Ім'я файлу: Тести для самоконтролю з теми_ Фінансова звітність.docx
Розширення: docx
Розмір: 9кб.
Дата: 19.05.2021

Тести для самоконтролю з теми: Фінансова звітність


1. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути:

а) меншим за 12 місяців;

б) більшим за 15 місяців;

в) 2 роки;

г) немає правильної відповіді.

2. Метою складання фінансової звітності є:

а) звіт перед податковими органами;

б) внутрішні потреби;

в) надання інформації користувачам;

г) надання інформації керівнику.

3. Що не є якісною характеристикою фінансової звітності?

а) зрозумілість;

б) обов'язковість подання;

в) достовірність;

г) порівнянність.

4. Інформація, якщо вона впливає на економічні рішення користувачів шляхом надання допомоги в оцінюванні ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, є:

а) зрозумілою;

б) доречною;

в) суттєвою;

г) достовірною.

5. Інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності, є:

а) зрозумілою;

б) доречною;

в) суттєвою;

г) достовірною.

6. Інформація, коли вона вільна від суттєвих помилок та упередженості, й користувачі можуть покластися на неї, є:

а) зрозумілою;

б) доречною;

в) суттєвою;

г) достовірною.

7. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому:

а) зобов'язання;

б) власний капітал;

в) доходи;

г) немає правильної відповіді.

8. Звітність, у якій інформація наводиться на певну дату, містить:

а) моментні показники;

б) інтервальні показники;

в) проміжні;

г) немає правильної відповіді.

9. За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність?

а) терміном подання;

б) змістом і джерелами формування;

в) ступенем узагальнення;

г) обсягом.

10. За якою ознакою розрізняють нормативну та строкову звітність?

а) терміном подання;

б) обсягом;

в) періодичністю подання;

г) охопленням видів діяльності.

11. Звітність поділяється на первинну і зведену за:

а) змістом і джерелами формування;

б) обсягом;

в) ступенем узагальнення;

г) охопленням видів діяльності.

12. За характером спрямування розрізняють звітність:

а) внутрішню і зовнішню;

б) типову і галузеву;

в) повну і скорочену;

г) річну і проміжну.

13. Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність?

а) малі підприємства;

б) іноземні представництва;

в) великі підприємства;

г) підприємства, що мають дочірні підприємства.

14. Хто зацікавлений в інформації щодо безперервності діяльності підприємства?

а) інвестори;

б) акціонери;

в) працівники;

г) клієнти.

15. Хто зацікавлений у незмінності облікової політики підприємства?

а) акціонери;

б) працівники;

в) дебітори;

г) позикодавці.

16. Підприємства подають фінансову звітність:

а) органам, до сфери управління яких належать;

б) трудовим колективам на їх вимогу;

в) власникам;

г) всі відповіді правильні.

17. Квартальна фінансова звітність подається не пізніше:

а) 15 числа;

б) 20 числа;

в) 25 числа;

г) ЗО числа.

18. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал — це:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про рух грошових коштів;

г) звіт про власний капітал.

19. Надходження і вибуття грошових коштів показує:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про рух грошових коштів;

+

г) звіт про власний капітал.

20. Облікову політику підприємства розкривають у:

а) балансі;

б) звіті про фінансові результати;

в) звіті про рух грошових коштів;

г) примітках до фінансових звітів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас