Ім'я файлу: Облік і аудит тести3.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 19.06.2021
Пов'язані файли:
Облік і аудит тести 4.docx

Тестові завдання 3

 1. Ліву сторону бухгалтерського рахунка називають:

а) актив;

б) пасив;

в) дебет;

г) кредит.

 1. Праву сторону бухгалтерського рахунка називають:

а) актив;

б) дебет;

в) пасив;

г) кредит.

 1. Початковий (кінцевий) залишок за рахунком називають:

а) оборот;

б) сальдо;

в) дебет;

г) кредит.

 1. Залежно від обліку засобів або джерел їх утворення бухгал­терські рахунки поділяють на:

а) дебетові та кредитові;

б) поточні та розрахункові;

в) активні та пасивні;

г) сальдові та оборотні.

 1. Сальдо за активними рахунками записують:

а) ліворуч у дебеті рахунка;

б) ліворуч в активі рахунка;

в) праворуч у кредиті рахунка;

г) праворуч у пасиві рахунка.

 1. Сальдо за пасивними рахунками записують:

а) ліворуч у дебеті рахунка;

б) праворуч в кредиті рахунка;

в) ліворуч в активі рахунка;

г) праворуч в пасиві рахунка.

 1. Залишок на кінець періоду за активними рахунками ви­значається за схемою:

а) залишок дебетовий + оборот за кредитом - оборот за дебетом;

б) залишок кредитовий + оборот за дебетом - оборот за креди­том;

в) залишок кредитовий + оборот за кредитом - оборот за дебетом;

г) залишок дебетовий + оборот за дебетом - оборот за кредитом.

 1. Залишок на кінець періоду за пасивними рахунками визна­чається за схемою:

а) залишок кредитовий + оборот за кредитом - оборот за дебетом;

б) залишок кредитовий + оборот за дебетом - оборот за креди­том;

в) залишок дебетовий + оборот за кредитом - оборот за дебетом;

г) залишок дебетовий + оборот за дебетом - оборот за кредитом.

 1. Взаємозв’язок між рахунками, що виникає в результаті по­двійного запису називається:

а) кореспонденцією рахунків;

б) сальдо рахунків;

в) оборотом рахунків;

г) системою рахунків.

 1. Бухгалтерські проводки поділяються на прості та складні залежно від:

а) рівня узагальнення облікових даних;

б) кількості кореспондуючих рахунків;

в) характеристики рахунків, що кореспондують;

г) суми господарської операції.

 1. Залежно від обсягів інформації та рівня узагальнення ін­формації бухгалтерські рахунки поділяються на:

а) активні та пасивні;

б) основні та регулювальні;

в) синтетичні та аналітичні;

г) головні та другорядні.

 1. Спосіб узагальнення оборотів і залишків за звітний період та взаємозв’язку між балансом і рахунками називається:

а) синтетичним обліком;

б) оборотною відомістю;

в) журналом реєстрації операцій;

г) аналітичним обліком.

 1. В Оборотній відомості мають місце три пари рівностей:

а) залишки на початок дебетові = залишки на кінець дебетові; оборот за дебетом = оборот за кредитом; залишки на початок кредитові = залишки на кінець кредитові;

б) залишки на початок дебетові = залишки на кінець кредитові; оборот за дебетом = оборот за кредитом; залишки на початок кредитові = залишки на кінець дебетові;

в) залишки на початок дебетові = залишки на початок кредитові; оборот за дебетом = оборот за кредитом; залишки на кінець кре­дитові = залишки на кінець дебетові;

г) залишки на початок дебетові = оборот за дебетом; залишки на початок кредитові = оборот за кредитом; залишки на кінець кре­дитові = залишки на кінець дебетові.

 1. Контролювати правильність кореспонденції рахунків до­зволяє:

а) Шахова оборотна відомість;

б)

в) Оборотна відомість за аналітичними рахунками;

г) Журнал реєстрації операцій.

 1. Початкові сальдо за бухгалтерськими рахунками форму­ються на підставі даних:

а) Журналу реєстрації операцій;

б) Шахової відомості;

в) бухгалтерського балансу;

г) звіту про фінансові результати.

 1. Систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і накопичення облі­кової інформації про діяльність підприємства називається:

а) системою рахунків;

б) планом рахунків;

в) переліком рахунків;

г) номенклатурою рахунків.

 1. Актив балансу формують залишки за рахунками:

а) 1-5 класів Плану рахунків;

б) 6-0 класів Плану рахунків;

в) 1-3 класів Плану рахунків;

г) 4-6 класів Плану рахунків.

 1. Пасив балансу формують залишки за рахунками:

а) 1-3 класів Плану рахунків;

б) 4-6 класів Плану рахунків;

в) 7-9 класів Плану рахунків;

г) 6-0 класів Плану рахунків.

 1. Звіт про фінансові результати формується на підставі да­них про обороти за рахунками:

а) 1-3 класів Плану рахунків;

б) 4-6 класів Плану рахунків;

в) 1-5 класів Плану рахунків;

г) 7-9 класів Плану рахунків.

 1. Дані про операції за позабалансовими рахунками наво­дяться в:

а) примітках до звітності;

б) Звіті про фінансові результати;

в) після активу балансу;

г) після пасиву балансу.

з


скачати

© Усі права захищені
написати до нас