цивільний кодекс України .. Редакція від 13.02.2020

 2. Закон України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг » Редакція від 11.12.2019

 3. Електронний ресурс - https://pidruchniki.com/1146091745984/pravo/pravo_intelektualnoyi_vlasnosti_torgovelnu_marku

 4. Електронний ресурс – https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Право_інтелектуальної_власності_на_торговельні_марки

 5. Електронний ресурс - https://lektsii.com/2-102056.html

скачати

© Усі права захищені
написати до нас